Ser på forslag om parkeringsplass, og vurderer høyhusønske

Bymiljøetaten vil etablere utfartsparkering ved Brekke for å gjøre området mer oversiktlig. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Bymiljøetaten ønsker å rydde opp i farlig og uheldig parkeringspraksis langs Maridalsveien ved Brekke. Og på Ullevål skal det bygges høyhus. Se hva bydelsutvalget skal behandle 15. september.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.09.2016 kl 12:27

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Torsdag møtes bydelsutvalget for første gang etter sommeren. På bordet ligger blant annet forslag om utfartsparkering på Brekke, og høyhusplaner på Ullevål. Bydelen har også valgt partner for utarbeidelse av John Colletts plass som ny torg og møteplass.

Markaparkering ved Brekke

Fra Brekkekrysset går det turvei, sykkelruter og opparbeidede skiløyper om vinteren. Derfor velger mange å sette bilen i veikanten ved Brekke før de legger ut på turen mot Hammeren, Sognsvann eller videre innover Maridalen og Nordmarka.

Det skaper tidvis både kaotiske og trafikkfarlige situasjoner, mener Bymiljøetaten, som har sendt inn et forslag til omregulering av område, med tanke på etablering av nye parkeringsplasser.

Det skal vurderes to alternativer, ett på hver side av Maridalsveien, som hver kan gi 80 parkeringsplasser.

«Fylkesmannen har gitt klarsignal til reguleringsplanarbeid innenfor Markasonen. Området ligger også innenfor Maridalen Landskapsvernområder, og det må derfor søkes om dispensasjon fra forskriftene. Videre ligger planområdet innenfor nedslagsfeltet for Maridalsvannet», heter det i saksfremstillingen.

Bydelens miljø-, plan og samferdselskomité (MPS) har behandlet saken, og anbefaler bydelsutvalget å gi Bymiljøetaten støtte til omreguleringen. De anbefaler at begge alternativene realiseres, slik at det blir totalt 160 parkeringsplasser på Brekke. Med færre plasser frykter MPS at parkeringen langs veien vil fortsette.

LES OGSÅ: Slik skal konfliktnivået på veiene i Maridalen reduseres

Høyhus på Ullevål

Bydelsutvalget skal også uttale seg om et byggeprosjekt i Ullevålsalleen 2. Det er A-LAB AS på vegne av Neptune Properties som søker om oppstartsmøte.

Se bildet større

Perspektivskisse av ny bebyggelse i Ullevålsalleen 2, sett fra Sognsveien. FOTO: A-LAB AS

På eiendommen står det i dag boligblokker bygget på 1970-tallet i 3-8 etasjer, som ønskes revet og erstattet med tre høyhus i 6/8-7/9 og 8/12 etasjer.

«Eiendommen er på 5673 kvm og ønskes bebygget med 13.670 BRA. Dette gir en utnyttelsesgrad på 240%. Eiendommen er i dag omgitt av lamellblokker på 4-5 etasjer i øst, eneboliger i vest på andre siden av Sognsveien, og rekkehusbebyggelse i nord. Lenger mot sør-øst, nærmere sykehusområdet er det også punkthus på 10 etasjer. Også innenfor det som i dag er sykehusområder er der enkeltbygninger som har 10 etasjer» står det i sakspapirene.

Det vises til at beslutningen om å samle Oslo Universitetssykehus på Gaustad, vil kunne åpne sykehusområdet på Ullevål for boligutbygging.

MPS-komiteen anbefaler at bydelsutvalget stiller seg positiv til forslaget: «for å kunne stimulere til bedre utnyttelse av eksisterende boligeiendommer i sentrumsnære strøk, må man tillate en høyere utnyttelse og større byggehøyder, bl.a for å kunne sanere eldre og mindre hensiktsmessige boliger».

Nærheten til enebolig- og rekkehusområdet i Ullevål Hageby tilsier imidlertid at man ikke bør tillate en byggehøyde ut over ti etasjer, og en utnyttelsesgrad på 200 prosent, mener MPS-komiteen.

SE OGSÅ DETTE: En stor og unik grønteiendom på Kalvehaugen, på andre siden av Sognsveien, er nå til salgs. Området er regulert til friomåde, men interessen har vært stor, også fra eiendomsutviklere, forteller megleren

Har valgt partner på John Colletts plass

Etter arkitektkonkurransen, der tre arkitektkontorer/landskapsarkitekter ble invitert til å levere forslag til utforming av John Colletts plass som torg og møteplass, har prosjektgruppa bestående av bydelen, nærmiljøet og næringsinteressene på plassen trukket en konklusjon.

Se bildet større

Dronninga Landskaps skisse Skråplan på John Colletts plass. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bydelen ønsker å gå videre med forslaget til Dronninga Landskap AS, dersom de er villige til å gjøre endringer i sitt forslag i tråd med prosjektgruppas ønsker. Bydelsutvalget skal godkjenne dette forslaget.

Her kan du lese mer om alle de tre forslagene til ny John Colletts plass, som har stått utstilt på Bicks kafé siden juni.

Bydelsutvalget skal også ta stilling til en klage fra Grefsen Park, mot utbygging av Kjelsåsveien 52C. Eiendommen ønskes inkluderert i Småhusplanen slik at den kan utnyttes i tilsvarende grad som de mest nærliggende eiendommene.

Grefsen Park mener forslagene vil skape uheldige konsekvenser, blant annet for utsikten fra flere av leilighetene i sameiet.

Etter sammeiets oppfatning «avviker forslagene til forslagsstiller vesentlig fra det som lå til grunn for Bydelsadministrasjonens forslag til Bydelsutvalget og Bydelsutvalgets senere vedtak. Vedtaket synes derfor fattet på misvisende forutsetninger». Plan- og bygningsetaten (PBE) har ikke tatt klagen til følge, og MPS-komiteen anbefaler BU å følge PBEs linje.

Torsdag klokken 18 i Nydalsveien 21

Bydelsutvalgsmøtet holdes i Bydelsaministrasjonen i Nydalsveien 21, torsdag 15. september klokken 18.00. Møtet starter med Åpen halvtime, der bydelens innbyggere kan ta ordet og kommentere saker på sakskartet, eller andre ting de vil ta opp med bydelspolitikerne.

Les hele sakskartet og sakspapirene her! (Ekstern lenke).

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse