Sognsveien miljøgate underveis

Avlastningsvei til Sognsveien mellom Ring 2 og 3 er et annet kapittel.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Ullevål: - Et konstruktivt møte, var Hans Teisners kommentar etter møtet i Samferdselsetaten forrige uke. Han var innkalt sammen med representanter for velforeningene i området, Oslo Havebyselskap og bydelen til samtale og gjensidig informasjonsutveksling.

- Gledelig at forprosjektet til miljøgaten nå endelig er på plass, selv om det tok seks år, sa Teisner, en av talsmennene for beboerne i Sognsveien, og primus tempus for "Aksjon Miljøgate".

- Et møte hvor Samferdselsetaten møtte oss med en åpenhet hvor både beboere og bydel fikk komme med ønsker og innspill. De lovte å vurdere disse og ta dem med i det videre arbeid, sa Egil Ihlen, som nylig er ble renominert som partileder for Høyre og kandidat som bydelsutvalgsleder i fire nye år.

I 2001 ble planene om tunnel under Universitetet på Blindern skrinlagt, til stor skuffelse for beboere i området. I stedet for tunnel på Blindern, ville Bystyret ha utarbeidet en helhetlig trafikkplan inklusive miljøtiltak og turveier for området. Det ble også vedtatt å utrede et alternativ til Sognsveien for en ny forbindelse mellom Ring 2 og Ring 3.

Nå kommer endelig planene for miljøgate. Hva gjelder avlastningsvei til Sognsveien mellom Ring 2 og Ring 3, er ennå mye uklart.

Forprosjektet ferdig

- Nå er forprosjektet for Sognsveien mellom Vestgrensa og Ullevål ferdig revidert fra Samferdselsetaten, informerer Aslaug Vassbotn i Samferdselsetaten.

Hensikten med prosjektet er å redusere ulykkesrisikoen, og bedre forholdene for syklister og fotgjengere. I tillegg er det foreslått en generell oppgradering av gaten, blant annet med utskifting av belysningsanlegget og oppgradering av bussholdeplassene.

- Med utgangspunkt i eksisterende tverrprofil ønsker vi å etablere tosidig fortau med bredde 2,5- 3 meter, tosidig sykkelfelt med bredde 1,4 meter og kjørebane med bredde 6,2 meter. Vi ser også på bruken av opphøyde gangfelt, men dette må avklares ytterligere med Oslo Sporveier, sier Vassbotn.

Forprosjektet fremmer to alternativer. Ett med parkmessig opparbeiding i hver ende av gangfeltene (alternativ A), og ett alternativ uten parkmessig opparbeiding (alternativ B). For alternativ B er det i stedet foreslått parkmessig opparbeiding av tre kommunale areal langs Sognsveien.

- Vi går for alternativ B, med justeringer, uttaler Teisner. Han ønsker ikke å måtte ekspropriere tomteareal fra beboerne for opparbeidelse av parkanlegg, men et kommunalt felt mellom kjørebane og gang- og sykkelfelt beplantet med, for eksempel, lavt trimmede eikepopler, og en ytterligere smalere veibredde. Med slike fysiske hindringer ønsker man å få folk til å senke farten i veien til maks 30 kilometer i timen på hele strekningen fra Kirkeveien til Ullevaal Stadion.

Byggeprosjektet er ennå ikke finansiert

Prosjektkostnaden er beregnet til cirka 13,5 millioner kroner for alternativ A og 11,6 millioner kroner for alternativ B.

- Tomta, som nylig ble solgt ved Ullevaal Stadion for 43,6 millioner, og som skal bygges ut med ytterligere 3000 kvadratmeter, er inntekter kommunen bør øremerke finansiering av miljøgaten i Sognsveien, mener Teisner, som påpeker at dette tomtesalget vil medføre ytterligere biltrafikk.

- Årene går og trafikktettheten bare øker og øker i takt med utbyggingen i Gaustadbekkdalen, utvidelse av kjøpsenteret på Ullevaal Stadion og generell fortetning. Miljøgate er fint, men trafikken i Sognsveien begynner å bli veldig stor, påpeker han.

- I forbindelse med en inngått avtale mellom Statsbygg og Oslo kommune arbeider Statsbygg nå med planlegging av et nytt gang/sykkel- og kjøreveisystem i Gaustadbekkdalen. Reguleringsplan for veitraseene skal snart ut på høring, informerer sjefsingeniør Arne Hvamstad i Samferdselsetaten.

Om dette er kommunenes svar på utredning av avlastningsvei mellom Ring 2 og Ring 3 er noe uklart.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse