Nordre Akers "Fornebu-utbygging"

Området syd for Domus Atletica og ned til Blindern stasjon er et område som vil bli gjenstand for en storstilt utbygging.

Visjonen til det nye Miljøforskningssenteret "Ciens" i Gaustadbekkdalen er ambisiøs. Blindern Vel passer på nærmiljøet.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Styremedlem i Blindern Vel, Unni Eriksen, kjemper for nærmiljøet.

Gaustadbekkdalen: Området fra Blindern stasjon i syd til Domus Atletica i nord, er nå sted for en storstilt utbygging på tomter eiet av Universitetet i Oslo og Norsk Forskningsråd. Utbyggere er tunge institusjoner med virksomhet knyttet til forskning og undervisning; Miljøforskningssenteret AS, Forskningsparken AS og Universitetet i Oslo ved Statsbygg.

Blindern Vel har fulgt utbyggingsvirksomheten i Gaustadbekkdalen i en årrekke. At nærmiljøet og allmennhetens interesser skal bli tilstrekkelig ivaretatt, er målet.

- Vi skal ivareta saker som direkte berører våre boligområder, men også områdene langs vellets yttergrenser, turveier og lekearealer, friområder og grøntområder som har betydning for vårt dagligliv, for helse, rekreasjon og trivsel. Større utbyggingsprosjekter må ikke redusere kvaliteten på våre felles uterom og nedbygge våre fri- og grøntområder, sier Unni Eriksen, styremedlem i Blindern Vel, bestemt.

Hvor ble det av bekken?

Gaustadbekken ligger hovedsakelig i dag i rør. Den skal nå opp i dagen fra rett nedenfor turveien ved Domus Atletica og ende nede ved Blindern stasjon.

- Konkret jobber vi for gjenåpning av Gaustadbekken i sitt opprinnelige leie og å sikre en sammenhengende og bredest mulig grøntkorridor langs bekkeløpet, sier en engasjert Unni Eriksen.

En sammenhengende trasse for turvei og gang- og sykkelvei gjennom hele Gaustadbekkdalen, samt å bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon i området, er også på vellets agenda.

- Vi har dessuten et sterkt ønske om at den nye atkomstsveien mellom Universitetskrysset ved Domus Atletica og Problemveien skal plasseres lengst mulig unna boligområdet, sier Eriksen.

CiensMiljøforskningssenteret "Ciens", hvor 600 arbeidstakere i fremtiden vil ha sitt virke, er under oppføring syd for Forskningsparken under visjonen om å bli ett av verdens ledende kraftsentre for forskning på miljø og bærekraftig utvikling. Meteorologisk institutt, Norsk institutt for by- og regionforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for vannforskning, Senter for klimaforskning, Transportøkonomisk institutt og Universitetet i Oslo- Institutt for geofag skal inn i bygninger med et samlet areal på 15.000 kvadratmeter fordelt på fem og seks etasjer. Innflytting planlegges til oktober 2006.

Hus 5

Forskningsparken Hus 5 er ferdig tegnet av arkitekt Niels Torp as Arkitekter for bygging på tomta nord for Forskningsparken, hvor det i dag er en parkeringsplass. Byggestart er ikke ennå fastlagt, men vil trolig følge rett etter ferdigstillingen av Ciens. Bygget vil bli på 9.000 kvadratmeter fordelt på 5 og 6 etasjer og vil romme cirka 300 arbeidsplasser.

Statsbygg bygger nytt informatikkbygg for Universitetet i Oslo. Det ble bevilget midler til bygget over statsbudsjettet for 2006, og byggeprosessen er så vidt kommet i gang. Samlet bygningsvolum vil bli på 25.500 kvadratmeter på 4, 5 og 11 etasjer. Det planlegges også utbygging for Universitetet på nordre del av Gaustadbekkdalen i området mellom Problemveien og Domus Atletica.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse