Kamp om veileder

Blokkene på høydedraget i Lilleakerveien ville ikke fått rammetillatelse med dagens småhusplan, men fremdeles skal en ny veileder på plass. Fra venstre UHF-representantene Stig Nielsen. Kjell Fr. Jacobsen og Thor Petter Christoffersen. Foto: Vidar Bakken

En ny veileder for saksbehandlerne i plan- og bygningsetaten skaper strid etter at revidert småhusplan er vedtatt i bystyret.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.04.2007 kl 13:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Stig Nielsen har i to år sittet i referansegruppen for småhusplanen og er opprørt over at UHFs synspunkter ikke er tatt med i ny veileder for plan- og bygningsetatens saksbehandlere.

Oslo: - Ingen av våre momenter er tatt med i veilederen som plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet, sier Stieg Nielsen, nestleder i Utvalget for harmonisk fortetting (UHF).

UHF består av 50 velforeninger i Oslo, som var med å kjempe frem en revidert og strengere reguleringsplan for småhusområder i ytre by. Her fikk UHF gjennomslag for mange av sine synspunkter, etter at blant annet store tomter ble bygget ned av blokker og annen lite tilpasset bebyggelse. PBE fikk sterk kritikk for sin praktisering av opprinnelig småhusplan, og byråd og bystyre måtte inn og instruere etaten om innskjerping av praksisen inntil revidert småhusplan ble vedtatt. Den reviderte småhusplanen skulle så følges opp med en veileder for saksbehandlerne, som blant annet skulle gi mindre rom for bruk av skjønn i byggesaker. I arbeidet med småhusplan og veileder har blant annet to representanter fra UHF sittet i en referansegruppe i PBE.

Maksimal skjønnsutøvelse

- Vi har bidratt i arbeidet med dette i mer enn to år. Så sender PBE den utarbeidete veilederen til byrådet. Etaten ville i utgangspunktet ikke at vi skulle få se den før den ble vedtatt av byrådet. Det er ikke så rart når vi nå har sett PBEs forslag. Takket være byrådsleder Erling Lae og byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen fikk vi se den endelige versjonen. I den forbindelse har byrådet innkalt til et møte onsdag 18. april, klokken 18.00 i Ingeniørenes Hus. Her vil vi få anledning til å legge frem våre synspunkter på veilederen. Møtet bør være av interesse for alle som kan bli berørt av fortetting, sier Nielsen.

Han er skuffet over at PBE til de grader har oversett de innspill som UHF og andre i referansegruppen har kommet med.

- Politikere gjennom sine vedtak og "småhusfolket" har gjentatte ganger stilt krav om at bruken av skjønn skal reduseres til et minimum. Den foreslåtte veilederen viser med all tydelighet at PBE fortsetter en slags ideologisk kamp for opprettholdelse av maksimal skjønnsutøvelse. Dette til tross for at etaten med sin "liberale" praktisering av småhusplanen i mange år har utvannet enhetlighet og strøkspreg i småhusområdene, sier Nielsen.

Oppsiktsvekkende

Han viser til bystyrets vedtak i småhusplanen og de politiske føringer og flertallsmerknader som følger denne.

- Utkastet til ny veileder samsvarer slett ikke med de politiske intensjonene i bystyrevedtaket. Det er jo mildt sagt oppsiktsvekkende å ikke følge politikernes klare føringer for det videre arbeidet med småhusplanen. I tillegg er utkastet preget av at den på flere punkter er upresise og direkte feiltolker visse bestemmelser i revidert småhusplan. Mangel på konkrete presiseringer er åpenbar. For ikke å komme opp i samme uføre som tidligere må blant annet veilederen inneholde mer presise definisjoner på begreper som vi erfaringsmessig vet at PBE tolker på tvers av vanlige folks oppfatning. Det kan være begreper som "i hovedsak enhetlig område", harmonisk, samspill, som ikke betyr noen ting med mindre det er knyttet definisjoner og avgrensinger i forhold til dette. Begrepene er viktige fordi de setter rammer for hvorvidt et område betegnes som heterogent eller i hovedsak homogent. Det er avgjørende for i hvilken grad det kan settes krav til strøkstilpasning eller fri skjønnsutøvelse. Vi har jo blant annet sett etaten begrunne massiv blokkbebyggelse eller sterk kontrastfylt bebyggelse i småhusområder med annen liknende bebyggelse som ligger langt unna byggeområdet. Samspill med øvrig bebyggelse som skal føre til harmonisk fortetting, har av PBE flere ganger blitt tolket som at sterke kontraster med øvrig bebyggelse er samspill. Det er ikke intensjonene i bystyrevedtaket og byrådets innstilling om samspill, som snakker om harmonisk tilpassing til eksisterende bebyggelse. Flere steder har vi tidligere på grunn av PBEs tolkning fått uharmonisk, rotete bebyggelse, hvor særpreg og trivsel har forsvunnet, sier Nielsen.

Krever forutsigbarhet

- Det er en rekke områder i veilederen jeg kunne nevnt her, men det blir for omfattende. Jeg må likevel si at PBE prøver en tilsnikelse når de i veilederen snakker om kun ensartet bebyggelse, i stedet for bystyrevedtakets "i hovedsak ensartet bebyggelse". Etaten ønsker å skape rom for å bruke enkeltstående hus i et område som referanse for fri skjønnsutøvelse. Det vil si å kunne plukke ut et enkelt element i strøket i stedet for å fokusere på helheten av strøket. Det har vi sett flere eksempler på tidligere. Og hvor er det for eksempel blitt av formingsrettledere for et område. Det er ikke berørt, selv om byrådet har gitt føringer om dette for veilederen, sier Nielsen.

- Jeg er optimist når byråd og byrådsleder inviterer til åpent møte hvor de vil høre velforeningenes synspunkter på veilederen. Det gir håp om at våre stemmer blir hørt når den endelige veilederen blir fremlagt. Vi krever forutsigbarhet. Vi vet også at en presis veileder vil dempe konfliktnivået i forhold til naboer i byggesaker og at saksbehandlingstiden kan kortes ned. Jeg sier som tidligere byråd for byutvikling Grete Horntvedt sa, "Det skal utarbeides en veileder som gir så presise beskrivelser som mulig, slik at vilkårlighet unngås, og alle områder av byen sikres likebehandling". Horntvedt skal ha ære av det arbeidet hun gjorde med småhusplanen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse