Nå starter arbeidet med ny skole på Frysja

DAGENS SITUASJON: Møllergruppens bygg i Frysjaveien 31. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Planarbeidet er i gang for skolen som skal ta 840 elever, og som etter planan skal stå ferdig i 2021.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.11.2017 kl 10:37

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BREKKE: Utbyggingen av det gamle industriområdet langs Frysjaveien er i gang. Reguleringplanen for de første 890 leilighetene i Frysjaparken, i regi av Stor-Oslo Eiendom og Obos, ble vedtatt av bystyret i juni. Da ble også den veiledende planen for offentlige rom (VPOR Frysja) vedtatt. Tilsammen kan det komme rundt 2000 nye leiligheter i utviklingsområdet Frysja.

I mai vedtok bystyret å kjøpe Frysjaveien 31, som ligger innenfor planområdet, til skoleformål. Skolebehovsplanen 2018-2028 anbefaler en skole her, for 840 elever på 1. til 7. trinn. Dersom tomtekjøp og reguleringsarbeidet går etter planen, estimerer Utdanningsetaten at skolen kan være ferdigstilt i 2021.

Se bildet større

Kart over skoletomten i Frysjaveien 31. (Undervisningsbygg / Arkitektkontoret GASA)

Planarbeid

I september ble invitasjonen til oppstartsmøte sendt ut. Det beyr at planarbeidet kan starte. Tomten, der Møllergruppen AS holder til i dag, må omreguleres fra næring- til undervisningsformål.

Planarbeidet utføres på vegne av Undervisningsbygg Oslo KF.

Eksisterende U-formede bygning er i 2-3 etasjer og inneholder kontorer og bilverksted. Det er ingen verneinteresser å videreføre, skriver Arkitektkontoret GASA, på vegne av tiltakshaver Undervisningsbygg, i bestillingen av oppstartsmøte.

Bygningsmassen vurderes i KVU Frysja å ikke være spesielt egnet for transformasjon til
barneskole, og forutsettes derfor revet.

Høyde og omfang

En ny barneskole skal bygges med flerbrukshall. Skolen planlegges som en 4-parallell barneskole (B4-skole) med plass til cirka 840 elever. Tiltaket krever detaljregulering i tråd med den omtalte VPOR Frysja.

En skole på denne størrelsen har ifølge tiltakshaver behov for cirka 8400 kvadratmeter (BRA). Med tillegg av en flerbrukshall og mindre bygningskonstruksjoner i uteområdet
(overdekket sykkelparkering etc.) vil det erfaringsmessig bli cirka 14.000 kvadratmeter.

Videre skriver tiltakshaver at UDE mener det ikke er hensiktsmessig med skolebygg høyere enn 4 plan for barn på 1.-7. trinn. De fire foreløpige alternativene til plassering og utforming av bygget, tar derfor hensyn til dette, og er mellom 15 og 19 meter høye. I tre av fire forslag foreslås flerbrukshallen plassert under terrenget, men i det fjerde forslaget, hvor flerbrukshallen plasseres i byggets øverste etasje, vil bygget kunne bli 28 meter på det høyeste. Høyde er målt fra skolens hovedinngang, mot almenningen i nord, som går gjennom planområdet.

Adkomst fra Frysjaveien er ned en relativt bratt felles stikkvei på nordsiden, skriver tiltakshaver. Det vil derfor være nødvendig med regulering av ny adkomstvei til skolen, noe som vil kunne berøre nabotomtene.

Se bildet større

Kart over planområdet (illustrasjon: Undervisningsbygg / Arkitektkontoret GASA).

Naturmangfold

Ifølge tiltakshaver er det ikke naturmangfoldkvaliteter innenfor Frysja industriområde, og da heller ikke på den aktuelle skoletomta. Den grenser imidlertid til Akerselva miljøpark, med rikt biolgisk mangfold.

«Akerselva er å anse som landskap med særlig lokal verdi, og området er særlig viktig for friluftsliv. Temaet Naturmangfold skal derfor konsekvensutredes i planforslaget, men det er ikke stilt krav om utarbeidelse av planprogram,» står det videre.

Når eksisterende bygningsmasse rives, kan skolens uteareal orienteres mot Akerselva
miljøpark i sør og øst, med gode solforhold og utsyn, foreslås det.

Lite uteområde

Plan- og bygningsetaten har kommentert forslagene fra Undervisningsbygg, og mener uteområdene er for små. I Undervisningsbyggs fremstilling vil det være 8-10 kvadratmeter uteareal pr. elev, avhenig av hvilket byggelaternativ man velger.

Plan- og bygningsetaten mener de faktiske uteområdene er redusert til 5-7 kvadratmeter per elev, dersom man følger begrensningene i VPOR.

– Plan- og byningsetaten anbefaler at man utvider skoletomten for å sikre tilstrekkelig uteareal for skolen og løse byplangrepet i tråd med VPOR Frysja, skriver Plan- og bygg.

Frist for innspill

Fristen for å gi innspill til detaljreguleringen og oppstarten av planarbeidet, er satt til 27. november. Innspill kan rettes direkte til forslagsstiller, gjennom Plan- og bygningsetatens side for saksinnsyn.

LES OGSÅ: Området omtales som Frysja – men er det egentlig noe sted som heter Frysja?

LES OGSÅ: – Det vil bli problematisk å ferdes i Grefsenveien, særlig for bilister

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse