ANNONSE
Annonse

Bydelen fikk 28 millioner kroner til overs ...

Lokalpolitikerene i Bydel Sagene - fra torsdagens bydelsutvalgsmøte. Fra venstre: Toril Johnsen - AP, Sirin Hellvin Stav - MdG, Munazza Butt - Rødt (vara for Reza Rezaee), Anette Helleborg - AP (vara for Eli Skartlien), Jens Knapstad - AP (vara for Therese Karlsen), Siri Mittet - MdG, Gry Bruland LArsen - SV, Kjell Omdal Erichsen - H, Jørgen Foss - AP, Mats Kirkebirkeland - H, Marianne Engelstad - SV, Camilla Johanessen - H, Caroline Anne Sæhle - V (vara for Espen Langvik), Marius Trana - bydelsdirektør, helt til høyre Helge Stoltenberg - AP. Ikke til stede på bildet: Alva Eide - V. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

...det betyr penger til andre ting i Bydel Sagene - se her hva politikerene vil bruke pengene på.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.02.2017 kl 20:04

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SAGENE: – Det var en omlegging av tildelinger til mindreårige flyktninger som medførte at vi fikk 16 millioner kroner mer enn det vi hadde forutsatt, forklarer bydelsutvalgsleder og lokalpolitiker Helge Stoltenberg (Ap).

Han forteller videre at i tillegg, fikk bydelen kompensasjon fra kommunen på fire millioner kroner for gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling.

– Gratis kjernetid er en for så vidt ny ordning, hvor de med dårligst råd får gratis kjernetid i barnehagen. Det blir bydelen kompensert for, i tillegg til kompensasjon for de som betaler lav sats i barnehagene i Bydel Sagene, forklarer Stoltenberg.

Et merforbruk ett år, må dekkes opp neste år. Bydel Sagene regnet med og satte av et merforbruk på åtte millioner kroner i 2016, men det ble det ikke.

– Så totalt hele 28 millioner kroner fordeles i bydelsutvalgsmøtet i kveld, forteller Stoltenberg i forkant av nevnte møte med lokalpolitikerene.

Styrke bemanning

Ifølge Stoltenberg er det etter påtrykk fra Ap lokalt og Fagforbundet, nå blitt endret i opprinnelig innstilling for bruk av pengene.

LES OGSÅ: Marius har planene klare for Bydel Sagene

– Bydelsdirektøren går nå inn for å styrke bemanningen i to boliger der det bor psykisk syke - stillinger som ble fjernet i budsjettet for 2017. Bydelsdirektøren fører tilbake 3,6 mill i hjemmetjenesten som også ble fjernet i budsjett 2017, forklarer Stoltenberg videre om kveldens BU-sak om revidert budsjett.

Les også lenger ned i saken hva bydelsdirektøren mener om forslaget.

Fra venstre Atle Hillestad, avdelingsdirektør i bydelsadministrasjonen, bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg, Marianne Engelstad - SV og bydelsdirektør Marius Trana, sistnevnte ikke helt fornøyd med resten av politikernes forslag til disponering av ekstramillionene. Fra torsdagens BU-møte. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Klima, barnehager og fattigdom

I tillegg har Ap, MdG, SV og Rødt ifølge Stoltenberg gått sammen om følgende forslag om det videre klimaarbeidet i Bydel Sagene, barnehagesatsing og arbeid mot fattigdom.

Tilleggsforslaget er blant annet følgende:

 • Koordinator for grønn mobilitet, 400.000 kroner
 • Driftsmidler for koordinator for grønn mobilitet, 10.000 kroner,
 • Styrking av barnehagebudsjettet, 1.000.000 kroner.
 • Foreldredrevet aktivitet spesielt knyttet til barnefattigdom koordinert av NAV, 200.000 kroner.

Til forslag om koordinator:

– Bydelsutvalget ønsker økt fokus på menneskevennlige gater og byrom og effektiv, grønn
mobilitet som prioriterer og legger bedre til rette for myke trafikanter, herunder syklister og fotgjengere, står det i sakspapirene.

Videre.

– For å nå vedtatte politiske målsetninger og ambisjoner og komme i gang med konkrete prosjekter er det nødvendig med økt arbeidskapasitet og kompetanse på dette feltet i administrasjonen. Bydelsutvalget setter derfor av kr. 400.000,- til ett forsøksprosjekt for en 1-årig stilling (med mulighet for forlengelse) for en grønn mobilitetskoordinator som skal fremme sykkel og gange i bydelen, som en del av bydelens miljø- og folkehelsearbeid.

Stillingen skal:

 • Kartlegge barrierer for økt sykkel og gange i bydelen
 • Utarbeide en trafikkplan for bydel Sagene, med fokus på sykkel og gange
 • Sikre at Bydel Sagene utvikler en lokal handlingsplan som følger opp Oslo kommunes sykkel- og gåstrategier, samt bydelens klima- og miljøstrategi
 • Foreslå og bistå bydelen i å søke på midler fra kommunen satt av til lokale sykkeltiltak
 • Sette i gang prosjekter som kan få nye grupper ut på sykkel, og ta korte reiser til fots
 • Foreslå og iverksette tiltak som fremmer økt sykling og gange i bydelen, herunder forslag til fysiske tiltak som kan gjennomføres (som tryggere kryss/bredere fortau, sykkelparkering) i tillegg til det som er beskrevet i Oslo kommunes sykkelplan
 • Være bindeledd mellom bydelen og Bymiljøetaten, herunder sykkelprosjekt og beboer-parkeringsprosjektet, prosjektet Bilfritt byliv, samt søke samarbeid med nærliggende bydeler.
 • Samarbeide med skolene om utvikling av skolereiseplaner og tiltak for mer sykling og gange blant elever og foreldre
 • Samarbeid med bydelens foreninger og lag om å fremme sykling og gange til og fra ulike arrangement, treninger, møter etc (idrettslag, speider, korps etc)

Til styrking av barnehagebudsjettet:

– Styrkingen av barnehagebudsjettet skal gå til økt kompetanse blant de ansatte og økt
bemanning i bydelens barnehager.

Til foreldredrevet aktivitet:

– Beløpet skal gå til å styrke frivillige arbeid og støtte opp under foreldredrevet aktiviteter som helgeturer, klubbaktiviteter, dugnader i kommunale gårder og til å skape aktiviteter for barn og unge som lever i fattige familier, ifølge sakspapirene og forslaget.

Bydelsutvalget

Da forslaget var oppe i torsdagens bydelsutvalgsmøte, foreslå også Høyre å opprette en stilling som seksjonsleder i barnehagene. Dette er en av 3 ledige som seksjonsledere som ikke har vært besatt på flere år. Men det forslaget fikk de kun støtte for fra eget parti og Venstre, og derfor ikke flertall.

Om selve koordinatorstillingen ble følgende vedtatt.

– Utarbeide en trafikkplan som vurderer bydelens gater med tanke på trafikksikkerhet, trygge skoleveier, gjennomgangstrafikk, parkering, kollektivtransport, miljø/støy, universell utforming, samt et særskilt fokus på tilrettelegging for fotgjengere og syklister, herunder flere bilfrie gater og plasser.

Bydelsdirektøren

Bydelsdirektør Marius Trana var derimot ikke så begeistret for at politikerne ikke hadde samkjørt forslagene litt bedre med bydelsadministrasjonen.

– Dette kom brått på, det er jo ikke vanlig at det skal vedtas en nærmest stillingsbeskrivelse i bydelsutvalget, den er det jo administrasjonen som bør utforme. I tillegg synes jeg det er spesielt at forslaget innebærer styrking av bemanning ved to spesifikke boliger for psykisk syke. Det bør være administrasjonen som vurderer hvor det bør styrkes bemanning eller ikke, sa Trana.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse