ANNONSE
Annonse

Vil gjennomgå og utbedre støyforholdene langs Ring 3

Bydelsutvalget mener støyskjermingen langs Ring 3 er utdatert, som her ved Bergkrysset. Foto: Bydel Nordre Aker / Google maps

Ring 3 er en av landets mest trafikerte veistrekninger. Likevel er støyskjermingen mellom Sinsen og Gaustad gammel og stedvis mangelfull. Det vil bydelsutvalget gjøre noe med.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.07.2018 kl 10:43

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker vedtok i sitt siste møte før ferien å henstille til Statens vegvesen å foreta en fullstendig gjennomgang av støyforholdene langs Ring 3 (RV 150) på strekningen Gaustad-Sinsen.

«Ring 3 er en av landets sterkest trafikkerte veistrekninger. ÅDT på strekningen Gaustad – Sinsen ble målt til i overkant av 60.000 i 2011. På strekningen Storokrysset – Sinsen var ÅDT nærmere 68.000 med av- og påkjøringer til kryssene,» skriver BU i sitt vedtak.

(ÅDT = Årsdøgntrafikk, og tilsvarer gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn).

Klattvis utbygging

Bydelsutvalget viser til at det tidligere har vært gjennomført en rekke støyskjermingstiltak på strekningen både i form av fysiske støyskjermer og i form av støydempende tiltak på boligfasader.

BU mener at utviklingen i trafikkbildet, økt ferdsel av gående og syklende langs Ring 3, samt «huller» i støyskjermene, gjør at mange opplever støy utover oppsatte støygrenser.

«Strekningen har også flere områder regulert til torg- og møteplasser, friområder og andre rekreasjonsformål som tilsier at støynivået må reduseres,» skriver BU.

I vedtaket ber Bydel Nordre Aker ber om at:

1. Det foretas detaljerte støy- og støvmålinger langs hele strekningen Sinsen - Gaustad

2. Støybildet i områder der man må forvente at befolkningen oppholder seg over lengre tid (spesielt Muselunden, Bergbanen og området rundt Ullevålskrysset) også kartlegges. Tiltak må også omfatte disse områdene.

3. Man spesielt ser på «huller» i støyskjermene f.eks. i forbindelse med tilførselsveier til Ring 3 (ved Kjelsåsveien, Morellsvei/Engveien, Betzy Kjelsbergs vei, Maridalsveien, Bergkrysset, Ullevålskrysset og Universitetskrysset). Støykart indikerer at disse områdene i dag har mye bredere område med rød støysone som følge av manglende/dårlig skjerming.

4. Det vurderes anlagt støyskjerming på sørsiden av Ring 3 mellom veibanen og gang-/sykkelvei slik at både gang-/sykkelvei og øvrige formål sør for Ring 3 kan skjermes bedre en i dag. Dette er en naturlig del av pågående arbeid med kapasitetsutvidelse/ forbedring av eksisterende gang-/sykkelvei.

5. Effekten av eksisterende støyskjermer bør vurderes med sikte på å bedre støyskjermingen gjennom bruk av nye materialer og utforming.

6. Kartlegging av støybildet bør omfatte utsatte områder i høyden på begge sider av Ring 3 på denne strekningen.

Dagens støysituasjon

Store områder langs Ring 3 gjennom Nordre Aker befinner seg i rød støysone. Et område langs vei defineres som rød sone dersom utendørs støy overstiger 65 dB. Tilsvarende er grensen 55 dB for å kategoriseres som gul sone.

Slik er støykartene for ring 3 i Nordre Aker (saken fortsetter under kartene):

Støysonene langs Ring 3 Sinsen-Nydalen.

Støysonene langs Ring 3 Ullevål-Gaustad.

Støyskjermene

Ifølge saksfremlegget til BU består den eldste støyskjermingen på strekningen Sinsen- Gaustad av betongelementer som ble satt opp på 80- og 90-tallet – lik den man finner noe av mellom Muselunden og Kjelsåsveien, mellom Storokrysset og Nydalen, langs den delen av Ring 3 som nå ligger oppå Tåsentunellen, og på deler av strekningen forbi Ullevaal stadion til Sognsveien. Alle steder på «yttersiden» av Ring 3. Deler av denne støyskjermingen ble påbygget noe (laget høyere) i forbindelse med utbyggingen av Storokrysset i 1994.

Ytterligere støyskjerming kom til på østsiden av veien på strekningen Sinsen-Storo i 1992 (høyde 2,5 meter, lengde 320 meter, laget i stål/glass) da Sinsenkrysset ble ombygget med firefelts betongbru fra Grefsen stasjon til Sinsenkrysset. Hensikten var å dempe støynivået fra trafikken på brua mot friområdene og boligene mot Muselunden i øst. Den lette skjermen i glass ble valgt for å skape en lite dominerende barriere.

I forbindelse med bygging av Tåsentunnelen og ombyging av krysset ved Ullevaal stadion i 1999, ble det satt opp støyskjermer på strekningen Ullevaal stadion-Gaustadkrysset (høyde 2,5-3,5 meter, lengde 300 meter, laget av stålsøyler/impregnert trevirke).

Den delen av skjermen som ligger på nordsiden av Ring 3 er en forlengelse av tidligere betongskjerm og strekker seg fra Ullevaal stadion og opp til rundkjøringen i Bergkrysset. På støykartet ser man at denne skjermingen mot Ullevålssletta virker etter intensjonen, da deler av sletta ikke lenger ligger i rød støysone.

Den andre delen av skjermen ble oppført mellom sykkelvei og veibane, på sørsiden av strekningen Universitetskrysset-Ullevaal stadion (langs Sogn hagekoloni). Dette er den eneste støyskjermen på «innsiden» av Ring 3. Den starter og stopper brått og av støykartet ser man at den skjermer dårlig ved endene.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse