ANNONSE
Annonse

Tja til fartshumper, ja til toaletter og kanskje flyktninger i Skar leir

SISTE KVELD MED GJENGEN: Det avtroppende bydelsutvalget i Nordre Aker. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Det avtroppende bydelsutvalget takket for seg ved å åpne armene for flyktninger og fable om flyktningemottak på Skar, si ja til å stenge Neptunveien, tja til fartshump ved Maridalen skole. Og så må Sognsvann for all del få nok nye toaletter.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.09.2015 kl 21:33

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDALEN: Bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker holdt 17. september sitt siste møte i denne fireårsperioden. Når BU trommes sammen igjen 5. november er det med mange nye ansikter og ny partisammensetning.

Velgerne har nemlig gitt Høyre og Arbeiderpartiet et spark, ved at begge partier mister en representant hver, til fordel for Miljøpartiet De Grønne, som kommer inn med to. I tillegg blir utvalget atskillig yngre: Seks av de nyvalgte representantene er under 40 år. Den yngste er 20. Les om sammensetningen av det nye bydelsutvalget her!

Her kan du lese om flere av sakene de vedtok.

Bare småpenger

BU takket for seg ved å legge en kraftig føring på bydelsadministrasjonen og de nyvalgte lokalpolitikerne, ved sterkt å anbefale at det settes av 170.000 kroner over bydelens budsjett i 2016 slik at det nedlagte tilbudet i Den kulturelle skolesekken kan gjenoppstå.

– Dette er et tilbud vi har ønsket å prioritere, og der vi gjerne tar på spanderbuksene . Dette betyr mye for bydelen, sa avtroppende BU-leder Bent Gether-Rønning (H).

Les egen sak om Den kulturelle skolesekken her!

«Flyktningeleir» på Skar?

Nordre Aker har blitt oppfordret av bydelsutvalget i Bydel Østensjø om å være med i en dugnad for flyktningene som nå kommer til Oslo fra Syria, samt de 5000 flyktningene som sitter på mottak. Bystyret vedtok tidligere i år å øke kvoten Oslo kommune kan ta i mot i 2015 med 291 personer, til 811 flyktninger totalt.

Bydel Østensjøs lokalpolitikere oppfordrer kommunen til å ta imot flere, og skriver i sitt vedtak: «Bydel Østensjø vil oppfordre andre bydeler til å sende signal til Oslo kommune om at de er klar til å ta del i dugnaden.»

Denne henvendelsen ble tatt godt imot av Nordre Akers bydelsutvalg, som enstemmig vedtok at «Bydel Nordre Aker stiller seg positiv til en dugnadsinnsats for å motta det antall flyktninger som bystyret tildeler etter en fordelingsnøkkel. Bydel Nordre Aker vil være behjelpelige med å bosette nye flyktninger».

Nordre Aker Budstikke har tidligere skrevet om at Nordre Aker har for få kommunal boliger til å bosette de 55 flyktningene bydelen er tildelt i 2015. Så langt har bare halvparten av disse fått bolig i bydelen.

Boligkontoret hos NAV oppfordrer privatpersoner og utleiere i bydelen til å leie ut boliger til flyktninger, gjennom bydelen. Dette arbeidet støtter bydelsutvalget, som samtidig pekte på at mange av de nyankomne flyktningene, så mange som 500 av dem som kommer til Oslo, er under 15 år og trenger fosterforeldre.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten ønsker snarest mulig å etablere kontorvirksomhet på Skar.

– Da blir man ansatt som fosterforeldrene, og her vil jeg oppfordre folk om å bli med å gjøre en innsats, sa Bjørn Gilbert (Ap).

– Ungene bør ha fast-track. Ingen av dem som kommer nå skal sendes hjem igjen. Nå er det viktig å utnytte den dugnadsviljen som finnes, men det må organiseres slik at det kommer i ordnede former. Dette er en ekstraordinær situasjon, sa Hanne Lyssand (SV).

Og så ble Skar leir, som fortsatt står delvis ubrukt i Maridalen, foreslått som innkvartering for flyktninger, uten at stedet ble nevnt i det endelige vedtaket.

– Skar leir ser jo på overflaten ut til å være et godt forslag. Aberet er toalettforholdene der ute, sa BU-leder Bent Gether-Rønning.

Skole på Voldsløkka og håpløs trafikksituasjon

Slik vil bebyggelsen kunne se ut, med fire blokker med 375 leiligheter ved Voldsløkka. Her sett i retning Uelands gate. Foto: DARK ARKITEKTER AS

Det foreligger to forslag til utnyttelse av Heidenreich-tomta ved Voldsløkka. Enten 375 nye boliger, eller en ny grunnskole. Begge prosjektene er ute på høring.

Bydelsutvalget ga sin støtte til Plan- og bygningsetaten, som vurderer det dithen at skoleformålet er å foretrekke.

– Dette er en sak som har gått i flere perioder, om hva som skal gjøres med Voldsløkka, sa Gether-Rønning.

– Ved utbygging av dette området er det viktig å ta hensyn til trafikksituasjonen i området. Situasjonen i Biskop Heuchs vei er rimelig håpløs når det er kamper og arrangementer på Voldsløkka. Jeg var på husbesøk i valgkampen en dag det var masse aktivitet der, og fikk så ørene flagret fra beboerne der om dette måtte vi gjør noe med, sa Per H. Christensen (H).

Ja til Neptunvei-stenging

Til tider veldig trangt og uoversiktlig trafikkbilde i Neptunveien, forbi Grefsen Stadion. Nå får Kjelsås IL støtte av politikerne til å stenge det ene kjørefeltet - og skilte om til enveiskjørt. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Nordre Aker Budstikke har allerede skrevet om at Kjelsås IL har bedt bydelspolitikerne hjelpe dem med å gjøre Netptunveien enveiskjørt forbi Grefsen stadion.

Veien er smal og ved arrangementer og treninger gjennom hele uka, er trafikksituasjonen uoversiktlig, og det er mange barn i veien. Idrettslaget frykter for barnas sikkerhet. Miljø-, plan og samferdselskomiteen (MPS) har støttet forslaget, og det var resten av BU enige i.

– Helt intuitivt tror jeg dette kan være et godt forslag. MPS vil ikke si noe bombastisk om at enveiskjøring er den eneste løsningen, men gir rom for at andre tiltak også kan vurderes, sa BU-leder Bent Gether-Rønning (H).

Bydelsutvalget valgte imidlertid å spisse vedtaket fra MPS-komiteen, og istedenfor bare å be Bymiljøetaten vurdere tiltak i Neptunveien, vil BU eksplisitt be Bymiljøetaten om å «iverksette tiltak, herunder vurdere enveiskjøring».

Det er nå Bymiljøetaten som har myndighet til å vedta tiltak som enveiskjøring, noe som tidligere lå under politiet.

– Jeg tror også vellene er interessert få til noe i Neptunveien. Nå kjører bilene opp på fortauet når to skal passere. Jeg pleier å sykle forbi, og har sett ungene springe ut i veien. Det er rett og slett veldig farlig. Det vil være greit med «rundkjøring» rundt hele stadion. Det vil virke logisk for folk, sa Hanne Lyssand (SV).

Korsvollhall og tennis på Disenjordet

Behovsplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo for perioden 2016-2026, har vært på høring. I oversikten over prioriterte prosjekter for perioden 2016-19 (handlingsprogrammet), har flere anlegg som har vært planlagt lenge i Nordre Aker ikke fått prioritet.

Dette gjelder blant annet ny Korsvollhall, skøytebane på Skeidbanen, tennishall på Gransjordet, kunstgressbane på Kringsjå og ski-/snøanlegg på Langsetløkka og Sogn.

Bydelsutvalget mener at de kommunale anleggene har fått en uforholdsmessig stor plass i handlingsprogrammet, og at de klubbaserte anleggene, «som mer enn noe avspeiler idrettens behov, har fått en tilsvarende lavere prioritet».

Bydelsutvalget vedtok i sin høringsuttalelse at følgende anlegg i Nordre Aker bør prioriteres i perioden 2016 til 2019:

  • Flerbrukshall Korsvoll – Korsvoll IL
  • Kunstis- og kunstgressanlegg Nordre Åsen – Skeid
  • Rehabilitering av kunstgressbane – Lyn SFK
  • Tennishall på Disenjordet – Grefsen Tennisklubb

Skoleveisikring

Bymiljøetaten har tatt initiativ til trafikksikringstiltak ved Maridalen og Tåsen skole. Tiltakene må vedtas endelig av samferdselsbyråden, og Bydel Nordre Aker er bedt om innspill til forslagene.

På skoleveier ved Maridalen skole foreslås det reduksjon i fartsgrensen fra 40 til 30 km/t. Det foreslås også en hump dimensjonert for 40 km/t ved skolen (med tanke på busstrafikk).

På skoleveien til Tåsen skole foreslås det hump i Nils Bays vei mellom Tirilveien og Nordbergveien for å redusere fartsnivået og ivareta trafikksikkerheten for skolebarn som krysser veien.

Bydelspolitikerne stusser over prioriteringen, i og med at bydelsutvalget, i samarbeid med FAU-ene ved samtlige skoler tidligere i år utarbeidet en plan med prioriterte tiltak ved alle bydelens skoleveier.

Denne er sendt til byråden og Bymiljøetaten, og etaten bekrefter selv at de vil vurdere disse tiltakene i sammenheng med en gjennomgang av fartssoningstiltak for hele bydelen i 2016. Ingen av de nå foreslåtte tiltakene er prioritert i bydelens plan.

– MPS sier i sitt vedtak at vi imøteser gjennomgangen, men ber Bymiljøetaten vurdere om foreslåtte fartshump ved Maridalen er riktig prioritering i forhold til planen. Vi ber dem se på om det er andre ting å bruke penger på. Likevel vil vi ikke være for bastante i frykt for å miste miste momentum i saken. Vi åpner for at Bymiljøetaten vurderer det litt annerledes, refererte BU-leder Bent Gether-Rønning (H) fra MPS-komiteens behandling.

Mange nok toaletter ved Sognsvann

Bydelsutvalget var også bedt om å uttale seg om byggeplanene for nye toaletter ved sørenden av Sognsvann.

Nordre Aker Budstikke har tidligere skrevet om at de gamle toalettene lekker, og forurenser grunnen ved det populære tur- og badeområdet i Nordmarka.

Bydelsutvalgets representanter hang seg opp i kapasiteten på det nye anlegget. I byggebeskrivelsen står det nemlig at nytt bygg vil inneholde to vanlige toaletter, urinal og handikap-toalett.

– Dette må vi slutte med. Vi har altfor lenge drevet med å henge oss opp i slike detaljer, sa Sigmund Hov Moen (Ap).

Venstres May-Brith Døssland tok til orde for å tilføye en uttalelse om at kapasiteten ved toalettene vurderes, og fikk «typisk forslag fra Venstre» i retur fra Aps Hov Moen.

Hans partifelle, Bjørn Gilbert, var imidlertid enig med Venstres Døssland.

– Vi som bruker Sognsvann vet det er stor pågang på toalettene. At det blir god nok kapasitet er viktig. Det må sikres tilstrekkelig kapasitet for byens borgere, sa han.

Og BU endte på et vedtak der de bekjentgjør sin kapasitetsbekymring, til Bymiljøetaten.

Tennisboble og Berg skole

BU vedtok også en uttalelse i forbindelse med nybygget på Berg skole. Som Nordre Aker Budstikke nylig skrev, er naboer bekymret for utnyttelsesgraden av skolegården, og at gravearbeidene skader de vernede trærne. Undervisningsbygg avviser dette overfor Nordre Aker Budstikke.

Bydelsutvalget sier i sitt vedtak at de forutsetter at det ikke utføres arbeider på skoletomten i strid med gjeldende regulering og de påviste verneinteressene. Videre anbefaler BU at friområdet innlemmes i planområdet og at det vurderes en alternativ plassering av gymsal, slik at nødvendige vernehensyn for verneverdige trær kan ivaretas.

– Dette vedtaket er en presisering av tidligere vedtak gjort av BU. Vi ble gjort oppmerksomme på de verneverdige trærne inne på området, som vi ikke visste om tidligere. Det forrige vedtaket hadde fokus på bevaring av Bergskogen, og ikke vegetasjonen inne på skoleområdet, sa Gether-Rønning.

Bydelsutvalget i Nordre Aker anbefaler også at Ullevål Tennisklubb skal få satt opp en ny tennisboble over tennisanlegget i Harald Hals park. Klubben har søkt om å få en tiårig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen om friområde.

Les om alle sakene BU behandlet, og referatet fra bydelsutvalgsmøtet (legges vanligvis ut uken etter at møtet er avholdt), på bydelens nettsider.

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse