Vil heller ha friområde enn nye boliger i skråningen

Mulighetsstudien til utbyggerne, i sakspapirene til Plan- og bygningsetaten. (Illustrasjon: A-lab Arkitekter)

Bydelsutvalget mener planene om nye boliger i skogsområdet Utsikten, mellom Kapellveien og Nydalsdammen, går på bekostning av Akerselva miljøpark.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.02.2018 kl 09:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN / NYDALEN: Bane Nor Eiendom har bestilt oppstartsmøte hos PBE med sikte på oppstart av arbeidet med «å omregulere en mindre del av eiendommen (…) fra friområde til et nytt, kvalitativt boligområde».

Området det er snakk om ligger ved Kapellveien, vis-a-vis Grefsen kapell, og med Gjøvikbanen og Nydalsdammen på nedsiden.

Nordre Aker Budstikke har tidligere omtalt planene, som innebærer 10.000 kvadratmter boligmasse, fordelt på blokker og rekkehus. Tomten som ønskes omregulert fra friområde til bolig, er på omlag 13 mål.

Det er i dette området, kalt «Utsikten», at den midlertidige bosettingen Flexbo, for tidligere rusmisbrukere, sto fra 2008 og frem til sommeren 2016.

Se bildet større

Slik ser området ut fra Nydalsdammen i dag. Utsynet herfra skal ikke svekkes, forsikrer prosjektlederen i Bane Nor. FOTO: A-LAB ARKITEKTER

Akerselva miljøpark

Tomten er avsatt til friområde – natur gjennom Kommunedelplan Akerselva miljøpark, fra 1990. Det er strenge restriksjoner for utbygging innenfor planområdet, men åpner for en utvikling hvis prosjektet innebærer positive kvaliteter for Miljøparken. Tomten er i Kommuneplanen 2015 - Oslo mot 2030, vedtatt i 2015, avsatt som grøntstruktur.

Bydelsutvalget vedtok 8. februar enstemmig å si nei til planforslaget: «Bydel Nordre Aker mener at spesielt hensynet til Akerselva miljøpark og naturverninteresser i området tilsier at eiendommen ikke bør omreguleres fra friområde til boligformål, men tvert imot åpnes opp for bedre bruk som friområde og en viktig del av Akerselva miljøpark,» heter det i vedtaket.

BU uttaler også at: «Området er bl.a. beskrevet som «det største og best utviklede løvskogområde langs Akerselva. Området består i hovedsak av gråor-heggeskog eller gråor-askeskog, som har et rikt plante- og fugleliv. Området er det eneste større skogsparti som gjenstår langs Akerselva. Området er også viktig som luftrenser her like ved Store Ringvei, hvor lufta er temmelig forurenset. Området har en rik kalkflora med bl.a. rødflangre. En rekke fuktighetskrevende arter er også registrert her. Totalt 62 plantearter er registrert. Området har et rikt fugleliv.». Av registrerte fuglearter av spesiell interesse kan nevnes dvergspett og nattergal.»

Forutsetninger dersom utbygging likevel blir aktuelt

Dersom bydelens innstilling ikke blir hørt, og man likevel ønsker å gå videre med en omregulering, lister bydelsutvalget opp følgende forhold de mener må ivaretas:

1. Forhold i tilknytning til Akerselva miljøpark og verneinteresser i dette området må utredes spesielt grundig for å avklare om en utbygging er forsvarlig sett i forhold til uerstattelige naturkvaliteter. Det forutsettes at verneverdig løvskog bevares.

2. Plassering og utforming av bygninger må gjøres slik at den ikke kommer i konflikt med verneverdige naturområder og eksiterende bruk av området. Foreslått plassering av bebyggelse i skråningen mot nord er spesielt bekymringsfull i denne sammenheng. Utforming og byggehøyder må tilpasses terrenget på en slik måte at de ikke blir for dominerende i landskapet.

3. Skisserte turveier/stier må være offentlig tilgjengelige slik at området fortsatt kan benyttes av alle. Det vil være av stor verdi å få åpnet en forbindelse under jernbanen for å knytte boområder på østsiden av jernbanen bedre til Akerselva og turveien langs denne.

4. Foreslåtte utbyggingsområde ligger dårlig til i forhold til eksisterende kollektivtilbud. Bydelen har i lengere tid ønsket å få opprettet en bussrute for å knytte beboere på Lillo Terrasse (Betzy Kjelsbergs vei) bedre til kollektivknutepunktene Storo og Nydalen. En slik bussrute vil også bidra til et bedre tilbud for foreslått utbygging. Det anbefales at det avsettes plass til busslomme/-snuplass på området for å muliggjøre en slik bussforbindelse.

5. Belysning langs Kapellveien mellom Betzy Kjelsbergs vei og Engebråten skole utbedres for å avbøte «Mangel på sosial kontroll» som omtales i stedsanalysen. Avstanden mellom lyspunkter i dag er vesentlig lenger enn normalavstand i boligveier.

Det er bystyret som til slutt må vedta en omregulering av området.

Lite brukt

Nordre Aker Budstikke har spurt Bane Nor Eiendom om hva de mener om at bydelsutvalget sier nei til planene, men har ikke fått svar på vår henvendelse.

I desember uttalte prosjektleder Connie Nyhaven følgende til avisen:

– Friområdet fra undergangen ved Neptunveien langs Gjøvikbanen har en sti som går helt opp til det aktuelle utbyggingsarealet, men stopper der og hindrer videre sammenheng mot bebyggelsen i øst. Denne delen av friarealet er etter det vi erfarer et friområde som blir lite brukt til friluftsliv. Både terreng og manglende stiforbindelser gjør området lite tilgjengelig per i dag.

– Hva ligger i "småblokker" (i presentasjonen av prosjektet)?

– Mindre og lavere blokker enn det man forbinder med for eksempel Storo og Nydalen, men høyere enn rekkehus. Dette skal være kvalitetsboliger, kanskje også med større leiligheter. Vi håper på at vi skal få dette til, men det er en lang vei å gå, både administrativt og politisk, sa Nyhaven i desember.

Les hele den tidligere saken om planene her.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse