Nordre Aker Budstikke

Avviser at bydelen presset frem tvungen lønnsnemd i Unio-streiken

514 Unio-organiserte med arbeidssted i Nordre Aker ble tatt ut i streiken, som ble avsluttet av regjeringen 7. juni Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Illustrasjonsfoto)

– Presset vi? Nei, vi meldte fra om fare for liv og helse ved oppstart av arbeidsdagen mandag morgen i hjemmetjenesten, sier bydelsdirektøren i Nordre Aker. Torsdag redegjorde han for bydelens håndtering av Unio-streiken, og varsler en gjennomgang av bemanningen i hjemmetjenesten.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

NORDRE AKER: Streiken i lønnsoppgjøret mellom Unio og Oslo kommune ble stoppet av regjeringen med tvungen lønnsnemd mandag 7. juni, med henvisning til situasjonen i hjemmetjenesten i Nordre Aker.

Da hadde kommunen og fagforeningen Unio vært i konflikt siden 28. mai. En stor del av streikeuttaket ble tatt i bydelene Vestre Aker og Nordre Aker. I Nordre Aker var på det meste over 500 ansatte, fordelt på blant annet Utdanningsetaten og Sykehjemsetaten i Oslo kommune, samt helsepersonell og barnehagelærere ansatt i Bydel Nordre Aker, tatt ut i streik.

Det var streikeuttaket i hjemmetjenesten i Nordre Aker, fra 2. juni, som til slutt førte til at regjeringen grep inn.

– Statens Helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon hvor pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp som administrering av insulin, intravenøs behandling og annen medisinering og stell av stomi og stell av sår. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sa arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) etter at han hadde avblåst streiken med tvungen lønnsnemd.

Fungerende bydelsdirektør Svein Børge Hoftun sa i forkant av streikeuttaket 2. juni at de vurderte at det ville kunne bli fare for liv og helse med det streikeuttaket som ble varslet. Bydelen søkte derfor dispensasjoner, og fikk det for flere av de ansatte, frem til 7. juni, da de fleste søknadene ble avslått. Bydelen varslet derfor kommunen om at de fryktet dekningen i hjemmetjenesten ville være kritisk fra og med 7. juni. Kommunen varslet Statsforvalteren, som igjen rapporterte til Helsetilsynet, som konkluderte med følgende:


«det vil oppstå fare for liv og helse i løpet av dagen 7. juni 2021 som følge av konflikten i Oslo kommune».

– Bydelen vurderte at antallet personer som dermed ville miste tilgang på nødvendig helsehjelp, var så stort at det i løpet av mandag 7. juni kunne oppstå akutt fare for liv og helse. Som følge av totalsituasjonen i bydelen ville det ikke lenger være mulig å avbøte konsekvensene av videre streik, skrev Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding mandag 7. juni.

Ansatte: – Forbannet

Dette skapte sterke reaksjoner fra ansatte i hjemmetjenesten i Nordre Aker. De peker på at antallet som ville vært på jobb mandag 7. juni, tilsvarte normal helgebemanning.

– Da hadde det i så fall vært fare for liv og helse hver eneste helg og muligens hver eneste kveld, sier sykepleier Gjertrud Langnes, til NRK i en sak 13. juni.

Ifølge kanalen mener sykepleierne at påstanden om at de har satt liv og helse i fare er helt feil.


– Det er dette jeg står i hver eneste helg, og jeg har aldri fått beskjed fra min arbeidsgiver at dette er fare for liv og helse, sier Alexandra Eidem i hjemmetjenesten til NRK.

– Det er lavt sykefravær og alle står på her. Folk er forbannet, legger sykepleier Taha Abdulwahabi, til i NRK-saken.

– Er grunnbemanningen for lav?

I bydelsutvalgsmøtet 17. juni var bydelsdirektøren bedt om å redegjøre for lokalpolitikerne om bydelens håndtering av streiken forut for at regjeringen grep inn mot streiken.

Rødt hadde i forkant av møtet fremmet en krass uttalelse der de blant annet sa at «Bydelsdirektøren kritiseres for at han åpenbart ikke hadde undersøkt grundig nok om det var fare for «liv og helse», og heller ikke hadde tatt kontakt med partene for å danne seg et korrekt bilde av streikesituasjonen på dette tidspunktet.»

I Åpen halvtime møtte også Eirik Aldrin, nestleder i Oslo sykepleierforbund, men som understreket at han møtte opp og uttalte seg som privatperson og innbygger i bydelen. Han utrykte bekymringer for bemanningen i hjemmetjenesten, dersom det er slik at det vurderes å være fare for liv og helse, i en situasjon der bemanningen tilsvarer en helge- og feriesituasjon.


– Det var innvilget dispensasjoner tilsvarende helger og ferier. Jeg stiller meg undrende til at bydelsdirektøren varsler fare for liv og helse når ansatte selv var uenige, og mener det var bedre bemanning enn i enkelte helger og ferier, sa Aldrin, og spurte:

– Drives det med for lav grunnbemanning, slik at det fører til akutt fare for liv og helse? Hvordan kan dere berolige innbyggerne i bydelen om at ikke sommerferien vil medføre akutt fare for liv og helse når bemanningen vil være den samme som under streiken?

Bydelsdirektørens redegjørelse

– Dette er jo så langt fra en vinn-vinn-situasjon som vi vel egentlig kan komme. Og jeg har stor forståelse for den skuffelsen og også det sinne som fagforeningene har over å ikke få brukt streikevåpenet, åpnet fungerende bydelsdirektør Svein Børge Hoftun overfor bydelsutvalget torsdag kveld.

– Er det noe denne situasjonen har vist så er det i hvert fall hvor avhengig vi er av sykepleiere, det bør være ganske så tydelig, la han til.

Han sa at bydelsadministrasjonen utover høsten vil jobbe med å se på bemanningen i hjemmetjenesten. Om situasjonen under streiken, understreket han:


– Så er det altså sånn at det er Oslo kommune og Unio som har vært i streik, og det er de som er partene her. Lokalt så får vi lister over hvem som er tatt ut, og våre dispensasjonssøknader og anker behandles av Unio sentralt. I en streikesituasjon som den vi har vært så er bydelsdirektørens rolle å ivareta liv og helse for våre innbyggere, og det er å melde fra til byrådsavdelingen dersom vi vurderer at det er fare for liv og helse.

Det er byrådsavdelingen som melder videre til Statsforvalteren, som så melder til Helsetilsynet.

Meldte fra søndag kveld

– Søndag (6. juni, journ.anm.) var vi i den situasjonen at vi vurderte at det var fare for liv og helse fra start på arbeidsdagen mandag. Så er det spørsmål om vi kunne hatt mer dialog lokalt, og da er svaret egentlig nei, fordi alt partssammensatt arbeid lokalt med Unios organisasjoner er brutt som følge av streik. Min linje i denne situasjonen går da til byrådsavdelingen, sa Hoftun, og la til:

– Så er det sånn at i Nordre Aker Budstikke så kunne jeg lese at regjeringen griper inn etter press fra Bydel Nordre Aker. Presset vi? Nei, vi meldte fra om fare for liv og helse ved oppstart av arbeidsdagen mandag morgen i hjemmetjenesten.

Han avviste også at situasjonen var slik som beskrevet i saken som Rødt fremmet i BU, om at bydelsdirektøren tok initiativ til å stoppe sykepleierstreiken med tvungen voldgift (lønnsnemd).

– Stemmer det? Nei, søndag kveld meldte vi fra om fare for liv og helse for våre brukere, til de som har ansvaret for dette i Oslo kommune. De rapporterte videre til Statsforvalteren. Vi ble innkalt til et møte med Statsforvalteren (søndag kveld, journ.anm.), hvor både fylkeslege og assisterende fylkeslege var til stede, sa Hoftun. Der redegjorde Bydel Nordre Aker for situasjonen slik den da ble oppfattet, forklarte han.

– Etter det så hørte vi ikke noe mer før vi fikk melding i media om at partene var innkalt til arbeidsministeren. At Oslo kommune i den situasjonen valgte ikke å gå i videre dialog med Unio på mandag, det er vurderinger som de som satt hos arbeidsministeren må stå inne for.

Helgebemanning vs. ukedag

Som svar på bekymringen om at streikebemanningen egentlig tilsvarte en vanlig helg, påpekte bydelsdirektøren at det som er spesielt med en streik, i motsetning til en helg, ferie eller ved sykefravær, er at bydelen ikke kan leie inn ekstra bemanning. De kan heller ikke flytte på oppgaver, da det vil bli sett på som streikebryteri.

I hjemmetjenesten var det tatt ut seks ergoterapeuter, seks fysioterapeuter og 22 sykepleiere i streik. Overfor bydelspolitikerne beskrev bydelsdirektøren tidslinjen for hvilken informasjon bydelen hadde på hvilket tidspunkt, og hva det var de reagerte ut fra:

– I uka som var foran denne søndagen så hadde vi søkt dispensasjoner og fått innvilget de etter anker. Søndag den 6.6. hadde vi søkt dispensasjoner for oppstart for vakter – dagvakt og kveldsvakt – på mandag 7. Vi hadde sendt 14 dispensasjonssøknader på sykepleiere, og vi hadde fått 13 avslag. Vi anket seks av disse ut fra en vurdering av hva vi mente var minimum for å kunne ivareta liv og helse. Fem ble avslått, én ble innvilget med to timer. Så melder da Unio samtidig at de vil innvilge dispensasjoner inntil helgebemanning. Og dette er jo da et kjernepunkt, sa bydelsdirektøren. Han mener dette er et viktig forhold, fordi helgebemanningen er lav, sammenliknet med ukedagene, og dette er noe som også bekymrer bydelsadministrasjonen.

– Og det er noe vi ser på og jobber med, men i forhold til den vurderingen som vi gjorde denne søndagen så handler det altså ikke om helgebemanning, det handler om dagbemanning og kveldsbemanning mandag 7.6., sa Hoftun og opplyste at en dagvakt i helg er på åtte sykepleiere, mens en kveldsvakt er på seks-åtte. En dagvakt under en normal uke vil ligge på 30 til 35 sykepleiere, i en sommerferie så vil det være i gjennomsnitt 23.

Det var på bakgrunn av at hjemmetjenesten ville mangle 14 av 30 sykepleiere denne mandagen, at situasjonen på dagvakt og kveldsvakt dagen etter ble vurdert som kritisk søndag kveld. Mandag ettermiddag klokka 14.21, like før partene ble innkalt til arbeidsministeren, og 15 timer etter bydelens møte med Statsforvalteren, innvilget Unio likevel ytterligere to dispensasjoner for vakten som startet 40 minutter senere. Unio skriver i et brev referert av bydelsdirektøren i møtet, at de innvilget disse to dispensasjonene da de ble klar over at det kunne oppstå en prekær situasjon. Men på dette tidspunktet var saken ute av bydelens hender, opplyste bydelsdirektøren.

Han sa vider at helgebemanning er en planlagt nedbemanning over helg, og at oppgaver som dermed ikke gjøres i helgen, må utføres av dagvaktene påfølgende uke. Han sto fast på at drift med helgebemanning i ukedagene vil utgjøre en fare for liv og helse, og at de fleste sykepleierfaglige oppgavene hjemmetjenesten utfører er hjemlet i liv og helse. En kompliserende tilleggsfaktor var at det også var tatt ut personell på ledelse og koordinering; to ledere og fem av syv mestringssykepleiere som også driver med koordinering var i streik.

– Det utgjør ikke en direkte fare for liv og helse, men det å miste oversikten i denne vanskelige situasjonen, det kan være en fare. Dette var en innskjerping av praksisen før helgen, og det var dette helhetsbildet, og den totale situasjonen søndag, som gjorde at vi måtte melde fra om fare for liv og helse. At det ikke skjedde noe på mandag, betyr ikke at det ikke var fare for liv og helse. At vi klarte det betyr bare at vi ikke hadde hendelser som gjorde at det ble farlig – samt at det ble innvilget en dispensasjon helt i siste liten.

Tar lærdom

Hoftun adresserte også bekymringen knyttet til grunnturnusen, til opplæring og kompetanse og sykepleierdekningen i helgene. Dette er problemstillinger bydelen tar alvorlig, og skal gå grundig inn i, men som de ikke kunne gi noen svar på i torsdagens møte med politikerne. Men det er en kjensgjerning at bydelen i store deler av 2021 har leid inn ekstramannskap over grunnbemanningen, og det er noe man må se på, og her kan det være flere svar, sa han.

Han la videre til at det er flere læringspunkter knyttet til å være i streik. Blant annet er det å snakke om streik også i «fredstid».

– Det var noe vi nok ikke hadde gjort. Hovedavtalen forutsetter at virksomheten og de tillitsvalgte før en arbeidskamp drøfter forhold som kan bli aktuelle under en streik. Det var nok noe vi ikke hadde gjort, og det var ingen av oss som hadde vært i denne situasjonen før. En annen ting er at forholdet mellom det lokale, som vi ivaretar, og det sentrale, som streiken egentlig var utgått fra, er noe som Oslo kommune bør se på. For det var ganske ensomt å være bydelsdirektør for både vår og de fire andre bydelene, i den situasjonen vi var i, sa Hoftun.

Han understreket at reparasjonsarbeidet er i gang, og at bydelsadministrasjonen har hatt møter med både Sykepleierforbundet og Fagforbundet, og at temaene grunnturnus og spørsmål om kompetanse har vært oppe, og at det er et arbeid som vil intensiveres utover høsten.

Lokalpolitikerne svarte på redegjørelsen med stort sett positive tilbakemeldinger, særlig på at bydelen skal gjøre vurderingen av grunnbemanningen i hjemmetjenesten, og også bruke «fredsdtid» til dialog mellom partene for å ruste seg bedre til å håndterer en streikesituasjon som denne.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...