Se om ditt nabolag står på «fortettingsliste»

Camilla Wilhelmsen (Frp) mener det er helt feil ressursbruk av Plan- og bygningsetaten å kartlegge mulighetene for fortetting rundt 124 stasjoner langs t-bane- og trikkenettet. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Kan det fortettes rundt 124 stasjoner og holdeplasser i ytre by i Oslo? Plan- og bygningsetaten kartlegger nå mulighetene, i områder som blant annet omfatter omlag samtlige t-banestasjoner og trikkestopp i Nordre Aker – innenfor en radius på minst 500 meter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.04.2017 kl 17:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Beboerne på nedre Grefsen fikk kaffen i halsen for ett år siden, da de ble gjort kjent med at en stor del av småhusområdet på oversiden av ringveien var tegnet inn som en del av knutepunktet Storo i «Kommuneplanen 2015 – Oslo mot 2030».

OPPDATERT! Byutviklingsbyråden åpner for å ta boligmråder ut av småhusplanen for å bygge mer

Se bildet større

Kommuneplankartet fra 2015. De mørke områdene er utviklingsområder.

Kommuneplanen ble vedtatt av bystyret høsten 2015 uten at beboerne eller bydelsutvalget fanget opp den viktige detaljen: Nedre Grefsen er et område byens politikere ønsker at skal utnyttes til boligformål i langt høyere grad enn i dag. Flere nabolag i Oslo, blant annet på Smestad og Montebello, står foran en mulig tilsvarende transformasjon.

Nylig ble det avholdt et møte om Oslos fortettingsstrategi på Svetter'n på Grefsen, i regi av Oslo Velforbud. Les om det møtet her: – Det er ingen skam å snu. Her er man dømt til å tape

Følg nedre Grefsen-saken her!

Kjelsås, Tåsen, Ullevål, Blindern…

Men det er ikke bare nabolag rundt de store kollektivknutepunktene som blir kraftig endret for å få plass til flere boliger. 14. desember i fjor vedtok bystyret Planstrategi 2016-2019. I den står det:

«Alle stasjonsnære områder langs banenettet skal gjennomgås for å identifisere graden av fortettingspotensial, inkludert områder omfattet av Småhusplanen.»

Se bildet større

Mange av stasjonsomrpdene som nå skal kartlegges ligger i småhusområder i Oslo vest, nord og sørøst. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I et brev, som svar på spørsmål fra byutviklingskomiteens nestleder Camilla Wilhelmsen (Frp), bekrefter byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) tidligere i mars at Plan- og bygningsetaten er i gang med denne kartleggingen.

20-25 av disse stasjonsnære områdene ligger i eller i direkte tilknytning til Nordre Aker.

De omfatter blant annet samtlige stasjoner på Sognsvannsbanen, fra Blindern til Sognsvann, samt aller trikkeholdeplassene mellom Storo og Kjelsås:

Sognsvannsbanen: Blindern, Forskningsparken, Ullevaal stadion, Berg, Tåsen, Østhorn, Holstein, Kringsjå, Sognsvann.
Kjelsåstrikken: Storo, Disen, Doktor Smiths vei, Glads vei, Grefsenplatået, Grefsen stadion, Kjelsåsalleen, Kjelsås.
I tillegg kommer Nydalen, Gaustad, Gaustadalleen, Rikshospitalet

Se hele oversikten over alle de 124 stasjonene lenger ned i saken!

LES OGSÅ: Denne uken ble det kjent at Kjelsåstrikkens tilbud blir kraftig forsterket fra 2. april

Byråden: – Kun en kartlegging

Fra Plan- og bygningsetaten går det frem at arealpotensialet vurderes i en radius på cirka 500 meter rundt stasjonene. For kollektivknutepunkter (der flere linjer i kollektivsystemet krysser) er radiusen utvidet til inntil cirka 700 meter, siden disse områdene har et «særlig godt kollektivtilbud med god rekkevidde.»

Etaten begrunner radiusavgrensningene, som ikke er absolutte, med at den banebaserte byutviklingen skal legge til rette for gange, sykling og kollektiv, og at utvikling bør skje i gangavstand fra stasjonsområdene.

Det er likevel ingen atuomatikk i at disse områdene skal endres, selv om de er oppført på listen. I sitt svarbrev til Camilla Wilhelmsen skriver byutviklingbyråd Hanna Marcussen:

Se bildet større

Hanna Marcussen, byråd. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Jeg finner grunn til å påpeke at det Plan- og bygningsetaten nå gjennomfører, er en kartlegging og analyse av mulig potensial for boligfortetting som i sin tur kan danne grunnlag for eventuell justering av byutviklingsstrategien i gjeldende kommuneplan. I stasjonsgjennomgangen vurderes de enkelte stasjonsområdenes plass i knutepunkthierarkiet, beliggenhet, kollektivtilgjengelighet til
arbeidsplasskonsentrasjoner, arealpotensial, infrastrukturbehov samt begrensninger for fortetting.

Eksempler på begrensninger kan ifølge byråden være perifer beliggenhet, bevaring, grønnstruktur, landskap og sosial bærekraft.

I følge Plan- og bygningsetaten vil en del stasjoner vurderes å ha høyt arealpotensial, andre noe potensial, mens en del stasjoner anses å ha lite arealpotensial.

– Hvilke områder som skal foreslås fortettet og i hvilket geografisk omfang på hvert stasjonsområde vil skje ut fra en samlet vurdering senere i planprosessen, skriver PBE.

LES OGSÅ: Hanna Marcussen: – Knutepunktfortetting er nødvendig for en klimavennlig by.

– Liten vits i kartlegging

Planstrategi 2016-2019 ble vedtatt av bystyrets flertall i desember i fjor. Under behandling av saken fremsatte Fremskrittspartiet dette alternative forslaget til vedtakspunkt:

«Bystyret ber byrådet fjerne målsetting om gjennomgang av alle stasjonsnære områder langs banenettet, herunder områder omfattet av småhusplanen for å identifisere fortettingspotensial».

Forslaget falt, mot Frp og Høyres stemmer.

– Når man velger å sette i gang en slik omfattende prosess med å kartlegge over 120 stasjonsnære områder, må man ha en intensjon om å fortette. Frp mener disse områdene i stor grad er ferdig utviklet. Hvorfor endre noe som er godt etablert, spør Camilla Wilhelmsen.

Hun ønsker at kommunen heller skal bruke ressursene på å bygge å sette i gang utbygging på tomtene som allerede er regulert til boligbygging.

– Oslo har 16.000 ferdigregulerte boligtomter. Innsatsen må heller settes inn der. PBE bør bruke ressursene sine på å utvikle det som i dag er markedssvake områder, sier hun, og viser blant annet til den nylige områdereguleringen på Furuset.

Se bildet større

Alle stasjonene på Sognsvannsbanen utredes med tanke på mulig fortetting.

Småhus

Nordre Aker Budstikke møter Wilhelmsen og partifelle Hans A. Kielland Aanesen, som er bydelsutvalgsrepresentant i Nordre Aker, på Holstein stasjon. Dette er et av områdene langs Sognsvannsbanen som der muligheter for fortetting skal kartlegges i en radius på 500 meter. De to peker på hager som er fortettet med nye boligenheter.

Se bildet større

Høyt, lavt, nytt, gammelt. På Nordberg og Kringsjå er bebyggelsen allerede variert. Bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen og bydelspolitiker Hans A. Kielland Aanesen mener området er velfungerende, uten behov for ytterligere fortetting. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Og det er greit, og en helt riktig måte å gjøre det på. Men skal man fortette så det monner her, må det rives og bygges nytt. Det betyr rasering av det som er veletablert. Er det virkelig det man ønsker? spør Aanesen.

De to politikerne går fra Holstein stasjon, krysser Carl Kjelsens vei og fortsetter oppover Peder Ankers vei. Ved passering av Nordberg kirke er det omlag 300-350 meter i luftlinje fra t-banestasjonen.

– Dette er langt mer omfattende enn jeg trodde, innrømmer Wilhelmsen.

Se bildet større

300-350 meter fra Holstein stasjon, i Peder Ankers vei, tar Wilhelmsen og Aanesen småhusbebyggelsen i øyesyn. Dette området ligger i dag under Småhusplanen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Hele villaområdet fra Peder Ankers vei og i retning Korsvoll er i dag underlagt Småhusplanen. Men siden deler av dette området ligger innenfor 500 meter fra ett eller flere t-banestopp, er dette blant områdene PBE skal kartlegge for fortetting.

– Det vi trenger en sterke Småhusplan, ikke en oppmyking av den, slik som Kommuneplanen legger opp til, sier Aanesen.

OPPDATERT! Byutviklingsbyråden åpner for å ta boligmråder ut av småhusplanen for å bygge mer

Store områder i Nordre Aker

Se bildet større

Variert bebyggelse langs t-banen på Nordberg og Kringsjå. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

En nærmere kikk på kartet viser at det knapt er 500 meter mellom stasjonene på Sognsvannsbanen. I realiteten henger dermed området som skal kartlegges for fortetting sammen, fra Sognsvann til Ullevaal stadion, via Tåsen og Berg, til Nydalen og Storo.

Og en radius på 500 meter rundt trikkestoppene oppover Grefsenveien, gir et sammenhengende område som omfatter omtrent hele Grefsen og Kjelsås. Dette er områder som i dag i stor grad er underlagt Småhusplanen.

Se bildet større

Gult: Områder underlagt Småhusplanen i Nordre Aker. Kart: Oslo kommune

Her kan du se kartet over hvilke områder som dekkes av Småhusplanen i dag (ekstern lenke).

Oversikt over stasjoner som er vurdert i forbindelse med kommuneplanarbeidet

I tillegg til stasjonene listet opp nedenfor er Diakonhjemmet, Breivoll og Vækerø som fremtidige stasjoner vurdert. Enkelte av stasjonene er slått sammen til stasjonsområder.

Se bildet større

Tabell: Plan- og bygningsetaten

Høyre vil styrke Småhusplanen

Småhusplanen, som regulerer utbygging og fortetting på nærmere 29.000 eiendommer med småhus, ble sist revidert i 2013. Hensikten var å motvirke fortettingen. Nå vil Høyre revidere planen igjen, for å sikre småhusområdene mot fortetting.

– Høyre har vært for fortetting rundt kollektivknutepunkt, som hele kommuneplanen er bygget rundt. Der er det identifisert muligheten til utbygging av 120.000 nye boliger frem til 2030. 4000 av disse boligene ligger i områder hvor småhusplanen gjelder. Altså er det en liten andel av Oslos totale boligbehov som kan løses i disse områdene. Det løses med store prosjekter, sier Pia Farstad von Hall til Aftenposten. Hun er Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

Til avisen svarer byutviklingsbyråd Hanna Marcussen at en revidering av Småhusplanen nå ikke er aktuelt.

OPPDATERT! Byutviklingsbyråden åpner for å ta boligmråder ut av småhusplanen for å bygge mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse