Veileder blir veiviser

: Byråd Merete Agerbak-Jensen kunne love Stig Nielsen i Utvalget for harmonisk fortetting (til venstre) og Eyvind Bødtker i Kontaktutvalget for velforeningene i Oslo (til høyre) at skjønnsbruken i byggesaker skulle minimeres. Ordførerkandidat Fabian Stang etterlyste klare regler. Foto: Vidar Bakken

Byrådsleder Erling Lae (H) og ikke minst byråd Merete Agerbak-Jensen (H) forsikrer om en ting: Plan- og bygningsetatens (PBE) nye veileder skal ikke gi rom for mye skjønn. Representanter for velforeninger fra blant annet Nordre Aker reagerte sterkt på det de mener er ignorering av politiske signaler.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.04.2007 kl 09:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo: - Vi skal minimere bruken av skjønn i byggesaksbehandlingen, sier byråd Merete Agerbak-Jensen til Nordre Aker Budstikke.

Onsdag i forrige uke inviterte Agerbak-Jensen (H) og byrådsleder Erling Lae (H) velforeningene i Oslo til møte i Ingeniørenes Hus. Temaet var den nye veilederen som skal følge den reviderte småhusplanen, som er reguleringsplan som omfatter 28 000 tomter i Oslo ytre by.

Møtet viste at byrådet tar velforeningenes utvalg, Utvalget for harmonisk fortetting (UHF), på alvor. UHF har kommet med skarp kritikk av plan- og bygningsetatens forslag til veileder som skal være et verktøy for saksbehandlere i byggesaksbehandling. Utvalget har sittet i en referansegruppe i arbeidet med ny veileder og mener at PBE totalt har oversett de innspill som UHF har kommet med og ikke minst sett helt bort fra de føringer som er lagt av byråd og bystyre. UHF har også kritisert PBE for at etatens forslag til veileder ikke ble forelagt deltakerne i referansegruppen, før den gikk til byrådet.

Lydhøre

- Vi har mottatt et skriftlig innspill fra UHF. Vi er veldig lydhøre til dette og jeg vil tro at det vil ha innvirkning på veilederen. Vi er kjempefornøyd med at UHF har engasjert seg så sterkt i hele prosessen rundt småhusplanen. Fred rundt småhusplanen krever at den blir forsterket av en god veileder, sa Agerbak-Jensen før møtet.

Ordførerkandidat, Fabian Stang (H), var også til stede og understreket overfor Nordre Aker Budstikke at veilederen måtte inneholde klare regler.

- Vi må få en praktisering av småhusplanen som ikke åpner for misbruk av reguleringsbestemmelsene, sa Stang og viste til PBEs tidligere praktisering, som blant annet resulterte i omfattende blokkbebyggelse i småhusområdene.

Under åpningen av møtet viste Agerbak Jensen frem områder i Oslo med både god og dårlig strukturert småhusbebyggelse, for å vise hvilke utfordringer man sto overfor med hensyn til fortetting. Hun viste til at den nye småhusplanen er et fundament i Høyres byutviklingspolitikk.

- Veilederen skal sørge for at det blir enklere for alle å håndtere dette på en praktisk måte, sa Agerbak- Jensen og understreket at fortetting må foregå kun der det er bærekraftig og passer inn.

Omfattende skjønn

Erling Lae fulgte opp med å vise til grådige og rivningskåte utbyggere som hadde fritt spillerom under den tidligere småhusplanen.

- Det ble verre enn vi trodde. Villaområdene er heller ikke dimensjonert for fortetting mange steder. Det er viktig at vi bygger ut i industriområder og havneområder, ellers vil presset tyte ut i småhusområdene, sa Lae som viste til at en årlig tilflytting av 10 000 mennesker i året til Oslo la press på utbyggingstakten.

Lae var også opptatt av at det flere steder var områder som ikke var regulert av småhusplanen.

- Noen steder skulle man gå inn med spesielle verneplaner, sa Lae og mente det var viktig å få kartlagt områder som kunne bli omfattet av dette.

Stig Nielsen fra UHF og Smestadgrenda innledet på vegne av velforeningene og påpekte en rekke sider ved den foreslåtte veilederen som måtte endres. Han mente at PBE igjen legger opp til omfattende bruk av skjønn og ikke tar inn over seg at veilederen trenger klare presiseringer for å unngå dette. Særlig var han bekymret for hvordan etaten vil håndtere tilpassing av ny bebyggelse til nærområdet, og viste til hvor galt dette hadde blitt praktisert tidligere.

- Etaten har latt være å følge klare politiske føringer fra byråd og bystyre i sitt forslag til veileder, sa Nielsen.

Vibe må gå av

Tore Fladland fra Øvre Disen Vel, Pål Christiansen fra Bygdøy vel og Christian Roscher-Nielsen i Nordstrand vel viste bilder fra sine områder med "skrekkeksempler" på hvordan PBE praktiserer småhusplanen, også etter at den er blitt strammet inn.

Fladland viste blant annet hvordan en tomt med en villa fikk presset inn åtte villaer på det samme området.

- Et av hovedproblemene i fortettingen er mangelen på infrastruktur, sa blant annet Fladland.

- Vi spør, hvordan er dette mulig. Vi prøver å demme opp for de verste tiltakene i et område som blir rasert i raskt tempo. Her er det skruppelløse utbyggere med litt for mye penger. I saksbehandlingen ser vi også at det er for tette bånd mellom arkitekter og saksbehandlere i PBE, sa Pål Christiansen, som inviterte Agerbak-Jensen til Bygdøy for å se hva som skjedde.

- Her er det snakk om grove overtramp. Når PBE sier at det her ikke er snakk om enhetlig bebyggelse, så er det ren løgn, kommenterte Christiansen sine "bildebevis".

- Jeg synes PBE har demonstrert veldig klart at de ikke har tatt hensyn til innskjerpete retningslinjer. Det er to grep som må gjøres. Det må etableres en klagenemnd hvor utforming av ny bebyggelse kan tas opp til overprøving. For det andre må ledelsen i etaten skiftes ut. De viser uvilje til å følge de retningslinjer som blir lagt opp for dem. Uten dette blir politiske føringer og flertallsmerknader et skuespill, sa Christiansen.

Fra salen var det flere representanter fra velforeningene som sluttet seg til Christiansens uttalelse og mente at etatsdirektør Ellen S. de Vibe måtte gå av.

- Det hjelper ikke med regler og politiske føringer når de ikke følges. Jeg er forundret over at de Vibe ennå sitter. I fremtiden må rammetillatelser kunne vurderes på bydelsnivå, sa blant annet Asle Reium i Lofthus Hageby vel.

I en rekke innlegg ble det rettet kraftig skyts mot PBE. Christian Roscher-Nielsen i Nordstrand vel var blant dem som var rystet over etatens unnfallenhet når det gjaldt ulovligheter i forbindelse med oppføring av et bygg på Nordstrand.

- PBE henstiller til nabolaget å overse ulovligheten og å komme til enighet med utbygger. Slik blir en ulovlighet til lovlighet, sa Roscher-Nielsen.

Stian Berger Røsland (H) i byutviklingskomiteen i rådhuset kunne fortelle om en byggesak på Nordberg hvor naboene fikk stoppet en utbyggingssak hvor PBE hadde gitt tillatelse til riving av en villa.

- Etter at naboene sa fra nedla vi bygge- og deleforbud i en byggesak som ville ha dannet presedens om den ikke ble stoppet. Det er viktig at naboskapet tar kontakt med oss, byrådet eller bydelsutvalget når de oppdager uregelmessigheter, sa Røsland.

Ankeinstans

Erling Lae rundet av med å stille spørsmålet om politikerne hadde delegert bort for mye til PBE og at politikerne på et friere grunnlag enn PBEs faglige kunne påvirke utviklingen.

- Vi tar dette på alvor og det er viktig å fange opp ønskene fra velforeningene, sa Lae, som også mente at Oslos genuine trehusbebyggelse generelt hadde altfor dårlig vern.

Agerbak-Jensen ønsket ikke å gå inn på personalpolitikk vedrørende PBE og ville nyansere bildet med hensyn til at PBE hadde en strengt faglig holdning til sitt arbeid, mens politikerne kunne påvirke utviklingen fra de folkevalgtes ståsted. Hun mente at det bør være mulig å få til en ankeinstans som kan ta opp innklagete rammetillatelser til behandling.

- Men nå må vi få ut veilederen før det skjer flere skandaler, sa Agerbak-Jensen, som også uttrykte at tilsynet av nybygg var for dårlig.

- Jeg er ikke tilfreds med graden av dette. Vi må se på dette på nytt og øke kontrollen, sa Agerbak-Jensen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse