Tåsen - pilot i tall og tekst

Tåsen Barnehage er en av åtte i Oslo som skal teste ut en mer intensiv bokstav og tall-læring - også på småbarnsavdelingene. – Vi ser resultater, sier styrer Mariann Dingstad.

I Tåsen barnehage jobber ungene mye med tall og bokstaver. – Overgangen til skolestart skal bli enklere, sier styrer Mariann Dingstad.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.04.2006 kl 16:02

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Tåsen: Internasjonale tester viser at norske skoleelever er svakere i lesing, skriving og regning enn jevnaldrende i andre sammenlignbare land. Etter oppdrag fra byrådsavdelingen for barn- og utdanning har utdanningsetaten laget en veileder, ABC og 1,2,3, for å heve ungenes kompetansenivå før skolestart. Tåsen er en av åtte barnehager i Oslo som er plukket ut til å teste ut veilederen og en mer læringsorientert barnehage. Styrer Mariann Dingstad er godt fornøyd så langt i prosjektet.

– Vi opplever at de fleste ungene synes det er spennende med bokstaver og tall. Mange av de største kan allerede lese flere ord. Førskolebarna har selvfølgelig også tidligere hatt strukturert språk- og begrepsstimulering, men nå er intensiteten høyere. I tillegg blir også de minste barna kjent med bokstaver og tall, sier Dingstad.

Fleksibel skolestart

Styreren forteller at prosjektet i tillegg skal bidra til et bedre grunnlag for innføring av fleksibel skolestart, som gjelder fra høsten 2007.

Forskning viser også at norsk skole er dårligere til å utjevne forskjellene mellom elevene, enn for eksempel i Sverige og Finland.

– Mer fokus på bokstaver og tall allerede på småbarnsavdelingene kan sikkert være med på å gi et jevnere utgangspunkt for mange barn, sier Dingstad.

Erfaringene fra de åtte pilotbarnehagene vil bli brukt i en revidert veileder som skal gjelde for alle oslo-barnehagene fra og med barnehageåret 2006/07.

ABC og 1,2,3 er et verktøy for de ansatte i barnehagen. Prosjektet legger ikke opp til at alle barn skal lære å lese, skrive og regne i barnehagen. Men unger er forskjellige og noen begynner veldig tidlig å vise interesse for bokstaver, lyder og skriverabler. Barna skal ikke holdes tilbake med argumenter som "det skal du lære når du begynner på skolen", men få anledning og hjelp til å utforske tall og bokstaver, sier styreren.

Helhetlig satsning

Viktig for alle

Stortingsmelding nr. 30 – Kultur for læring (2003-2004) understreker at nasjonal og internasjonal forskning viser at et godt pedagogisk tilbud før skolealder, har positive effekter for senere læring i skolen for alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn. Et slikt tilbud er særlig viktig for barn med svak sosioøkonomisk bakgrunn eller minoritetsbakgrunn som i mange tilfelle betyr særlige språkutfordringer. Den svært sammensatte befolkningen som finnes i Oslo, gjenspeiles også i barnehagene og gir en spesiell utfordring for læringsarbeidet der.

Veilederen ABC og 1,2,3 er en del av en helhetlig satsning på å styrke barn og unges grunnleggende språk- og matematikkferdigheter, samt ferdigheter i lesing og skriving. Oslo kommune ved Utdanningsetaten har intensivert arbeidet i skolene med grunnleggende ferdigheter. Blant annet testes alle elever i lesing på 2. og 7. årstrinn. Disse prøvene kommer i tillegg til de nasjonale kartleggingene. Resultatene viser betydelig fremgang i elevenes leseferdigheter. Det har vært gjennomført omfattende kompetanseheving for lærere innenfor områdene lese-, skriveopplæring, samt matematikk.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse