Krevde umiddelbar byggestopp på Berg

Bildene tatt av naboer til Berg skole 11. mars viser at de hule eikene ikke er beskyttet, slik de skulle. FOTO: PRIVAT

* Desember 2016: Naboene får ikke medhold hos Fylkesmannen i sin klage på at byggearbeidene på Berg skole kan utgjøre en trussel for de vernede eiketrærne. * Mars 2017: Plan- og bygningsetaten gir stoppordre for arbeidene i skolegården på Berg skole fordi arbeidene utgjør en trussel mot de vernede eiketrærne.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BERG: Onsdag i forrige uke varslet etaten arkitekten som står for oppføringen av det nye gymbygget på Berg skole at alle grunnarbeider på området måtte stanses umiddelbart.

Bakgrunnen var en bekymringsmelding, sendt inn av naboer uken før, der de varslet om at den vedtatte sikringen av de tre hule eikene i skolegården ikke ble ivaretatt.

Da byggearbeidene kom i konflikt med vern av de hule eikene og det biologiske mangfoldet, ble det laget en plan for å sikre trærne, som ble lagt til byggesaken i november 2016.

LES OGSÅ: Må ta hensyn til trærne på Berg

Truet med tvangsmulkt og politianmeldelse

Se bildet større

Foto fra 11. mars. FOTO: PRIVAT

I sitt varselbrev til arkitekten skriver Plan- og bygningsetaten:

«Bekymringsmeldingen inneholdt bilder som viste snø- og jordmasser som var lagret inntil stammen på det ene eiketreet. Den 14.03.2017 tok vi en befaring på byggeplassen og avdekket flere forhold som ikke er ivaretatt når det gjelder sikring av disse trærne. Massene som var lagret inntil det ene treet hadde da blitt jevnet ut, men lå fortsatt innenfor hensynssonen. Sikringsgjerdet var plassert oppå disse massene.»

Videre varslet etaten at arkitektkontoret, på vegen av tiltakshaver Undervisningsbygg, kan bli ilagt tvangsmulkt, og at forholdet videre kan bli politianmeldt, dersom arbeidet ikke ble stanset.

En rekke avvik

PBE skriver vider at de også avdekket flere forhold under sin befaring:

Marksikringsplanen manglet på byggeplassen, og entreprenøren kjente ikke til denne. Et dokument på byggeplassen som viste hensynsonene for trærne stemte heller ikke overens med den vedtatte marksikringsplanen.

Sikringsgjerdet var plassert for nærme eiketrærne og ikke i henhold til marksikringsplanen. Det lå snø- og jordmasser innenfor sikringsgjerdet, og innenfor hensynssonen, noe som er i strid med marksikringsplanen som tydelig angir områder hvor det ikke tillates graving, lagring eller kjøring.

Det lå lagret store steinblokker og fundament for flaggstang innenfor hensynssonen. Bjørka og lønnetreet nord for byggegropen var ikke sikret med trekasse og halm, slik det er beskrevet i marksikringsplanen.

«Vi ser alvorlig på at sikringstiltakene for eiketrærne ikke er overholdt og at de som jobber på byggeplassen ikke er kjent med sikringstiltakene som er utarbeidet. Vi stiller også spørsmål ved om arboristen kjenner til marksikringsplanen og hvordan uavhengig kontroll for prosjektering og utførelse med hensyn til de hule eikene er ivaretatt,» skriver PBE i sitt brev.

(Saken fortsetter under bildene)

Se bildet større

Slik så det ut ved de vernede eiketrærne 11. mars. FOTO: PRIVAT

Se bildet større

Fredag ettermiddag 17. mars så det slik ut på Berg. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Opphevet stoppordren mandag

Mandag formiddag er Nordre Aker Budstikke i kontakt med Plan- og bygningsetaten. Der opplyser kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen at de vil oppheve stoppordren i dag, etter å ha vært på befaring og mottatt tilbakemelding fra entreprenøren før helgen.

– Det vil ikke bli gitt tvangsmulkt slik situasjonen er nå, ettersom de har sikret kollen i henhold til marksikringsplanen og ryddet bort det som var lagret der. Vi har dialog med Bymiljøetaten som er vår faginstans når det gjelder trærne, sier Larsen til Nordre Aker Budstikke.

Undervisningsbygg: En beklagelig feil

Nordre Aker Budstikke har også kontaktet arkitektkontoret stoppordren var adressert til, men blir vist videre til Undervisningsbygg, siden de er byggherre på Berg skole.

– Ved en beklagelig feil ble snø- og jordmasse fra utgravingen for å bygge et nytt gymbygg på Berg, plassert veldig nærme de hule eiketrærne. Undervisningsbygg hadde sammen med entreprenøren i utgangspunktet en detaljert plan som var godkjent av Plan- og bygningsetaten, for å sikre eiketrærne. Denne planen ble dessverre ikke fulgt, og derfor stoppet Plan- og bygningsetaten arbeidene frem til forholdene var i orden. Etter at stoppordren var mottatt, stanset entreprenøren alle arbeider og resten av uken ble benyttet til å sette i stand områdene rundt eiketrærne, skriver kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i en e-post.

Hun legger til at Undervisningsbygg mener trærne nå vil bli ivaretatt på en god måte, og at de ikke vil ta skade, til tross for hendelsen.

– Plan- og bygningsetaten befarte byggeplassen 16.3.17 og kom frem til at eiketrærne var forsvarlig sikret og opphevet stoppordren 20.3.17. Alle arbeider er nå gjenopptatt slik at gymbygget ikke blir forsinket og kan stå ferdig som planlagt i første kvartal 2018, skriver Thorsen.

LES OGSÅ: – Berg skole fedigstilles i 2017

Se bildet større

Fredag ettermiddag var flere av forholdene PBE påpeker rettet opp i skolegården på Berg. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Naboklage med bekymring for trærne ble avvist av Fylkesmannen

Bystyrets vedtak om å omregulere Berg skole, fra videregående til grunnskole, ble påklaget av en av naboene i fjor. Det ble hevdet at planen er i strid med kommuneplanen for Oslo fra 2015, og de hensynssoner som der fremkommer hva gjelder kulturlandskap og kulturminner, spesielt med tanke på de hule eikene. Oslo kommune tok imidlertid ikke klagen til følge, og sendte den videre til Fylkesmannen. Heller ikke der førte klagen fram.

LES MER: Må ta hensyn til de gamle trærne på Berg

I svaret på klagen skrev Plan- og bygningsetaten at de vernede eiketrærne ville bli godt nok ivaretatt gjennom byggeprosessen:

«Innenfor planområdet er det tre eiketrær, som på grunn av størrelsen er kategorisert som utvalgt naturtype. Etaten forstår klagen slik at det er disse trærne som klager mener ikke er tilstrekkelig ivaretatt eller bevart og da særlig med henblikk på hvordan rotsonen er definert. I reguleringsplanen er eiketrærne og deres nærmeste område regulert med hensynssone – bevaring naturmiljø og de tre trærne er også markert på plankartet som «Eksisterende tre som skal bevares». Det er knyttet bestemmelser til hensynssonen som definerer rotsonen og at det ikke tillates tiltak innenfor denne. Det er også stilt krav om plan for sikring av eiketrærne i anleggsperioden og at skjøtsel skal skje i samråd med fagetat. Plan- og bygningsetaten mener at hensynet til eiketrærne blir ivaretatt.»

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse