Nordre Aker Budstikke

AP, SV og MDG: Ikke aktuelt med sterk fortetting på nedre Grefsen nå

Ikke aktuelt med sterk fortetting av småhusområdet nå, sier byrådspartiene, som likevel ikke kan love en avklaring før kommuneplanen skal vedtas til høsten. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Byrådspartiene har ikke tatt endelig stilling til hvilken status nedre Grefsen skal ha i det endelige forslaget til ny kommuneplan. Men de tre partiene sier likevel at det «ikke er aktuelt med sterk fortetting av småhusområdet på Nedre Grefsen nå», og at en eventuell utvikling ligger «et stykke frem i tid».

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.08.2017 kl 19:30

GREFSEN: Tidligere i år snudde Høyre og Venstre i sitt syn på nedre Grefsen som utviklingsområde. Partiene slo fast at småhusområdet er ferdig utviklet, slik Fremskrittspartiet lenge var det eneste partiet på rådhuset som mente.

Lokalt i Nordre Aker har det vært tverrpolitisk enighet om å sikre boligstrukturen på nedre Grefsen, helt siden det ble kjent hvilke konsekvenser kommuneplanen har for området, i februar 2016. Bare Miljøpartiet de Grønne i Nordre Aker har holdt fast ved at nedre Grefsen bør bygges ut mer.

LES OGSÅ: Bydelsutvalget ber byrådet holde seg unna nedre Grefsen og småhusområdene i Nydalen

Byrådspartiene svarer

Aksjonsgruppa nedre Grefsen har sendt en rekke spørsmål til byrådspartiene, som har valgt å svare samlet. Under gjengir vi svarene i sin helhet.

Lokalpolitiker for SV, Hanne Lyssand, er glad for presiseringene fra byrådspartiene.


– Vi føler vi har fått gehør for våre innvendinger, og vil fortsette å arbeide med en å få en god utvikling i området. Det er ikke aktuelt å overlate dette til profesjonelle oppkjøpere, vi vil at folk og naboer skal bli hørt.

LES OGSÅ: Nyopprettede Beboeraksjon Oslo arrangerer dialog- og debattmøte om byutvikling og fortetting 30. august

OPPDATERT! Aksjonsgruppa på nedre Grefsen sier fredag at de jobber med svar fra samtlige partier: Her kan du lese hva de mener om byrådspartienes svar.

Felles uttalelse fra A, MDG og SV

«1. Vil ditt parti gå inn for at det planlagte utviklingsområdet på nedre Grefsen tas ut av kommuneplanen og omfattes av småhusplanen i fremtiden?

Kommuneplanen har som kjent et perspektiv mot 2040. Byrådspartiene har ikke tatt endelig stilling til hvilken status Nedre Grefsen skal ha i det endelige forslaget til ny kommuneplan. Samtidig mener A, MDG og SV at det ikke er aktuelt med sterk fortetting av småhusområdet på Nedre Grefsen nå, og vi mener i likhet med andre partier at selv om man ikke kan utelukke utvikling her i fremtiden, så vil en utvikling naturlig ligge et stykke frem i tid.


Nedre Grefsen er med sin sentrale beliggenhet på oversiden av Storo, der kollektivdekningen er svært god, et område som naturlig har utviklet seg over tid, og dette vil fortsette. Utkastet til ny kommuneplan foreslår å sette i gang med en helhetlig planlegging der man ser på alternative måter å utvikle området på, med ulik grad av fortetting. En slik prosess vil gi mulighet for at innbyggere, boligeiere, arkitekter, planleggere med flere møtes og går inn i en felles kartlegging og diskusjon av en rekke sentrale spørsmål: Hvilke verdier er sentrale for området? Hvilke lokale behov for utvikling foreligger? Hvordan vil ulike måter og grader av fortetting påvirke eksisterende miljø?

Derfor tar heller ikke AP/MDG/SV-byrådets forslag til ny kommuneplan stilling til graden av fortetting på Nedre Grefsen. Dette er nytt i forhold til dagens gjeldende kommuneplan, utarbeidet av det tidligere Høyre/Venstre /KrF-byrådet, som har en føring om 100% områdeutnyttelse på Nedre Grefsen.

Også i eksisterende boligområder, som på Smedstad og Nedre Grefsen, kan byutvikling bidra til bedre kvaliteter, ikke minst til bedre infrastrukturløsninger, til å bygge ned trafikkbarrierer, skape bedre fremkommelighet for myke trafikanter og bygge ut bedre offentlige rom og tilbud i nærmiljøene. Vi legger til grunn av byvekst skal gjøre byen enda bedre, for enda flere enn i dag.

2. Vil ditt parti gå inn for at det kommer en forpliktende avgjørelse om dette i Oslo Bystyre før Stortingsvalget i september? F.eks. som konsekvens av mangelfull konsekvensutredning for miljø og samfunn?

Nei. Byrådspartiene ønsker å avgjøre hvilken status Nedre Grefsen skal ha i kommuneplanen i forbindelse med utarbeidelse av et endelig forslag til kommuneplan. Kommuneplanen peker ut overordnede mål og det er først gjennom områdeplanegging at det blir meningsfullt å snakke om lokal stedsutvikling, boligtyper, og bevaring av sosiale strukturer, hager og hus. I utkastet til ny kommuneplan ble det stilt krav om at det skal komme på plass en områderegulering for Nedre Grefsen, som skal gjennom en demokratisk prosess. Dette er nytt.


Områdereguleringer innebærer konsekvensutredning av alle sider av en plan for området, trafikk og fremkommelighet, sosial infrastruktur grøntstruktur, natur- og kulturverdier osv. Dette utredes ikke på kommuneplannivå. Problemet med kommuneplanen fra det forrige byrådet var nettopp at de fastsatte utnyttelsesgrad for fortetting i eksisterende småhusområder uten forutgående mulighetsstudier og konsekvensutredninger. Det åpner opp for en uheldig byutvikling der utbyggernes prosjektforslag blir premissgivende og styrende for fortetting. Svaret på denne utfordringen er ikke nødvendigvis å ta ut Nedre Grefsen/Storo som utviklingsområde kategori B i forslaget til ny kommuneplan, men å innføre plankrav som medfører at vi sikrer en helthetlig bærekraftig utvikling på sikt og med reell medvirkning og demokratiske, åpne prosesser.

Nedre Grefsen har høye blokker som nabo på sørsiden av ringveien og Storo. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

3. Er riving av eksisterende, velholdte boliger og boligområder et akseptabelt virkemiddel for ditt parti for å bygge flere boliger?

4. Er riving av eksisterende, velholdte boliger og boligområder et akseptabelt virkemiddel for ditt parti for å bygge felles infrastruktur som parker, skoler etc.?

5. Er ekspropriasjon av private boliger et akseptabelt virkemiddel i byutvikling for ditt parti?


Svar på spørsmål 3 til 5:

Byrådspartiene mener områder bør få utvikle seg i et naturlig tempo basert på gode prosesser, og vi er mot storstilt ekspropriering og sanering av eksisterende boområder. Bare i de tilfeller hvor ingen andre muligheter er funnet, vil det være aktuelt å ekspropriere for offentlig formål som skoler eller lignende. Å ekspropriere boliger for å bygge nye boliger vil uansett ikke være aktuelt.

Uansett hvordan en eventuell fremtidig områdeplan for et område med småhus ville bli seende ut, vil alle vedtak om riving måtte basere seg på boligeiernes egne ønsker og søknader.

Byutviklingsdebatten i Oslo føres ofte som om byrådets mål er å erstatte flest mulig småhus med blokker. Dette er direkte feil. Det er 77.000 boliger i småhus i Oslo og de aller fleste av disse berøres ikke av utkastet til kommuneplan.

6. Kan ditt parti dokumentere at det er god klima- og miljøpolitikk å rive småhusbebyggelse i tre for å bygge høyt og tett i betong?

Byrådspartiene mener at bærekraftighet skal og vil være en premiss for byutviklingen, både lokalt og for byen som helhet. Det handler om både klima og miljø, sosial bærekraft og ressursutnyttelse. Vi legger vekt på at områder får utvikle seg i et naturlig tempo basert på gode prosesser, og vi er mot storstilt ekspropriering og sanering av eksisterende boområder.

Byvekst som ikke kan kanaliseres inn mot områder med god kollektivdekning, vil – alt annet likt – genere høyere klimagassutslipp knyttet til transport. Generelt gir det liten mening å si at småhus eller blokker er mest bærekraftig.. Det er mange faktorer som spiller inn. Tre er et godt og vanligvis mer bærekraftig materiale enn betong, men det kommer også an på levetid. Dette byrådet legger vekt på kunnskap og et bredt perspektiv på bærekraft i vurderingen av hva som er god stedsutvikling og hva som er riktig å tillate revet, for å gi plass til noe nytt. Vi vil legge vekt på å vurdere klima- og miljøhensyn enda bedre framover i regulerings- og utbyggingssaker, blant annet som en del av byrådets kommende arkitekturpolitikk.

7. I utviklingsområdet på nedre Grefsen bor det barn og unge tilsvarende 10 skoleklasser og mange eldre. For disse utgjør dagens planer en sterk belastning på miljø og psykisk helse. Vil ditt parti bidra til at innbyggerne ikke føler seg overkjørt i byutviklingssaker, særlig i eget nærmiljø?

Ja. De endringene byrådet har foreslått å innføre i den nye kommuneplanen vil bidra til mer, ikke mindre, trygghet for beboere i utviklingsområder enn før. Det skyldes at vi vil regulere byutviklingen bedre, gjennom forutsigbare planprosesser i flere trinn, åpne debatter og demokratiske vedtak.

Gode medvirkningsprosesser som tar dagens innbyggere på alvor er helt sentrale når vi planlegger byen for fremtiden. Byrådet har vektlagt dette i forbindelse med at utkastet til ny kommuneplan ble sendt på høring. SMS til nesten 500.000 innbyggere og opp mot 1000 høringsinnspill har både gjort det mulig for flere å gjøre seg kjent med utkastet til ny kommuneplan og flere enn noen gang har uttrykt sin mening om den. I 2015 kom det i underkant av 250 innspill.

Vi er enige om at vi må gå varsomt fram når vi planlegger framtiden i de småhusområdene som finnes langs banenettet. Når disse områdene utvikles videre må det skje på en stedstilpasset måte som ivaretar eksisterende kvaliteter og i samråd med både beboere, grunneiere og andre interessenter.

Med endringene som er foreslått i utkastet til ny kommuneplan er det ikke lenger fastsatt en bestemt grad av fortetting på Nedre Grefsen. Dette betyr at profilen for det fremtidige Nedre Grefsen ikke er fastsatt. Hvordan Nedre Grefsen skal se ut i framtiden bør avklares gjennom en demokratisk prosess som munner ut i en områderegulering som avklarer hvordan og i hvilken grad dagens Nedre Grefsen skal utvikles. Dette er en prosess som tar mange år og hvor beslutninger om vern av nåværende bebyggelse og gode løsninger for videre utvikling skal finnes.

8. Vil ditt parti støtte kommunalt oppkjøp av private boliger/eiendommer for å fremskynde utbygging av et område som nedre Grefsen?

Nei.

9. Hvordan vil ditt parti bidra til fortgang i boligproduksjonen ved at det bygges på allerede ferdigregulerte tomter for 16.000 boliger?

Byrådspartiene prioriterer å utvikle områder som allerede er regulert til bolig, og byråden for byutvikling følger opp dette med en rekke tiltak, blant annet en kartlegging av barrierer og møter med aktuelle grunneiere. Byrådets prioritet er at transformasjonsområder som er ferdig regulert, som for eksempel Ensjø, Kværnerbyen og Løren, skal ferdigstilles i nær fremtid. Byrådet har styrket PBE for å få til fortgang og byrådet investerer i modning av områder for å stimulere utvikling.»

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...