Nordre Aker Budstikke

Nordre Aker Budstikke

Best egnet for skole i den nye bydelen

Det den nordvestre delen av planområdet, som grenser opp mot Brekke gård (til høyre for dette bildet) som er best egnet for skole, mener PBE. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Nå er det klart hvordan den nye Frysjabyen, med 1500-2000 boliger, kan bli seende ut. Plan- og bygningsetatens veiledende plan for den omfattende utbyggingen av det gamle industriområdet peker blant annet på hvor en ny skole bør ligge.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 09.07.2016 kl 12:03

BREKKE/KJELSÅS: Plan- og bygningsetaten (PBE) har nå ferdigstilt en «veiledende plan for offentlige rom» (VPOR) for Frysja-utbyggingen. Planen er kun et veiledende dokument i det videre arbeidet med mer detaljerte reguleringsplaner. Den er nå sendt til politisk behandling. (Se faktaboks).

VPOR Frysja skal sikre gode grønne forbindelser, ifølge PBE. (ILLUSTRASJON: PLAN- OG BYGNINGSETATEN)

Det er flere private aktører som jobber med reguleringsplaner, som har til hensikt å utvikle det gamle industriområdet med adresser i Frysjaveien og Kjelsåsveien til boliger. VPOR-en har til hensikt å sikrer at de offentlige rommene «danner en helhet, og gir rammer for utforming og avgrensning av gater, parker, torg og bruk av førsteetasjer ut mot sentrale offentlige rom» skriver PBE.

Grunneiere med utbyggingsforslag «på Frysja» er Nordre Aker Eiendom AS, Frysja Møllergruppen Eiendom AS og Frysjaparken Utvikling AS, der blant andre Obos er en av partnerne. VPOR Frysja skal således være en veileder for det videre utviklingsarbeidet.

LES BAKGRUNN:

En lang rekke bedrifter holder i dag til i planområdet. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 er Frysja industriområde utpekt som ett av flere
utviklingsområder i ytre by med krav til felles planlegging. Dette skal sikre en «bymessig utforming» av området.

Også nedre Grefsen er et område som er utpekt som satsingsområde. Det kom imidlertid uventet på både bydel og beboere. Les mer om nedre Grefsen her.

Peker på plassering av skole

Med så mange tusen nye innbyggere, trenger Frysja-området en ny skole. Behovet forsterkes også av boligutbyggingsplaner i nærliggende områder.

Nordre Aker Budstikke har blant annet skrevet om boligplanene for Tandbergs gamle radiofabrikk på Brekke.

Ifølge PBE vil en ny skole på Frysja avlaste eksisterende skolekapasitet både vestover og østover. Utdanningsetaten ønsker at ny skole skal etableres innenfor utviklingsområdet.

Det er det avmerkede området PBE mener er best egnet for skole. Brekke gård ligger i det hvite området rett over. (ILLUSTRASJON: PLAN- OG BYGNINGSETATEN)

PBE har vurdert at alle tomtene som skal utvikles innenfor området passer til skoleformål, enten alene, eller i kombinasjon med andre. «I noen tilfeller tilsier dette at det må undersøkes mulighet for sambruk av flere funksjoner, f.eks ved en plassering langs strøksgaten» skriver PBE i VPOR-en.

Det er viktig at skolen plasseres slik at den aktiviserer og fungerer i samspill med de sentrale offentlige rom som er foreslått i VPOR Frysja, samt at det legges til rette for trygg skolevei. Skolens uteareal vil i tillegg til å være et pauseareal for lek, sosial kontakt og rekreasjon også være et målpunkt og møtested i nærmiljøet, ifølge PBE. Nærhet til naturlige grøntarealer og tilgjengelighet til bilvei er også viktige kriterier som er vurdert.

Skolen vil oppta et stort areal i planområdet og det vil derfor være en fordel å unngå de mest attraktive boligtomtene, står det i VPOR-en.

Plan- og bygningsetaten konkluderer i VPOR Frysja med at området nordvest i planområdet, opp mot Brekke gård er best egnet til skoleformål (se kart over).

Under følger etatens begrunnelse for å anbefale plasseringen:

 • Skolen vil bli et målpunkt i enden av allmenningen. En sekvens med elva i den ene enden, torget sentralt og skolen i den andre enden gir et spenn av aktiviteter som vil gi allmenningen liv.
 • Skolen vil ligge ved gode naturlige grøntarealer og Brekke gård.
 • Skolebygningen kan bidra til en nedtrapping mot Brekke gård.
 • Skoletomta beslagelegger ikke de beste boligtomtene i området med tanke på ettermiddagssol, nærhet til elva og forventet utnyttelse.
 • Det nye inntaksområdet får sannsynligvis en grense langs jernbanen i øst. Skolen vil ligge i vestenden av planområdet, som blir sentralt i det nye inntaksområdet.

Det er Nordre Aker Eiendom AS som er grunneier for området som anbefales til skoleformål.

Slik er bebyggelsen i den nordvestre delen av planområdet i dag, med adresser Kjelsåsveien 168-174. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Høyder og trafikk

Både i fokemøtet i januar 2015, og i de tidlige høringsuttalelsene fra nærmiljøet, ved boligsammenslutninger, enkeltpersoner og bydelen, uttrykkes det bekymring for økt trafikk som følge av utbyggingen.

PBE vedgår at dette vil bli tilfellet, men viser i sine tilbakemeldinger at VPOR Frysja legger opp til alternative reisemåter for dem som skal bo der, og at dette forhåpentligvis skal redusere trafikken.

Konsekvensutredning er ikke en del av VPOR, skrives det, men det vil bli foretatt i de påfølgende detaljereguleringene.

Høyden på bebyggelsen påpekes også, men VPOR Frysja sier ikke noe konkret om høyder, det vil bli behandlet nærmere i de enkelte detaljreguleringene. VPOR gir imidlertid noen overordnede føringer for høyder på bebyggelsen som vil grense til offentlige rom og veiene.

Planene skal ta hensyn til topografi, områdets sentralitet i byen, beliggenhet i forhold til stasjonsområdet, kollektivtilgjengelighet, arealformål, eksisterende boligsammensetning, behov for sosial infrastruktur og tilbud av grøntområder utenfor det avgrensede området, står det i planen.

LES OGSÅ: Erling Fossen: – Klisterføre på Frysja

Krysset Frysjaveien-Kjelsåsveien. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Hovedtrekk i utviklingen av Frysjabyen

Hovedkartet (se bilde lenger ned i saken) i VPOR Frysja viser offentlige rom som skal etableres på Frysja. Sentrale offentlige rom er strøksgata gjennom området, Frysja torg midt i planområdet der strøksgata krysser Frysjaveien, allmenningen og de to grønne forbindelsene.

«Hovedkartet viser også mindre plassdannelser og parker, et finmasket gatenett og nye gangforbindelser til omkringliggende rekreasjonsområder», skriver PBE.

LES OGSÅ: Er ikke fornøyd med sykkeltilpasning i Frysjabyen

I planen ligger også en oppgradering av hele Frysjaveien, med tosidig fortau og sykkelfelt, helt fra Maridalsveien til Kjelsåsveien. Mellom Svensenga og Kjelsåveien skal Frysjaveien i tillegg ha trær på begge sider. På denne strekningen, som ligger innenfor planområdet, skal dessuten 70 prosent av fasadene i første etasje ut mot gata ha publikumsrettede funksjoner. Det bør ifølge planen også opparbeides sykkelvei fra Kjelsås stasjon til Brekkekrysset, samt over til østsiden av Akerselva.

Hovedkartet viser hvor PBEs forsalg til tiltak er innpasset. (ILLUSTRASJON: PLAN- OG BYGNINGSETATEN)

Plan- og bygningsetaten peker i planen på 17 viktige grep som bør tas hensyn til i utiklingen av «Frysjabyen». Av disse er syv spesielt prioritert (disse er markert med* i lista under).

 • Tiltak 1
 • * Allmenningen: I snitt 20 meter bred, og strekker seg fra Brekkeparken til Akerselva. Skal tilrettelegges for sammensatt og variert bruk for ulike brukere.
 • Tiltak 2
 • * Gangbro over Akerselva: Skal sikre en viktig forbindelse mellom planområdet og det eksisterende turveisystemet på østsiden av Akerselva.
 • Tiltak 3 Oppgradering av eksisterende gangbro over Akerselva: Nedenfor Svensenga. Bør oppgraderes og gjøres bredere.
 • Tiltak 4
 • * Strøksgata: Et møtested og trasé for offentlig transport. En 200 meter lang strekning av Frysjaveien i partiet mellom de to grønne forbindelsene. Skal primært ha publikumsrettet virksomhet i 1. etasje.
 • Tiltak 5 Interngate: Eksisterende gate som i dag er adkomst til næringsbebyggelse. Oppgraderes til ni meters bredde med fortau.
 • Tiltak 6
 • * Frysjaveien (utenom strøksgate): Oppgraderes med tosidig fortau og sykkelfelt mellom Maridalsveien og Kjelsåsveien.
 • Tiltak 7 Frysjaveien mellom Maridalsveien og Svensenga: Oppgraderes med tosidig fortau og sykkelfelt.
 • Tiltak 8 Kjelsåsveien mellom Maridalsveien og turvei øst for Akerselv: Oppgraderes med tosidig fortau og sykkelfelt.

(Listen fortsetter under bildet)

Planområdet omfatter begge sider av Frysjaveien, som skal utvikles med fortau, sykkelfelt, beplantning og fartsreduserende tiltak. Den vil ikke bli stengt for gjennomkjøring. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

 • Tiltak 9 Utvidelse av bro over Akerselva: Skal få plass til sykkelfelt og tosidig fortau.
 • Tiltak 10
 • * Frysja torg: 1000 kvm. torg der allmenningen og strøksgata krysser hverandre. Publikumsrettetede funksjoner og nytt busstopp.
 • Tiltak 11
 • * Grønn forbindelse (park) med bekk: Den historiske sidebekken i den sørlige grønne forbindelsen skal gjenåpnes.
 • Tiltak 12
 • * Grønn forbindelse: Parkmessig opparbeidelse med vegetasjon og rekreasjonsområder. Minimum 14 meter bred.
 • Tiltak 13 Elveparken: Elverommet langs Akerselva ivaretas som et viltvoksende og urørt naturområde, men gjøres mer tilgjengelig for allmennheten.
 • Tiltak 14 Brekkeparken: Beplantningsbeltet mellom industri og bolig ved Brekke gård skal opparbeides som et parkområde med gangvei og belysning.
 • Tiltak 15 og 16 Gangvei og gangsti: Nyetablerte veier og stier forbeholdt gående.
 • Tiltak 17 Kjørbar gangvei: Tilrettelagt utrykningskjøretøy, ikke som biladkomst.

Du kan lese hele VPOR Frysja her (lenke til dokument fra Plan- og bygningsetaten).

Historisk bakgrunn

Frysja-navnet er feilaktig brukt om området rundt badeplassen ved Stilla, nedenfor Teknisk Museum, i mange år. Nå får det fotfeste ved den storstilte boligutbygingen «på Frysja» – langs Frysjaveien. Her kan du lese om hva Frysja-navnet egentlig omfatter, historisk sett, og hvorfor det er så mye brukt.

Området har nemlig et 'historisk riktigere' navn, mener lokalhistorikere, et navn som kan gå i glemmeboka om det ikke tas i bruk igjen.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...