Kommentar: – Marka bevares best gjennom bruk

Ifølge Venstre vil aktivitetssoner bidra til å dempe slitasjen i randsonene til Marka. FOTO: NORDRE AKER BUDSTIKKE/ARKIV

– Aktivitetssoner vil gjøre det enklere å tilrettelegge Marka for friluftsliv, idrett og aktivitet, mener Erik Borge Skei, bystyrekandidat for Venstre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.09.2015 kl 13:32

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Friluftslivets dag i friluftslivets år er en god anledning til å prise Oslomarka.

Venstre vil bevare Marka og markagrensa, men tilrettelegge for friluftsliv og aktivitet i randsonen. Aktivitetssoner er et fornuftig tiltak for å oppnå dette.

Oslo ligger flott til mellom fjorden og marka. Denne beliggenheten har stor verdi, og gir rom for ulik aktivitet. I dag er det friluftslivets dag i friluftslivets år og en fin anledning til å sette pris på

Oslomarka slik den er nå. Det er vår oppgave å sørge for at Oslos befolkning – i alle aldre - om 100 år fortsatt kan gå på blåbærtur, ta et kveldsbad eller leke i sin egen hundremeterskog – rett i skogkanten og byggegrensen. Eller få tilgang til ”urørt” natur eller gode skiløyper om vinteren.

Det er stilt spørsmål ved om markagrensa bør ligge fast. I en undersøkelse Norstat nylig har gjort for NRK vil 44 prosent justere landets markagrenser for å bygge flere boliger. 49 prosent vil beholde dagens grenser. Tallene er ikke nødvendigvis representative for Oslo, og dette er uansett et område der Venstre vil forbli konservative. Grensene må bevares.

Vi har tilstrekkelig tomtereserve i Oslo til å bygge nok boliger, og en boligvekst i Marka vil sjelden være så miljøvennlig som knutepunktfortetting mer sentralt. Viktigere er likevel Markas egenverdi som frilufts- og naturområde.

Så mener vi strategien for å bevare Marka må være gjennom bruk. Dette er også i tråd med intensjonene i Markaloven. Den trådte i kraft 1. september 2009 med hovedformål å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Selv om enkelte områder bør gis et særskilt vern, skal marka brukes.

LES OGSÅ: DU bestemmer om Nordre Aker skal få plass på Rådhuset. I dag er det «Nordre Aker-fritt»

Selve bruken kan diskuteres. Kommuneplan 2030, som er Oslos fremtidsdokument, er nå oppe til behandling etter grundig høring. I kommuneplanen forslås såkalte aktivitetssoner. Begrunnelsen fra faginstansene er at selv med uendret markagrense, vil Marka bli utsatt for økt slitasje når befolkningen øker. Resultatet kan bli en randsone med forringede naturkvaliteter og redusert landskapsopplevelse. Områder nært byggesonen vil være mest utsatt.

Derfor er det foreslått at randsonen inntil utvalgte deler av byggesonen betraktes som en variert overgangssone, en «aktivitetssone». Der kan byens beboere tilbys en mer tilrettelagt bruk enn i resten av Marka.

Markaloven beholdes, og tiltak i aktivitetssonen vil fortsatt være søknadspliktige etter denne og plan- og bygningsloven. Ingen tiltak tillates etter kommuneplanen som ikke tillates etter markaloven.

Permanente bygg tillates fortsatt ikke, unntatt mindre tekniske bygg som er nødvendig for aktivitet, for eksempel skur til lagring av snøkanon eller løypemaskin (og alltid under 50 kvm). Golfanlegg, alpinanlegg, klubbhus og skateanlegg, som enkelte har fryktet, er langt utenfor det som tillates.

Større endringer, som utbygging av Linderudkollen i vår bydel, vil kreve ordinær reguleringsprosess som i dag. I aktivitetssoner kan man derimot søke om å tilrettelegge for skileik, enkle ballfelt og klatreanlegg som byggesak. Tiltakene vil fortsatt høres av bydelsutvalget, naboer og interesseorganisasjoner, og stadfestes av departementet. Det blir altså fortsatt en omfattende kvalitetssikring, der det tas hensyn til naturverdier, nærmiljø, støy og allmenn tilgjengelighet, men samtidig forenkles en svært tidkrevende godkjenningsprosess.

I avgrensningen av aktivitetssonene har man forsøkt å definere områder som tåler en viss tilrettelegging uten å gå på bekostning av viktige naturområder. I bydel Nordre Aker er dette områdene omkring Sognsvann, Langsetløkka, Linderudkollen og Trollvannskleiva/Grefsenkleiva.

Dette vil gjøre det lettere å foreta en enkel oppgradering på Kollbanen, opprettholde Sogn snøpark for Lyn og Langsetløkka som et attraktivt nærmiljøtiltak på Kjelsås. Dette må fortsatt gjøres hensynsfullt og sikre at natur, estetikk og brukbarhet for alle er ivaretatt. Maridalen landskapsvernområde ligger fast.

Samtidig er det behov for å utbedre og utvide løype- og turveinettet, både nært byggesonen og enkelte steder lenger inne i Marka. Det er ønskelig å binde sammen traseer og oppgradere skiløyper.

I kommuneplanen foreslås blant annet enkelte helårstraseer i vår bydel:

  • Helårsløype på Grinda - Sognsvann på 3 km med lys (og med tilførselstraséer fra bebyggelse)
  • Skiløype Ullevålseter – Langmyr – Nordmarkskapellet, utvidet til fristil, 4.5 km
  • Skiløype Øyungslia, fristil, lengde 2.7 km, gir sammenhengende nett med maskinpreparerte traseer fra Maridalen og innover mot Kikut.

Disse tiltakene bidrar til økt friluftsliv for ulike brukergrupper og i nærområdene der folk bor, men er ingen trussel mot verken Markaloven, markagrensa og vil snarere sikre muligheten for opplevelser i folks nærmiljø.

Til lykke med friluftslivets dag! Vi ses i Marka!

Erik Borge Skei
Bystyrekandidat Oslo Venstre

FLERE INNLEGG OM AKTIVITETSSONER:

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse