Uregelmessigheter i hjemmetjenesten

Ellen W. Ronæss er leder for det nyutnevnte tilsynsutvalget for hjemmetjenester i bydelen. Arkivfoto: Karl Andreas Kjelstrup

Et titalls henvendelser og én formell klage er status for tilsynsutvalget for hjemmetjenester, en måneds tid etter oppstart.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.11.2008 kl 08:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Ifølge tilsynsutvalgets leder, Ellen W. Ronæss (H), er det i hovedsak er hjemmetjenestemottakere i 80- og 90-årsalderen som har kontaktet utvalgets representanter. Men også brukeres barn har tatt kontakt på vegne av sine foreldre.

– Henvendelsene går på avlyste besøk, at det er lenge siden siste besøk, for korte besøk, stadig forskjellige ansatte og at de ansatte ikke presenterer seg tydelig nok med legitimasjon, sier Ronæss.

– Dette er ting som det er viktig at vi fanger opp, sier hun.

Rapporterer umiddelbart

Ronæss presiserer at de så langt kun har fått henvendelser som gjelder hjemmehjelp (praktisk bistand).

– Men vi tar også imot innspill om hjemmesykepleien, sier hun.

Utvalget har mottatt i underkant av 20 henvendelser den korte tiden de har virket. De fleste informerer om uregelmessigheter i tjenesten, mens én av disse er en reell klage som er sendt til bydelsadministrasjonen for oppfølging.

Utvalget vil i løpet av inneværende måned foreta tilsyn hos brukere som ønsker det, i tillegg til at de planlegger uanmeldte tilsyn på dagsentrene.

– Vi samler alle henvendelsene vi får i en protokoll som forelegges bydelsutvalget en gang i året. Den første rapporten er klar på nyåret, sier Ronæss.

Men i de tilfellene der utvalget finner brudd på tjenestetilbudet etter et tilsyn, rapporterer de umiddelbart til bydelsadministrasjonen, slik at hendelsen kan tas hånd om omgående.

Er behov for tilsyn

Hjemmetjenesten i bydelen har nylig blitt organisert i tre nye enheter. Tilbudet i den vestlige delen av bydelen har base på Tåsen, den østlige på Kjelsås, og tilbudet på Myrer (Hareveien 10) er organisert som en egen enhet.

– Hovedinntrykket vårt er at det er en rimelig god håndtering av hjemmehjelpsordningen i bydelen. Det har nok vært noe uregelmessigheter, i forbindelse med overgangen til nye baser. Men informasjonen til den enkelte bruker synes å være bra, sier Ronæss.

Hun mener likevel at antallet henvendelser viser at det er behov for en slik tilsynsordning.

– Tilsyn er noe alle ønsker. Det er behov for å drive kontroll og fange opp uregelmessigheter i ethvert tjenestetilbud. Vår primæroppgave er å påse at hjemmetjenesten fungere så godt som mulig, sier Ronæss.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse