Skeptiske til nye kirkegrenser

Bakkehaugen kirke.

Verken bydelens menigheter eller politikere er udelt positive til forslaget om nye sokne- og prostigrenser, som har høringsfrist i april.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.03.2008 kl 14:19

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Nordberg kirke.

Se bildet større

Vestre Aker kirke. FOTO: Arkivfoto

Se bildet større

Soknegrensene og bydelsgrensene er ikke samkjørte. Nå foreslås det å endre disse grensene, men det er lokal misnøye med forslagene fra Bispedømmerådet og Kirkelig Fellesråd. Her Grefsen kirke. Arkivfoto

OSLO/NORDRE AKER: Strukturelle endringer må til for at kirken skal få utnyttet ressursene sine bedre, stimulere til økt frivillighet og økt fleksibilitet i bruk av kirkene, og å sikre et fullskalatilbud til det lokale fellesskapet i Oslo, mener Bispedømmerådet og Kirkelig Fellesråd.

De inviterer nå gjennom "Osloprosjektet – Nye muligheter med ny struktur", til en åpen dialog rundt en storstilt omstrukturering av kirken.

Nye grenser

Bispedømmerådet og kirkelig Fellesråd har derfor sendt ut et forslag om nye sokne- og prostigrenser på høring til en rekke lokale instanser, med svarfrist 15. april. Blant dem er de lokale menighetsrådene og bydelsutvalgene (BU). Det foreligger tre forslag til ny soknestruktur, og to forslag til nye prostigrenser.

Det foreslås at Oslo kommune blir ett sokn, at dagens fem prostier omgjøres til sokn, eller at dagens bydelsgrenser blir framtidige grenser for 15 nye sokn. For prostiene foreslås det at dagens fem prostigrenser reduseres til fire, eller at dagens fem prostier opprettholdes, men at de tilpasses dagens bydelsgrenser.

Oslo har i dag fem prostier og 57 sokn på tvers av bydelsgrensene. Hvert sokn omfatter i dag en menighet.

De "nye" bydelsgrensene, som ble innført i 2004, har skapt problemer for kirkens geografiske inndeling. I Bydel Nordre Aker tilhører for eksempel Grefsen og Nordberg menigheter hvert sitt prosti. Vestre Aker menighet på Ullevål ligger delvis i Bydel Nordre Aker og delvis i Bydel Vestre Aker og St.Hanshaugen. Bydelens øvrige menigheter, Bakkehaugen og Maridalen, ligger sammen med Nordberg og Vestre Aker menigheter i Vestre Aker prosti, mens Grefsen tilhører Nordre Aker prosti.

– Ved organisatorisk å skille sokn og menighet, kan det skapes et skille mellom demokratisk styring og kirkelig deltakelse, heter det fra bydelsforvaltningen i Nordre Aker, som uttaler at:

– Dersom nye soknegrenser blir en realitet, må det lokale menighetsrådet skifte funksjon og bli et utvalg som skal løse praktiske oppgaver i menighete, men som ikke har den formelle makten de har i dag.

BU kritiske

Bydelsutvalget i Nordre Aker behandlet saken i forrige BU-møte. Frp-representant Arne Østreng mente at BU burde være varsom med å komme med forslag, men heller rådføre seg med de enkelte menighetene.

– Jeg frykter at folk mister interessen for sin kirke og at den frivillige innsatsen blir redusert, dersom det blir vedtatt nye soknegrenser, sa Østreng, som selv sitter i menighetsrådet i Tonsen kirke, som ligger i Bydel Bjerke men med Disen og Lofthus innenfor sine menighetsgrenser.

Han mente det for eksempel ikke ville være naturlig for folk på Lofthus å gå i Grefsen kirke. Frp, som skal ha vært i kontakt med flere av menighetene i bydelen, foreslo derfor at dagens sokne- og prostigrenser opprettholdes.

Også Rødts Per Aschjem, mente at saken ikke hørte hjemme i det lokalpolitiske forumet, og foreslo å avvise den som BU-sak.

– Nå er det slik at vi har en statskirke, og da er det å vise respekt å komme med en tilbakemelding på det de ber om, mente May-Brith Døssland (V).

Til tross for debatten ble det flertall i BU om at menighetsrådenes uttalelser bør legges til grunn for den fremtidige menighetsstrukturen i Bydel Nordre Aker. I tillegg vedtok BU å støtte Osloprosjektets målsettinger om å øke menighetenes vitalitet i lokalsamfunnet, og opprettholdelse av lokale menighetsutvalg i hver kirke. I tillegg gikk BU inn for at bydelene er passende størrelser for soknene, dersom dagens ordning forlates, noe de mener vil gi interessante muligheter for å utvide bydelsdemokratiet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse