Ønsker bedre småhusvern, men på nedre Grefsen er endring uunngåelig

Bystyrerepresentant Pia Farstad von Hall og BU-leder i Nordre Aker, Per H. Christiansen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Høyre ønsker bedre vern for småhusområdene som risikerer fortetting med byrådets stasjonskartlegging. Men «status quo» er ikke et alternativ på nedre Grefsen, sier partiets fraksjonleder i byutviklingskomiteen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.04.2017 kl 15:16

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta

Pia Farstad von Hall (H) og Eirik Lae Solberg (H) fremmer følgende forslag:

1. Bystyret ber byrådet revidere småhusplanen med følgende målsetting:
• Ny småhusplan skal legge til rette for lavere utnyttelse på den enkelte tomt sammenlignet med dagnes reguleringsbestemmelser.
• Det skal i forbindelse med småhusplanen utarbeides et kartleggingsverktøy for å overvåke belastningen på sosial- og teknisk infrastruktur:

  • Det skal kartlegges hvor mye areal som har blitt fortettet og hvor mange boliger småhusområdene er tilført de siste ti år, hva som er under planlegging og utviklingspotensialet fremover gitt nye reguleringsbestemmelser.
  • Det skal kartlegges hvordan sosial- og teknisk infrastruktur har fått økt belastning, og hvordan det skal tilrettelegges for nødvendig kapasitet fremover.

2. Bystyret ber byrådet utrede hvordan det kan innføres utbyggingsavtaler for teknisk infrastruktur i småhusområdene, tilsvarende det som gjøres i større utbyggingsprosjekter. Utbyggingsavtalene må ha en saklig sammenheng med det enkelte byggeprosjekt.

3. Bystyret ber byrådet utarbeide en områderegulering for Nedre Grefsen som inngår i utviklingsområdet for kollektivknutepunktet Storo/Grefsen. Områdereguleringen skal utarbeides med lokal medvirkning fra bydel Nordre Aker og med involvering fra innbyggerne som er direkte berørt av områdereguleringen. Reguleringsplanen skal ta hensyn til småhusbebyggelsen i utviklingsområdet og sees i sammenheng med kollektivknutepunktet det er en del av.

4. Bystyret ber byrådet utarbeide en områderegulering for Smestad. Områdereguleringen skal utarbeides med lokal medvirkning fra bydelene Vestre Aker og Ullern og innbyggerne som er berørt innenfor stasjonsområdet i kommuneplanen. Reguleringsplanen skal ta hensyn til småhusbebyggelsen, vernet bebyggelse - og må inneholde rekkefølgebestemmelser som tar hensyn til infrastrukturutviklingen knyttet til Smedstadkrysset og Sørkedalsveien.

NORDRE AKER: Pia Farstad von Hall og Eirik Lae Solberg har fremmet et privat forslag for bystyret der de ber om at Småhusplanen styrkes.

Bakgrunnen er at byrådet, i planstrategien til kommuneplanen, som ble vedtatt i fjor sommer, har bedt PBE kartlegge 124 stasjoner langs t-bane og trikkenettet for fortetteing, med en radius på 500 til 700 meter. Les mer om det her.

OPPDATERT: Torsdag la byrådet frem forsalg til revidert kommuneplan. Der pekes det på seks nye områder for fortetting. Blant annet et småhusområde i Nordre Aker

Til Nordre Aker Budstikke har byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) bekreftet at det kan bli aktuelt å ta enkelte boligområder i stasjonsnære områder, ut av småhusplanen, med sikte på å få bygget flere boliger. 29.000 eiendommer i hele Oslo er i dag underlagt småhusplanen.

De borgerlige partiene stemte mot stasjonskartleggingen da denne ble vedtatt sommeren 2016, i Oslo kommunes planstrategi.

– Uaktuelt

– Å ta områder ut av småhusplanen er uaktuelt, sier Pia Farstad von Hall, Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

– Høyre er bekymret for at småhusområder over hele Oslo settes under press. Vi ønsker å sikre fremtiden til småhusområdene, legger hun til.

Høyre er spesielt bekymret over at fortetting i småhusområdene skaper press på sosial- og teknisk infrastruktur. I motsetning til hva som er tilfellet ved utbygging av større boligområder, kreves det ikke kartlegging av behovet for barnehageplasser og skolekapasitet før det gis byggetillatelse i småhusområder. Høyre er også bekymret for at det åpnes for flere enheter per tomt enn det som er forsvarlig, slik at kvaliteten på grøntområdene på tomtene blir for dårlig. Press på veier og vann- og avløpssystemer er også utfordrende mener partiet. Se hele forlaget i faktaboksen ved siden av.

DEBATT: Pia Farstad von Hall: Småhusområdene i hele Nordre Aker under press

Ingen byrådsstøtte

Det private forslaget skal behandles i byutviklingskomiteen, og senere i bystyret, før sommeren. Noe støtte fra byrådet kan Høyre imidlertid ikke vente seg.

– Revisjon av småhusplanen er ikke aktuelt, den ligger fast i det store og hele denne bystyreperioden, sa byutviklingsbyråd Hanna Marcussen til Aftenposten, da avisen omtalte forslaget fra Høyre tidligere i vår.

Nedre Grefsen

Se bildet større

Utviklingsområdet Storo og nedre Grefsen, slik det er avmerket (mørkt orange) i kartet i kommuneplanen fra 2015.

I forslaget ber Høyre også om at det utarbeides en områderegulering for nedre Grefsen, som inngår i utviklingsområdet for kollektivknutepunktet Storo/Grefsen, og tilsvarende for Smestad (se punkt 3 og 4 i faktaboksen).

– Vi sier at det må på plass en områderegulering, det er ikke kommuneplanen tydelig på. Vi ønsker en forpliktende områderegulering, som er juridisk bindende, i motsetning til bare en områdeplan, som ikke er det, sier von Hall.

– Videre må den utarbeides med lokal medvirkning, og ivareta strøkets kvaliteter, legger hun til.

Se bildet større

Slike skilt henger på mange eiendommer på Grefsen. Beboerne skal få være med å legge føringer for utviklingen, sier Høyre. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Beboerne på nedre Grefsen ønsker å beholde husene sine som de er i dag, hvordan hjelper en områderegulering dem?

– Status quo er ikke et alternativ, hverken her eller noe annet sted i Oslo, sier von Hall.

Hun avviser at området kan fjernes fra kommuneplanen, slik Frp fremmet i bystyret i fjor høst.

– Kommuneplanen er et viktig verktøy for hvordan vi skal utvikle kommunen. Dermed er ikke svaret å endre kommuneplanen, men vi må se spesifikt på de områdene som skal utvikles. Høyre støtter strategien i kommuneplanen, om at byen skal utvikles innenfra og ut, sier hun.

– Men til beboerne på Nedre Grefsen kan jeg love at Høyre sier nei til alle nye prosjekter før en fullstendig områderegulering for nedre Grefsen er på plass. Den skal utarbeides med lokal medvirkning, dermed blir det feil å si noe om hvilken løsning man skal gå inn for nå.

Se bildet større

SMåhusområdet på nedre Grefsen er definert som et utviklingsområde i kommuneplanen. Høyre vil ha en bindene områderegulering på plass før noe nytt får bygges. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Mange har etterspurt om Høyre sier ja til tre, seks, ni eller tolv etasjer. Hva er svaret?

– Jeg skjønner bekymringen. Men det blir feil å svare konkret på det. Hvis vi hadde forhåndskonkludert, hadde vi tatt bort prosessen med lokal medvirkning. Men vi er tydelige på at det skal foreligge en helhetlig områderegulering før det kan bygges noe. Og nye bygg må ta hensyn til eksisterende bebyggelse, sier von Hall.

LES OGSÅ: Byråden: Nedre Grefsen – For god kollektivdekning til ikke å bygge ut

Se bildet større

BU-leder Per H. Christiansen og Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen, Pia Farstad von Hall, med utsikt over Grefsen og fjorden. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Høyere langs ringveien

Bydelsutvalgsleder Per H. Christiansen mener han kan være hakket mer konkret enn partifellen fra rådhuset, når det gjelder høyder.

– Som bydelspolitiker kan jeg klart si at jeg ikke ser for meg 12 eller 16 etasjer på nedre Grefsen. Det vil være mer naturlig at det bygges høyere langs Ring 3. Da ser jeg for meg lavblokker på 3-5 etasjer, det vil også virke støydempende. Et godt eksempel er blokkene som ligger ved Skeidbanen i dag. Noe høyere enn det vil være helt unaturlig.

Han minner også om at området som i kommuneplanen er utpekt til utviklingsområde, også omfatter arealer som i dag ikke er bygget ut med boliger, slik som bensinstasjonen ved ringveien.

– På nedre Grefsen kan de være trygge på at Høyre ikke vil si ja til noe før områdereguleringen er på plass, sier von Hall, og legger til at Plan- og bygningsetaten anslår 4 til 7 år som tidshorisont for en detaljreguering.

OPPDATERT TORSDAG ETTER AT BYRÅDET LA FREM FORSLAG TIL REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN:

– Ved å redefinere nedre Grefsen og Smestad til kategori B-utviklingsområder, gjør de til en viss grad det vi i Høyre ønsker. Kategoriseringen viser til at småhusområdene må bevare sine særpreg, og det er vi positive til. Men de er ikke tydlige nok på om de ønsker en områderegulering, sier von Hall.

– Samtidig er vi skuffet over at byrdådet vil ta flere områder ut av småhusplanen, og inn som utviklingsområder. Det er vi helt imot, sier Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

SE HVILKE OMRÅDER BYRÅDET VIL GJØRE OM TIL UTVIKLINGSOMRÅDER, HER!

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse