Ønsker bedre vern og bedre turvei gjennom denne skogen

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen og Bergskogen. FOTO: TORE FJELD/KARL A. KJELSTRUP (MONTASJE)

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen vil også regulere området fra "park og sportsplass", til offentlig naturområde, friområde og bevare kulturminnene enda bedre.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BERG: Bergskogen er vakker, og nå vil byrådet, med byutviklingsråd Hanna Marcussen (MDG) i spissen, regulere inn et strengere vern av skogen.

Byrådet foreslår å regulere Bergskogen til offentlig naturområde, friområde og båndleggingssone for kulturminner. I dag er området regulert til offentlig park, sportsplass og byggeområde.

Saken skal senere opp til endelig vedtak i bystyret.

– Byrådet er opptatt av å sikre det mest verdifulle og truede biologiske mangfoldet i Oslos byggesone, og Bergskogen er ett av åtte områder vi ønsker å bevare – med gamle trær og flere truede arter. I Bergskogen får vi i tillegg sikret et verdifullt kulturhistorisk miljø som går helt tilbake til 1814, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG).

Bergskogen ligger på østsiden av T-banen mellom Ullevål stadion og Berg skole, og er en del av grønnstrukturen i Bydel Nordre Aker. Området som byrådet ønsker å verne er rundt 18,8 daa og eies av Oslo kommune.

Se bildet større

Hanna Marcussen. FOTO: TORE FJELD

Verdifull natur

Fra saksdokumentene står det at Bergskogen er registrert som naturtype gammel fattig edelløvsskog med regional verdi for biologisk mangfold. Det er stort fugleliv i skogen, hule og veldig gamle trær i skogen. Og som skaper spesielle leveområder for sopp og insekter, deriblant flere truede arter. Skogen har innslag av bøk, noe som er sjeldent så langt nord som Oslo.

LES OGSÅ: Sjelden sykdom angrep Bergskogen

Kulturminner

Videre at Bergskogen inngår i kulturmiljøet ved Berg gård. Bergskogen er en del av parkanlegget rundt Berg gård, på høydedraget vest for hovedbygningene. I 1814 plantet Jonas Collett 40 bøketrær på høydedraget.

Det er fortsatt bøketrær igjen fra Colletts tid, og etterveksten er god. I skogen vest for Berg skole er det registrert automatisk fredede kulturminner i form av fem gravhauger, en oldtidsfarvei og dyrkingslag.

LES OGSÅ: Bygger ut Berg skole, men må garantere for trærne i John Colletts allé

Turvei

Turvei B6 går gjennom vestre del av skogen. Skoler og barnehager bruker grøntområdet til lek, og Bergskogen er definert som en lokal møteplass i Kommunedelplan for torg og møteplasser.

– Vernereguleringen av området åpner for beskjæring og felling av trær som utgjør risiko, tynning eller fjerning av unge, mindre trær og fremmede arter – og det tillates oppføring av informasjonsskilt. I en liten del av området der det ikke er registrert biologisk mangfold, blir reguleringen friområde, står det i saksdokumentene.

Se bildet større

Bergskogen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

Her foreslås det opparbeidet en enkel tursti som forbinder turveien med Møllesvingen.
Kulturminnene skal også bli bedre sikret gjennom denne reguleringen.

– Gjennom dette reguleringsforslaget ønsker vi å sikre Bergskogen for framtiden, slik at landskapet, områdets funksjon og karakter bevares. Bergskogen, med en av byens mest verdifulle edelløvsskoger, skal forbli allment tilgjengelig, sier Marcussen, og legger til:

– Vi foreslår også å bedre turforbindelsen gjennom området og utarbeidelse av en skjøtselsplan for Bergskogen, noe som vil styrke forvaltningen av området.

– Byrådet er opptatt av at Bergskogen bevares med sitt biologiske mangfold og verdifulle kulturmiljø. Bergskogen er et viktig landskapselement i byggesonen, en viktig lokal møteplass og en viktig del av grønnstrukturen i denne bydelen, sier hun.

Åtte naturvernområder i byggesonen i Oslo, som er vernet ytterligere, eller står på planen for å bli det i fremtiden:

To av områdene ble vedtatt regulert til grønnstruktur natur i 2016:

  • Ullveien 5 - Bekkekløft i Voksenåsen/Holmenkollen
  • Montebelloveien 24/Noreveien - Parkmiljø med store trær inntil Radiumhospitalet

Ett av områdene er oversendt rådhuset til behandling - ref. sak ovenfor:

  • Bergskogen - gammel edelløvskog/parkmiljø og gravhauger ved Berg gård

Fire områder har vært lagt ut til offentlig ettersyn og er under avsluttende behandling av Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten før oversendelse til politisk behandling:

  • Montebelloveien 11 - Parklandskap med gamle eiker og kjempeeiker i bebyggelse
  • Skøyenparken - edelløvskog, parklandskap og blomstereng ved Skøyen/Frognerparken
  • Romsås gård - edelløvskog i Groruddalen
  • Postdammen - amfibiedam på Nordstrand

Ett område er straks klart til å legges ut til offentlig ettersyn:

  • Bekkefaret - langs Mærradalsbekken syd for Radiumhospitalet

Bergskogen er kommunal, Skøyenparken, Romsås gård og Bekkefaret er delvis kommunale, mens de andre områdene er private.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse