Positive til budsjettet

En større del av kaka enn på mange år går til bydelene i byrådets budsjettforslag for 2007. Vi du være med å påvirke bydelens prioriteringer, er det verdt å merke seg tidspunktet 12. oktober kl. 1700 og "åpent budsjettmøte".

Byrådets budsjettforslag har en økt ramme til bydelene i byen på 150 milli-oner kroner i forhold til vedtatte økonomiplan. Bydel Nordre Aker ser ut til å ha fått et levelig budsjett.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

BU-leder Egil Ihlen og bydelsdirektør Mona Taasen er enige i at hovedtrekkene i byrådets budsjettforslag ser bra ut.

Se bildet større

Muligens Oslos kjappeste bydelsdirektør, Mona Taasen (tv) analyserer byrådets budsjettforslag med sine ansatte, bare timer etter at det er lagt frem, og er klar for kommetarer til Nordre Aker Budstikke.

Nordre Aker: - Noen ganger er det smart å ha litt is i magen, og jeg er både stolt og glad over at mine medarbeidere i administrasjonen var nøkterne og lojale til fjorårets innstramminger, uttaler bydelsdirektør Mona Taasen.

- Elleve bydeler i Oslo har fått vekst i budsjettet, mens fire bydeler har fått redusert rammene. Totalt sett er bydelsrammen økt med 0.86 prosent, og vi ser ut til å få et budsjett i tilnærmet nullvekst, kommenterer avdelingssjef administrasjon i bydel Nordre Aker, Ellen Oldereid.

- Noe av årsaken til at vi ser ut til å komme godt ut av budsjettet for 2007, er at det er endringer i kriteriene hva gjelder barnehagebarn. Bydel Nordre Aker er en bydel med mange barn som kommer inn i bydelen med studentene ved de mange utdanningsinstitusjonene vi har i Nordre Aker. Mens dette ikke er tatt hensyn til tidligere, og tildelinger er beregnet ut fra demografiske og geografiske beregninger for bydelens befolkning, har vi nå fått et budsjett som stemmer med det faktiske antall barn vi har i bydelen vår, informerte bydelsdirektøren.

Krafttak for eldre og ny sykehjemsetat

Nytt av året er etablering av en ny "sykehjemsetat". Bydelens ansvar for sykehjem, aldershjem og dagsentre blir overført denne nye, sentrale etaten med virkning fra 1. januar 2007.

- Prinsippet for hva som skal overføres er stillinger som har mer enn femti prosent av sin funksjon i stilling ved sykehjem, kortid og lignende. Dette gjelder ikke hjemmetjenesten. Vi må vurdere og diskutere den fremtidige tilhørigheten til de enkelte stillingene vi har innen funksjoner som fysioterapeuter og sjåfører og lignende utover høsten. Denne reformen forventes ikke å skulle medføre overtallighet, beroliger bydelsdirektøren.

- Det er innen denne posten vi muligens kan forvente oss noen overraskelser i neste budsjettperiode, fordi vi tidligere har ligget såpass lavt i kostnader til bydelens egne sykehjemsplasser. Vi har ennå ikke oversikt over hva det vil koste å kjøpe plasser av den nye sykehjemsetaten, påpeker Mona Taasen.

I budsjettet er det besluttet å etablere et sykehjem i Spania med femti plasser for korttidspasienter på rehabilitering, og "omsorg pluss"-tilbudet styrkes ved å etablere 160 plasser i Økernveien og fortsette satsningen i bydelene.

- Vi er veldig innstilt på å få til et godt samarbeid med Ullevål sykehus og bydel Nordre Akers innsatsteam for å ivareta utskrivningspasienter hjemme, da dette er noe denne gruppen pasienter ønsker sterkt fremfor korttidsopphold ved institusjon, sier Taasen.

Psykiatrirammen er økt med 20 millioner kroner, fordelt til bydelene, og det er avsatt 20 millioner til senere fordeling. Den totale rammen for barnevern er økt med 50 millioner kroner, og det er i Oslo-budsjettet for 2007 avsatt midler til oppkjøp av tomter for 130 millioner kroner, informerte avdelingsadministrasjonssjefen.

Videre arbeid med budsjettet

Fremdriftsplanen med bydelens håndtering av byrådets budsjettforslag for 2007 starter med et åpent budsjettmøte 12. oktober kl. 17.00 i forbindelse med BU-møtet. "Åpen halvtime" blir utsatt denne gangen til kl. 18.30.

Et åpent budsjettmøte vil si at publikum vil få en grov presentasjon av bydelens budsjett, og ordet slippes fritt tilbakemeldinger. 6. november vil bydelen behandle budsjettforslaget i Nordre Akers Medbestemmelsesutvalg (MBU) og Arbeidsmiljøutvalg (AMU), og 16. november vil det bli et lukket budsjettmøte. Bydel Nordre Aker tar sikte på utsendelse av bydelens budsjett 16. november med endelig vedtak 14. desember.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse