Skifter ut forurenset jord i barnehagene

 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har skiftet ut forurenset overflatejord i 260 av byens 700 barnehager, både kommunale og private.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.06.2008 kl 10:42

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Alle barnehagene i Oslo er nå kartlagt og tiltak for å skifte ut forurenset overflatejord er med noen få unntak gjennomført. Som en del av prosjektet inngår også utskifting av trykkimpregnert trevirke rundt sandkasser og sandbassenger, skriver Eiendoms- og byfornyelsesetaten på sine nettsider.

Resultater

Det er foretatt kartlegging av overflatejorden i til sammen ca. 700 barnehager. Resultatene viste at det var behov for tiltak i ca. 260 av de undersøkte barnehagene. Dette tilsvarer 38 % av alle undersøkte barnehager. Forekomsten av forurenset overflatejord varierte fra bydel til bydel.

Sentrumsbydelene Gamle Oslo og Grünerløkka hadde prosentvis flest barnehager med forurenset overflatejord. Tendensen var at jo lenger fra sentrum man kom jo færre barnehager var det med forurenset overflatejord.

Analyseresultatene viste at funnene av forurenset overflatejord i hovedsak var knyttet til benzo(a)pyren, bly og arsen. Hovedtyngden av verdiene som overskrider tiltaksgrensene lå rett over, eller tett ved tiltaksgrensen. I tillegg har kartlegginger avdekket bruk av CCA-trykkimpregnert (kobber, krum og arsen) trevirke rundt sandkasser/sandbassenger i mange barnehager, også i barnehager som ikke har jordforurensning.

Arbeidet med utskifting av CCA-trykkimpregnert trevirke startet opp rett etter påske, og så langt er tiltak utført i bydelene Bjerke, Grorud, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker.

Arbeidene med utskifting av kantstokker i sandkasser/sandbassenger vil etter planen være sluttført i løpet av 2008. Eiendoms- og byfornyelsesetaten utfører og bekoster tiltakene. Den enkelte barnehage og foreldre/foresatte vil få nærmere informasjon om tidspunkt for gjennomføring av tiltak.

Gjennomføring av jordtiltak

I barnehager der det er funnet verdier som var høyere enn anbefalte grenseverdier er tiltak gjennomført i tråd med faglige anbefalinger. De anbefalte tiltakene var hovedsakelig å dekke til forurenset jord med fiberduk, fylle på ny jord eller grave bort og skifte ut den forurensede overflatejorda.

Omfanget av forurensning varierte fra kun å omfatte et blomsterbed til å gjelde hele utearealet i barnehagen. De etterfylte massene tilfredsstiller SFTs normverdi for mest følsom arealbruk.

Gjenbrukt byjord

Byjord er brukt og gjenbrukt mange ganger og består av bygningsrester, brannrester, husholdningsavfall, industriavfall, tilkjørte gravemasser og lokal naturlig jord.

Dette har ført til at jorda har kunnet motta ulike miljøgifter som arsen, bly, kadmium, kobber, kvikksølv, sink, og PCB. Hver generasjon kan sies å ha lagt igjen sine kjemiske spor og bidratt til at jorda i de eldste bydelene er forurenset, spesielt med bly og tjærestoffer (bl.a. benzo(a)pyren).

Bly stammer fra bygningsmaterialer (spesielt maling, beslag og blyrør) i tillegg til biltrafikk med blyholdig bensin. Tjærestoffene stammer fra ufullstendig forbrenning fra biltrafikk, fyring og bybranner samt fra tjærebredde eller kreosotbehandlede materialer.

Helseeffekter

Oslo kommune understreker at det på tross av for høye verdier i overflatejorden ikke har dreid seg om en akutt helsefare, og at eventuelt påvist forurensing i jorda ikke nødvendigvis gir uttrykk for eksponering av hvert enkelt barn. Det er heller ikke kjent at disse stoffene har forårsaket sykdom eller skade hos barnehagebarn i Oslo.

Det er likevel viktig å redusere den samlede miljøgiftbelastningen hvert enkelt individ utsettes for i løpet av livet. Summen av mange slike påvirkinger over mange år vil på lang sikt kunne utgjøre en helsefare. Begrensning av forurensingsnivåene i jorda er hensiktsmessig som et generelt helsefremmende og forebyggende tiltak.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse