ANNONSE
Annonse

Oslo-elevene har talt: Ingen late feriedager!

Rekordmange elever i Osloskolen ønsker å delta på årets sommerskoletilbud.

DAGER MED AKTIVITET: Det er ty­de­lig mer enn late da­ger i so­len Oslo-ele­ve­ne øns­ker seg den­ne som­mer­fe­ri­en. AR­KIV­FO­TO Foto: Arkivfoto

- Spe­si­elt gle­de­lig at det er stor øk­ning av ele­ver som øns­ker å be­nyt­te til­bu­det på Tøy­en sko­le, sier by­råd for kunn­skap og ut­dan­ning, An­ni­ken Haug­lie (H).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Sist uke fikk 15 000 ele­ver mel­ding om de har fått til­delt plass på årets Som­mer­sko­le, som i år ar­ran­ge­res for ni­en­de gang.

Hele 93 pro­sent av ele­ve­ne fikk da inn­vil­get sitt øns­ke for sommerferieukene. 590 ele­ver sto på ven­te­lis­te om kurs­plass, mens det ble lagt ut 490 rest­plas­ser.

- Som­mer­sko­len er en gi­gan­tisk ga­ve­pak­ke til barn og unge i Oslo som øns­ker seg fe­rie­da­ger med læ­ring og opp­le­vel­ser.

- Vi vet at man­ge ele­ver gjer­ne vil ha fle­re ut­ford­rin­ger, og det­te gra­tis­til­bu­det gir ak­ti­vi­te­ter som trig­ger til inn­sats både for hode, ar­mer og bein, sier Haug­lie.

Som­mer­sko­len opp­le­ver nå en øk­ning på 11 pro­sent fra fjor­året. I år, som tid­li­ge­re år, er kurs­plas­se­ne med svøm­ming og norsk/ma­te­ma­tikk de mest po­pu­læ­re kur­se­ne for 1.-4. trinnselevene.

Naturfagkursene som «Spi­se­lig na­tur­fag» på Geit­my­ra mat­kul­tur­sen­ter og «Naturfagsopplevelser i mar­ka» på Markaskolen er også godt søkt.

I til­legg har man­ge ele­ver meldt seg på de nye kur­se­ne «Opp­drag Mars på Ob­ser­va­to­ri­et», «Jak­ten på vi­ten­ska­pen» på Tek­nisk Mu­se­um» og «Prøv deg på ma­te­ma­tikk for ung­doms­trin­net».

LES OGSÅ: Rister på hodet over forslag om å legge ned

For ele­ve­ne på ung­doms­trin­net er der­imot LEGO-programmeringskurset på UiO, yrkesfagskurset «Smak - kokk og ser­vi­tør for en uke» og revykurset «Fra tekst til sce­ne» blant de mest po­pu­læ­re.

Eksamenskursene i ma­te­ma­tikk og na­tur­fag for ele­ver på yr­kes­fag har også man­ge sø­ke­re, og det er frem­de­les le­di­ge plas­ser for ele­ver som må ta eks­amen på nytt.

To­talt til­bys 63 kurs på 37 ba­ser og kurs­ste­der for­delt over hele byen. Mer enn 600 an­sat­te vil fra uke 26 stå kla­re til å ta imot de 15 000 ele­ve­ne.

Som­mer­sko­len Oslo ar­ran­ge­res i uke­ne 26, 27, 32 og 33. Mer in­for­ma­sjon: http://www.sommer.osloskolen.no/

LES OGSÅ: Skolebyråd ønsker bøter mot fravær

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse