Tryggere langs Ring 3

- Vi starter med anlegget vinteren 2007og arbeidet vil være ferdig våren 2008, informerer sporty Øyvind Tandberg fra Statens vegvesen.

Fremkommeligheten og sikkerheten til gående og syklister langs Ring 3 fra Grefsen, Kjelsås og Nydalen vil bli betraktelig bedret når ny gang- og sykkelvei er på plass

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Storo: - Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelsti og kollektivfelt langs Ring 3 fra Nydalen til Storo er nå ute på høring, melder senioringeniør Øystein Tandberg i Statens vegvesen region øst, Stor Oslo distrikt.

Sykkel mer attraktivt

Strekningen er 1.300 m lang, langs Ring 3 mellom Nydalsbrua og Storokrysset, begrenset av Gjøvikbanen og Ringveien.

- Dette er et ledd i vårt arbeid med å tilrettelegge for videre utbygging av hovedsykkelveinettet i Oslo, og å forbedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk i østgående retning på Ring 3, informerer Tandberg.

Hovedsykkelveiplanen har som viktige mål å gjøre sykkel til et mer attraktivt transportmiddel og få flere til å sykle, forbedre sikkerheten for syklister og andre trafikkanter. Statens vegvesen vil fjerne fortauet langs Ring 3 på denne strekningen og gjøre dette feltet om til kollektivfelt. Den nye gang-og sykkelveien vil bli trukket lengre unna Ringveien.

Ingen innsigelser

- Forslaget gir ingen økning i støy eller forurensning, da den forutsetter økning i sykkeltrafikken, og i beste fall reduksjon i biltrafikken. Trafikksikkerheten, spesielt for syklister og fotgjengere, vil bli betydelig forbedret, avstanden til Ring3 økes, og gang- og sykkelstien vil få økt bredde og mulighet for planskilt kryssing. For kollektivtrafikken østover mot Storo vil man få en lengre strekning med kollektivfelt, og derved en forbedring for disse, uttaler avdelingssjef oppvekst i bydel Nordre Aker, Preben Winger, som også påpeker at bydelen er opptatt av at undergangen under jernbanen blir integrert i planene og bygges samtidig.

- Det er viktig at gang– og sykkelveien ikke kommer i konflikt med planene for oppgradering av Nydalen stasjon, hvor vi også ønsker oss sykkelparkering, avslutter Winger.

Når kommer nytt Nydalskryss?

Landskapssonen mellom Gjøvikbanen og Ring 3, som i dag består av uskjøttet gressmark, vil nå bli opparbeidet og tilrettelagt med beplantning, og få skjæringer, fyllinger og murer.

En planskilt passering av Sandakerveien er i reguleringsplanen. I planen fins også undergangen under Gjøvikbanen tegnet inn, og den vil komme til å få stor betydning for gang- og sykkeltrafikken til og fra Nydalen og Storo. Når det gjelder perspektivene på et nytt Nydalskryss så uttrykkes det i vurderingen fra Plan- og bygningsetaten at "Dette vil i så fall skje lang tid fra nå".

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse