Rødt lys for nytt Nydalskryss

Ringveien, mellom Tåsentunnelen og Lillo, på oversiden av Nydalen. Vegvesenet jobber ikke lenger med noe forslag om Nydalskryss, som har vært en kampsak i bydelen i mange år. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Man regner med stor befolkningsvekst i Oslo i årene fremover, men vi skal gå, sykle eller ta t-banen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.04.2016 kl 10:36

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: Mye tyder på at nytt Nydalskryss kan være en saga blott i mange, mange år fremover.

– Nytt Nydalskryss er ett av flere vegprosjekter i Oslopakke 3 som ikke er prioritert for finansiering og gjennomføring de nærmeste 20 årene. Statens vegvesen har derfor ikke sett det som aktuelt å prioritere planer for et nytt Nydalskryss nå, sier Ingun Risnes, prosjektleder i Statens Vegvesen.

LES OGSÅ: Ny kafe åpner i Nydalen, og lørdag er du invitert for å høre mer om planene for området

Skissert løsninger

På begynnelsen av 2000-tallet ble det skissert løsninger for et nytt Nydalskryss, begrunnet i byutvikling i området. De gamle skissene for krysset er ikke lenger aktuelle.

– Da løsninger med kryss i fjell vil være i strid med senere vedtatt tunnel-sikkerhetsforskrift og gjeldende vegnormaler.

I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 ble det med bakgrunn i Klimaforliket (2012), vedtatt mål om nullvekst i personbiltrafikk i storbyene. Dette målet er senere nedfelt i målene for Oslopakke 3.

Se bildet større

De opprinnelige planene om et Nydalskryss var å legge strekningen mellom Nydalsbrua og Storo i tunnel, og med avkjørsel til Nydalen, for å avlaste Storokrysset. Disse planene er nå ikke prioritert, og har nå ikke finansiering i alle fall de neste 20 årene, sier Statens vegvesen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Sykle, gå, ta kollektivt

– Det innebærer at all vekst i persontrafikk i Oslo skal tas med miljøvennlige transportmidler som sykling, gåing og kollektivtransport. I tråd med dette prioriterer Statens vegvesen kollektivfelt langs Ring 3 og oppgradering av dagens hovedsykkelvegnett for å legge til rette for økt bruk av miljøvennlige transportformer, fortsetter Risnes.

For å nå målet om nullvekst i personbiltrafikk, vil Statens vegvesen generelt sett være restriktive med å tillate nye kryss på Ring 3 og andre deler av det overordnede riks- og europavegnettet I Oslo.

T-baneringen har redusert behovet

– Dette fordi nye kryss med koplinger til lokalvegnettet vil legge til rette for økt bilbruk. I den sammenheng er det også viktig å påpeke at etter at T-baneringen ble åpnet til Storo i 2003 og til Sinsen i 2006, har T-banen fanget opp mye av behovet for persontransport til/fra Nydalen, og redusert behovet for et nytt kryss på Ring 3, sier Risnes videre.

Nydalskryss har vært en kampsak for lokalpolitikerne i Nordre Aker i mange år. Da vegvesenet varslet at planene om kryss var på vei ut av Oslopakke 3 i 2012, prostesterte et samlet bydelsutvalg. De mente Nydalskrysset var nødvendig for å avlaste trykket på Storo. Dengang uttalte lokalpolitkerne:

«Nydalskrysset er ikke minst viktig for å avlaste Storokrysset og tilrettelegge Storo som et bedre kollektivknutepunkt» og «Et nytt kryss vil også være med på å hindre økt kødannelse på av- og påkjøringsveier når befolkningen øker». Les hele saken fra 2012 her. Nydalskrysset ble imidlertid tatt inn igjen i planene etter politisk enighet senere samme år.

30 prosent mindre biltrafikk innen 2030

Byrådet i Oslo har som mål å redusere biltrafikken i Oslo med cirka 30 prosent innen 2030.

– Det tilsier enda strengere restriksjoner på bilbruk i Oslo enn det Stortinget har lagt til grunn ved behandlingen av NTP. Sett i et slikt perspektiv er tiltak som bedrer framkommeligheten for personbiltrafikk i Nydalsområdet lite aktuelle, avslutter prosjektlederen.

Se bildet større

Leder av Nydalen Vel, Morten Franck, synes det er gode nyheter at i hvert fall ikke noe nytt veikryss er på gang, og som kan rasere boområdet innen vellet. Her foran tomta i Sandakerveien, og hvor det er store planer på gang. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Lettet

Nordre Aker Budstikke skrev i forrige uke om Avantors planer om blant annet nærmere 40.000 nye boligkvadratmeter i Sandakerveien 113-119, tomta bak Plantasjen og Sats/Elixia.

Den saken leste også leder av Nydalen Vel, Morten Franck. Han tok kontakt med Plan- og bygningsetaten og skrev blant annet følgende:

– Ifølge Oslopakke 3 skal det bygges ny avkjørsel i tunnel fra Ring 3 inn i Nydalen. Det har vært foreslått at tunnelen kan komme ut i/ved denne eiendommen. Det er derfor viktig at det tilrettelegges for en slik avkjørsel når man skal bebygge tomten, for dette er det beste alternativet som finnes.

Se bildet større

Slik ser Avantor for seg utbyggingen på tomta nedenfor trykkeriet i Nydalen, Sandakerveien 113-119. FOTO: AVANTOR/COWI/COBE

Videre:

– Det eneste andre alternativet vil innebære å rasere det eldre bomiljøet i Tamburveien, ovenfor Schibsted-trykkeriet, og det anser vi i Nydalen Vel for å være en svært dårlig løsning, skriver Franck til Plan- og bygningsetaten.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Franck, om siste nytt om Nydalskrysset. Nå er vellederen lettet.

– Klart vi er glade for at et Nydalenkryss, som kanskje hadde medført rasering av vårt boområde, nå ikke ser ut til å bli noe av, sier Franck.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse