Vil bygge tårn i 24 etasjer

Et reguleringsplanforslag for Gullhaug torg i Nydalen ble mandag lagt ut til offentlig ettersyn. Har du kommentarer eller innvendinger til de spektakulære planene må du si fra innen 12. september.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nydalen: Vi er etter hvert blitt vant til store dimensjoner i Nydalen. Denne gang ønsker Avantor å bygge til sammen 3800 kvadratmeter over bakken og 1000 kvadratmeter under bakken. Hensikten med planen er å legge til rette for et bydelstorg med et signalbygg som identitetsskaper.

Nordre Aker Budstikke har tidligere skrevet om planene om et boligtårn. Nå konkretiseres disse planene. Hovedprosjektet består av en paviljong med terrasser fra en til tre etasjer samt et tårn på inntil 24 etasjer som får en høyde målt fra torgplanet på cirka 77,5 meter. I paviljongen legges møtesenter med bevertning, terrasse/torg/ scene, mens nedre del av tårnet har kontor og øvre del har hotell- og boligfunksjon.

Grunnflaten på tårnet er ca. 120 m2 som gjør at tårnet vil kaste beskjedne slagskygger ut over omkringliggende bebyggelse.

Helhetlig torg

Hovedkonseptet består av flere viktige delelementer som til sammen skal definere det nye bydelstorget i Nydalen. Disse delelementene består av valg av dekke på det nye torget nord for Nydalsveien som foreslås utført tilsvarende torgdekket på det eksisterende torget syd for Nydalsveien som ble ferdigstilt for noen år siden. Tanken er at det nye belegget på torget samlet skal fremstå enhetlig. For ytterligere å understreke torgets hovedform er det foreslått en avgrensning mot øst i form av en trerekke.

Et restareal mot elven defineres ved å introdusere et nytt vannspeil mot fossen sammen med felles gangvei. Som del av det nye bygningskomplekset defineres "platået", et byggeområde hvor ny bebyggelse er foreslått lokalisert. Det er foreslått en skjerm plassert foran fondveggen mot bygningen som huser riksteateret/rikskonsertene som samtidig atskiller og leder biltrafikk videre nordvest i Nydalen og gir atkomst til egen parkering og økonomiinngang.

Ønsket lenge

Ønsket om en opprustning av torget er ikke helt nytt. Det har vokst frem som en konsekvens av den omfattende utbygging som har foregått i Nydalen over de siste 10-15 år, hvor særlig T-baneringen med Nydalen T-banestasjon, torgbygget med hotell og senere Handelshøyskolen BI har fremtvunget et ønske og behov om et samlende bydelstorg for den nye bydelen i Nydalen.

Når det gjelder tårnet er utbyggeren Avantor veldig klar over at et tårn på 24 etasjer kan bli vanskelig å få godkjent.

Derfor er det utarbeidet alternativer med langt mindre spktakulære dimensjoner. Det laveste tårnet som foreslås er på åtte etasjer.

Etaten positiv

Plan og bygningsetaten har avgitt en foreløpig vurdering av søknaden, og er svært positive. Blant positive elementer pekes det på at friområdet langs elva forslås kultivert parkmessig slik at tur-/gangveier og plassdannelser/torg får et helhetlig preg.

Området langs elva er foreslått utformet som et "urbant" parkanlegg og etaten viser til at dette er helt i tråd med Akerselva Miljøparks føringer for breddene langs elva som skal styrkes og tilrettelegges for gående og syklende der det er mulig.

Også selve tårnet får positiv omtale. Tårnet vil med sin slanke form være et signal som markerer sentrumskjernen i Nydalen. Tårnet vil være synlig utenfor Nydalen, men bygningskroppen har en slankhet som vil minimalisere tap av utsikt og vil heller ikke påføre nevneverdig skygge i forhold til omkringliggende bebyggelse.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse