Lovforvirring i Maridalen

Tor Øystein Olsen (t.v.), leder av Maridalens Venner, og Per Pedersen, leder av Maridalen Vel, har fortsatt ikke fått noe klart svar fra Miljøverndepartementet om hvilken betydning Markaloven vil få for Maridalen. Utlån

Miljøvernminister Erik Solheim har svart Maridalen-beboerne. Men det er fortsatt uklarhet om hvilke lover som skal gjelde i dalen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.05.2008 kl 08:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

MARIDALEN: Etter utilfredsstillende svar fra Miljøverndepartementet vedrørende den forestående Markalovens eventuelle betydning for Maridalen, har nå miljøvernministeren selv, Erik Solheim (SV), svart Maridalens Venner og Maridalen Vel.

Hvilken lov står sterkest?– En viktig del av formålet med den nye Markaloven er å fastsette Markas ytre grenser. Innenfor disse grenser vil det finnes områder som er vernet etter naturvernloven, enten som landskapsvernområder eller naturreservater. Verneforskriftene for det enkelte område vil i utgangspunktet fortsatt gjelde. Det forhold at et område allerede er vernet etter naturvernloven, er dermed ikke til hinder for at det samme området også omfattes av ny markalov, skriver Miljøvernministeren.

– Kroken på døra

Men selv om Solheims brev ikke sier noe om hvilken lov som skal ha "rang" i enkeltsaker, frykter Maridalens Venner at ministerens svar blant annet kan bety kroken på døra for friluftsprosjekter som er på gang – noen også vedtatt av bystyret.

– Siden verneforskriften trådde i kraft i 2001, har vennene sammen med de store friluftsorganisasjonene arbeidet frem flere nye turveier/og traseer i området. I tillegg er nye friluftsprosjekter på gang. Blant annet har bystyret allerede avsatt tre millioner kroner til lyssetting på turveien fra Brekke til Hammern. Bystyret har også vedtatt at det skal bygges veiskuldre langs Maridalsveien og innover i dalen, i tillegg til at det skal opparbeides turtrasé fra Monsetangen (Kjelsås) til Sandermosveien. Dette er prosjekter vi nå frykter kan bli skrinlagt, grunnet den strenge tolkningen i Markaloven om hva som kan tillates av anlegg i Marka for fremtiden, sier leder av vennene, Tor Øystein Olsen.

Strenge forvaltningskrav

– I tillegg vil den nye loven stille strenge krav til forvaltning av bygningsmasse i marka. Slik vi tolker ministerens svar, så vil innføringen av markaloven også for Maridalen, hindre økt bosetting til 1975-nivå – for å sikre en levende bygd – noe som er ønsket av vernevedtaket i 2001 (kunne gå ut over eksisterende bygninger i dalen), sier en oppgitt Olsen.

Maridalen Vel derimot mener dalbeboerne tildels allerede lever under et "Markalov-regime" hva nybygg og tilbygg på eksisterende boligmasse angår.

– Vi har eksempler på at søknader om dispensasjon for tilbygg på 15 kvadratmeter har blitt blankt avslått, med begrunnelse i kommunedelplan for Oslo kommunes del av Oslomarka (mars 1990), så dagens situasjon er heller ikke enkel. Men dog – kommunedelplaner "kommer og går", og gjelder kun inntil en ny er vedtatt. Det gjør ikke en lov som stort sett blir gjeldende i all evig fremtid, og ordlyden i markaloven er så streng at loven vil utvilsomt gjøre det betydelig vanskeligere for dalbeboerne å drifte, vedlikeholde og oppgradere eksisterende bygningsmasse til tidsmessig standard, sier leder av vellet, Per Pedersen.

Håper

– Likevel, svaret fra miljøvernministeren slår jo ikke endelig fast at ikke dagens verneforskrifter skal gjelde, selv med en markalov i tillegg, sier Pedersen og viser til at ministeren skriver at vennenes og vellets henvendelser bidrar til å peke på et tema i lovforslaget som krever klargjøring.

– Så om Naturvernloven eller Markaloven skal gjelde i enkeltsaker når det oppstår konflikt mellom lovene – om det gjelder turtraseer eller bygningsmasse – er etter vår oppfatning ikke avgjort i lovarbeidet ennå, håper Pedersen.

Ikke mer infoNordre Aker Budstikke har kontaktet Miljøverndepartementet og bedt om mer detaljert tilbakemelding eksempelvis på hvilken lov som skal gjelde i enkeltsaker i Maridalen, men det kan ikke departementet gi "på dette stadiet i prosessen", opplyser det.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse