Nordre Aker Budstikke

Oslobudsjettet 2021:

Disse 25 punktene trekker byrådet frem. Men flere valgløfter settes på vent

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) la onsdag frem byrådets forslag til Oslobudsjett for 2021. Her er han avbildet under presentasjonen av revidert budsjett i mai i år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Byrådet foreslår å sette av 2 milliarder kroner til å dekke ekstraordinære kostnader i helsetjenesten som følge av koronapandemien. Samtidig utsettes flere valgløfter.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 23.09.2020 kl 14:43

OSLO: Byrådet har i dag lagt fram forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021–24. Budsjettforslaget for 2021 er på totalt 80 milliarder kroner, der 65 milliarder går til drift og 15 milliarder til investeringer, opplyser byrådet i en pressemelding onsdag.

— Budsjettet er blitt til i en tid preget av uro og usikkerhet. Koronautbruddet har satt Oslo på store prøver, med kraftig økning i arbeidsledighet og inntektssvikt for nærings- og kulturlivet. Oslo kommune er også hardt rammet med lavere inntekter og høyere kostnader. Byrådet setter i budsjettforslaget av store beløp til videre håndtering av pandemien, men også til å få flere ut i arbeid. Vi begrenser aktivitetsnivået i store deler av kommunen for å kunne være forberedt på nye uforutsette hendelser og kostnader, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Setter valgløfter på vent

I budsjettsforslaget er det satt av 2 milliarder kroner til å dekke ekstraordinære kostnader i helse- og omsorgstjenestene, blant annet til testing og sporing. Det er usikkert hvor store utgiftene faktisk blir. Det er også usikkert hvor store inntektstapene blir i kollektivtransporten, kultursektoren og idrettssektoren, og hvor mye høyere kostnader barnehager, skoler og sosiale tjenester vil ha som følge av smitteverntiltak.

— Det er ikke mulig å anslå størrelsen på inntektstap og merkostnader på det nåværende tidspunktet, og det er også usikkerhet knyttet til størrelsen på kompensasjon for staten. Derfor utsetter vi flere investeringsprosjekter og løfter fra byrådsplattformen i ett eller flere år. Vi foreslår også at vi bruker en liten andel av hva dette byrådet har spart opp i kommunens fond for å møte de utfordringene vi står overfor. Ved å bruke av vår oppsparte buffer, kan vi begrense kutt i kommunale tjenester og sikre fortsatt trygg finansiering av helse- og omsorgstjenestene, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Av løftene som settes på vent finner vi den lovede utvidelse av gratis kjernetid i Aktivitetsskolen, gratis skolemat og billigere Ruter-billetter. Mange vil nok også reagere på at prisen på beboerparkering gjør et byks på hele 50 prosent, og går opp til 5400 kroner i året. Samtidig økes også prisene på parkering i gul sone.


Satser på disse løftene

Byrådet skriver at fordi det de siste årene er gjort omfattende investeringer i digitalisering og effektivisert driften av Oslo kommune, kan en del av det økonomiske handlingsrommet dette skaper gjøre det mulig å gjennomføre noen viktige løfter fra byrådsplattformen. Blant annet settes det inn nye tiltak for å få flere i arbeid, redusere klimagassutslippene i Oslo og jevne ut sosiale forskjeller, spesielt overfor barn og unge.

— Koronapandemien har gjort forskjellene i byen vår tydeligere. Derfor trapper vi nå opp innsatsen på skoler og i barnehager i utsatte områder, blant annet gjennom økt bemanning. Dette har stor betydning for å dempe sosiale forskjeller. Alle som vokser opp i Oslo skal ha like muligheter, få en god utdanning og ha en trygg oppvekst, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Byrådet trekker frem disse 25 punktene som de viktigste satsinger i budsjettforslaget:

1. Trygt gjennom koronapandemien:
Byrådet setter av 2 milliarder kroner til ekstraordinære utgifter i helsetjenesten til å håndtere koronapandemien i 2021. Dette skal blant annet gå til testing og sporing. Det settes også av midler til å opprette et beredskapslager for smittevernutstyr. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor store kostnadene til å håndtere koronapandemien faktisk vil være.

2. Flere i arbeid: Oslo har 33 000 helt eller delvis arbeidsledige, noe som er tre ganger mer enn før koronapandemien. Byrådet foreslår flere ekstraordinære tiltak for å få ned arbeidsledigheten og øke sysselsettingen i Oslo, og det settes av 18 millioner kroner i 2021 og 32 millioner kroner i økonomiplanperioden (2021–24) til tiltakene.


3. Aktiv næringspolitikk: Byrådet setter av midler til en rekke tiltak for å styrke næringslivet i Oslo og legge til rette for at nye arbeidsplasser skapes. Blant annet settes det av midler til en ny etablerertjeneste for gründere, utvikling av innovasjonsdistrikter, regionalt innovasjonsprogram og tilskudd til Oslo som reiselivsdestinasjon.

4. Syv sykehjem innen 2024: De neste ti årene får Oslo en dobling i antall innbyggere over 80 år. Til sammen setter byrådet av 4,5 milliarder kroner til investeringer i syv nye sykehjem frem mot 2024. Dette omfatter totalt 862 sykehjemsplasser. I tillegg kommer et nytt sykehjem og et nytt helsehus som åpner snart. Byrådet har også satt av 2,4 milliarder kroner til bygging av nye Omsorg+-leiligheter og lokale omsorgsboliger frem mot 2024.

5. Alle sykehjem vil bli drevet av Oslo kommune eller ideelle aktører: Byrådet setter av midler til at alle sykehjem innen 2023 vil bli drevet av Oslo kommune eller ideelle aktører. Kostnaden er 135 millioner kroner, og går i all hovedsak til bedre lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for medarbeidere sammenliknet med kommersielle kontrakter.

6. Aldersvennlig transport: Byrådet utvider pilotordningen med aldersvennlig transport (rosa busser), som er en dør-til-dør-service for innbyggere over 67 år, til bydelene Alna og Bjerke, samt etableres et tilbud til Marka. Busstilbudet videreføres i Nordre Aker, Vestre Aker, Sagene og Ullern, noe som gjør at totalt 33 000 innbyggere over 67 år vil ha tilgang til tilbudet i løpet av 2021. Til sammen vil byrådet bruke 22 millioner kroner på tilbudet i 2021.

7. Billettprisene i kollektivtrafikken holdes uendret: Byrådet holder billettprisene på kollektivtransporten uendret i 2021. Det settes av 84 millioner kroner i 2021.


8. Nye trikker: I 2021 starter innfasingen av 87 nye trikker i Oslo, som vil doble kapasiteten i trikkenettet sammenliknet med i dag. Til sammen vil byrådet gi 2,5 milliarder kroner i støtte til kollektivtrafikken i Oslo i 2021.

9. Lettere å velge miljøvennlig bil: Byrådet intensiverer utbyggingen av ladeinfrastruktur for elbiler. Det gjennomføres egne satsinger for utbygging av ladeinfrastruktur for drosjer, borettslag og tungtransport. Byrådet vil også sette i gang planlegging av egne nullutslippssoner i Oslo, der kun kjøretøy med nullutslippsløsninger kan kjøre.

10. Sykkelveier: Byrådet setter av 361 millioner kroner til å bygge 25 kilometer med ny og oppgradert sykkelinfrastruktur i 2021.

11. Ny boligpolitikk: Byrådet setter av 12 millioner kroner til å gjennomføre Oslos nye boligpolitikk, presentert i byrådssaken «Nye veier til egen bolig», og gjennomføre to pilotprosjekter som skal gjøre det lettere å komme inn i boligmarkedet.

12. Løft for kommunale boliger: Byrådet setter av 2,5 milliarder til å skaffe flere kommunale boliger i Oslo frem mot 2024. Arbeidet for å vedlikeholde de kommunale boligene styrkes med 130 millioner kroner i 2021 og 2022, og 100 millioner kroner i 2023 og 2024.


13. 476 millioner kroner i områdesatsinger: Byrådet setter av 476 millioner kroner til områdesatsinger i Groruddalen, Oslo sør og indre øst frem mot 2024. Midlene skal gå til å skape gode og trygge boområder, blant annet gjennom tiltak for utdanning, arbeid, frivillighet og byutvikling.

14. Bilfritt byliv: Byrådet videreutvikler bylivssatsingen for å skape trivelige områder med mindre biltrafikk. Målet er en mer levende by der menneskene står i sentrum og offentlige arealer er tilgjengelige for aktivitet, lek og kultur. Sentrum, Tøyen og Grønland er kjerneområdene. Det settes av 50,8 millioner kroner i 2021.

15. Økt bemanning på barnehager og skoler i utsatte områder: Byrådet øker grunnbemanningen i barnehager i utsatte områder for å sikre tettere og bedre oppfølging av blant annet barns språkutvikling. Byrådet setter også inn ekstra ressurser til skoler i utsatte områder. Det settes av til sammen 101 millioner kroner til dette i økonomiplanperioden.

16. Nye barnehager og skoler: Byrådet setter av 1,4 milliarder kroner til investeringer i barnehagebygg, og 13 milliarder kroner til skolebygg frem mot 2024.

17. Aktivitetsskole: Byrådet setter av 5 millioner kroner i 2021 til å utvide ordningen med gratis aktivitetsskole til 2. trinn i skolene i St. Hanshaugen og Frogner. Dermed vil 17 500 barn ha gratis aktivitetsskole i Oslo fra skoleåret 2021–22.

18. 5000 nye plasser i kulturskolen: Byrådet etablerer de neste fire årene 5000 nye plasser i den kommunale kulturskolen. Ambisjonen er å styrke den kulturelle grunnmuren med tilbud som når ut til alle. Byrådet vil de neste årene bygge nye kulturstasjoner på Voldsløkka, Manglerud og på Mortensrud.

19. Nye idrettsanlegg: Byrådet setter av 2,9 milliarder kroner til nye idrettsanlegg frem mot 2024. Dette inkluderer ferdigstilling av elleve nye, oppgraderte eller rehabiliterte idrettsanlegg i 2021 mens fem idrettsanlegg vil være under bygging. Anleggene inkluderer blant annet Tøyenbadet, Manglerud bad og Stovner bad, samt nye flerbrukshaller på Majorstuen, Korsvoll, Tokerud og Tøyen. Ytterligere syv idrettsanlegg vil være aktuelle for byggestart i 2021 eller 2022.

20. Ny bostøtteordning: Byrådet foreslår en ny bostøtteordning for kommunale boliger som innebærer at alle som i dag betaler gjengs leie i kommunale boliger, med unntak av Omsorg+, vil betale en lavere leie enn gjengs leie. Det er avsatt ekstra midler til dette i økonomiplanperioden.

21. Sommerjobber og sommeraktiviteter: Byrådets satsing på sommerjobber for ungdom videreføres, slik at fritid, ferier og fridager kan fylles med meningsfulle aktiviteter. Det forebyggende arbeidet styrkes med 20 millioner til 88 millioner kroner i 2021.

22. Nytt filmfond: Byrådet etablerer et regionalt filmfond for Oslo med hovedmål å skape nye arbeidsplasser og styrke produksjonsmiljøet i Oslo. Det settes av 9 millioner kroner i 2021.

23. Universell utforming: Byrådet legger inn 20 millioner kroner i 2021, og totalt 147 millioner kroner frem mot 2024, i nye midler for universell utforming av offentlige bygg som skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg, omsorgsboliger og sykehjem, og for universell utforming på vei og gate, samt turveier, parker, badeplasser og toalettfasiliteter.

24. Tilskudd: Byrådet foreslår å gi 120 millioner kroner i klimatilskudd til innbyggere og næringsliv. Tilskuddene skal blant annet gå til utvikling av utslippsfrie. Byrådet fordeler også 136,5 millioner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse-, sosial- og mangfoldsområdet, en styrking på 10 millioner fra 2020. Det gis er også tilskuddsordninger for næringslivet, idretten og kulturlivet.

25. Nytt felles eiendomsforetak: Oslo kommune slår i 2021 sammen eiendomsforetakene Undervisningsbygg, Boligbygg, Omsorgsbygg og Kultur- og idrettsbygg i ett felles foretak, Oslobygg. Totalt setter byrådet av 31,4 milliarder kroner til eiendomsinvesteringer i frem mot 2024. Midlene skal brukes til å dekke Oslo kommunes behov for blant annet skoler, sykehjem og kommunale boliger, men også til å føre en aktiv næringspolitikk med krav om et seriøst arbeidsliv og reduksjon i klimagassutslipp.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...