Kommunen vil ha «barnehageby»

Landskapsarkitekt Ola Bettum, spesialkonsulent i Bydel Nordre Aker, Knut hammervold, og EBYs prosjektleder Christian Ribe. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Maridølene frykter at en «barnehageby» med opp mot 400 barn på Skar vil resultere i en «spøkelsesby» på kveldstid. Paradoksalt nok kan barnehager bli brekkstangen for mer liv i dalen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.05.2009 kl 08:38

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Slik ser den ut. Men tomten omfatter totalt 200 mål, hvorav ca. 145 mål er skogseiendom. Midt i bildet ses den gamle kommandantboligen (t.h.) og lagerbygningene der barnehagene er planlagt. Den gamle messa ligger til høyre i bildet. Noen av boligene som det nå er ønskelig å få folk inn i igjen skimtes til venstre. Foto: Harald Lundstein, Finnfoto

MARIDALEN: 'Spøkelsesleiren' Skar har stått tom i flere år, og ble kjøpt av Oslo kommune for å komme Oslos befolkning til gode, i 2007. I fjor høst ble det klart at Oslo kommune planlegger å opprette barnehage i leiren - for barn fra hele byen.

Under informasjonsmøtet i Maridalen velhus i midten av mai la Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) frem visjonen om tre barnehager i de eksisterende lagerbygningene, med til sammen 300-400 barn på Skar.

Veien er lang

Men veien mot å realisere noe som helst på Skar er lang. Prosjektleder i EBY, Kristian Ribe, og landskapsarkitekt Ola Bettum fra konsulentfirmaet In'by AS som utfører mulighetsstudien på oppdrag fra kommunen, understreket at forslaget så langt bare er en utredning over mulige fremtidige bruksområder for den gamle militærleiren.

- EBY utreder framtidig bruk av Skar leir etter oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling (BYU). Derfra ligger det en forutsetning om at det skal være barnehagedrift på Skar. Men dette er et veldig stort område, og spørsmålet er hva vi skal gjøre med resten, sa Ribe til den fremmøtte forsamlingen av beboere og venner av Maridalen.

Vernede bygninger

Den gamle militærleiren er på utrolige 200 mål, mesteparten er skog, og den bebygde delen tar opp cirka 60 mål. Den eksisterende bygningsmassen består av bolighus, messe og flere større lagerbygninger. Mye av dette er i dag vernet av Riksantikvaren, og byantikvaren er interessert i å se på ytterligere bygningsvern.

Utfordringene for etaten er likevel mange. Avløpssituasjonen, ny markalov, Maridalen landskapsvernområde, vernede bygninger (kulturminneloven), ny plan- og bygningslov, og transportutfordringer kan alle stikke kjepper i hjulene for utviklingen av Skar.

- Den største forutsetningene for at dette kan bli noe av, er at avløpssituasjonen løses, sa Ribe, og la til at per i dag har ikke Skar leir noen utslippstillatelse.

Ingen plan B er vurdert

EBY møtte skepsis i salen fordi det ble gjort klart at ingen andre muligheter enn barnehage på Skar er vurdert. Flere frykter det vil bli svært dyrt å transportere ut avløpsavfall fra et eget, lukket system på Skar - det ble fra salen anslått 1000 toalettbesøk daglig. Å legge en kloakkledning fra Skar og til Brekke er ikke aktuelt.

Ifølge EBY sier Bioforsk at dette omfanget er fullt håndterbart med lukkede avløpssystemer. Konsulent In'by ga uttrykk for at en slik løsning muligens kan ha positive ringvirkninger for flere i Maridalen, der mange har levd under strenge utslippsrestriksjoner i mange år på grunn av føre var-prinsippet overfor drikkevannskilden Maridalsvannet.

Boliger viktig

Ifølge In'by vil det være positivt for utviklingen av leiren at den også bidrar til å få gjenopprettet boenhetene på Skar. Dette fikk støtte i salen.

- Vi ser for oss 10-15 ulike formål på Skar som ikke er i direkte konflikt med at det skal være 2-400 barn der, sa Ola Bettum i In'by, og foreslo blant annet kunstneratelier og boliger - kapasiteten ved bydelens kunstnerboliger ved Frysja er allerede sprengt.

Planutrederne har også i forslagsbunken en «lavvoskog» vest for dagens bebyggelse som et friluftstilbud til sentrumsbarnehager, kraftutvinning i Skarselva (i liten skala med utdanningsfunksjon), andedam, leirskole for barnehager og skoleklasser i den gamle messa, skileik- og hinderløype-anlegg, samt markasenter og eldresenter. I tillegg ble det lagt frem tegninger av en samlingssal i tilknytning til en av barnehagene.

- Det vil kunne bli arena for innendørsversjonen av Maridalsspillet, forklarte Bettum.

Barnehage eller ingenting

En annen bekymring fra tilhørerne er transporten av flere hundre barn frem og tilbake hver dag, på en allerede smal Maridalsvei.

- Kollektivtransporten må bli god nok, det skal ikke være privatbilisme i forbindelse med barnehagen, men offentlig transport og egne bio-busser tilknyttet anlegget, sa Ola Bettum og EBYs Kristian Ribe.

Men de som tror at man ved å utsette dagens barnehageplaner likevel vil få restaurert de vernede bygningene på Skar, tar feil. Det er ingen automatikk i dette, ifølge EBY. Uten barnehage vil leiren kunne forbli tom.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse