Starter anleggsarbeidet til høsten

Skog- og friluftsforvalter Trond Enkerud i diskusjon med Oslo og omland Friluftsråds Asbjørn Olsen.

Nå kommer en ny gang- og sykkeltrasse i Maridalen som del av et helhetlig ferdselsveinett gjennom den vakre dalen, sommer som vinter.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Vegard Ulvang mener anlegging av den nye gang- og sykkeltrasseen er på tide.

Se bildet større

Med Friluftsetaten på befaring i Maridalen

Maridalen: - Den nye trasseen skal bli bra, forsikrer skogs- og friluftsforvalter Trond Enkerud i Friluftsetaten.

Nordre Aker Budstikke er med på befaring på den gamle ferdselsveien som nå skal bli gang- og sykkeltrasse på strekningen fra Brekke til parkeringsplassen på Låkeberget. Et nytt tilbud til friluftsinteresserte med sykkel, med barnevogn, ski eller til fots. Den nye veien vil bli tilrettelagt for mange grupper funksjonshemmede, men stigningsforholdene vanskeliggjør bruk av manuell rullestol.

Veien skal sno seg fra Brekke og Grinda langs jordekantene på vestsiden av Maridalsveien mot Låkeberget og videre til Hammeren og Nordmarksveien som en forlengelse av den nylig anlagte gang- og sykkelveien langs Akerselva.

- Dersom vi ikke mottar store motforestillinger i nærmiljøet eller fra de mange interesseorganisasjonene, starter vi arbeidet med å anlegge veien allerede til høsten. Tre og en halv meter bred med grustoppdekke tilsvarende en liten skogsbilvei, informerer Enkerud.

På tide!

Nyutnevnt "FIS-general" og innflyttet maridøl Vegard Ulvang mener dette er på tide.

- Allerede i 1986 ble det bevilget penger til gang- og sykkelsti i Maridalen, hele 6 millioner den gang, kan han fortelle. Til den nye veien er det avsatt en million kroner, inklusive spillemiddeltilskudd.

- Flott at Friluftsetaten er i gang, men vi skulle gjerne ha sett den nye veien både lyssatt og vinterbrøytet, sier lederen av Maridalens Venner, Tor Øystein Olsen, som sammen med bydelsutvalgsleder Egil Ihlen representerer en rekke personer og lokale interesseorganisasjoner under befaringen. Ønsket er en egen gressbevokst trasse parallelt med veien i randsonen mot dyrkamarka som kan brukes av gående i sommerhalvåret og som skiløype om vinteren. En utfartsparkeringsplass i det gamle steinbruddet ved Brekke og ved Oset er også på ønskelisten, gjerne som et samarbeidsprosjekt med hundeklubben som holder til her i dag.

Farlig kryssingspunkt

- Den nye veien vil også innebære økt trafikksikkerhet i Maridalen ved å flytte gående og syklister fra den belastede Maridalsveien, påpeker Ulvang som også ser behovet for en trygg over- eller undergang der hvor den nye trasseen vil knyttes sammen med anleggsveien til Oset på Brekke. Dette er imidlertid samferdselsetatens gebet.

Friluftsetaten har gjennomført et tilsvarende prosjekt med restaurering av Ankerveien fra Sognsvann til Maridalen.

- Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, informerer Lasse Henriksen i anleggavdelingen i Friluftsetaten.

Fra Friluftsetatens høringsdokument:

Maridalen er et av de best bevarte kulturlandskaper i regionen og er i dag vernet som landskapsvernområde. Her er det ett aktivt jordbruk, godt bevarte gårdstun og flere bevaringsverdige hus. Området har stor verdi som friluftsområde og er mye brukt til alle typer friluftsaktiviterer hele året. Fra gammelt er Maridalsveien hovedveien inn i dalen. Denne veien har i dag stor biltrafikk og den har verken fortau eller gang/sykkelvei. Ferdsel til fots eller med sykkel oppleves av mange som ubehagelig og farlig. Fra Låkeberget til Hammeren og derfra innover i Marka er det en parallell skogsbilvei med tilfredsstillende standard. Det har fra en rekke brukere vært fremmed ønske om å forlenge denne traseen helt ut til Brekke. På denne måten vil det være mulig å komme seg innover i Maridalen og til Marka uten å måtte bruke den sterkt trafikkerte Maridalsveien. Om vinteren vil traseen bli brukt som skiløype og den vil bli kjørt med to-spors løypemaskin.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse