Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Geir Knudsen i Foreningen Colletts kulturhus jobber for at bygget skal kunne romme kulturtilbud for nærmiljøet. Eieren har andre planer. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

«Bevar kinosalen på Ullevål. Utred ballettskolealternativet»

KRONIKK: Hva er det som skjer her? Er Sundelin og hans følge i ferd med å ofre kinosal med scene og rom for kulturaktiviteter for noen skarve gjesteleiligheter ved UiO? Hvor er det blitt mannen som skulle ta kontakt med eierne på vegne av lokalbefolkningen?

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.05.2020 kl 20:08

Foreningen Colletts Kulturhus ber om at Oslo kommune omregulerer kinobygget i Vestgrensa 2 på John Colletts plass til kulturformål, slik at den gamle kinosalen kan bevares. Innbyggerinitiativet deres skal nå opp i bystyret 13. mai. I byutviklingsutvalget ble initiativet omtalt positivt, men likevel avvist. Les om behandlingen her.

Hva skal skje med det gamle slitne og fredede kinobygget oppe på John Colletts plass, like ved inngangen til Ullevål Haveby og universitetsområdet på Blindern? Spørsmålet kommer opp til behandling i Bystyret i Oslo 13. mai. Utgangspunktet er et innbyggerforslag med ønske om at Oslo kommune detaljregulerer bygget til kultur og allmennyttige formål og dessuten at kommunen går inn økonomisk når det gjelder leie og drift av bygget.

Kinobygget eies av Pål Gundersen og Edd Martin Traaseth, to av de største eiendomsutviklerne i landet. Bygget ble innkjøpt opp for ett år siden sammen med to andre større bygg i nærheten. Eierne er i full gang med oppgradering og utleie i byggene samtidig som parkanlegget på John Colletts plass fornyes på kommunal bekostning. Investorene har møtt betydelig motstand fra lokalmiljøet etter hvert som det ble klart hvilke planer de hadde for bygget, nemlig å bygge ut kinosalen med leiligheter spesielt myntet på studenter. Det var et utbredt ønske om at huset måtte tas i bruk som forsamlingshus og kulturhus med særskilt tanke på barn og ungdom i denne delen av bydel Nordre Aker. La oss minne om det enstemmige vedtaket fra bydelsutvalget i Nordre Aker av 7. februar 2019.

Det foregår oppgradering av John Colletts plass til torg og møteplass, der Bydel Nordre Aker er byggherre.

Vestgrensa 2 har lenge fungert som et lokalt forsamlingshus med ulike aktiviteter i et område som i dag har få felles større møteplasser. Bydelsutvalget ber PBE legge stor vekt på lokalmiljøets ønsker og behov for forsamlingslokale til kulturaktiviteeter, og ber derfor tiltakshaver og PBE se på alternativ bruk av bygget som også gir rom for kulturaktiviteter for nærmiljøet. Bydelsutvalget imøteser Byantikvarens uttalelse. Bydelsutvalget ber om at byggets historiske funksjon ivaretas i størst mulig grad.


Ullevål kino, fotografert en gang på første halvdel av 1950-tallet. Foto: Mittet & Co AS / OSLO MUSEUM

Så fulgte valgkampen til høsten. Høyre satte støtte til Kulturhus for ungdom i kinobygningen på Ullevål som egen post på valgprogrammet. Og så kom innstillingen fra Byantikvaren, en klar avvisning av hybel-prosjektet, både på grunn av de foreslåtte fasadeendringene og av hensyn til husets funksjon for lokalsamfunnet.

En eventuell oppgradering av Ullevål kino bør ha som formål å styrke kino- og forretningsbyggets særpreg og dens kulturhistoriske funksjon som fellesskapsbygning. (Byantikvaren)

Gårdeieren trakk søknaden tilbake og luftet sin skuffelse i Hagebybladet i et intervju med tittelen Urealistisk drøm. Men det var samtidig en føler her der det ble åpnet for samarbeid med lokalsamfunnet og Oslo kommune.

Eiendommen Vestgrensa 2 trenger sårt en omfattende rehabilitering som vi hadde håpet å igangsette, men det betyr at det må legges en økonomisk plan for eiendommen. I tillegg må de to øverste etasjene rehabiliteres samt at Oslo kommune må sette av årlige driftsmidler for å drive et kulturhus da det blant annet kreves ansatte. (Edd Martin Traaseth)


Ville Oslo kommune ta denne ballen om å gå inn i et dialog med eieren om økonomi og drift av bygget? Det så slik ut da Øystein Sundelin gikk ut i Hagebybladets julenummer i et intervju med tittelen Unike bygg må bevares. Sundelin var på dette tidspunkt utnevnt til ny gruppeleder for Høyre i Oslo Bystyre og også inne som leder av Byutviklingskomiteen, nettopp denne saken som kulturhuset sorterte under.

Sundelin fikk spørsmålet om mulighetene for å realisere Nordre Aker Høyres programpost om et Kulturhus for ungdom på Trikkesløyfa:

– Jeg håper eierne går i dialog med kommunen, bydelen og lokale krefter for å få til de nødvendige reguleringer av bygget. Jeg er åpen for at at kommunen kan gå inn på leietakersiden for å ivareta funksjoner man ønsker å ha i området. Siden eierne fikk avslag på å omgjøre bygget til studentboliger, bør vi være på tilbudssiden.

– Bør ikke kommunen selv ta initiativ til samtale med eierne , ikke bare vente på at de tar kontakt?

– Det er ikke avgjørende hvem som først tar initiativ, men at dialogen kommet i gang. Kinobygningen er et praktbygg, et unikt bygg. Bydelen mangler møteplasser, og man skulle tror eierne vil kunne se potensialet for å tjene penger på kulturtilbud i bygget.


Øystein Sundelin. Foto: Pål Rødahl / Hagebybladet

Dette var jo en meget gledelig fra en nyinnflyttet nabo i Hagebyen og så sentralt plassert i bystyret i Oslo. Og utpå nyåret 2020 skjedde det enda mer positivt. Lederen for Den norske ballettskole og akademi, Irene Aarset Jansson, meldte seg som interessent. Vi kjente henne som en dyktig driver fra de årene bydelen drev med kulturtilbud i Kinohuset. Og hun så på salen og scenen og de tilstøtende lokalen som meget velegnet for en ballettskole.

Imidlertid var det lite å høre fra Sundelin og fra eierhold, helt til den dag Nordre Aker Budstikke kunne opplyse at eieren hadde lagt inn en ny søknad til Plan og bygg der det søkes på nytt om å bygge i kinosalen. Et nytt arkitektfirma er engasjert, denne gang med tre alternativer, enten kontorer, undervisningsrom eller som før studentleiligheter. Eierne ber her om forhåndssamtale med Plan og bygg. Så er ikke skjedd til nå pga. forsinkelser i systemet. Men hva var det egentlig som hadde skjedd i den dialogen mellom eierne og Oslo kommune gjennom vinter og vår? Kanskje man ikke hadde snakket sammen i det hele tatt. Kunne ikke Sundelin ha stanset dette?

Byutviklingskomiteen fikk innbyggerforslaget til forberedende behandling i møte 29. april i år. Det ble et underlig møte i våre øyne. Saken stod oppført helt på slutten av en lang dagsorden og ble strømmet så godt det lot seg gjøre. Til møtet forelå en grundig og balansert framstilling fra Hanna Marcussen, byråd fra MDG. Hun uttrykte stor velvilje for kulturhustanken, hadde henvendt seg til ulike etater og fått åpninger både når det gjaldt regulering av bygget til kulturformål og økonomisk bistand. Sundelin stilte med et eget forslag til innstilling, tydeligvis basert på samtaler med eierne, men ikke med oss i lokalsamfunnet kan vi bevitne, og heller ikke lederen for den interesserte Ballettskolen. Det var noe som skurret allerede i begynnelsen av det som ble flertallsvedtaket i Byutviklingskomiteen.


Utvalgets flertall, medlemmene fra H, A, MDG, SV og V, viser til engasjementet bak innbyggerinititativet «Ja, til kultur i Vestgrensa 2» og vedtak i Bydelsutvalget Nordre Aker om at denne eiendommen utvikles til lokalt forsamlingshus med ulike aktiviteter. Disse medlemmer vil understreke betydningen av den kulturistoriske verdien av dette bygget, dets tilhørighet i lokalet og tilknytning til Universitetet i Oslo.

Hadde bygget tilknytning til Universitetet i Oslo? Det var mer enn vi visste. En gang for lenge siden leide universitetet lokaler i bygget til forelesninger og lokaler, men leieavtalen ble oppsagt i 2013 og siden har vi ikke sett snurten til noe universitet der i gården. Vi visste at Sundelin hadde snakket med eierne, men hadde han også deltatt i sonderinger med universitetet? Vi leser videre i flertallsinnstillingen.

Disse medlemmer stiller seg positive til det lokale engasjementet for at Vestgrensa 2 bør videreutvikles som et lokalt møtested. Disse medlemmer viser samtidig til pågående byggesaksprosess og dialog mellom eier av bygget og Plan- og bygningsetaten hvor det planlegges for flerfunksjonell bruk av bygget, der både forsamlingslokale, kafe, kontorer, undervisningslokaler og utleieleiligheter i tilknytning til Universitetet vurderes og at dette ses i sammenheng med oppfølging av campusstrategien til Oslo kommune.

Alle som er interessert i Kinobygningens videre skjebne bør lese denne passusen nøye. I innledningen står det at Vestgrensa skal videreutvikles som lokalt møtested, ordet er vagt og nedskalert og lang fra det kulturhuset for ungdom som Sundelins parti gikk til valg på i Nordre Aker bydel.

Men det er noe mer om. Avsnittet må tolkes som en klar støtte til eiernes planer for bygget i andre søkerrunde, begrepet flerfunksjonelt bygg dekker over at Kinosalen og scenen skal elimineres og gi rom for enten kontorer, undervisningsrom eller leiligheter eller kanskje aller helst en mikstur av alt sammen. Universitetet er atter inne i bildet, og nå til direkte fordel for leilighetsalternativet.

Sundelin og eierne har i samforstand funnet ut at universitetet kan tilbys å ha gjesteleiligheter i bygget. Dette kan ses på som et tilbud til universitetet som ledd i utviklingen av Oslo kommunes campusstrategi der poenget for kommunen å vinne større innpass i utbyggingen av Gaustadbekkdalen.

Kinobygget på John Colletts plass. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Hva er det som skjer her? Er Sundelin og hans følge i ferd med å ofre kinosal med scene og rom for kulturaktiviteter for noen skarve gjesteleiligheter ved UiO, ut fra et ønske om importance og innpass ved UiO? Hvor er det blitt mannen fra julenummeret av Hagebybladet, han som skulle ta kontakt med eierne på vegne av lokalbefolkningen i det strøket han var flyttet inn i? Har han nå gått til universitetet med leiligheter i bygget som lokkemat? Avsnittet inneholder en direkte feil når det gjelder saksbehandlingen i Plan og bygg. Det må også sies. Eierne har innlevert sin andre gangs søknad og fått den registrert med saksbehandler, det er så, men noen forhåndskonferanse er ikke avholdt. Den er utsatt i 8 uker på grunn av korona-presset i etaten. Så det går ikke an å snakke om dialog med Plan- og bygningsetaten på nåværende tidspunkt og late som om etaten er med på notene, med mindre det er snakk om uformelle samtaler via hjemmekontorene, men slikt vil jo Plan- og Bygg helst ikke ha på seg.

Vi har å gjøre med et politisk spill med Høyres Sundelin i hovedrollen og med byrådspartiene og Venstre som haleheng. Er det virkelig slik MDG støtter opp om en utredning fra sin egen byråd Hanna Marcussen? Var Venstre og SV helt tommelumske da det kom til slutten av det lange møtet? Det er mange som spør seg hva som egentlig skjedde på dette møtet.

Så gjenstår det å takke partiet Rødt for støtte og ryddig opptreden. Vi siterer fra den enslige dissensen:

Utvalgets mindretall, medlemmet fra R, mener at Vestgrensa 2 bør reguleres til kulturhus og allmennyttige formål. Det er behov for flere samlingspunkter i dette området, og plasseringen ved John Colletts plass er velegnet. I tillegg er det i seg selv positivt at det verneverdige bygget blir allment tilgjengelig.

Rødt ser også positivt på at Den norske ballettskole og akademi har vist seg interessert i å leie, eventuelt kjøpe seg inn i bygget. Vi nevner at Sundelin var grundig orientert om denne interessenten, men han tok ikke kontakt og nevnte heller ingenting om det i sitt forslag til vedtak.

Men Rødt refererer:

En langsiktig leieavtale for hele bygget er lettere å få på plass om det også kommer inn aktører som ønsker å inngå langsiktige leieavtaler for deler av det. Dette medlem er informert om at Den orske ballettskole og akademi AS kan være interessert i å ha noe av sin drift i dette bygget. De har tidligere hatt drift i bygget. Dette medlem mener at alle involverte parter bør involveres i vurderingen av hva som er hensiktsmessig drifts- og finansieringsmodeller.

Irene Aarset Jansson er daglig leder for Den norske ballettskole & akademi. Foto: Privat

Behandlingen i Byutviklingskomiteen er forberedende for møte i Bystyret onsdag 13. mai. Vi håper på et positivt og konstruktivt vedtak til beste for lokalsamfunnet og i særlig barn og ungdom her i søndre del av Nordre Aker. Og så håper vi at vedtaket gir støtet til et åpent tillitsfullt og konstruktivt samarbeid mellom ulike parter: kommune, eiere, velforeninger og ulike kulturaktører.

Øystein Sundelin bør som leder av Byutviklingskomiteen også innlemme lokalsamfunnet og den interesserte ballettskolen i sine videre samtaler og sonderinger. Han kan bedre enn dette får vi håpe.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...