Nordre Aker Budstikke

Budsjett 2021:

Vil kutte i frivillighetsmidler, men ikke mange sykehjemsplasser

Bydesdirektør Øyvind Henriksen la frem planene for 2021 for okalpolitikerne på et budsjettseminar i høst. Bydelsutvalget vedtar budsjettet 17. desember. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Frivillighetsmidlene kuttes med 40 prosent, og nedleggelse av en barnehage gir noe innsparinger i Nordre Aker i 2021. For «første gang» budsjetteres det med omtrent like mange sykehjemsplasser som året før. Det kunne sett verre ut for 2021, mener bydelsdirektøren, som understreker at det er viktigere enn noen gang å bygge opp en økonomisk buffer, som om fire år bør ha blitt 25 millioner.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 08.12.2020 kl 12:15

NYDALEN: Bydelsdirektør Øyvind Henriksen har lagt frem sitt siste forslag til budsjett i Bydel Nordre Aker. Det er klart etter at det i høst ble kjent at han er hentet inn til stillingen som kommunedirektør i Nordre Follo kommune fra og med 1. mars 2021.

Men først skal altså et 2021-budsjett for Nordre Aker, signert den avtroppende bydelsdirektøren, vedtas av lokalpolitikerne i bydelsutvalget 17. desember. Det er et budsjett med en netto ramme på over 1,8 milliarder kroner (1.809.000.000 kroner). Med inntekter på 303 millioner, blir bruttorammen på 2112 millioner kroner.

For å få et bilde på størrelsen, kan vi si at netto budsjettramme utgjør tilnærmet 34.000 kroner per innbygger i bydelen.

Rammekutt

Oslo kommunes totale budsjettramme for 2021 er på om lag 80 milliarder kroner, der 65 går til driftsbudsjettet og 15 til investeringsbudsjettet. Bydelene får totalt tildelt nærmere 24,5 milliarder kroner. Dette er en nominell økning fra 2020 med 441 millioner kroner, hvorav 273 millioner er kompensasjon for lønns-og prisvekst og endret pensjonskostnad. For Bydel Nordre Aker er budsjettrammen 2,4 millioner lavere enn i 2020 før kompensasjon for lønns- og prisvekst.

I økonomiplanperioden 2021-24 er rammekuttet til bydelene på over 1,8 milliarder kroner, der Nordre Akers del er 61,6 millioner. I 2021 er rammekuttet "kun" på 6 millioner, men høyest blir det i 2023, med 25,5 millioner.


– Rammereduksjonen for bydelssektoren samlet i 2021 er begrenset og håndterbar. Fremover i økonomiplanperioden er det økende krav til rammereduksjoner/ effektiviseringsuttak og det forutsettes også å kunne ta ut økonomiske gevinster gjennom økt digitalisering, skriver bydelsdirektør Øyvind Henriksen i sitt budsjettforslag.

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen budsjetterer for et utfordrende år, men det kunne vært langt verre, mener han. Her fra et budsjettseminar med bydelspolitikerne tidligere i høst. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Han skriver at rammebetingelsene og endringene i byrådets budsjettforslag i utgangspunktet gir bydelen et håndterbart økonomisk utgangspunkt for 2021, men det krever omstillinger og tiltak for å tilpasse aktiviteten til rammene for 2021 – med akseptabel risiko. Dette skyldes blant annet at det er brukt mer enn budsjettert på noen områder i 2020 – slik som sosialhjelp og rusfeltet, bortfall eller reduserte inntekter og aktivitets- og kostnadsøkninger inn mot 2021.

Slik brukes pengene

Bydelens aktiviteter og tilbud er fordelt på hovedfunksjonsområdene Administrasjon og fellestjenester, Barnehager, Barnevern, Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste, Helse og omsorg, og Sosiale tjenester og ytelser.

De største områdene er Helse og omsorg og Barnehager, med henholdsvis 47 og 38 prosent av det totale budsjettet. Her kan du se fordelingen:


I kroner ser det slik ut:

Bygge opp en buffer

– For å møte fremtidige kutt fortsetter vi arbeidet med å bygge opp en risikoavsetning som etter planene vil bli større i 2021, har bydelsdirektøren uttalt til Nordre Aker Budstikke tidligere i høst.

Bydel Nordre Akers prognose for 2020 tilsier et positivt resultat på 5 millioner kroner. Dette ønsker bydelsdirektøren å legge på sparegrisen. I perioden 2016-2018 brukte bydelen mer enn tildelt budsjettramme, og den til da opparbeidede økonomiske bufferen på 30 millioner kroner ble tilnærmet brukt opp. For å sikre økonomisk handlefrihet fremover er det i tillegg avsatt 7,2 millioner i risikoavsetning for 2021, slik at man ved årets utløp planlegger å sitte med en buffer på om lag 12 millioner kroner.

Dette vil være første steg på veien mot Henriksens målsetting om en økonomisk buffer i størrelsesorden 20-25 millioner i løpet av økonomiplanperioden. Han skriver at dette er nødvendig for å «sikre økonomisk handlefrihet fremover og samtidig kunne håndtere uforutsette aktivitets- og utgiftsøkninger».

Selv om bydelens ekstrautgifter i forbindelse med koronapandemien i år ser ut til å bli kompensert i sin helhet, er det knyttet usikkerhet til hvordan konsekvenser av pandemien vil bli i årene som kommer, derfor blir risikoavsetningen svært viktig for å kunne møte uforutsette utgifter, ifølge direktøren.

Frivilligheten

Bydelsadministrasjonen har i arbeidet med budsjettet hentet innspill fra lokalpolitikerne i bydelsutvalget (BU), for å klargjøre hvilke prioriteringer de folkevalgte ønsker i bydelen, blant annet gjennom et budsjettseminar tidligere i høst.

– Signalene fra BU var i hovedsak tilslutning til de grepene vi jobber med samt ønske om å styrke bydelen med kommunikasjonsressurser og se på muligheter for å øke jordmordekningen. Jeg opplevde også at det ble gitt klare forventinger om å skjerme forebyggende tjenester, sier Henriksen om tilbakemeldingene.

– De viktigste utfordringene for neste år blir å sikre aktivitet og sikre videre utvikling av tjenestene våre i en ny virkelighet preget av covid-19, sier han.

Han legger inn forslag om å kutte 400.000 av frivillighetsmiddel-potten, slik at det planlegges å dele ut 600.000 kroner i frivillighetsmidler i 2021. Grønne midler opprettholdes imidlertid på 300.000 kroner, men det settes ikke av penger til grønn bydelsdag (200.000 kroner), slik det ble arrangert i 2019. I 2020 var det budsjettert med bydelsdag, men denne ble avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Sykehjemsplasser

Kjøp av sykehjemsplasser har vært en post som tidligere har sprengt budsjettene i Nordre Aker. Før budsjettvedtaket i fjor ble bydelsadministrasjonen kritisert for å budsjettere med for få plasser. Det ble likevel endret i siste liten etter en tilleggsbevilgning fra bystyret, til 323 plasser i begynnelsen av året, og trappet ned til 313 mot slutten. I 2021 vil bydelsdirektøren legge opp til et snitt på 316,5 plasser gjennom året. Det er like under nivået fra 2019 (318 plasser), og omtrent på nivå med det faktiske bruket gjennom 2020. Bydelsdirektøren legger likevel ikke skjul på at det er en utsatt post:

– Vi er nå i en situasjon der demografien er stabil blant de eldste eldre men øker i gruppen yngre eldre, skriver han, og legger til:

– Skal vi lykkes med en fortsatt forsiktig reduksjon av institusjonsplasser blir det avgjørende at vi igangsetter tiltak i tjenestene som jobber målrettet mot at innbygger skal bo hjemme lenger.

Mer til BPA og nedleggelse av barnehage

Videre går det frem at budsjettet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastning og aktivitetsskole styrkes med rundt 4 millioner kroner. I tillegg øker bydelen budsjettet til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram med 2,5 millioner kroner. Også budsjettet til dagtilbud for funksjonshemmede øker, med 3 millioner, gå grunn av økt behov.

Slik Nordre Aker Budstikke har skrevet om i høst skal en kommunal barnehage avvikles. Det er seks barnehager som oppfyller «kriteriene», men bydelsadministrasjonen har foreslått at det er Gulldalen barnehage på Kjelsås som legges ned. Det er BU som skal avgjøre dette i desembermøtet. Dette vil ha en samlet effekt på i overkant av 0,6 millioner for 2021, med en helårseffekt for 2022 på 1,4 millioner kroner. Samtidig økes det med totalt 25 stillinger (inkludert styrer) i forbindelse med at bydelen overtar Tåsenløkka barnehage fra private drivere.

Andre steder det skal brukes mindre penger er i kjøp av botilbud innen psykisk helse, som blir redusert med 3,4 millioner kroner, tiltaksbudsjettet for barnevernet kuttes med 0,6 millioner, og det skal på grunn av koronasituasjonen brukes totalt 300.000 kroner mindre på drift av ungdomsklubben Lekern på Marienlyst, og kulturtiltak i skoler i forbindelse med Elvelangs, Dansens dag og inngang Teknisk museum.

Det er lokalpolitikerne i bydelsutvalget (BU) som kan gjøre eventuelle omprioriteringer i budsjettforslaget, og som vedtar det endelige budsjettet i sitt møte 17. desember.

Under følger hovedoversikten over hvor det skal kuttes og styrkes i 2021.

Hele budsjettforslaget kan leses på Bydel Nordre Akers nettsider.

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2021

Avdeling for folkehelse, samfunn og miljø

 • Det er satt av 0,3 millioner kroner til grønne midler – tilsvarende som 2020.
 • Bydelsdag foreslås ikke gjennomført i 2021 men vurderes i budsjettet for 2022.
 • Økt 0,25 driftstilskudd til private fysioterapeuter til totalt 17,8 driftstilskudd.
 • Viderefører drift av BUA med frikjøp av 0,4 årsverk.
 • 1,6 årsverk tilknyttet serviceenheten er overført fra økonomiavdelingen.
 • 0,4 årsverk planlegges brukt til etablering av koordinerende enhet.

Økonomiavdelingen

 • Viderefører møtestruktur med syv møter i bydelsutvalget og miljø-, plan-og samferdselskomiteen. Det er økt til fem møter i kultur-og oppvekstkomiteen og helse-og sosialkomiteen med tilhørende utvalg.
 • Økermed 1 årsverk IKT driftstøtte til totalt 2 årsverk som hovedsakelig er en videreføring av faktiske ressurser i 2020 – netto økning 0,4 millioner kroner.
 • Redusert avsetning låneordning anskaffelse el-biler med 0,6 millioner kroner.
 • Avsatte midler til innkjøp av IKT-utstyr økes med 0,25 mill. til totalt 1,0 million kroner.
 • Økte lisenskostnader IKT med 1,6 millioner kroner.
 • Risikoavsetning på 7,2 millioner kroner
 • Reduserte diverse drifts- og felleskostnader med totalt 0,35 millioner kroner.
 • Avsatt forventet refusjonsinntekt knyttet til tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester er redusert med 5,2 millioner kroner basert på foreslåtte endringer i tilskuddsordningen og forventet kostnadsnivå/omfang på tjenestene som omfattes.
 • Avsatt totalt 10,3 millioner i forventet trekk på grunn av redusert antall barn i kommunale barnehager.

HR-og innovasjonsavdelingen

 • Sentrale kompetansemidler videreføres med 0,3 millioner kroner.
 • Avsetning til avtalefestet pensjon (AFP 62-64 år) er redusert med 0,25 millioner på bakgrunn av nivået i 2020.
 • HR-avdelingen ble styrket med 0,5 årsverk i 2020s om videreføres i 2021.
 • Det er satt av velferdstiltak for ansatte med 450 kr per årsverk på tjenestestedene.

Oppvekst-og familieavdelingen

 • Innført Oslohjelpa i 2020 – videreføres i 2021 med 2 midlertidige årsverk – kun delvis finansiert av sentrale midler, netto 1,3 millioner kroner.
 • Satt av ressurser til Bydel Nordre Akers andel av drift «Ung arena Vest» 0,4 millioner kr.
 • Reduserte tilskudd til koordinator Arbeidsplassbasert utdanning av barnehagelærere, ruskonsulent og «Bedre Tverrfaglig Innsats» samlet -0,7 millioner kroner.
 • 2,0 årsverk ruskonsulent ungdom videreføres (herav 50% midlertidig).
 • Planlagt vakanse deler av året i stabsstillinger pga. permisjon, samt sykelønnsrefusjon med -0,3 millioner kroner.
 • Organisasjonsgjennomgang – omdisponering av ressurser og arbeidsoppgaver Oppvekst og familieavdelingen med besparelse på -0,8 millioner kroner
 • Avsatt midler til arbeid knyttet til Opptrappingsplan psykisk helse barn og unge med 0,5 millioner kroner.
 • Frivillighetsmidler er foreslått redusert til 0,6 millioner kroner.

Barnehagekontoret

 • Sykelønnsrefusjoner og vakanser alle kommunale barnehager økt med -1,2 millioner kr.
 • Planlagt vakanser styrerstillinger -0,75 millioner kroner.
 • Planlagt avviklet en kommunal barnehage fra høsten 2021. I budsjettet forutsatt redusert styrerressurs, 14 årsverk i barnehage og driftsmidler med 5 måneders effekt. Det er tilsvarende avsatt forventet trekk i budsjettramme for færre kommunale barnehageplasser.
 • Økt 1 årsverk styrer og 24 stillinger ved overtakelse av Tåsenløkka barnehage 1.12.2020.
 • Økt med gårdsbestyrer på Berg Gård 0,45 millioner kroner.
 • Omgjøring av stillinger fra barnehagemedarbeider til barnehagelærer/pedagoger. Kostnad på ca. 0,2 millioner kroner pr stilling – antall avhengig av hvor mange stillinger som fristilles.

Tverrfaglig ressursteam 0-18

 • Sykelønnsrefusjoner og planlagte vakanser samlet med -0,9 millioner kroner.
 • Redusert inntekt fra salg av fysioterapitjenester til andre bydeler med 0,1 millioner kroner.
 • Økt fastlønnstilskudd fysioterapeuter med 0,1 millioner kroner.
 • Redusert driftsbudsjett med 0,3 millioner kroner.
 • Økt aktivitetsomfang brukerstyrt personlig assistanse, AKS etter skoletid og kjøp avlastning – budsjettet økt med 4,1 millioner kroner

Ungdomskontoret

 • Statlig styrking av bemanning i barneverntjenesten med 2 årsverk videreføres.
 • Styrket miljøarbeiderressurs i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger med 0,4 årsverk finansiert av tiltaksbudsjett barnevern.
 • Redusert tiltaksbudsjett barnevern med 0,6 millioner.
 • Reduserte driftsmidler Lekern, samt redusert avsetning til kulturtiltak skoler i forbindelse med Elvelangs, Dansens dag og inngang Teknisk museum 2021 på grunn av koronasituasjonen – til sammen 0,3 millioner kroner.
 • Forventet tilskudd for enslige mindreårige flykninger redusert med 0,65 millioner kroner.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

 • Beregnet sykelønnsrefusjon med -0,5 millioner kroner.
 • Forutsetter videreføring av statlige styrkningsmidler med 3 millioner kroner.

NAV sosialtjenesten

 • Forventet nedgang i antall bosatte flyktninger gir reduserte tilskudd. Samtidig reduseres kostnader til deltagelse i Introduksjonsordningen. Forutsatt kompensasjon ca. 2,8 millioner kroner for forlenget gjennomføring introduksjonsordningen på grunn av koronapandemien.
 • Budsjettet på økonomisk sosialhjelp håndterer i snitt 351 klienter pr måned med en gjennomsnittlig utbetaling pr klient på kr 11550.
 • Overførtbudsjett på kjøp av rusinstitusjonsplasser og 1 årsverk ruskonsulent og 1 årsverk bo-oppfølger til seksjon psykisk helse.

Helse og mestringsavdelingen

 • Utviklingsstab økt med 0,5 årsverk prosjektstilling i 2021.

Hjemmetjenesten Nordre Aker

 • Budsjettert med betaling for 10 overliggerdøgn pr måned for utskrivningsklare pasienter på sykehus - videreføring av nivå i budsjett 2020.
 • Nye brukere med omfattende hjelpebehov har medført en økning på 3,7 millioner kroner i 2021 for tjenestene brukerstyrt personlig assistanse(BPA).
 • Hjemmetjenesten er budsjettert med samme aktivitetsnivå som 2020.

Sykehjem

 • Sykehjemsbudsjettet videreføres tilnærmet på samme nivå som 2020 med 316,5 sykehjemsplasser (317 første halvår og 316 siste halvår). Fem plasser med høyere betaling enn ordinære priser på sykehjemsplasser.

Bo- og dagtilbud for eldre

 • Budsjettet videreføres med tilnærmet samme aktivitet som 2020.

Lavterskel

 • Overtar Ullevål Hageby seniorsenter fra og med 1. januar 2021. Dette er en virksomhetsoverdragelse som inkluderer 3 årsverk.
 • Budsjettet til TT-tjenesten videreført på samme nivå som i 2020.

Tilrettelagte tjenester

 • Reduserer bemanning med til sammen 3,5 årsverk i tilrettelagte boliger.
 • Viderefører drift av kantine (prosjekt varig tilrettelagte arbeidsplasser).
 • Forventes ytterligere reduksjon i kostnader på kjøp av botilbud med 1 million kroner i 2021 på gjenstående kontrakter.
 • Nye brukere med omfattende hjelpebehov for brukerstyrt personlig assistanse har medført en økning med 2,6 millioner kroner fra 2020 til 2021.
 • Nye brukere medfører en økning i kjøp av dagtilbud med kr 3,3 millioner kroner.
 • Som i 2020 vil bydelen transportere beboere i tilrettelagte boliger til dagsenter, som fører til reduksjon i bruk av TT-kort.

Psykisk helse

 • Pastor fangens vei 24 har økt med 2 årsverk grunnet nye tjenestemottakere med store omsorgsbehov som har flyttet tilbake fra private leverandører.
 • Budsjett for kjøp av botilbud er redusert med 3,4 millioner kroner.
 • Fot-team er økt med 1 årsverk for oppfølging av tjenestemottakere som har flyttet til egen bolig.
 • Aktiviteter psykisk helse økt med 1,2 årsverk, hvor 1 årsverk er tilført frisklivssentralen.
 • Samlet ansvaret for oppfølging av rus/psykiatri i enhet for psykisk helse. 1 årsverk ruskonsulent og 1 årsverk bo-oppfølger overført fra NAV sosialtjenesten. Budsjett for kjøp av rusplasser med 6,5 millioner kroner er overført fra NAV sosialtjenesten.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...