– Utendørsstøy uinteressant

Det er kun innendørsstøy, fra eksempelvis T-banen, som er hjemlet i forurensningsforskriften – utendørsstøy er ikke «interessant». Arkivfoto

«Forurensningsforskriften» regulerer tillatte støyverdier – også fra T-banen, men bare innendørs, ikke utendørs. – Et bevisst valg, sier Statens forurensningstilsyn.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.10.2008 kl 10:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
ULLEVÅL: Nordre Aker Budstikke har tidligere skrevet om beboere i Vestgrensa 27, som er plaget av T-banestøy, både innendørs og utendørs. Beboerne ønsker støyskjerm. Bydelen har nå rekvirert støymåling for sameiet, men målingen skal kun skje innendørs – helt i henhold til regelverket og «Forurensningsforskriften».

Utendørsstøy, fra eksempelvis T-banen, er nemlig ikke interessant.

– Et bevisst valg. Man ønsket ikke å sette grenser for utenivået fordi det kunne utløse kostbare tiltak i områder hvor plagene var små, sier rådgiver Anne Gislerud i SFT.

Regjeringens plan

I 2007 lanserte Regjeringen en handlingsplan som skal legge føringer for støy i perioden 2007 – 2011. Men heller ikke i den planen vil utendørsstøy bli prioritert.

– Planen er første skritt mot å nå de nasjonale målene for støy. Det betyr er at støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999, og at antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005. Fastsetting av verdier for utendørs støynivå er ikke et av de prioriterte tiltakene i handlingsplanen, forteller avdelingsdirektør Ida Juell i departementet.

– Det kan imidlertid nevnes at det pågår nå et arbeid med å endre beregningene av innendørs støy til å omfatte åpne ventiler (jf. forurensningsforskriften § 5-4 punkt 2).

Helselovgivning

Helsedirektoratet mener problemstillinger rundt utendørsstøy ikke er enkelt.

– Når det gjelder støy utendørs i boligområder er dette mer komplisert. Det finnes muligheter for kommunen til å kunne kreve utbedringer etter helselovgivningen, men det vil være nødvendig å foreta en del avveininger i forkant. Blant annet bør man se kostnader forbundet med utbedringene (for eksempel restriksjoner på T-banedrift, journ.anm.) i relasjon til den forventede helsemessige gevinsten som følge av et eventuelt tiltak, sier seniorrådgiver i direktoratet, Finn Martinsen.

– Det vil alltid være vanskeligere å utbedre eller rette på et forhold når problemet har oppstått, sammenliknet med hvordan man kan unngå/redusere problemet ved god planlegging før oppstart eller endring/utvidelse av en virksomhet, hvor man tar de nødvendige hensyn, også til omgivelsene, for eksempel til en T-bane, sier Martinsen videre.

– I første omgang bør ansvarlige for T-banedriften, bydelsoverlegen, og de som er berørt, diskutere situasjonen og klarlegge muligheter og begrensninger. Det skal blant annet fremgå av virksomhetens internkontrollsystem hvordan/i hvilken grad man ivaretar hensynet til omgivelsene med tanke på forurensning, herunder støy, sier Martinsen.

Støyskjerm?

Og selv om den planlagte innendørs-støymålingen hos beboerne i Vestgrensa 27, skulle tilsi at det bør foretas støytiltak fra T-banen mot eiendommen, er det langt fra sikkert at det blir støyskjermer som blir «middelet».

– Grenseverdien i forurensningsforskriften er 42 dB (døgngjennomsnittlig). Vi opplever at mye av støyproblemene (og klagene fra våre naboer) langs T-banenettet, skyldes nedslitt infrastruktur, som dårlige spor. Vår satsing på kilderettede tiltak er fornyelse av banestrekninger, nye vogner, skinnesliping, tiltak mot «kurveskrik» osv., sier saksbehandler i Kollektivtransportproduksjon AS (KTP), Atle Stensland.

– Det er likevel ikke slik at KTP utelukker støyskjermer som støytiltak på generelt grunnlag – støyskjermer kan være aktuelt i forbindelse med oppgradering av banestrekninger. Ved oppgradering av Sognsvannsbanen i 2002 ble det blant annet bygget 1 km med støyskjermer. Langs Kolsåsbanen er det bygget – og skal bygges – støyskjermer i stort omfang, sier Stensland.

– Men å bygge støyskjermer er svært kostbart, og benyttes derfor normalt bare i forbindelse med store investeringer i nye og oppgraderte banestrekninger, sier Stensland.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse