Nordre Aker Budstikke

Bydelsutvalget i Nordre Aker etter vedtatt budsjett og årets aller siste møte 19. desember. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bekymringer og gleder for 2020. Disse sakene prioriterer de neste år

Høyre frykter behovet for sykehjemsplasser neste år blir større enn det budsjettet tar høyde for. Men bydelspolitikerne ansetter én helseykepleier til for å komme nærmere måltallet, og Venstre prøvde forgjeves – for femte gang – å øke potten til Frivillighetsmidler.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.12.2019 kl 20:07

NYDALEN: 19. desember var den store dagen for å vedta budsjettet for Bydel Nordre Aker i 2020. Bydelen er neste år tildelt en ramme på 1.786.345.000 kroner, og med inntekter på 307.945.000 kroner, har det en bruttoramme på nesten 2,1 milliarder kroner.

Siden forrige budsjett ble vedtatt, har valgresultatet ført til at godt og vel halvparten av bydelspolitikerne er nye, maktbalansen mellom partiene er endret, og et nytt parti – Rødt – har entret BU. Det skapte naturlig nok spenning knyttet til dynamikken mellom lokalpolitikerne, i et bydelsutvalg som har pleid å være påfallende samstemte.

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen i Nordre Aker. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


Les mer om bydelsdirektørens forslag til bydelsbudsjett her!

Ville ikke godta budsjettet

Da hoveddelen av budsjettet – bydelsdirektørens prioriteringer – skulle stemmes over, valgte Rødt-representant Petter Færevaag å stille seg avholdende.

Resten av BU måtte derfor gjøre den ferske BU-representanten oppmerksom på at det hadde han ikke mulighet til å gjøre i budsjettbehandlingen, og Færevaag endte etter litt betenkningstid å støtte forslaget. Dermed ble Nordre Akers 2020-budsjett enstemmig vedtatt.


Petter Færevaag. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Hvorfor ville du ikke avgi stemme?

– Jeg synes det er vanskelig å styre økonomien på den måten. Det er vanskelig å være for ting vi ikke støtter, samtidig som det er elementer i budsjettet som åpenbart er viktige, sa Færevaag, og viste til at den aller største delen av budsjettet er låst fra bydelsdirektørens side. De midlene bydelsutvalget reelt kan flytte på utgjør bare noen promille av hele budsjettet, understreker han.

– Det er mye lover og regler og det meste av myndighet ligger i bystyre og byråd, så vi har i realiteten lite innflytelse på fordelingen av 1,7 milliarder kroner. Det blir 50 øringer vi diskuterer her, sier Færevaag til Nordre Aker Budstikke etter møtet.

Han får delvis støtte fra Venstre-representant Ingeborg Briseid Kraft.


– Jeg skulle ønske at partiene i bydelsutvalget hadde flyttet på mer penger slik at det ble mer politikk i budsjettet. Nå er det ingen forskjell på om det er venstresiden eller høyresiden som sitter i posisjon i bydelen, sier hun.

Slik er pengene fordelt på funksjonsområder:

Risiko for sykehjemsplasser

Budsjettforslaget bydelsdirektør Øyvind Henriksen la frem, var preget av flere risikoutsatte områder. Bydelen har i 2019 driftet over den tildelte rammen på kjøp sykehjemsplasser, hjemmesykepleie, kjøp av botilbud og brukerstyrt personlige assistenter (BPA) og barnevern.

Derfor reagerte Høyre i forkant av budsjettbehandlingen på at antall sykehjemsplasser i 2020 var nedjustert til 313 plasser.


Erik K. Normann. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Vår hovedbekymring for budsjett 2020 var at det synes som om det var budsjettert med et urealistisk lavt antall sykehjemsplasser. Plasstallet var redusert fra 318 i 2019 til 313 i 2020. Bruken av plasser gjennom de tre siste årene (2017, 2018 og 2019), har ikke én eneste måned vært nede på det nivået man budsjetterer med i 2020, og per november i år er antallet 332 plasser, sier Høyres gruppeleder Erik Normann.

På Høyres initiativ ble denne bekymringen vedtatt også i Helse- og sosialkomiteen i bydelen uken før.

Da det endelige budsjettforslaget ble lagt frem 19. desember, var imidlertid antall sykehjemsplasser oppjustert. Bakgrunnen var at budsjettenigheten i bystyret mellom byrådspartiene og Rødt økte budsjettrammene til bydelene med totalt 91 millioner kroner, der Bydel Nordre Aker fikk 6,354 millioner kroner mer å rutte med.

Bydelsdirektøren foreslo derfor å bruke 3 millioner av disse til å øke antall sykehjemsplasser med i gjennomsnitt 4,2 plasser per måned. Det blir lagt inn 323 plasser i januar med jevn nedtrapping til 313 plasser i september. I tillegg foreslo han 660.000 kroner til styrket oppfølging i hjemmetjenesten med 1 årsverk med ni måneders effekt.


– Jeg vil gi honnør for at bydelsdirektøren har tatt vår bekymring, men etter hva jeg skjønner er tallet fortsatt for lavt, sier Normann.

– Er det da realistisk at man skal klare måltallene dere har vedtatt?

– Det er et krevende budsjett – og vi har vært med på et enstemmig vedtak, så da må vi forvente at det er realistisk. Men det vil kreve mye jobb og betydelig oppfølging, og at vi får fart på investeringer og tiltak for å nå målet, sier Normann, og viser til at velferdstiltak, som det skal satses på i 2020 er en del av det. Men for at velferdsteknologi skal redusere behovet for sykehjemsplasser, må det gi økt trygghet for de eldre for at de skal kunne bli boende hjemme lenger, og utsette tiden før man må flytte på sykehjem, påpeker han.

Normann uttrykker også bekymring over at antallet korttidsplasser og rehabiliteringsplasser på helsehus kun økes med én, fra 18 til 19 plasser, når det gjennomsnittlige behovet i 2019 lå 3,5 plasser over budsjettet.

– Dette henger også sammen med behovet for sykehjemsplasser, legger han til.

Ansetter ny helsesykepleier

Resten av tilskuddet på 6,354 millioner fra budsjettenigheten i bystyret ble fordelt slik:

  • Av 768.000 kroner ekstra til ungdomstiltak skal 280.000 brukes til å øke stillingen på «Fritid med bistand» som er et tilrettelagt fritidstilbud for barn og ungdom, med 0,4 årsverk til en 100 prosent stilling. 250.000 kroner til organisering og gjennomføring av «Ung-jobb» og 238.000 for å sikre drift av utstyrssentral som bydelen holder på å etablere og hvor målgruppen er barn og unge.
  • 250.000 kroner til Kløverveien barnepark. Dette ble opprinnelig fjernet i byrådets budsjettforslag, men er nå inne igjen. Kløverveien er den aller siste gjenværende barneparken i Oslo.
  • 508.000 kroner til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Midlene benyttes til å redusere inntektskravet på refusjon sykepenger.
  • 553.000 kroner til risikoavsetning. Det var allerede lagt inn 5 millioner til dette i budsjettet, så total risikoavsetning øker til 5,553 millioner kroner. I tillegg vil det forventede mindreforbruket (overskuddet) fra 2019 på ca. 5 millioner kroner, også overføres til risikoavsetning.

På forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre vedtok BU å bruke 600.000 kroner til å opprette en ny stilling som helsesykepleier til barneskolene i bydelen. Ifølge bydelens tall er Nordre Aker nå én stilling unna å nå måltallet om helsesykepleiere på grunntrinnet.

Frivillighetsmidler

Bydelspolitikerne har i forkant av budsjettbehandlingen gitt uttrykk for at de ønsker å beholde både Frivillighetsmidler, grønne midler og bydelsdager.

Bydelsdirektøren foreslo derfor å opprettholde potten til Frivillighetsmidler på 1 million kroner, mens det ble satt av 500.000 kroner til grønne midler og bydelsdager.

Ingerborg Briseid Kraft. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Venstre, som hvert år den siste perioden har foreslått å øke frivillighetsmidlene, ønsket i år å legge på 300.000 til Frivillighetsmidlene, til totalt 1,3 millioner, men fikk ikke støtte til det.

Ap, MDG og SV fikk istedenfor flertall for sitt forslag om å splitte potten på 500.000 til 300.000 til grønne midler, og 200.000 øremerket bydelsdager i 2020. Dette til tross for at det i 2019 ble delt ut hele 500.000 i grønne midler.

– Jeg synes det er veldig rart at det bare er Venstre som foreslår å øke Frivillighetsmidlene. Vi har foreslått det i fem år og blitt nedstemt hver gang. Når bydelen har et stramt budsjett vil det være lurt å bruke penger på frivillighet, som kaster av seg langt utover midlene fra bydelsutvalget. Frivilligheten bidrar også til å nå bydelens mål, blant annet fordi den ofte retter seg mot utsatte grupper, sier Ingeborg Briseid Kraft (V), som kritiserer posisjonspartiene for ikke å ha større ambisjoner med de grønne midlene:

– Jeg synes det er rart at Miljøpartiet ikke kjempet for å beholde de grønne midlene på samme nivå som i fjor. Det var Miljøpartiet selv som foreslo å innføre 500.000 i grønne midler for bare ett år siden, og synes nå det er greit at midlene blir redusert med 200.000, sier Kraft.

Asse Marie Olafsen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nestleder i bydelsutvalget, og gruppeleder for MDG, Aase Marie Olafsen, avviser Venstre-kritikken.

– Selvfølgelig skulle vi ønske oss en enda større pott til grønne midler, men det har vi mulighet til å se på i revidert budsjett til våren. Og dessuten kan man nå søke om grønne prosjekter via Frivillighetsmidlene, der søkekriteriene ble endret i fjor, sier Olafsen.

Hun mener det er viktig å jobbe videre med bydelsdag, og se om dette er noe befolkningen ønsker å videreføre.

– Men det er et stramt budsjett, og tilleggsbevilgningen fra byrådet muliggjør at vi kan gjøre begge deler.

Frivillighet og John Colletts plass

Venstre forslo videre å ta av risikoavsetningen for å sette av ytterligere 100.000 kroner til frivilligsentralene, og 500.000 til å utvide åpningstidene til ungdomsklubbene. Rødt ønsket å sette av midler (et ubestemtbeløp) til å pålegge oppstart av e-sport på Trikkehallen. Alle tre forslag falt med kun støtte fra Venstre og Rødt.

Av andre tillegg i budsjettet, sammenliknet med bevilgningen i 2019, som bydelsdirektøren hadde innarbeidet i sitt forslag, vedtok BU blant annet å bevilge 400.000 kroner for å fullføre arbeidet med å lage torg og møteplass på John Colletts plass, og 400.000 kroner til organisering av frivillighetsarbeidet i bydelen. Hvordan disse midlene skal brukes, vil bydelen komme tilbake til i 2020.

Det ble i 2019 opprettet et årsverk for ruskonsulent ungdom, og dette videreføres 100 prosent (herav 50 prosent midlertidig) i 2020.

Rosa busser

På forslag fra Høyre vedtok også bydelsutvalget et verbalvedtak om utvidelse av de Rosa bussene (Aldersvennlig transport). Ordningen utvide neste år til Bydel Ullern, og bussene som er et tilbud for eldre over 67 år, kjører nå i Nordre Aker, Sagene og Vestre Aker. Bydelsutvalget ber administrasjonen om å legge frem en sak til Helse- og sosialkomiteen om å utvide driftstiden (bussene kjører i dag frem til kl. 18 om ettermiddagen), gjøre det mulig å transportere mer enn én rullestol av gangen, og å se på mulighetene for å utvide ordningen til også å gjelde beboere i Maridalen, som ikke har noe tilbud per i dag.

Som ny bydelsutvalgsleder etter valget i høst, ledet Bente M. Larsen (Ap) sitt første budsjettmøte i år. Hun er fornøyd med resultatet.

– Ap, MDG og SV har spilt inn våre prioriterte saker gjennom samarbeidsavtalen, og opplever at bydelsdirektøren har lyttet til oss. Vi har fått til grønne midler, Frivillighetsmidler og styrker forebyggende arbeid for barn og unge, sier Larsen, som takker partiene i BU for konstruktiv debatt og godt samarbeid.

BU-leder Bente M. Larsen på John Colletts plass. Foto: Privat

Hun er også glad for at budsjettet legger opp til en ferdigstillelse av John Colletts plass.

– Jeg er brenner for å ha grønne parker og gode lokalmiljø i bydelen vår, og er glad for at bydelsutvalget i neste års budsjett har lagt inn 400.000 kroner slik at oppgradering av John Colletts plass kan ferdigstilles som torg og møteplass, sier hun.

Hele budsjettet kan lese på bydelens nettsider.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...