Nordre Aker Budstikke

Ba om innspill til trafikksikkerhetstiltak – fikk 90 svar

Skjoldveien er skoleveien for mange barn. Foto: Christian Fredrik Borg

Etter en gjennomgang sender Bydel Nordre Aker inn 15 av innspillene til Bymiljøetataten. Se hele lista i denne saken!

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 20.10.2021 kl 16:49

NORDRE AKER: I september gikk Bydel Nordre Aker ut i Nordre Aker Budstikke og ba om innspill til enkle trafikksikkerhetstiltak, med fokus på tryggere skoleveier, som kan gjennomføres raskt.

Fristen var kort, og bakgrunnen var at Bymiljøetaten ønsket innspill fra bydelene om det de har definert som «strakstiltak», som kan gjennomføres i 2022. Bymiljøetaten har både i 2019 og 2020 bedt om det samme, og nå er flere av de tidligere innspilte tiltakene gjennomført.

90 enkelttiltak

Men det betyr ikke at alt nå er på stell. I september kom det inn i alt cirka 60 henvendelser fra FAUer, vel, sameier/borettslag og enkeltpersoner, som utgjør mer enn 90 enkelttiltak.

Noen av disse var likelydende eller overlappende, og etter en gjennomgang gjort av spesialkonsulent Bent Gether-Rønning, leder for miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) Julie Myhre Barkenæs (MDG) og nestleder Kai Erik Jensen (Ap), har de kommet ned til 15 tiltak som sendes inn.

Disse 15 er igjen en kombinasjon av cirka 35 innkomne forslag, ifølge Gether-Rønning. Enkelte av de 15 omfatter også flere tiltak i ett, slik som flere fartshumper i samme vei, og som dermed teknisk sett er flere tiltak, påpeker han. Les alle disse lenger ned i saken.


– Det er kjempespennende og veldig hyggelig med så mange innspill. Det er et bra utgangspunkt for å kunne få på plass gode tiltak, sier MPS-leder Barkenæs.

I sorteringsarbeidet har bydelen valgt tå prioritere tiltak som:

  • har betydning for sikkerheten til et stort antall innbyggere, med vekt på trygge skoleveier for barn
  • kommer fra flere personer eller interessegrupper, slik som driftsstyrer, FAU-er, beboerforeninger og liknende
  • virker gjennomførbare innenfor gitte rammer

Forslag som er valgt bort, er i hovedsak de som ligger utenfor rammene for det som kan karakteriseres, som «enkle tiltak», slik som større strukturendringer som kan komme til å kreve endret regulering.

– Noen tiltak som er kommet fra enkeltpersoner, som at de ønsker lavere fart eller en fartshump i «sin gate», eller at tiltaket åpenbart har negative konsekvenser for andre, er også nedprioritert, sier Gether-Rønning.

Ønsker eget løp for markatiltak

Til sist var det også noen forslag som heller bør løses gjennom andre ordninger eller etater. For eksempel var det spilt inn forslag både fra Solemskogen og Sørbråten i Maridalen, slik Nordre Aker Budstikke tidligere har omtalt. Problemstillingen med utrygge skoleveier har her blitt ekstra aktuell etter at flere elever mister skolebusstilbudet sitt. Disse områdene, som geografisk ligger utenfor bydelen, er ikke med, ifølge Barkenæs. Men her er innspillene fra velforeningene lagt ved i sin helhet og sendt inn, etter oppfordring fra Bymiljøetaten.

– Her vil vi se an Bymiljøetatens respons på at vi legger det ved. Det er ille om en etat, som Utdanningsetaten og skolene, ikke tar sitt ansvar for skoleveisikkerheten, og at dette dermed går ut over tiltak ved de andre skolene i bydelen. Jeg tror det her er viktig at disse sakene får en egen gjennomgang, sier Barkenæs.

I henvendelsen til Bymiljøetaten skriver bydelen at «Vi ber om at det gjøres et krafttak for disse områdene [Sørbråten og Solemskogen] for å veie opp for manglende fokus de siste årene. Raske tiltak for å sikre skolebarn som ikke lenger får skoleskyss fra Solemskogen bør prioriteres.»

Ny praksis

Bymiljøetaten har de siste par årene bedt bydelene spille inn forslag til strakstiltak. Mye er gjennomført, men bydelen skriver i sin tilbakemelding at de regner med at det fremdeles jobbes med gjennomføring av tiltak som står på tiltaksliste for 2021.


I brevet skriver de at «Bydelen er spesielt opptatt av at tiltakene i Myrerskogveien mellom Rønningen Folkehøgskole og Lachmanns vei (fortau) og krysset Myrerskogveien/Lachmanns vei (oppstramming av kryss) blir gjennomført. Vi er klar over at dette er ressurskrevende tiltak som kan ta litt tid å få på plass, men dette er et kritisk område for bedre sikring. Innspill fra beboere og FAU forsterker dette også i årets innspill til bydelen. Situasjonen med bortfall av skolebuss for Solemskogenbarna forsterker også dette behovet.»

– Jeg synes det er kjempebra at Bymiljøetaten inviterer til denne typen tiltak. Om det fungerer bra er avhengig av hva som skjer med tiltakene vi spiller inn. Det skaper jo en forventning, og det er mye å ta tak i, sier Barkenæs.

I 2020 sendte bydelen inn flere av de samme tiltakene som var spilt inn året før, men med årets liste har de startet på nytt, ifølge MPS-lederen.

– Det er ikke sikkert de tiltakene som var aktuelle for to år siden er det i dag. Det er viktig å lytte til innbyggerne og høre hva som er aktuelt i dag. Trafikksituasjon og -mønstre kan ha endret seg. Dermed er det ikke gitt at noe som var prioritert for to år siden bør gå foran noe som kommer opp nå.

Bydel Nordre Akers 15 prioriterte tiltak

1. Grefsenkollveien mellom Kjelsåsveien og Lachmanns vei

Grefsenkollveien, i bakken mellom Akebakkeskogen og Lachmanns vei, i vinterdrakt. Foto: Leserbilde


Trafikksikkerhetsutfordring: Opplever daglig at mange bilister kjører langt over fartsgrensen på 40km/t og det oppstår stadig farlige situasjoner spesielt ved fotgjengeres kryssing av vei. Det har vært stygge sammenstøt mellom bilister og syklister. Høy fart spesielt nedover fra Lachmanns vei der rullehastigheten lett blir 60 km/t. Alle sameier/borettslag står bak felles henvendelse.
Ønskede tiltak: Diverse fartshumper og fotgjengeroverganger. Spesielt prioritert rett nord for Akebakken bussholdeplass der det også bør plasseres en fotgjengerovergang (mange turgåere til buss/Tufteplass/ Akebakken/Marka), men også behov for fartsdemping nord og sør for dette stedet.

2. John Colletts allé mellom Jutulveien og Sognsveien

John Colletts allé. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Trafikksikkerhetsutfordring: I praksis bare fortau på nordsiden av veien. På sørsiden parkeres det i alle innkjøringer, som gjør det vanskelig å gå der. Manglende krysningsmuligheter for å komme over til fortau i John Colletts Allé for skolebarn til Ullevål skole.
Ønskede tiltak: Flere fotgjengeroverganger evt rydde opp i parkeringen på sydsiden av veien slik at man kan gå på denne siden frem til eksisterende fotgjengerovergang ved Ullevål skole.

3. John Colletts Allé x Bergslia

John Colletts allé mot Berg t-bane. Bergslia inn til venstre. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Trafikksikkerhetsutfordring: Økende trafikk i John Colletts allé fra gangbroen og Berg t-banestasjon over Bergslia og videre oppover mot Berg skole uten sikring av skolebarn. Utflytende kryss og lang avstand mellom veiskuldere.
Ønskede tiltak: Kryssoppstramming og fotgjengerovergang (over Bergslia).

4. Vinkelveien ved Pastor Fangens vei og Nils Lauritssøns vei

Vinkelveien fra Pastor Fangens vei. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Trafikksikkerhetsutfordring: Ingen separasjon av biler, syklister og gående. Rotete og uoversiktlig parkering langs Vinkelveien opp fra Pastor Fangens vei. Mange barn til og fra Berg skole benytter denne veien.
Ønskede tiltak: Fotgjengeroverganger

5. Løvåsveien fra Tåsenveien til P. A. Munchs vei

Løvåsveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Trafikksikkerhetsutfordring: Bortfall av parkering pga smal veibane (5 meter) bidrar til øket fart. Ingen fartshumper i dag.
Ønskede tiltak: Fartshumper. Alternativt utvidelse av veiskulder som tillater parkering langs veien.

6. Skjoldveien (hele)

Skjoldveien en tidligere vinter. Foto: Leserbilde

Trafikksikkerhetsutfordring: Opplever daglig farlige trafikksituasjoner i Skjoldveien. Mye gateparkering gjør veien uoversiktlig. Også mye tungtransport ifm anleggsarbeider. Veien har ikke fortau. Spesielt problematisk på vinterstid.
Ønskede tiltak: Ønsker parkering forbudt på en side.

7. Tåsen skole

Nordbergveien fra Tåsen skole mot Rolf Wickstrøms vei. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Trafikksikkerhetsutfordring: I det Oslo kommune har avviklet ordning med skolepatrulje ved Osloskolene, ønsker skolen å komme i dialog for å finne ut hvordan vi best mulig kan trygge skoleveiene til Tåsen skole. Stor trafikk både i Nordbergveien og Kaj Munks vei/Rolf Wickstrøms vei.
Ønskede tiltak: Hjertesone rundt skolen.

8. Frysjaveien fra Maridalsveien til Svensenga

Frysjaveien fra Svensvenga til Maridalsveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Trafikksikkerhetsutfordring: Fortauet i Frysjaveien er smalt, mye tungtransport og mange kjører godt over fartsgrensen spesielt fra Maridalsveien. Høy ÅDT bidrar til å gjøre det vanskelig/farlig å krysse Maridalsveien.
Ønskede tiltak: Fartsreduserende tiltak i Frysjaveien og bedre løsning av krysset Maridalsveien/ Frysjaveien (lysregulert kryssing av Maridalsveien).

9. Betzy Kjelsbergs vei x Skolebakken

Ned skolebakken fra Betzy Kjelsberg vei. Foto: Kristin Tufte Haga

Trafikksikkerhetsutfordring: Overgangen fra Skolebakken til Betzy Kjelsbergs vei er uoversiktlig med parkerte biler som «skjuler» de som kommer gående og syklende opp fra Skolebakken. Barn som kommer ut i fotgjengerovergangen oppdages sent og det er meldt om flere nestenulykker til Trafikkgruppen FAU Grefsen. Fysisk stengsel mellom gangvei og Betzy Kjelsbergs vei fungerer ikke. Stor fart (bratt) i gangvei medfører farlige situasjoner.
Ønskede tiltak: Begrense parkering i kryssets umiddelbare nærhet og forbedre sperreordning fra gangvei på nordsiden av Betzy Kjelsbergs vei.

10. Betzy Kjelsbergs vei ved Rema 1000

Gangveien som kommer ned i Betzy Kjelsbergs vei ved Rema 1000. Foto: Kristin Tufte Haga

Trafikksikkerhetsutfordring: Mange av barna ved Grefsen skole bor i området Betzy Kjelsbergs vei/Othilie Tonnings vei. En naturlig vei for disse barna er stikkveien som går ned fra Kapellveien til Betzy Kjelsbergs vei, med utløp like ved Rema 1000. De barna som bor sør for Betzy Kjelsbergs vei må videre krysse veien i dette området. Manglende overgang utgjør stor risiko for disse barna.
Ønskede tiltak: Fotgjengerovergang.

11. Frennings vei fra Tryms vei til Frennings vei 18

Frennings vei. Foto: Kristin Tufte Haga

Trafikksikkerhetsutfordring: Til tross for fartsdempende tiltak rundt Frennings vei 25 har bussen og privatbiler fortsatt for høy fart. Mange farlige situasjoner. Skolevei for mange barn på Disen skole.
Ønskede tiltak: Flere fartshumper, f.eks. ved nr. 18 (fartshump utenfor 24 holder ikke) og overgang (evt opphevet) ved Tryms vei.

12. Brekkeveien ved Radioveien

Brekkeveien med Radioveien ned fra venstre i bildet. Foto: Kristin Tufte Haga

Trafikksikkerhetsutfordring: Mye trafikk med både biler og syklister som kommer i stor fart nedover Brekkeveien. Det er fortau på nordsiden av Brekkeveien som gir god forbindelse til turveinett.
Ønskede tiltak: Fotgjengerovergang over Brekkeveien fra bebyggelse i Radioveien.

13. Midtoddveien (mellom Grefsenveien/Kjelsåsveien og Oset (Lachmanns vei)

Midtoddveien ved Trikkehallen, her med parkerte busser for trikk for noen år tilbake. Foto: Kristin Tufte Haga (Arkivfoto)

Trafikksikkerhetsutfordring: Høy fart i 30 km/t sone. Manglende fortau mellom Coop Prix og Trikkehallen. Farlig kryssing fra skole/barnehage til fortau på motsatt side av Midtoddveien.
Ønskede tiltak: Gangfelt mellom Trikkehallen ved holdeplass, og over til motsatt side av Midtoddveien. Strekningen utredes for flere overganger, spesielt der det er utganger fra skole/barnehage.

14. Myrerskogveien fra Kjelsåsveien til Arilds vei

Myrerskogveien. Arilds vei inn til venstre i bildet, Kjelsåsveien krysser lenger ned. Foto: Kristin Tufte Haga

Trafikksikkerhetsutfordring: Ikke plass til både kantparkering og toveistrafikk. Medfører at syklister sykler på et veldig smalt fortau, og det skaper konflikter gående og syklende. Regulert fortau fra Kjelsåsveien til Myrerveien ikke opparbeidet.
Ønskede tiltak: Innføre parkering forbudt. Fartsregulerende tiltak. Anlegge allerede regulert fortau på sydsiden av veien.

15. Kjelsåsveien 51 (Sanatoriet barnehage/Disen skole)

Kjelsåsveien. Foto: Nordre Aker Budstikke

Trafikksikkerhetsutfordring: Kjelsåsveien er utflytende og bred med en noe udefinert busslomme på barnehagesiden. Målt vegbredde mellom fortauskanter ved opphøyd gangfelt er drøye 9,5 m. Bør ikke være mer enn 8 m.
Ønskede tiltak: Minske avstand mellom fortauskanter og fart i veien ved å legge en trafikkøy i midten. Forsterket belysning ved overgang.

Listen med ønskede tiltak er nå sendt inn til Bymiljøetaten, og vil ble fremlagt miljø-, plan- og samferdselskomiteen og bydelsutvalget til orientering henholdsvis 25. oktober og 4. november. Bymiljøetaten vil trolig komme tilbake med hvilke tiltak som blir prioritert våren 2022.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...