– Nordre Akers politikere må gjøre en innsats for nedre Grefsen

Camilla Wilhelmsen ber bystyret fjerne nedre Grefsen som utviklingsområde i kommuneplanen. Her sammen med Anders Røberg Larsen (Ap), nå byrdssekretær for Hanna Marcussen (MDG), som skal legge frem ny kommuneplan i neste runde. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Til høsten får bystyret mulighet til å fjerne nedre Grefsen som utviklingsområde i kommuneplanen. – Nå er det viktig at lokalpolitikerne i Nordre Aker jobber mot sine partier i bystyret. Slik at vi får flertall, sier Camilla Wilhelmsen i Fremskrittspartiet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.11.2016 kl 13:19

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Forslaget fra Camilla Wilhelmsen

Her er det private forslaget fra Camilla Wilhelmsen (Frp) til Oslo bystyre:

Bakgrunn:
I kommuneplanen 2015 ble området nedre Grefsen med 260 villaer foreslått endret til et såkalt utviklingsområde. Det betyr at det åpnes for å rive villabebyggelsen og bygge blokker slik som på Majorstuen.

Det var ingen omtale av området som «nedre Grefsen» i kommuneplanen, verken i samfunnsdelen eller i arealdelen, men området ble omtalt feil som «Storo». I kartet fremkom det at området skulle transformeres, men elektronisk søkeord «nedre Grefsen» var ikke mulig. Det ble varslet om et informasjonsmøte i Nordre Aker budstikke, et fellesmøte med andre bydeler som ble avholdt på Lilleaker. Det er vanskelig å tenke seg at beboere på Grefsen ville finne et møte på Lilleaker relevant for sin bydel, og innspillene i møte ga heller ikke uttrykk for at noen fra Nordre Aker var tilstede på møtet.

Verken beboere, bydelsutvalg eller administrasjon var kjent med at villaområdet nedre Grefsen skulle innlemmes i utviklingsområde. Det betyr at de som bor i dette området ikke ble varslet på en slik måte at de faktisk hadde mulighet til å komme med sine synspunkter mens prosessen foregikk. Det var dermed heller ingen reell medvirkning i prosessen med kommuneplanen som gjorde at beboere og lokalpolitikere i Nordre Aker fikk komme på banen med sine synspunkter.

Det er kritikkverdig, udemokratisk og uakseptabelt at så betydelige endringer ikke er formidlet til de som berøres. Forslag om å endre et område så dramatisk, må fremlegges beboerne på en ordentlig måte.

Forslag:
Camilla Wilhelmsen (FrP) fremmer følgende forslag:

Bystyret ber byrådet sørge for at det området som omfatter nedre Grefsen tas ut av kommuneplanen som utviklingsområde.

Bystyret ber byrådet sørge for at varslingsrutinene endres slik at alle berørte grunneiere varsles separat ved arealendringer i forbindelse med kommuneplan 2019, i tillegg til den generelle varsling i media og på hjemmesider.

GREFSEN: Oslo Frps Camilla Wilhelmsen har nemlig onsdag ettermiddag, som varslet, fremmet et privat forslag for bystyret, der hun ber om at nedre Grefsens status endres i kommuneplanen «Oslo mot 2030».

Konkret ønsker hun at området skal tas ut av planen som utviklingsområde. Ingen lokalt fanget opp at nedre Grefsen var innlemmet i knutepunktet og utviklingsområdet Storo da kommuneplanen var på høring i 2014, eller da den ble vedtatt året etter.

Se bildet større

Nåtid og fremtid? Småhusene på nedre Grefsen ligger ikke langt fra blokkbebyggelsen, her ser vi stasjonsbyen på nedsiden av Ringveien. Kommuneplanen åpner for mer blokkbebyggelse også på oversiden. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

Wilhelmsen peker også på at stedsnavnet «Grefsen», eller «nedre Grefsen» verken er nevnt i kommuneplanen, eller er digitalt søkbart.

– Det er kritikkverdig, udemokratisk og uakseptabelt at så betydelige endringer ikke er formidlet til de som berøres. Forslag om å endre et område så dramatisk, må fremlegges beboerne på en ordentlig måte, skriver Wilhelmsen i saken.

LES OGSÅ: Beboere har klaget kommuneplanen inn for Sivilombudsmannen

Lite imponert over medvirkningsmøtene

Se bildet større

Camilla Wilhelmsen, bystyrerepresentant for Fremskrittspartiet. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Det ble avholdt fire medvirkningsmøter om kommuneplanen i 2014, med fokus på ulike bydeler.

Møtet som angikk Nordre Aker ble arrangert på Lilleaker, i Bydel Ullern. Av det som er hentet inn skriftlig av tilbakemeldinger fra møtet, noe Nordre Aker Budstikke tidligere har skrevet om, og svar Camilla Wilhelmsen har fått fra Plan- og bygningsetaten, ble ikke endringene på nedre Grefsen nevnt i disse møtene.

– Det er vanskelig å tenke seg at beboere på Grefsen ville finne et møte på Lilleaker relevant for sin bydel, og innspillene i møtet ga heller ikke uttrykk for at noen fra Nordre Aker var tilstede, sier Wilhelmsen.

Endre varslingsrutiner

Hun ber også om at rutinene for hvordan berørte parter skal varsles når så omfattende endringer foreslås for et område, endres i fremtiden.

Nordre Aker Budstikke har tidligere fortalt at en kommune som Nittedal varsler alle berørte grunneiere. Dette vil Wilhelmsen at også skal bli rutine i Oslo.

– Bystyret ber byrådet sørge for at varslingsrutinene endres slik at alle berørte grunneiere varsles separat ved arealendringer i forbindelse med kommuneplan 2019, i tillegg til den generelle varsling i media og på hjemmesider, skriver hun i saken som blir lagt frem for bystyret til høsten.

Ligger et ansvar på lokalpolitikerne

Se bildet større

Nedre Grefsen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Saken fra Wilhelmsen vil trolig bli forberedt i bystyrets organer i august, og kan bli satt opp som bystyresak allerede i september i år.

– Jeg vil oppfordre de lokale politikerne til å snakke med sine partier i bystyret. De må presse på sine bystyrerepresentanter for å få et flertall, sier Wilhelmsen, som opplever det som vanskelig å nå fram til mange av de øvrige bystyrepartiene i denne saken.

– Nå må de legge vekk prestisjen slik at vi får endret dette.

Nordre Aker Budstikke har spurt samtlige partier i bystyret om de vil støtte et forslag fra Frp om å ta ut nedre Grefsen som utviklingsområde. Foreløpig ser det ikke ut til at Frp kan samle bystyret. Verken Høyre eller Arbeiderpartiet ønsker en endring i den vedtatte kommuneplanen.

Wilhelmsen er glad for at Aksjonsgruppa stopp ødelegging av nedre Grefsen har klaget behandlingen av kommuneplanen inn for Sivilombudsmannen.

– Det er viktig at beboerne fortsetter å engasjere seg, og viser at de ikke aksepterer måten dette er gjort på, sier hun.

Provosert av Høyre

Da Nordre Aker Budstikke spurte bystyrepartiene om hvordan de stiller seg til et kommende privat forslag fra Frp, svarte Høyre, som satt i byråd da kommuneplanen ble vedtatt, at partiet ønsker å konsentrere fortettingen i Oslo rundt kollektivknutepunkt, og ikke «teppebombe byen med blokker», slik som Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

Dette er en karakteristikk Camilla Wilhelmsen liker dårlig. Hun mener partiet ikke ønsker noen «teppebombing», men en fortetting som tar mer hensyn til omgivelsene, slik at man unngår situasjoner som på nedre Grefsen, der hele nabolag kan bli gjenstand for dramatiske endringer.

Tidligere medlem av byutviklingskomiteen, Anders Røberg-Larsen fra Ap (som nå er byrådssekretær for byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG)) er enig med Wilhelmsen i dette.

Se bildet større

Camilla Wilhelmsen (Frp) og Anders Røberg Larsen (Ap). FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Realiteten er at det forrige byrådet la frem forslaget til kommuneplan for sent. Den ble vedtatt i det siste møtet for det avtroppende bystyret (etter valget høsten 2015, journ.anm). En kommuneplan skal vedtas i begynnelsen av bystyreperioden, slik at bystyret kan styre etter den. Slik ble det ikke med den siste kommuneplanen, sier Wilhelmsen og Røberg Larsen.

Wilhelmsen har tidligere uttalt at hun tror behandlingen av kommuneplanen kunne fått et annet utfall for nedre Grefsens del, dersom man hadde hatt bedre tid. Hun har sagt at Frps representanter ikke var klar over konsekvensene kommuneplanen hadde for nedre Grefsen. Både Arbeiderpartiet og Høyre sier imidlertid at de var det.

Høyre: – Omfattende planprosess

– Hvorfor ble kommuneplanen lagt frem først i det avtroppende bystyrets siste møte – hvis det er sånn at den skal være styrende for byrådets/bystyrets politikk, Høyres fraksjonsleder for byutvikling, Pia Farstad von Hall?

– Et utkast til kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn 11.02.2014. Det kom til sammen inn 241 uttalelser til planutkastet, fra statlige og kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner, interessegrupper og enkeltpersoner. Byrådet la frem forslag til kommuneplan for Oslo Bystyre 15.04.2015. Det ble gjennomført flere høringsmøter med bydelene i regi av Plan- og bygningsetaten og byutviklingskomiteen. Kommuneplan for Oslo ble vedtatt av Oslo bystyre 23.09.2015 (sak 262), svarer von Hall i en e-post til Nordre Aker Budstikke.

Den forrige kommuneplanen er fra 2008, i begynnelsen av en bystyreperiode. Hvorfor tok det så lang tid å få klart et forslag til ny plan, spør vi.

Von Hall skriver at kommuneplanen er en omfattende prosess. Planens juridiske arealdel angir hovedtrekkene i den fremtidige arealdisponeringen i byens ulike områder. Den setter rammer, og gir forutsigbarhet overfor innbyggere, grunneiere og utbyggere.

– Planarbeidet er forankret i Oslo kommunes planstrategi og planprogram, vedtatt av bystyret 26.09.2012. Planstrategien ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25.04.2014. I denne siste vedtatte planen ble det gjennomført større endringer i reguleringsplaner i Oslo for å gjøre fremtidige omreguleringer enklere å håndtere, skriver von Hall.

Arbeidet bygger også på det regionale plansamarbeidet med en regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus.

– Dette var en omfattende planprosess sammen med kommunene i Akershus fylke over flere år. Planstrategien for det regionale plansamarbeidet ble godkjent av Miljøverndepartementet 23.08.2013 og vedtatt i Bystyret i Oslo i desember 2015, ifølge von Hall.

– Ville det ha påvirket behandling og vedtak dersom bystyret hadde hatt lenger tid på å behandle kommuneplanen før den skulle vedtas?

– Jeg kan kun svare for Høyre; Det ble jobbet grundig med kommuneplanen.

Les alt om kommuneplan-saken her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse