Nordre Aker Budstikke

Se hvilke strakstiltak Bymiljøetaten vil prioritere langs skoleveiene

FAU-leder ved Kringsjå Line Fiskerstrand Blekeli ved Kringsjå skole, bak til høyre, og FAU-medlem Cathrine Moksness, i front Bernard Moksness Kjøraas. Bymiljøetaten vil sette opp gjerde frem mot gangfeltet, på nedsiden av Kringsjå t-bane, men de andre forslagene FAU hadde langs skoleveien i Sognsveien er foreløpig ikke prioritert. Foto: Kristin Tufte Haga

– Alt for få av innmeldte strakstiltak er planlagt iverksatt av Bymiljøetaten, er leder av bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité, Julie Myhre Barkenæs (MDG), umiddelbare kommentar.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.06.2020 kl 15:19

NORDRE AKER: I fjor høst ba Bymiljøetaten om innspill til strakstiltak for å trygge skoleveiene i Oslo. Lokalpolitikerne i Nordre Aker samlet innspillene fra foreldre og andre, og sendte det de mente var de viktigste innspillene til Bymiljøetaten.

I slutten av april sendte Bymiljøetaten brev tilbake tilbydelene, med oversikt over de strakstiltakene som etaten mener er de viktigste, og som kan gjennomføres innenfor de økonomiske rammene etaten har:

«Det er mange som ønsker trafikksikkerhetstiltak i sine nærområder og derfor har ikke alle innspillene fått plass på prioriteringslisten. Hvert enkelt tiltak er vurdert. Grunnene til at et tiltak ikke har nådd opp kan være at det så omfattende at det ikke kan utføres innenfor de økonomiske rammene vi har fått tildelt. Noen av tiltakene som er ønsket kan ikke gjennomføres på grunn av tekniske krav i nasjonalt besluttede håndbøker som BYM er pålagt å følge i sitt arbeid. Og i noen tilfeller er tiltak allerede blitt utført på stedet og det er derfor ikke lenger aktuelt.

Strakstiltak er mindre tiltak innenfor Trafikksikkerhetsseksjonens ansvarsområde. Dette inkluderer blant annet humper, innsnevringer av kryss og andre små justeringer av veinettet. De ønskene som ligger utenfor dette er videreformidlet til riktig mottaker i Bymiljøetaten.

Endringer av fartsgrenser og etableringer av nye fartshumper krever vedtak i Bymiljøetaten for å kunne iverksettes. Før eventuelle vedtak fattes, skal forslaget sendes på høring til Politiet, Ruter AS, Brann- og redningsetaten og Fellesutvalget for utrykningspersonell. Det kan derfor forekomme endringer i tiltaksplanen,» skriver Bymiljøetaten i følgebrevet til bydelene.


Lenger ned i saken kan du se hvilke forslag til strakstiltak bydelspolitikerne i Nordre Aker sendte inn til Bymiljøetaten. Under er strakstiltakene Bymiljøetaten har landet på i Bydel Norde Aker:

Tiltak - skole

 • Ledegjerde ved Kringsjå t-bane for å kanalisere gående mot gangfelt
 • Minihump i Frennings vei
 • Hump i Nilserudkleiva
 • Minihumper i Lettvintveien
 • Opphøyd gangfelt i Kjelsåsveien ved Grefsenveien (ved Coop Prix)
 • Hump i Åmotveien

Tiltak - ifm. med Asfaltplan

 • Eventyrveien: Nedsenk ved Nils Henrik Abels vei og Vestgrensa, kryssoppstramming ved Per Gynts vei, stramme opp avkjørsler
 • Haraldsheimveien: Kryssoppstramming
 • Kjelsåsveien: Kryssoppstramming ved Lettvintveien, Fagerliveien, Tonsenveien, Kolderups vei, Iver Olsens vei, Grefsenkollveien; varselfelt og ledelinjer ved gangfelt; oppstramming av avkjørsler, separere gang- og sykkelvei fra avkjørsel; ombygging av innsnevringer, utvide fortau fra Dr. Smiths vei, flytte gangfelt ved Grefsenkollveien

Tiltak - Øvrige tiltak

 • Kryssoppstramming og gangfelt i Nils Lauritssøns vei ved John Collets allé
 • 2 humper i Disenveien mellom Disengrenda og Tonsenveien og fortausbulk/forlengelse av fortau ved gangfelt i Disenveien 21
 • Minihumper i Lachmanns vei ved barnehage
 • Kryssoppstramming: 1.Betzy Kjelsbergs vei x Bråtenalleen, 2.Betzy Kjelsbergs vei x Othilie Tonnings vei
 • Fortau og kryssoppstramming i Myrerskogveien mellom Lachmannsvei og privat vei

Trykk HER HER for å se tiltakene på kart (ekstern lenke).

– Altfor få

Julie Myhre Barkenæs (MDG) er leder av bydelens miljø, plan- og samferdselskomité (MPS). Bymiljøetatens oversendelse skal opp i neste komitémøte 8. juni.

Julie Myhre Barkenæs (MDG), leder av bydel Nordre Akers MPS-komité. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Trygge skoleveier er en viktig sak for oss politikere i Nordre Aker. Da vi hadde denne saken oppe i MPS og bydelsutvalget i desember 2019 ble innspillene som best kan karakteriseres som strakstiltak plukket ut for rask iverksettelse, og vi vedtok også at de tiltakene som direkte berører skoleveiene prioriteres gjennomført først. Dette må også følges opp med mer omfattende tiltak, sier Barkenæs.

– Altfor få av innmeldte strakstiltak er planlagt iverksatt av Bymiljøetaten, dette må vi også følge opp.

Skuffet

FAU på Kringsjå skole er skuffet over Bymiljøetatens prioriteringer. Det som står satt opp i Sognsveien er et gjerde ved veien, for å lede folk bort til gangfeltet, nedenfor Kringsjå t-bane

– Vi er skuffet, spesielt med tanke på at vi har vært så tydelig over flere år på hvilke tiltak som faktisk må til for å utbedre skoleveien slik at den er trygg for barna og ikke minst kommende 1. klassinger. Det burde ikke være risikosport å komme seg til skolen. Det kan da i alle fall ikke skyldes på at de ikke er klar over forholdene, sier FAU-leder ved Kringsjå skole, Line Fiskerstrand Blekeli til Nordre Aker Budstikke.

Hun viser til det de har registrert som to nestenulykker og en ulykke i Sognsveien i år.

Ønskede strakstiltak i Sognsveien, forbi Kringsjå, Nordberg og Elverhøy skole, var disse:

 • Innføre 30 km/t i Sognsveien (Carl Kjelsens vei til Sognsvann)
 • Bedre sikring av «rumlefelt» ved overgang mellom Kringsjå T og Kiwi
 • Smalt fortau/veiskulder på østsiden av Sognsveien fra Karl Kjeldsens vei og nordover brukes daglig. Benytte sperrer/virkemidler for å kanalisere gående til trygge kryssinger. Ferdsel langs veiskulder må hindres inntil veiskulderen kan oppgraderes til fortau
 • Anlegge fotgjengerovergang fra veiskulder (Sognsveien øst) til innkjørsel Nordberg/Kringsjå/Elverhøy skoler
 • Bedre belysning på fotgjengeroverganger over Sognsveien.
 • Finne bedre plassering for resirkuleringskontainere ved T-bane/Kiwi. Biler som stopper for å benytte kontainerne gjør området mindre oversiktlig.

Kringsjå FAU har også nylig sendt en egen henvendelse til Bymiljøetaten (BYM), der de blant annet skriver dette:

«FAU Kringsjå skole har i en periode på snart tre år spilt en svært aktiv rolle overfor BYM, hvor eneste formål er å gjør BYM oppmerksom på en trafikksituasjon rundt de tre nevnte skoler er svært usikker og utrygg.

Vi har i en periode kommet med et betydelig antall forslag til tiltak som kan bedre denne situasjonen, både tiltak som er kostbare og ikke kostbare. Vi har den største forståelse for at økonomi spiller en betydelig rolle i en vurderingssituasjon, og spesielt med tanke på koronasituasjonen som vi enda er en del av.

Men disse tiltakene har vi spilt inn over tre år, og flere av tiltakene er heller ikke kostbare. Vi har også i samme periode gjort dere oppmerksom på antall nestenulykker i området (…) Vi ber dere omstendig om å vurdere situasjonen nok en gang, samtidig som dere er oppmerksomme på at det skjer stadig nye nestenulykker.»

Kringsjå FAU har også henvendt seg til lokalpolitikerne i Nordre Aker, og MPS-leder Julie Myhre Barkenæs, sier til Nordre Aker Budstikke at situasjonen ved Kringsjå også skal tas opp i neste komitémøte.

Innspillene fra bydelspolitikerne til Bymiljøetaten

I januar 2020 sendte bydelspolitikerne følgende liste til Bymiljøetaten, over tiltakene bydelsutvalget ber om at blir prioritert som «strakstiltak» i 2020, noe Nordre Aker Budstikke også omtalte i tidligere sak.

1. Kringsjå/Nordberg

Se over, i tillegg sto følgende på lista sendt fra lokalpolitikerne: Høye hekker i Konvallveien, Borgestadveien bør trimmes.

2. Korsvoll

a. Stoppforbud i en sone ved skoleporten (f.eks. 50 meter i begge retninger) med unntak for skoletaxi
b. Maridalsveien Brekkekrysset. Forlenge 40-sone. Flytte busstopp noe bort fra krysset for å bedre sikt.
c. Fartshumper/opphøyde fotgjengerfelt rundt krysset Maridalsveien/Frysjaveien. Utfordrende kryss som trenger en opprustning for å sikre spesielt skolebarn i et område med sterk trafikkøkning og mye massetransport.
d. Korsvollbakken/Tåsenveien. Mulig innsnevring i form av tydeligere og bredere fortau rundt Tåsenveien 117 og tilsvarende på andre siden av gaten i Tåsenveien. Fartshumper på begge sider av svingen/krysset Tåsenveien/Korsvollbakken. Parkeringsrestriksjoner bør vurderes.
e. Fartshump i Åmotveien mellom Langåsveien og Skjoldveien
f. Fartshump i Nilserudkleiva ved Peder Ankers vei. Vurdere parkeringsrestriksjoner for å beder sikt rundt krysset
g. Frysjaveien fra Maridalsveien trenger sammenhengende fortau for skolevei Korsvoll til Engebråten. Også tiltak i VPOR Frysja.

3. Kjelsås

a. Alle mulige tiltak for bedring av krysset Grefsenveien/Kjelsåsveien v/Coop Prix
b. Fartsdempende tiltak i Kjelsåsveien (Grefsenveien til Kjelsås stasjon)
c. Avkjøringen til Teknisk museum oppleves som uoversiktlig og farlig
d. Myrerskogveien øverst ved Lachmanns vei mangler fortau og er uoversiktlig

4. Disen

a. Innføre 30 km/t i Kjelsåsveien (alternativt variabel fartsgrense). (også tidligere spilt inn til BYM fra BU)
b. Innføre 30 km/t i Grefsenkollveien mellom Kjelsåsveien og Frenningsvei
c. Sette opp fotobokser i Lettvintveien/Kjelsåsveien. (også tidligere spilt inn til BYM fra BU)
d. Jevnlige fartskontroller i området, spesielt Kjelsåsveien og Frennings vei
e. Henstilling til Ruter om at bussene må holde fartsgrensen i området
f. Reoppmerking fotgjengeroverganger
g. Fjerne hekker og annen vegetasjon som reduserer fortausbredde
h. Parkeringsforbud i Damveien
i. Fjerne brøytekanter i Kjelsåsveien og Frennings vei etter snøfall - når det kommer snø blir fortauene veldig smale, og barn må gå i kjørebanen. som må deles med buss 56 og buss 25
j. Flere fotgjengeroverganger, spesielt ved Dr Smiths vei x Kjelsåsveien
k. Innføre permanent 30 km/t i Lettvintveien
l. Innføre permanent fartshump i Lettvintveien
m. Sørge for merkede overganger i Lettvintveien

5. Grefsen

a. Parkeringsforbud i deler av Skolebakken for å bedre oversikten
b. Kirkegårdsbakken farlig på vinterstid. Bør ha parkeringsforbud i veien. Må prioriteres med vintervedlikehold (også tidligere spilt inn til BYM fra BU)

6. Maridalen/Sørbråten

a. Sørbråtveien tilfredsstiller ikke veidirektoratets krav til skolevei. Sikringstiltak, inkludert redusert hastighet må vurderes.
b. På sikt må det legges bedre til rette for sykling og gåing skjermet fra biltrafikken

7. Ullevål

a. Fartshump/fotgjengerovergang Damplassen
b. Sikre at 40 km/t-grense holdes i Sognsveien (Ring2 til Ring 3)
c. Fotgjengerfelt i John Collets allé v/Elgveien eller Hjorteveien

8. Generelt:

a. God vinterdrift av fortau. Prioritere rydding og strøing av fortau slik at de blir trygge å ferdes på.
b. Sørge for tilstrekkelig veibredde for biler slik at de ikke «tvinges» opp på fortau.
c. Oppsetting av «skole-skilt» på hovedveier forbi skoler. Dette gjelder spesielt Kjelsåsveien og Sognsveien som også er oppsamlingsveier med 40 km/t.
d. Skilting av fotgjengeroverganger. Viktigst for vintersesongen der det er vanskelig å se oppmerking på veien. Reoppmerking av fotgjengeroverganger der denne er mangelfull.
e. Innføre parkeringsforbud på strekninger der det er dårlig sikt
f. Bedre lyssetting i mørke veipartier
g. Bedre skilting, fartshumper og fartskontroller
h. Vurdere parkeringssituasjonen generelt i områder rundt skolene utenfor Ring 3 for å sikre sikker fremkommelighet for fotgjengere, spesielt der det ikke er fortau.
i. Påse at fartshumper vedlikeholdes slik at syklister kan passere sikkert.
j. Oppfordre til å begrense kjøring av barn til skolen.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...