Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Ap, MDG og SV i Nordre Aker:

Vil ha mer medvirkning, sier ja til park, og nei til Ullevål-nedleggelse

TRIOEN SOM LEDER BYDELEN: Hanne Lyssand (SV), Bente M. Larsen (Ap) og Aase Marie Olafsen (MDG) leder hvert av partiene som har flertall i bydelsutvalget. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

De tre flertallspartiene i bydelsutvalget i Nordre Aker er enige om en felles samarbeidsavtale, der de også blant annet vil jobbe for bedre kollektivdekning, sikre grønne midler, og utvide beboerparkeringsordningen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.10.2019 kl 17:36

NYDALEN: Torsdag 24. oktober ble bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker konstituert, med Arbeiderpartiets Bente M. Larsen som ny BU-leder. (Bli bedre kjent med alle de nye BU-representantene her!)

Med åtte av totalt 15 BU-representanter, har Arbeiderpartiet, MDG og SV flertallet i utvalget. De tre har derfor på bakgrunn av forhandlinger etter valget inngått en samarbeidsavtale, som ikke bare omhandler fordelingen av lederverv i BU, men som også er som en plattform å regne, for den politikken partiene ønsker å føre de neste fire årene.

– Vi vil at bydelen skal være et godt sted å leve hele livet. Det skal være et sted å trives, føle at man hører til, og hvor vi tar vare på hverandre, sier nyvalgt BU-leder Bente M. Larsen.

– Og dette er en historisk avtale. Det er første gang det er andre enn høyresiden som skal lede Bydel Nordre Aker. Nå blir det et rødgrønt styre av bydelen, og vi har ambisjoner. Vi ønsker å sette preg på bydelen med rødere og grønnere politikk enn det som har vært gjort til nå, legger hun til.

Avtalen forteller hvilken politisk retning de tre partiene ønsker å ta bydelen denne perioden.


– Det er ikke sikkert vi får til alt på fire år, kanskje trenger vi åtte, men vi skal søren meg jobbe så hardt vi kan! sier MDGs Aase Marie Olafsen, som også er BUs nestleder.

– Og vi tror at mange av punktene vil resten av BU kunne støtte. Det er ikke så radikalt, sier SV-representant Hanne Lyssand.

Bak f.v.: Emil K. Mogstad (Ap), Julie M. Barkens (MDG), Petter Færevaag (R), Sidsel Kjeldaas Salte (H), Knut Meiner (H, vara for Torkil Saxebøl), Ingeborg Briseid Kraft (V), Linnea Dahr (MDG), Johanne Thunes (Ap), Elisabeth B. Riksfjord (H) og Hans K. Aanesen (Frp). Foran f.v.: Yngvar Andersen (SV), Hanne Lyssand (SV), Bente M. Larsen (Ap), Aase Marie Olafsen (MDG) og Erik K. Normann (H). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Rødgrønt

De tre mener det er en stor fordel at bydelen ledes av den samme konstellasjonen som vi finner igjen i byrådet:

– Det har på mange måter vært én av forutsetningene – nå har vi den samme konstellasjonen i bystyret som i Nordre Aker. Vi skal med vår avtale følge opp hovedprioriteringene i byrådsplattformen, slik at den avspeiles også her. Men det er ikke sånn at vi hele tiden er enige med byrådet, sier Lyssand.


– Og jeg tror det er sunt ikke å være enige med byrådet hele tiden. I MDG har vi stor politisk takhøyde for det, supplerer Olafsen.

Konkrete saker i samarbeidsavtalen, der de tre går lenger enn byrådet, er at de vil stå sammen om at Ullevålsalternativet må utredes (fortsatt sykehusdrift på Ullevål), og at de sier ja til en stor park i Nydalen.

– Her støtter vi innbyggerne fullt og helt. Det har et tverrpolitisk BU vedtatt, og skal jobbe opp mot våre egne i bråd og bystyre. Og så samarbeider vi jo tett med BU i Sagene, som har vedtatt det samme, sier Larsen.

– Var det en forutsetning for dette samarbeidet, at de tre partiene har testet det fire år i byråd allerede?

– Tja, det har jo hjulpet, men vi ser også at MDG har funnet sammen med Høyre i andre bydeler. Vi tre som fant sammen, og har god kjemi, det har nok vært det viktigste, sier Olafsen.


– Når man liker hverandre, blir man mer raus med hverandre. Vi har en åpenhetskultur mellom oss, og vi spiller på lag. Jeg tror det er måten å finne løsninger på, sier Larsen.

– Vi hadde en drøm om at vi skulle lage et speilbilde av Oslo – og det gjør det enklere å få til ting sammen. Dette er første gang vi har et rødgrønt bydelsutvalg og byråd, legger hun til.

Forhandlingsdelegasjonen fra de tre partiene. F.v.: Linnea Dahr (MDG), Kjell-Olav Hovde (Ap), Bente M. Larsen (Ap), Eileen Fugelsnes (Ap), Aase Marie Olafsen (MDG), Yngvar Andersen (SV), Hanne Lyssand (SV) og Berit Riise Kåvik (SV). Foto: Privat

Grønne midler

I samarbeidsavtalen skriver partiene at de vil fortsette med grønne midler. Grønne midler, som en egen ordning ved siden av Frivillighetsmidlene, så dagens lys i Nordre Aker i 2019, og det kom inn over 80 søknader. Hvorvidt potten forblir på en halv million, eller om den øker eller krymper, sier avtalen imidlertid ingenting om. Det vil avhenge av budsjettprosessene.

– I år kan vi ikke si hvor mye vi skal putte i pottene til Grønne midler og Frivillighetsmidler. Men grønne midler er viktige for oss, og vi ønsker at potten skal være så stor som mulig, sier Larsen.


Andre måter de vil gjøre bydelen grønnere på er å søke om å bli pilotbydel innen bymiljø, klimatiltak, velferdstjenester og digitale tjenester. De vil lage en egen miljø- og klimastrategi i bydelen, som skal ut i alle virksomheter. Samtidig vil de satse mer på å ruste opp bydelens utemiljøer, og gjøre det tryggere å ferdes som myk trafikant.

Det røde perspektivet kommer blant annet frem i et ønske om bruk av mer heltid i hjemmetjenesten, flere lærlingplasser, styrke skolehelsetjenesten, og jobbe for at alle barn og ungdommer får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Involvere innbyggerne

Samtidig vil samarbeidspartiene i større grad involvere innbyggerne i politikken, blant annet ved å arrangere flere åpne møter og høringer. De vil også jobbe for flere kanaler, og digitale verktøy, for å nå ut med informasjon om alle tilbudene bydelen har til innbyggerne.

– Og så må politikerne bli flinkere til å være først ute med folkemøter – ikke at det alltid skal være nabolagsaksjoner som drar det i gang. Det er viktig å gi god informasjon, for engasjementet i Nordre Aker er stort, sier Olafsen.

– Og vi ønsker at beboerne skal bruke åpen halvtime i så stor grad som mulig – og det gjelder alle komiteer, ikke bare BU. Det er ikke så mange som vet om det. Slik kan de sette sine saker på agendaen. Terskelen for å komme i åpen halvtime kan kanskje virke høy, men vi som er lokalpolitikere er vanlige folk hele gjengen! sier Larsen.

Av andre tiltak samarbeidspartiene vil jobbe for i BU, er styrking av kollektivtilbudet. Og her nevnes busstilbudet i Maridalen, til Solemskogen og Grefsenkollen – og den nedlagte Lillobussen – spesielt. I tillegg vil de følge opp kollektivtilbudet til Brekke i forbindelse med alle utbyggingsprosjektene, blant annet langs Frysjaveien. Også beboerparkeringen, som skal evalueres neste år, bør utvides til flere deler av bydelen der det er behov, mener de.

Les hele samarbeidsavtalen her:

Samarbeidsavtale mellom SV, MDG og AP i Nordre Aker for perioden 2019-2023

Denne avtalen gir prioriteringene og satsingene for arbeidet i bydelsutvalget for perioden 2019-2023. Det erkjennes samtidig at partiene er valgt på egne lokale programmer de vil jobbe for.

Nordre Aker skal være en grønn, sosial og nytenkende bydel

● Vi vil søke å være en pilotbydel innenfor bymiljø, klimatiltak, velferdstjenester, samarbeid og digitale tjenester.
● Vi vil skape gode fellesskap i bydelen ved å utvikle bydelens møteplasser.
● Vi vil involvere bydelens innbyggere i politikken ved å være tilgjengelige, og gjennom åpne møter og høringer.

Den grønne bydelen

● Nordre Aker skal få sin egen klima- og miljøstrategi, som vil fremme miljøvennlig drift i alle virksomheter og miljøvennlig bydelsutvikling.
● Vi vil styrke kunnskapen om miljøtiltak, friluftsliv, marka, elva og biologisk mangfold.
● Vi vil fortsette med grønne midler.

Bydelsutvikling

● Vi vil jobbe for å ruste opp bydelens utemiljøer.
● Nordre Aker skal bli en trafikksikker, sykkelvennlig og gåvennlig bydel, hvor vi jobber opp mot etaten for at veier og fortau blir strødd og brøytet.
● Vi vil legge til rette for beboerparkering og gateregulering der det er behov.
● Vi vil jobbe for trygge skoleveier.
● Vi vil jobbe for å styrke kollektivtilbudet i hele bydelen.
● Partiene vil stå sammen i viktige reguleringssaker og byutviklingssaker i bydelen, for eksempel utredning av Ullevålsalternativet, vern av 20-meterssonen rundt Akerselva og etablering av ny park i Nydalen.
● Vi vil utarbeide kriterier for høringsinnspill i reguleringssaker i bydelen for å ivareta miljøhensyn og beboervennlighet.

Nordre Aker satser på barn og ungdom

● Vi vil jobbe for flere og varierte møteplasser for ungdom, og vi vil søke om å etablere en kulturstasjon.
● Vi vil samarbeide tett med frivilligheten i bydelen.
● Vi vil jobbe for å åpne skolenes lokaler for fritidsaktiviteter på kveldstid.
● Vi vil jobbe for å styrke skolehelsetjenesten og det psykiske helsetilbudet for barn og ungdom.
● Vi vil jobbe for at alle barn og ungdommer får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.
● Vi vil sørge for lærlingeplasser i bydelens egne virksomheter.

Helse

● Vi vil sikre kontinuitet, kvalitet og medvirkning i hjemmetjenesten.
● Vi vil jobbe videre for å få en tillitsbasert styring av bydelen.
● Vi vil sørge for at alle som har krav på brukerstyrt personlig assistent (BPA) får det.
● Vi vil jobbe for mer bruk av heltid i bydelen og at de som ønsker heltidsstillinger får det. Som et ledd i dette vil vi legge til rette for bedre turnusplanlegging.

Bedre informasjon til innbyggerne

I dag er mange tilbud og aktiviteter i bydelen lite kjent. Bedre kjennskap og tilgjengelighet til det som foregår i bydelen vil gjøre det lettere å bli kjent med blant annet fritidsaktiviteter, bibliotekstilbud og utleielokaler.

● Vi vil jobbe for at det utvikles og tilbys digitale tjenester som gjør det mulig å booke lokaler og å få oversikt over aktiviteter.
● Vi vil jobbe for at bydelens digitale tjenester skal utvikles med et tydelig brukerfokus.

Samarbeid

Vi vil oppnå intensjonen i avtalen gjennom samarbeid i konkrete saker, i den årlige budsjettbehandlingen og ved budsjettjusteringer gjennom året. I tillegg vil vi jobbe inn mot bystyret og ansvarlig byråd for å fremme disse sakene. Partene vil samarbeide med vårt byråd for å få gjennomslag for tiltak som er viktige for bydelen, og for å realisere ambisjonene til byrådet om en bedre og mer miljøvennlig by.

Partene vil samarbeide om saker som behandles i bydelens politiske organer og gjennomføre årlig budsjettmøte i forkant av budsjettbehandling. Eventuell uenighet om avtalenløses i samtale mellom partene.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...