Nordre Aker Budstikke

Barnehagemor: Varslet om økonomien i barnehagen, allerede i 2013

100 Meterskogen barnehage i Kjelsåsveien. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Tilsynssak konkluderte med at barnehage må betale tilbake nesten 1,6 millioner kroner for årene 2015 og 2016. Men barnehagekontoret finner ingen tidligere henvendelser om økonomien i barnehagen, i arkivet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 14.08.2019 kl 16:53

DISEN: Bydel Nordre Aker varslet i slutten av 2017 økonomisk tilsyn med 100 meterskogen barnehage i Lettvintveien på Disen. Før ferien kom konklusjonen: Lønnen til eier og daglig leder har vært altfor høy, sammenliknet med arbeidsoppgavene bydelen mener hun har utført. I tillegg er husleien barnehagen har betalt langt høyere enn hva som er å regne som markedsleie. Det er barnehageeieren selv som også eier bygget barnehagen leier.

Bydel Nordre Aker mener derfor barnehagen har brutt barnehagelovens § 14a, om at «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode». Bydelen mener derfor 100 meterskogen barnehage AS må tilbakebetale 1.573.186 kroner den fikk i tilskudd i 2015 og 2016.

Fakta 100 meterskogen barnehage

Disse verdiene knytter Bydel Nordre Aker til regelverksbruddene:

  • Lønn til eier i 2015 utover markedsmessig lønn – 686.996 kroner
  • Lønn til eier i 2016 utover markedsmessig lønn – 332.663 kroner
  • Husleie til eier utover markedspris i 2015 – 267.111 kroner
  • Husleie til eier utover markedspris i 2016 – 286.416 kroner
  • Totalt: 1.573.186 kroner

Her kan du lese den tidligere saken i Nordre Aker Budstikke.

Nordre Aker Budstikke har sett regnskapene for 100 meterskogen barnehage for 2013 og 2014, og begge disse årene ligger lønnen til daglig leder på over én million kroner. For de to årene det ble utført tilsyn for, 2015 og 2016, tok daglig leder ut henholdsvis i overkant av én million kroner, og 642.000 kroner i lønn. I 2017 var lønnen redusert til en halv million.

På spørsmål i påfølgende sak spurte Nordre Aker Budstikke om bydelen også vil gjøre tilsyn med barnehagens bruk av tilskudd også lenger tilbake i tid, til årene før 2015 da barnehageeieren var den samme, svarte Hilde Tomta Strønen, spesialkonsulent ved barnehagekontoret:


– Det er flere omstendigheter som gjør at vi ikke vurderer det. Blant annet fordi slike økonomiske tilsyn er veldig ressurskrevende, og vi har ikke hatt grunn til å tro eller blitt varslet om mulige misligheter fra tidligere år.

2013

Nå forteller en tidligere barnehagemor at hun varslet bydelen allerede i 2013, også om den økonomiske situasjonen i barnehagen, som i dag heter 100 meterskogen barnehage.

– Det stemmer ikke som barnehagemyndigheten i Nordre Aker sier, at de ikke har grunn til å tro at noe har skjedd tidligere. I 2013 sendte jeg selv en klage til Bydel Nordre Aker før de skulle ha et planlagt tilsynsbesøk. Det gikk mange rykter om høyt uttak fra leder da i tillegg til at driften var uforsvarlig, forteller moren, som ikke ønsker å stå frem i avisen med navn.

Hun beklager at hun ikke kan finne tilbake til klagen fra 2013:

– Jeg varslet bydelen om farlige forhold som lekestativ som jeg kunne trekke en spiker ut fra, rykter om at eier tok ut uforholdsmessig overskudd, ingen årsplan, for lav bemanning og for lav bruk av vikarer ved sykdom. Jeg var i kontakt med de via telefon og mail, samt med Foreldregruppa for Oslo-barnehagene, forteller moren, som også trekker frem at det bør være lettere å kunne varsle om forhold i barnehagen, og hennes oppfatning er at det skal mye til før tilsynene utføres:


– Når det er store feil og mangler i en barenhagedrift, må foreldrene ha et reelt sted å henvende seg. Slik det fungerer for private barnehager i dag står man ganske alene. Bydelene kan stille opp med varslede og uvarslede tilsyn når det er konkrete farer for barns liv og helse. Det skal mye til før disse tilsynene utføres, og foreldrene må over lengre tid skriftliggjøre og bevise konkrete feil før tilsyn settes i verk, mener moren.

– Når det gjelder økonomisk mislighold, så burde det være tilstrekkelig at kommunen er varslet, være seg fra foreldrerepresentant eller andre, for å sette i gang en granskning. Deretter burde saken rulle og gå av seg selv, ifølge moren.

Kun på det pedagogiske og kvaliteten

Bydelen bekrefter at det ble varslet og gjennomført et tilsyn i 100 meterskogen barnehage høsten 2013 - men dette tilsynet hadde fokus på det pedagogiske innholdet og kvaliteten i det direkte barnehagetilbudet til barna.

– Men vi kan ikke finne dokumentasjon på den henvendelsen du viser til i vårt arkiv, eller i annen dokumentasjon fra Barnehagekontoret. Ved søk i arkivet finner vi en henvendelse fra 2013, fra en annen person knyttet til 100 meterskogen barnehage - denne saken er imidlertid unntatt offentlighet med hjemmel i Forvaltningslovens §13 om taushetsplikt. I 2012 og 2014 kan jeg ikke se at det er arkivert noen henvendelser i vårt system, svarer Køhncke Urholt videre på spørsmål om det er registrert henvendelser ved telefon, mail, brev eller annet med varsling om den økonomiske situasjonen i denne barnehagen.

Hun viser videre til barnehagelovens paragraf 14a, som ble innført sommeren 2012.


– Som både Bydel Nordre Aker og byrådsavdeling har påpekt tidligere, var og er lovendringen av en slik karakter at det har vært nødvendig over noe tid å opparbeide erfaringer gjennom praksis, og etterhvert er det kommet tolkninger fra blant annet direktoratet og Fylkesmannen, og som bidrar til en mer presis forståelse av hvordan regelverket skal forstås. Fra 2015 har bydelene og byrådsavdelingen samarbeidet om arbeidet med å gjennomføre økonomisk tilsyn. Bydel Nordre Aker mener dette på en god måte bidrar til å sikre likebehandling av denne typer saker for barnehageeiere i Oslo, svarer Trine Køhncke Urholt, avdelingsdirektør i Bydel Nordre Aker.

– I tillegg kan det nevnes at gjennomføring av økonomisk tilsyn er svært ressurskrevende, både i form av personalressurser og behovet for særskilt juridisk kompetanse. Bydel Nordre Aker mener derfor at samarbeid i disse sakene gir en bedre utnyttelse av kommunenes samlede ressurser og kompetanse.

Køhncke Urholt sier videre at det ikke er styrer, barnehage eller foresatte som varsler eller initierer tilsyn.

– Bydelen foretar hvert år, på selvstendig grunnlag, en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) etter en rekke objektive kriterier der man gjennomgår forhold ved alle bydelens kommunale og private barnehager. Resultatet av denne ROS-analysen danner grunnlaget for hvilke barnehager som prioriteres for varslede stedlige tilsyn i perioden, intern tilsynsplan. I tillegg kan mottatte klager og bekymringsmeldinger også gi grunnlag for ulike former for tilsyn, såkalte hendelsesbaserte tilsyn.

På spørsmål om ROS-analysene er og har vært gode nok, i forhold til å fange opp avvik som blant annet høy lønn og høy husleie i barnehagene, svarer Køhncke Urholt:


– I årene før 2015 var det ikke utviklet god nok praksis og rutiner knyttet til gjennomføring av økonomisk tilsyn slik vi nå gjennomfører. Ros analyser har vært benyttet i tilsynsarbeidet også før 2015, men etter 2015 har mer spesifikke kriterier knyttet til økonomiske forhold i større grad blitt tatt inn i disse analysene. Rutiner og praksis for gjennomføring av økonomisk tilsyn ble innført fra 2015 og 2016. Før dette, har det som tidligere nevnt, i liten grad vært gjennomført tilsyn på bakgrunn av at regelverket, og forståelsen av dette har vært svært uklart. Eventuelle henvendelser som har kommet til bydelen før innføring av ny praksis har dermed ikke utløst tilsyn etter § 14a slik det nå er gjennomført blant annet i 100 meterskogen. Det arbeides hele tiden med å videreutvikle og forbedre rutiner og praksis, herunder også de ROS-analysene som benyttes slik at kvaliteten på tilsynsarbeidet i størst mulig grad kan bidra til å sikre tilbudet i barnehagene.

Hun forteller videre at bydelen gjennomfører varslede, stedlige tilsyn og hendelsesbaserte tilsyn, og en rekke kontroll- og tilsynsaktiviteter:

– For eksempel ved utmåling av tilskudd til barnehagen eller innlevering av årsmeldinger og regnskap. Når det gjelder økonomisk tilsyn er kriterier i risiko- og sårbarhetsanalysen som vurderes blant annet basert på barnehagenes resultatregnskap. Bydelen ser på om det finnes forhold som i vesentlig grad avviker fra andre barnehager for eksempel lave personalkostnader, høye husleieutgifter eller andre avvik som utmerker seg. Ved gjennomføringen av et økonomisk tilsyn innhentes en lang rekke opplysninger og dokumenter. Som man kan se av endelig rapport fra tilsyn i 100 meterskogen barnehage er barnehagens årsregnskap, barnehagens årsmeldinger, regnskapsbilag for de aktuelle årene, samt dokumenter som husleieavtale lagt til grunn sammen med skriftlige redegjørelser fra eier. Et økonomisk tilsyn gjelder vurderingen av hvorvidt offentlig tilskudd er blitt benyttet i tråd med gjeldende regelverk, forklarer Køhncke Urholt videre.

Videre forteller hun at ved utsending av varsel om stedlig tilsyn inviteres barnehagenes SU-representanter (foreldrenes samarbeidsutvalg) av bydelen. I forkant av varslet stedlig tilsyn innhentes en rekke opplysninger, og i etterkant av tilsynet utarbeides en rapport med eventuelle pålegg om utbedring som følges opp av barnehagemyndigheten. Dersom pålegg ikke dokumenteres gjennomført, kan barnehagemyndigheten utferdige varsel om stenging av driften.

Klaget på vedtaket

Barnehagefar Terje Morstøl, og leder av samarbeidsutvalget i barnehagen, har også klaget på bydelens vedtak, han mener at barnehageeieren må tilbakebetale et langt høyere beløp:

Morstøl har i juli også sendt inn klage på vedtaket fra tilsynet. I klagen står det blant annet:

«Jeg er i hovedsak enig i tilsynsrapportens hovedtrekk, men er uenig i beløpenes størrelse (…) Tilsynet har kun gått inn i regnskapsårene 2015 og 2016. I de fem regnskapsårene før dette har daglig leders lønn ligget på over én million i året tre av årene og over 820.000 kroner to av årene. Som SU-leder ser jeg ut fra budsjetter at husleie har vært meget høy i 2017 og 2018. Hva husleie er i 2019 er ikke endelig, men det kan tyde på at denne er redusert.

Gjennom en tiårsperiode er det mye som tyder på at det er vesentlige millionbeløp som skulle ha kommet barna til gode, og som ikke har gjort det. Dette er skattepenger og foreldrebetaling som dessverre har gått helt andre steder enn de skulle.»

Her kan du lese mer om klagen til Morstøl.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...