ANNONSE
Annonse

Pilking og bading strengt forbudt, men:

Snøen ble ikke sjekket før den ble dumpet ved drikkevannskilden

Det er liten tvil om at drikkevannskilden Maridalsvannet skal vernes. Foto: PRIVAT

Tjuv-pilkere og folk som bader i Maridalsvannet risikerer å bli anmeldt av Vann- og avløpsetaten. Men etaten har bestemt seg for å la Bymiljøetatens snølagring i Maridalen – et brudd på drikkevannsforskriften – passere. Det gjør ikke Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som viser til forurensningsloven.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 09.03.2018 kl 15:40

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

MARIDALEN: 5. mars sendte Fylkesmannen et brev til Oslo kommune, der de ber om en redegjørelse for Oslo kommunes håndtering av «overskudssnø», utover Åsland deponi og snøsmelteanlegget Terje A/S (snøsmeltingslekteren).

Bakgrunnen er at det har kommet inn bekymringsmeldinger for deponering av snø på flere lokaliteter, blant annet Tryvann Vinterpark, Sognsvann, Maridalen, Styggedalen Frognerseteren og Romsås.

VAV: Ulovlig snødumping i Maridalen

Mest alvorlig var snødumpingen på Låkeberget parkeringsplass i Maridalen, som ble stanset av Vann- og avløpsetaten (VAV) 22. februar, med hjemmel i drikkevannsforskriftens paragraf 4.

Bymiljøetaten har begrunnet snølagringen i marka med at de trengte midlertidig lagringsplass, før snøen skulle videre til snøsmeltingslekteren «Terje». I tillegg til at snøen kom fra lokalveier, og dermed ikke var regnet som forurenset.

– Det er absolutt ikke lov å ha et snødeponi her, sa Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i VAV, og fungerende avdelingsdirektør, til Nordre Aker Budstikke 22. februar.

– Det er en god grunn til det. 90 prosent av Oslos befolkning – over 500.000 mennesker – får drikkevannet sitt fra Maridalsvannet. Det er urovekkende at Bymiljøetaten valgte å deponere snø her, uten å spørre oss. Det er ikke lov til å dumpe snø her, forklarte han.

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) forsvarte likevel Bymiljøetatens avgjørelse i bystyrets spørretime 28. februar, men la til at hun var glad for at snøen raskt ble fjernet.

Bymiljøetaten startet umiddelbart fjerning av snøen etter pålegg fra Vann- og avløpsetaten, opplyser VAV. Foto: PRIVAT

Brev fra Fylkesmannen

Dette har tydeligvis ikke beroliget Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I brevet datert 5. mars sier Fylkesmannen at slik snølagring kan utgjøre en forurensningsrisiko, og være en belastning på nærliggende grunn og vassdrag.

Fylkesmannen skriver:

«Oslo kommune er kjent med at det ved opprettelse av et snødeponi må gjøres en stedsspesifikk miljørisikovurdering for å kartlegge om snøen som er planlagt deponert på et område kan medføre skade eller ulempe på nærliggende vassdrag eller grunnen. Dersom den stedsspesifikke miljørisikovurderingen viser at snødeponiet kan medføre skade eller ulempe på miljøet kreves det en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Dette gjelder både midlertidige og permanente snødeponier. Det vises her til tidligere korrespondanse med kommunen, senest i brev fra oss datert 08.01.2018.»

Fylkesmannen skriver videre: «Fylkesmannen forutsetter derfor at Oslo kommune har tatt prøver av snøen som fjernes fra veier og parkeringsplasser samt at det er gjennomført stedsspesifikke miljørisikovurderinger som snødeponiene som nå etableres ikke medfører en fare for forurensing av nærliggende vassdrag og grunn.»

Byråden: Ikke brudd på forurensningsloven

Etter at miljøbyråd Lan Marie Berg forsvarte Bymiljøetatens snølagringspraksis i bystyrets spørretime 28. februar, spurte Nordre Aker Budstikke om på hvilket grunnlag byråden kunne legge til side vurderingen gjort av kommunens egen fagetat på vannsikkerhet, Vann- og avløpsetaten.

Vann- og avløpsetaten sa at denne praksisen var strengt ulovlig, og ikke skulle skje, uavhengig av hvor snøen kom fra, og om det var reell smeltefare eller ei.

– I denne konkrete saken krevde Vann og avløpsetaten stans med hjemmel i drikkevannsforskriften paragraf fire, ikke forurensingsloven. Det er en selvfølge at kommunens etater skal følge gjeldende lover og regler. Som jeg også uttrykte i bystyremøtet forrige uke er jeg er glad for at Bymiljøetaten raskt fjernet snøen da Vann- og avløpsetaten tok kontakt. Det var ikke temperaturstigning som førte til smelting og det skjedde ikke noe annet som påvirket snøen - hendelsen hadde dermed ikke noen negative konsekvenser for drikkevannskilden, skrev Berg i en e-post til Nordre Aker Budstikke i forrige uke.

I bystyret oppga byråden avtstanden fra Låkeberget til Maridalsvannet til å være 700 meter. Målinger i Google Maps viser imidlertid av avstanden er rundt 450 meter.

Korteste avstand fra Låkeberget P-plass til Maridalsvannet (Google Maps)

Etter brevet fra Fylkesmannen har Nordre Aker Budstikke spurt miljøbyråden om hun/byrådsavdelingen «kjenner til om de risikovurderinger og snøprøver som Fylkesmannen forutsetter er gjort før snødumpingen startet, ble gjort? Har byråden/avdelingen etter at VAV grep inn gjort noe for å undersøke om slike risikovurderinger og snøprøver ble tatt i forkant av at snødumpingen startet?»

Byrådsavdelingen henviser til Bymiljøetaten om å svare på spørsmål om de nødvendige risikovurderingene og snøprøvene ble tatt i forkant. Byråden ønsker 9. mars heller ikke å uttale seg om hva hun har gjort for å forsikre seg om at Bymiljøetatens snødumping i marka ikke krevde tillatelse etter forurensningsloven § 11, slik Fylkesmannen skriver.

Bymiljøetaten

Nordre Aker Budstikke har fått tilgang til Bymiljøetatens svarbrev til Fylkesmannen, som er datert 7. mars.

Her redegjør de for hvilke parkeringsplasser i marka de har benyttet til snølagring, og i hvilke perioder.

«Bymiljøetaten har vurdert at midlertidig snølagring av snø fra boligveier i nærområdet, med utgangspunkt i værprognose på stabile, kalde vintertemperaturer ikke ville føre til negative miljømessige konsekvenser». Videre skriver de at «Etaten har vurdert at det tvert imot vil påføres miljømessige konsekvenser ved å transportere denne snøen langt til sentrale deponier.»

Det fremgår ikke av brevet om det er tatt prøver av snøen for å kontrollere om den utgjør en forurensningsrisiko, eller om det er gjort stedspesifikke risikovirderinger, annet enn å slå fast at de miljømessige konsekvensene vil være større ved å kjøre snøen bort.

Pressekontakt Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten bekrefter overfor Nordre Aker Budstikke at de ikke har tatt prøver av snøen som er dumpet på de midlertidige lagringsplassene.

– Bymiljøetaten tar prøver av snøen som lagres i deponier. Områdene det her er snakk om er ikke deponier, men midlertidige lagringsplasser for oppmåket snø i nærområdet.

– Det er viktig å presisere at snøen som er blitt midlertidig lagret på parkeringsplasser er snø fra boligveier i nærområdet. Bymiljøetaten har ansett dette som ren, lokal snø fra nærområdet som kan freses ut og lagres midlertidig uten at dette vil ha negative konsekvenser for miljøet. Bymiljøetaten har kjørt all snø fra alle kommunale hovedveier til snøsmelteanlegget S/S Terje. I tillegg har all snø fra boligveier i de sentrumsnære bydelene rundt og innenfor ring 2 blitt kjørt til snøsmelteanlegget.

Pilking er ikke greit, men det er snødumping?

Ferdsel på og rundt Maridalsvannet er strengt regulert, for å hindre forurensning av drikkevannskilden. Det betyr blant annet at det er lov å ferdes på isen over Maridalsvannet om vinteren, men at det er forbudt for eksempel å borre et hull i isen for å fiske.

Vann- og avløpsetaten har tidligere sagt til Nordre Aker Budstikke at de bortviser personer og beslaglegger fangst dersom de kommer over noen som pilker eller fisker i Maridalsvannet. VAV kan også anmelde folk for slike hendelser.

På spørsmål om Vann- og avløpsetaten (VAV) vil vurdere en anmeldelse av Bymiljøetaten (BYM) etter snødumpingen på Låkeberget, svarer kommunikasjonsrådgiver Tone Spieler:

– Etter at VAV sa ifra til Bymiljøetaten torsdag 22. februar at den midlertidige snødumpingen ved Låkeberget var i strid med drikkevannsforskriften §4, så stoppet de dette momentant. De var i gang med oppryddingen dagen etter, og i løpet av uke 9 hadde de ryddet opp all tilkjørt snø. VAV har vært på inspeksjon i etterkant og er tilfreds med oppryddingen. I perioden har vi også vært heldige med det kalde været, slik at det ikke har vært noen avrenning fra den tilkjørte snøen. VAV har besluttet å ikke anmelde BYM, da de ryddet raskt opp etter seg og straks vi sa ifra, samtidig med at vi ikke har hatt avrenning. BYM har orientert oss om at dette snødeponiet var planlagt i kun kort tid og i en periode med mange kuldegrader.

– Snødumpingen i nedslagsfeltet til drikkevannskilden i Maridalen virker som et større inngrep enn pilking?

– Bading i selve vannkilden, pilking/fisking og annen oppholdelse ved vannet: Det er et klart skille på mikrobiologisk forurensning og fysisk/kjemisk forurensning. Det vi er spesielt bekymret for er avføring fra mennesker og dyr met hensyn til virus og parasitter. Dette er det fare for ved blant annet bading i vannkilden. Én virus/parasitt av type Giardia/Cryptosporidium fra avføring kan medføre fare for liv og helse. Oslo har et svært godt vannbehandlingsanlegg på Oset, men ved teknisk svikt i filtrering og UV-behandling, så kan dette havne ute på drikkevannsnettet. Derfor er vi svært opptatt av å minimere sannsynlighet for at vi har virus og parasitter i vannkilden. Fysisk/kjemiske forurensninger vil vi heller ikke ha i vannkilden, men de er lettere å fortynne og rense bort. Mikrobiologiske forurensninger som virus og parasitter kan ikke fortynnes bort, svarer Spieler.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse