Nordre Aker Budstikke

Oset-naboene:

Er ikke fornøyde med Vann- og avløpsetatens svar etter infomøtet

Charlotte Knutsen og Svein-Erik Kræmer i aksjonsgruppa for beboerne ved Oset, her foran rigg- og anleggsområdene som har preget nabolaget i årevis. Foto: Privat

Aksjonsgruppa bestående av naboer til vannbehandlingsanlegget på Oset, ønsker større innsikt i beslutningsgrunnlaget for valg av masseuttakssted i Stamnettprosjektet. Torsdag får de trolig støtte fra bydelsutvalget i Nordre Aker.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.09.2020 kl 12:10

KJELSÅS: Svein-Erik Kræmer er leder av aksjonsgruppa som består av naboer til vannbehandlingsanlegget på Oset. Han møter Nordre Aker Budstikke etter informasjonsmøtet som ble holdt på Rønningen i august, og etter at Vann- og avløpsetaten (VAV) i en artikkel i Nordre Aker Budstikke svarte på avisens oppfølgingsspørsmål.

Om lag 30 mennesker møttet opp på Rønningen folkehøgskole 17. august, til møtet som også kunne følges digitalt. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Vi ønsker å tilrettelegge for god dialog, og ser verdien av å kunne oppdatere hverandre. Vi prøver å spille dem gode! sier han, og legger til:

– Vi ønsker å medvirke, det er tydelig at vi ikke får være med å bestemme.

– Liten tillit

Bakgrunnen for etablering av aksjonsgruppa er at nabolaget gjennom 20 år har vært tett på ulike utbyggingsprosjekter ved vannbehandlingsanlegget som i dag forsyner 90 prosent av Oslo med rent vann fra Maridalsvannet.


Disse har blant annet medført støy, støv og anleggstrafikk. Når Stamnettprosjektet skal koble den nye reservevannkilden Holsfjorden til dagens vannforsyning fra Maridalsvannet fra 2028, er Oset høyaktuell som uttaksområde for massene som sprenges ut for en ny vanntunnel mellom Oset og Disen. Aksjonsgruppa ønsker at det skal velges andre alternativer, og frede det utsatte nabolaget.

Kræmer etterlyser derfor flere svar i den pågående prosessen, og syns ikke VAV og det innleide konsulentselskapet Multiconsult har gitt gode nok svar og argumenter de kan slå seg til ro med.

– Spørsmålene vi stilte i folkemøtet har vi sendt til VAV tidligere, og vi har presentert dem i møter med etaten og Multiconsult. Hvorfor var de ikke bedre forberedt på disse? sier Kræmer, og viser til svarene som ble gitt (alle spørsmål og svar fra møtet kan leses i denne saken).

Spørsmålene aksjonsgruppa mener ikke ble besvart, sammenfaller med oppfølgingsspørsmålene Nordre Aker Budstikke stilte til VAV i en sak etter møtet: Har etaten allerede konkludert med Oset? Hvordan skal de bygge tillit til naboene, og tar man hensyn til påvirkningen fra tidligere prosjekter?


Svarene fra VAV gjorde ikke naboene klokere, mener Kræmer.

– Her tar de enda større forbehold, og nå fremstår svarene som enda mer ulne enn tidligere, sier han.

Svein Erik Kræmer er leder for aksjonsgruppa som består av naboer til venbehandlingsanlegget på Oset Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Aksjonsgruppa ønsker å få fremlagt den faglige begrunnelsen for at VAV allerede har gått ut og sagt at de helst ønsker Oset som uttakssted, selv om utredningsarbeidet ennå ikke er ferdig eller konkludert.

– Hvilke faglig råd ligger til grunn? De skal konsekvensutrede flere alternativer, men har de allerede konkludert? spør Kræmer, og fortsetter:


– VAV sier de vil ha dialog og tillit, men de legger ikke grunnlag for tillit i denne prosessen, når de ikke kan gi gode nok svar.

Han viser videre til de anslagsvis 19.000 lastebillassene med masser som skal kjøres ut fra tunnelen mellom Oset og Disen. Og minner om at lastebilene også må kjøre inn før de skal fylles, og at mannskaper og andre ting, som betongen som skal støpes i tunnelen, skal transporteres inn. Dette vil gi økt trafikkbelastning i nærområdet, enten man velger Oset eller Disen som uttakssted – Frysjaveien og Maridalsveien vil bli kraftig berørt ved valg av Oset, mens et allerede presset Storokryss vil rammes om det blir Disen. Konsekvensene av dette må inn i beregningene, mener Kræmer.

Ønsker tunnelboremaskin til Oset

VAV foreslår at massene fra hovedtunnelen mellom Trosterud og Huseby, som de vil lage med tunnelboremaskin, skal tas ut på en anleggstomt på Trosterud. Aksjonsgruppa mener denne også burde brukes til massene som etter planen skal tas ut gjennom konvensjonell sprenging og boring fra Oset-Disen-tunnelen.

– Vårt ønske er at de vurderer tunnelboremaskin helt til Oset, med uttak på Trosterud. Da unngår man både Disen og Oset. Det må politikerne få svar på, slik at man kan se helheten. Hvor dyrt er det? Det svarer ikke VAV på, sier Kræmer.

Han spør også hvorfor man ikke kan vurdere to tunnelboremaskiner – en som borer fra Trosterud til Disen, før man fortsetter derfra til Oset, mens en ny maskin kan føres inn og fortsette mot Huseby.


– Og koster det noen hundre millioner mer, ja da gjør det det. Men man sparer påkjenningene det ellers vil gi for Kjelsås, Frysjaveien, Maridalsveien og Disen. Og beregningen må ikke gjøres bare på bakgrunn av 3,5 år til med utkjøring. Man må se på hele bildet – med flere tiår med konstant påvirkning på vårt nabolag. Vi ønsker å stå sammen med andre nabolag som kan bli rammet – for det finnes løsninger der ingen blir berørt, sier han.

Påvirkning

Han stiller også spørsmål ved hvorfor det bare er de som ligger i planområdet som er varslet om prosjektet, og ikke også de som ligger i influensområdet – altså områder som også vil bli påvirket, slik som beboere langs Frysjaveien og Maridalsveien, og videre mot Ring 3, der anleggstrafikken er foreslått.

Kart over planområdet:

Planområdet strekker seg fra Trosterud i øst til Sagene v/Akerselva i vest og marka v/Maridalsvannet i nord, og dekker til sammen ca. 12 kvadratkilometer. Det omfatter i hovedsak tettbebyggelse med innslag av park- og friluftsområder. På Oset, Bjølsen, Disen og Trosterud vil permanente og midlertidige tiltak i dagen kunne berøre friområder. På alle disse stedene er det blandet bebyggelse i nærområdet. Planområdet er i denne fasen ekstra stort og har stedvis en bredde på over 1 km. Ved endelig planvedtak vil planområdet omfatte en konkret trasé, og dekke en korridor med inntil 200 m bredde.

– Vi er ikke mot at det bygges ny vannforsyning. Alle skjønner at det må bygges. Men VAV må begrunne valgene av løsninger bedre for å få tilliten, sier Kræmer.

Han mener det ikke holder bare å se på utbyggingen av rentvannbassengene på Oset som har foregått de siste årene, når man planlegger Stamnettprosjektet.

– De har holdt på her mer eller mindre sammenhengende i 20 år. Oset parkeringsplass hadde brakkerigger siden 90-tallet da de ble fjernet for få år siden, minner han.

I møtet, og de videre svarene i artikkelen i NAB, viser VAV til at man fortsatt er tidlig i prosjektet. Dette er også svaret på hvorfor ikke kostnadsgrunnlaget for å velge sprengning foran boremaskin mellom Oset og Disen kan legges frem.

– Vår erfaring som naboer til Oset er at vi være tidlig ute. Er vi tidlig nok ute nå? Nei, jeg tror ikke det, sier Kræmer.

Vedtak i bydelsutvalget 10. september

For å sikre at entreprenørene holder seg til de kontraktsmessige bestemmelsene for arbeidstid, transport, støv og støy, ønsker aksjonsgruppa at det rutinemessig skal rapporteres til bydelsadministrasjonen, og at bydelsoverlegen skal følge opp tettere.

Kræmer sier aksjonsgruppa vil initiere et nytt dialogmøte med VAV i september, der de ønsker at agendaen skal være denne rapporteringen, høringen og spørreundersøkelsen VAV har gjennomført, foreløpige funn i disse og hvilke innspill om tiltak som har kommet.

Torsdag 10. september skal bydelsutvalget avgi sin uttalelse til oppstart av planarbeidet. Da saken var oppe i Miljø-, plan og samferdselskomiteen (MPS) uttrykte lokalpolitikerne stor forståelse for synspunktene til Oset-naboene, noe som også kom til uttrykk i vedtaket. MPS-vedtaket, som kommer som en anbefaling til det endelige vedtaket BU skal gjøre torsdag, sier blant annet:

«Bydel Nordre Aker vil spesielt trekke frem behovet for at alle rigg- og transportalternativene utredes likt i konsekvensutredningen slik at de danner et reelt grunnlag for valg av løsning. For å kunne gjøre et informert valg av løsning presiseres det også at det må foreligge klare prioriteringer/vektinger av de forskjellige temaene som undersøkes. Fra bydelens side er det viktig å fremheve at hensynet til berørte innbyggeres, spesielt barn og unges, helse og velferd under anleggsperioden må prioriteres høyt. Det er i denne sammenheng spesielt viktig at man også tar med erfaringer fra tilsvarende prosjekter, inkludert tidligere prosjekter på Oset, når belastning for innbyggerne skal beskrives/vurderes.

(…)

Avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere ulemper må beskrives for alle temaer som konsekvensutredes, særlig gjelder dette støy- og støvbelastning.

Bydel Nordre Aker har i likhet med beboere på Oset ved flere anledninger etterlyst en grundigere beskrivelse av alternativ driving av tunellen Oset-Disen med tunellboremaskin. Ettersom dette alternativet ikke er tatt med i utredningsprogrammet etterlyses en klar faktabasert begrunnelse for hvorfor dette alternativet ikke utredes videre. Konsekvenser for fremdrift og kostnader, samt konsekvenser for riggområder og transportveier må beskrives.»

Kræmer og aksjongruppa er tilfredse med at BU trolig vil stille seg bak deres krav.

– Med det håper jeg at det tas videre til behandling på neste politiske nivå, bystyret, som skal fatte beslutingene, sier han.

VAV understreker at de nå utreder begge alternativene for masseuttak; Oset og Disen, slik som Plan- og bygningsetaten har bedt om. Resultatet av dette, samt en redegjørelse for vurdering av ulike kombinasjoner med tunnelboremaskin og konvesnjonell sprenging, vil bli lagt frem i forbindelse med offentlig ettersyn, som er planlagt vinteren 2020.

Vann- og avløpsetatens svar fra 27.08.2020

Etter informasjonsmøtet i august spurte Nordre Aker Budstikke VAV om hvordan de jobber videre med å bygge tillit til nabolaget. I saken (som du kan lese i sin helhet her) svarte Gro Elden, som er kommunikasjonsansvarlig for prosjektet, dette:

– Tillit er noe som må bygges over tid gjennom hyppig og god dialog. Vi kommer til å være opptatt av å vise at vi gjør det vi sier vi skal gjøre, og følger opp henvendelser. Det skal også være lett å komme i kontakt med oss, og naboene skal få god informasjon om hvor de kan henvende seg, sier Elden.

– Har de grunn til å være skeptiske også denne gangen, gitt historikken fra tidligere prosjekter?

– Vi forstår at mange har negative opplevelser med oss i etaten og dette er selvsagt ikke noe vi er fornøyd med. Nå henter vi inn informasjon fra nærmiljøet om erfaring fra tidligere prosjekter, og er opptatt av å få med oss mest mulig lokalkunnskap. Vi har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge erfaringer i nabolaget på Oset. Møter med lokale lag, skoler og barnehager, ulike offentlige instanser etc. pågår for fullt, og i løpet av sensommeren og høsten er målsetningen å innhente innspill og lokalkunnskap fra om lag 130 møter. Barn og unge er vi spesielt opptatt av å lytte til, og derfor er vi i gang med barnetråkk i samarbeid med skoler området.

– Alt vi får av innspill i denne prosessen vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for konsekvensutredningen, og være med på å avgjøre hvilke tiltak som skal settes i verk for å minske belastningen i et stort prosjekt som dette, sier Elden.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...