Nordre Aker Budstikke

Budsjett 2020:

Direktøren vil spare mer, men oppfyller likevel politikernes grønne ønsker

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen presenterte budsjettarbeidet 6. november. 28. november legges det endelige forslaget frem. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydel Nordre Aker må i 2020 gjøre omstillinger tilsvarende 24 millioner kroner. Opparbeidelsen av en økonomisk buffer fortsetter etter at kassa var nesten tom i 2018 – selv om bydelsdirektøren skulle ønske seg mer "sparepenger" i bakhånd. Likevel vil det bli rom for noen av lokalpolitikernes hjertesaker, som frivillighetsmidler, grønne midler og bydelsdag.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.11.2019 kl 21:11

NYDALEN: Årets budsjettkonferanse i Nordre Aker ble avholdt første uke i november, omtrent en måned senere enn normalt, på grunn av høstens valg, og at det nye bydelsutvalget (BU) ble konstituert først 24. oktober. Her presenterte bydelsdirektør Øyvind Henriksen og hans stab arbeidet med 2020-budsjettet, som blir offentliggjort 28. november.

Budsjettkonferansen ble i flere år ble holdt bak lukkede dører, inntil kommunens jurister i 2017 slo fast at praksisen var et brudd på Kommunelovens §31. Likevel var det stort sett bare nyvalgte lokalpolitikere – og Nordre Aker Budstikkes utskremte – som møtte opp også i år. Det kan tolkes som at innbyggerne er ganske fornøyde med det vi holder på med, kommenterte derfor bydelsdirektøren da han åpnet møte.

Vil bygge opp ny økonomisk buffer

Hensikten med å holde en slik budsjettkonferanse er at administrasjonen skal få signaler og tilbakemeldinger fra politikere og innbyggere på tankene de har om prioriteringene i neste års budsjett.

For prioriteringer vil det bli: Selv om Bydel Nordre Akers økonomiske ramme for 2020 er på over 1,7 milliarder kroner, et i utgangspunktet høyt beløp, er det mange tjenester som skal finansieres. Bydelen har blant annet ansvar for økonomisk sosialhjelp, barnehagene, hjemmetjenester og kjøp av sykehjemsplasser, helsestasjon, forebyggende arbeid, ungdomstiltak, kultur og frivillighet. Og den er en stor arbeidsgiver, med over 1500 ansatte.

Hvordan fungerer det?

  • Bydelenes økonomiske rammer vedtas i Oslo kommunes budsjett. 92,6 % av budsjettene til bydelene fordeles gjennom et kriteriesystem, som baserer seg på demografien i den enkelte bydel. Resten er særskilte tildelinger, for ekesempel til byomfattende ordninger som driftes i en bestemt bydel. Pengene fordeles på funksjonsområdene barnehager, oppvekst, helse og omsorg, og sosiale tjenester og ytelser.
  • Målsettingen er at tildelingen skal reflektere befolkningens tjenestebehov. Siden en så stor del av tildelingen baserer seg på kriteriseystemet, kan det gi store utslag fra år til år.
  • Bydelsdirektøren utarbeider et budsjettforslag på bakgrunn av tildelt ramme, og basert på bydelens forventninger til tjenester og utvikling i året som kommer. Bydelspolitikerne kan gjøre omprioriteringer i budsjettet, før det vedtas av bydelsutvalget.
  • Oslo kommunes totale budsjett for 2020 er 77 mrd. kroner. Av dette er bydelsrammen på ca. 23,9 mrd. kroner. Nordre Akers ramme er i 2020 1785 millioner kroner. (NB! Oslo-budsjettet vedtas av bystyret i desember, og det kan komme endringer).

Bydelsdirektør Henriksen redegjorde for den økonomiske statusen i Nordre Aker. Som vi husker fra i fjor hadde den økonomiske bufferen som i 2014 hadde vokst til omlag 30 millioner kroner – etter noen år med røde tall i millionklassen rundt 2010 og 2011 – krympet ned til nesten null. Dermed startet jobben med å spare opp nye penger «på bok» – en risikoavsetning – på 2019-budsjettet. Målsetningen var å gå ut av 2019 med et mindreforbruk på ca. ti millioner kroner.

Høy risiko

Årsaken til at bydelen ønsker å ha penger i bakhånd er at mye av driften er risikoutsatt. Direktøren nevnte som eksempler at Nordre Aker har mange tilflyttende studenter gjennom et år, og at dette for eksempel kan utløse behov for BPA - brukerstyrt personlig assistanse. Barnevernet er et annet risikoutsatt område, og Nordre Aker har sammenliknet med samfunnet forøvrig, en stor andel ALS-pasienter.

Regnskapet så langt i år viser at bydelen ikke treffer budsjetteringen helt innenfor flere risikoutsatte områder:

– Vi har for stor fart i hjemmetjenesten, kjøp av sykehjemsplasser, barnevern og kjøp av andre tjenester, sa bydelsdirektør Henriksen.

Dette har resultert i at bydelen innenfor disse områdene styrer mot et merforbruk på omlag 10 millioner kroner (prognosen er 7,9 millioner pr. september 2019).


Lokalpolitikere i budsjettkonferanse 6. november. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Ønsker på sikt å ha 20 mill. i bakhånd

Likevel vil innsparinger i andre områder av driften totalt gi et mindreforbruk i 2019 på mellom fem og ti millioner kroner. I budsjettet han legger frem i slutten av måneden, vil direktøren overføre dette som risikoavsetning, og plusse på ytterligere fem millioner kroner. Dermed vil risikoavsetningen – bufferen – etter 2020 etter planen kunne vokse til 12-15 millioner kroner. Dette er likevel ikke nok, ideelt sett skulle Nordre Aker hatt 20 millioner kroner i bakhånd til uforutsette utgifter, ifølge direktøren.

For å imøtekomme de mest risikoutsatte områdene, vil 2020-budsjettet inneholde en styrking av blant annet hjemmetjenesten, kjøp av tjenester (slik som for eksempel sykehjemsplasser), og barnevern.

Henriksen ba innstendig lokalpolitikerne om å holde seg unna den planlagte risikoavsetningen i budsjettet dersom de ønsker å omprioritere i budsjettforslaget han legger frem 28. november. Det er lokalpolitikerne i bydelsutvalget som til slutt vedtar 2020-budsjettet. Det skjer i BU-møtet 13. desember i år.

Lytter til BU-flertallet

Etter valget i høst er det Arbeiderpartiet, MDG og SV som har flertall i bydelsutvalget (BU). De tre partiene har laget en felles plattform, som omhandler prioriterte satsingsområder for dem.


Bydelsdirektøren fortalte at han tar hensyn til dette i sitt budsjettforslag. Det betyr at frivillighetsmidlene og de grønne midlene, som ble delt ut første gang i 2019, foreslås videreført i 2020, fortalte han. Det vil også bli foreslått avsatt penger til en bydelsdag med grønt-/miljøfokus, lik den som ble avhold for første gang i 2019. Det vil også bli satt av noe penger til koordinering av frivilligheten i bydelen, og tiltak for bedre å kommunisere bydelens tjenester ut til innbyggerne, i tråd med det samarbeidspartiene ønsker. Detaljene rundt dette, om det vil bety at det for eksempel opprettes en egen stilling, vil bydelsdirektøren komme tilbake til i revidert budsjett våren 2020, og etter dialog med bydelsutvalget.

Områder med omstilling

Bydelens totale økonomiske ramme øker med ca. 13,5 millioner kroner i 2020, etter at det er kompensert for lønns- og prisvekst. Likevel legges det opp til et rammekutt på 3,5 millioner kroner i 2020, sammenliknet med aktivitetsnivået i 2019. Det er en totalramme som i 2020 er fullt håndterbar, ifølge Eivind Marthinsen, som er økonomidirektør i Bydel Nordre Aker.

I årene som kommer er det imidlertid lagt opp til økte rammekutt, som følge av forventet effektivisering. Det betyr at det i 2023 vil bli et rammekutt på 22,6 millioner kroner – totalt 41,5 millioner kroner i kutt i perioden 2020-2023.

Marthinsen skisserte at aktivitetsendringer og prisøkninger i 2020 utgjør et omstillingsbehov på 24 millioner kroner. Dette kommer av:

  • Tilpasninger i årsverk i barnehagene, på grunn av ledig kapasitet, og endringer i sammensetningen av store og små barn (bydelen får tilskudd til barnehagedrift ut fra antall barn og deres alder, dermed er det kostbart å ha ledige plasser)
  • Plasseringer i barnevernet og bortfall av tilskudd til barnevern
  • Omfanget av tilrettelagt transport (TT-ordningen)
  • Nye brukere og økt omfang av BPA (hovedsakelig til ALS-pasienter)
  • Tilrettelagte tjenester - nye brukere og økt omfang av BPA og avlastning
  • Sentral risikoavsetning på 5 millioner kroner, samt mindreforbruket fra 2019

Politikernes respons

Flertallspartiene Ap, MDG og SV uttrykker etter budsjettkonferansen at de er fornøyde med signalene fra bydelsdirektøren, og at det er tatt hensyn til de tre partienes prioriteringer i plattformen, blant annet når det gjelder å kommunisere bydelens tjenestetilbud ut til innbyggerne, satsingen på frivilligheten, og videreføring av grønne midler.

TRIOEN SOM LEDER BYDELEN: Hanne Lyssand (SV), Bente M. Larsen (Ap) og Aase Marie Olafsen (MDG) leder hvert av partiene som har flertall i bydelsutvalget. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Dette virker veldig lovende, mener BU-leder Bente M. Larsen (Ap), nestleder Aase Marie Olafsen (MDG) og Hanne Lyssand (SV). De understreker at de først kan ta stilling til prioriteringene i budsjettet og eventuelle nedskjæringer, når tallene offentliggjøres 28. november.

Samtidig ser de at bydelen har utfordringer det må tas tak i, for eksempel når det gjelder kjøp av sykehjemsplasser og BPA.

– Men de har tatt signalene i plattformen vår på alvor, også når det gjelder BPA, og heltidsstillinger for de ansatte, sier Lyssand.

– Vi er stolte av bydelen og de flotte folkene som jobber her og leverer gode tjenester. Men vi kan alltid bli bedre på noen områder, og de svakeste av de svake skal vi fortsette å gi gode tjenester til, sier BU-leder Larsen.

– Det har vært mye kreativitet i bydelen de siste årene, vi har for eksempel vært prøvebydel for alders- og demensvennlig by, og rosa busser. Vi skal fortsette å være prøvebydel. Det er de ansatte det kommer fra, sier de tre.

BU-representant for Høyre, Sidsel Kjeldaas Salte. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Også i det største partiet i BU, opposisjonspartiet Høyre, er de fornøyde med budsjettsignalene fra bydelsdirektøren. BU-representant Sidsel Kjeldaas Salte kommenterer at både frivillighetsmidler og grønne midler har vært viktige punkt for alle politikerne i bydelen. Hun mener også det er betryggende at det er gjort en risikoavsetning i budsjettet.

– Som det ble påpekt av bydelsdirektøren, er det ikke mulig å forutsi for eksempel hvor mange ALS-pasienter vår bydel skal ta seg av i kommende periode, og da må vi ha noe å gå på.

Også i Høyre vil de avvente det ferdige budsjettforslaget den 28. november før de gir en endelig dom.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...