ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Sykehus i Oslo:

Et bærekraftig alternativ – Framtidsrettet, fleksibelt og grønt

Figur 5. fra temaheftet - Perspektivtegning av hovedgaten i anlegget sett fra nordvest mot sydøst med nye bygg i forgrunnen på begge sider, to av de fredede (bygg 19 og 20) midt i og det nye klinikkbygget i bakgrunnen til venstre. På plenen ser man Bisletbekken med et basseng.

MENINGER: Etter et privat initiativ har en gruppe med omfattende medisinsk, teknisk og økonomisk kompetanse (uten honorar) utarbeidet en ideskisse til en alternativ løsning som de mener er funksjonelt bedre, minst 20 milliarder kroner rimeligere og raskere ferdig enn Aker-Gaustad-alternativet: Parksykehuset Ullevål.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 09.04.2019 kl 10:22

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Idéskissen til en alternativ konseptfaseutredning for Oslo-sykehusene, kalt Parksykehuset, er utarbeidet av en uavhengig gruppe fagfolk og ildsjeler innen arkitektur, økonomi, helsefag, kvalitetssikring og prosjektledelse (se hvam nederst i saken). Rapporten, som kan lastes ned via denne lenken, ble lansert på Café Christiania tidligere 8. april 2019, og støttes av Oslo Legeforening og Redd Ullevål sykehus. Her gjengis gruppens egen oppsummering av rapporten:

Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst (HSØ) har etter syv års utredning, til en kostnad på mer enn 300 millioner kroner, lagt frem et forslag til utbygging av sykehus i Oslo. Det innebærer å legge ned Ullevål sykehus ved å overføre en tredjedel av virksomheten til Gaustad, hvor man vil bygge ut på Rikshospitalet, og to tredjedeler til Aker sykehus. Forslaget har møtt betydelig motstand, særlig fra fag-miljøene, fordi tomtene er for trange. Særlig på Gaustad er det for liten plass til nødvendige funksjoner og fremtidig fleksibilitet.

Idéskissen til en alternativ løsning har følgende «målbilde»:

  • Ullevål sykehus bygges ut som stort akuttsykehus med traumesenter
  • Aker sykehus blir nytt lokalsykehus for hele Groruddalen
  • Rikshospitalet opprettholdes uforandret for lands- og regionsfunksjoner
  • I senere faser samles regionfunksjonene på Ullevål

Gruppen fremhever følgende fortrinn ved sin løsning:

Smidig utbygging og raskere fremdrift for Aker-Ullevål- enn for Aker-Gaustad-alternativet

ANNONSE

Ullevål-tomta er egnet for et fleksibelt utbyggingsmønster. Gruppen har illustrert en modulbasert utbygging med kvartalsstruktur, knyttet sammen med broer og tekniske kulverter – preget av et tiltalende parkanlegg. En utbygging med avgrensede bygningsenheter gir stor fleksibilitet i beslutningsprosess og finansiering.

På Gaustad vil HSØ’s alternativ gi en kompakt høyhusbebyggelse som må reises i tre faser og fylle alt tilgjengelig tomteareal. Det blir dermed ingen plass til fremtidig fornyelse når dagens Rikshospital må fornyes.

Også på Aker blir tomta for trang fordi alt som ikke får plass på Gaustad, flyttes dit. Det har ført til en foreløpig løsning med høybygg på opp til 63 meter som reguleringsmyndigheten ikke vil godkjenne. Endrer man konseptet slik at Aker sykehus blir et rent lokalsykehus for Groruddalen kan bygningsvolumet reduseres med nær en tredjedel. Man slipper da å utvide tomten ved kjøpe kostbar privat naboeiendom.

Når Aker sykehus kan bygges i en fase og Ullevål i to, kan man med gruppens konsept ha Aker sykehus driftsklar allerede i 2025 og Ullevål i 2028, henholdsvis tre og ett år før Aker/Gaustad.

Bedre funksjonalitet

Den viktigste helsefaglige gevinsten ved gruppens konsept er at man beholder et tungt akuttmedisinsk miljø intakt ved at Traumesenteret og Isolatsenteret med sine tilleggsfunksjoner for CBRNE (kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosiver) beholdes intakt og får tilstrekkelig størrelse til å opprettholde sin kompetanse.

ANNONSE

Det er dessuten på Ullevål plass til å samle det vesentligste av laboratorievirksomheten, noe det ikke er plass til på Gaustad. Dette gir meget store effektiviseringsgevinster.

På sikt kan man også samle barne- og kvinnemedisin på Ullevål slik fagmiljøet sterkt ønsker. Dette er det ikke plass til på Gaustad. Løsningen til HSØ er å legge opptil 10 000 fødsler til Aker, men da uten barne-intensiv avdeling.

Mindre miljøskadelig og driftsforstyrrende

På Rikshospitalet, planlegger HSØ å rive en av de eksisterende sengefløyene for så å bygge en større bygning og ny hovedinngang samme sted. Først etter dette kan høyblokkene bygges. Den vil foregå på dagens inngangstorg, turveier og nær fredet bebyggelse frem til det hele er fullført engang på midten av 2030-tallet. Det betyr tung anleggstrafikk på veiene og bygging inni og tett på «sykehus i drift» i 12-14 år.

I midten av mars 2019 lanserte HSØ et alternativ som medfører bygging på nåværende parkeringsanlegg, rive og erstatte universitetets Domus Medica, nabobyggene til Rikshospitalet ned mot Ring 3. Det vil øke kostandene betraktelig.

I gruppens alternativ kan Aker sykehus få lavere bygninger, mindre bygningsvolum og kortere byggetid enn OUS/HSØ foreslår. På Ullevål reises de nye byggene på områder hvor det i dag ikke er klinisk aktivitet. Selv om gammel infrastur krever omlegging, kan byggetiden kortes ned.

ANNONSE

Og i motsetning til Gaustad-alternativet med sine kompakte høyblokker, vil Ullevål med lavblokker, sykkelstier, parker og en åpen Bislet-bekk gi et godt utendørs miljø. Derav navnet «Parksykehuset».

Figur 4 fra temaheftet. Plan for et samlet regionsykehus i Oslo med rød ring ved innkjørslene. Logistikk og tekniske bygg legges ved innkjørselen i nordøst. Det bygges et parkeringshus i nordøst i tillegg til det eksisterende parkeringshuset med helikopterlandingsplass i sydvest

Mer effektiv drift og betydelig bedre finansiell bærekraft

Gruppen har, med utgangspunkt i HSØ’s nøkkeltall identifisert en driftsgevinst per år på 200 millioner kroner mer enn Aker-Gaustad-modellen (totalt cirka 925 mot 1175 millioner kroner per år).

Fordi man i gruppenes alternativ ivaretar realverdien av gode bygninger både på Gaustad og Ullevål, krever det siste alternativet over 20 mrd. kroner mindre investeringskapital enn Aker-Gaustad-alternativet og dermed lavere trekk på Helse- og omsorgsdepartementets rammebevilgning. Det krever heller ikke salg av tomt på Ullevål eller kjøp av tomt på Aker.

Gruppen anbefaler statsråden å påse at:

ANNONSE

  • Helse Sør-Øst iverksetter en fullverdig utredning av Ullevål sykehus som tomt for Oslo Universitetssykehus før saken fremmes for bevilgende myndigheter.
  • Det både for Aker-Gaustad- og Aker-Ullevål-alternativet blir satt opp virksomhetsplaner og med dem som underlag blir gjort gevinstrealiseringsanalyser for begge alternativer.
  • Helse Sør-Øst engasjerer et uavhengig fagmiljø til kvalitetssikring av utredningsresultatet og at det legges stor vekt på gjennomføringsrisiko og behovet for tiltak som skal sikre måloppnåelse.
  • Det settes høye krav til kvaliteten i beslutningsgrunnlaget slik at valg av utbyggingskonsept kan treffes på et solid grunnlag

Direktesending fra Café Christiania 8. april kl. 11. Fremleggese av Parksykehuset Ullevål, det bærekraftige alternativet. Fra Facebook-siden Redd Ullevål sykehus.

Rapporten er utarbeidet på frivillig basis av:

Øyvind Almaas
Arkitekthøyskolen i Oslo 1965.
Partner i ØKAW AS Arkitekter MNAL.
Prosjekteringsledelse for følgende sykehusbygg:
– Laboratoriebygget Ullevål universitetssykehus (Bygg 25)
– Barneklinikken Ullevål universitetssykehus (Bygg 9)
– Kvinneklinikken Ullevål universitetssykehus (ombygging) (Bygg 8)
– Pasienthotell Ullevål universitetssykehus (Bygg 10)
– Parkeringshus Ullevål universitetssykehus (Bygg 16)
– Laboratoriebygg Folkehelseinstituttet, Lovisenberg gate 6.
Medforfatter av Utviklingsplan Ullevål universitetssykehus 2005-2025 i 2006.

Eilif Holte
MSc ETH Fysikk 1965.
48 års erfaring fra entreprenør-, byggherre- og rådgivningsvirksomhet. Grunnlegger av Holte Consulting AS, Holte Academy AS og Holte AS.
20 års erfaring fra kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Lanserte privat forslag om flytting av Rikshospitalet fra Oslo sentrum til Gaustad. Leder ev byggekomitéen for henholdsvis Bislett Stadion og Oslo Spektrum.

Dag Hovland
Utdannet University of Aston, Birmingham, England.
15 år variert praksis som ansatt arkitekt og planleggingsrådgiver.
20 år i egen virksomhet som rådgiver for entreprenører, bank og forsikring i utvikling og forvaltning av større næringsbygg i Oslo.

Rolf Kåresen
Professor emeritus dr.med. Universitetet i Oslo.
Tidligere sjeflege Ullevål sykehus.
Spesialist i generell kirurgi, gastrokirurgi, bryst- og endokrinkirurgi.
Tiltakshaver (byggherre) for pasienthotell, parkeringshus med helikopterlandingsplass, kreft- og isolatsenter ved Ullevål universitetssykehus.
Medlem i gruppene som planla Sentralblokka og Kvinne- og barnsenteret ved Ullevål universitetssykehus.

Øystein Midtbø
Sivilarkitekt Arkitekthøyskolen i Oslo.
Partner ØKAW AS Arkitekter MNAL (nå FABEL arkitekter) siden 2000.
Sykehusprosjekter:
Patologisk laboratorium ombygging, Barneklinikken, Ullevål universitetssykehus.
Fellesbygg FHI/SRI Lovisenberg, Fellesprosjekt Adamstuen, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Helseavdeling ankomstsenter Østfold.
Oslo universitetssykehus rammeavtale 2007-: Prosjektering av nybygg, tilbygg og rehabilitering inkludert helhetsplaner, verneplan og teknisk infrastruktur på Radiumhospitalet, Ullevål og Aker sykehus.

Steen Blach Sørensen
Bygningssnekker, teknikumingeniør anlegg, merkonomstudier.
Erfaring: Danmarks Geotekniske institutt, seks år som saksingeniør. Undersøkelser for bygg og anlegg.
Åke Larson Construction AS og Åke Larson Construction Inc. 24 år som byggeplassjef, planlegger, innkjøper, prosjekteringsleder, prosjektleder og administrerende direktør.
Holte Consulting AS 14 år som seniorrådgiver. Prosjektledelse, eierstyring, konseptvalgsutredninger, analyser og organisasjonsbygging.

Tom Wike
Sivilarkitekt Arkitekthøyskolen i Oslo 1975.
Medarbeider hos professor Sverre Fehn i fem år.
Lærer Arkitekthøyskolen i Oslo 1,5 år.
Partner ØKAW AS Arkitekter MNAL (nå FABEL arkitekter) siden 1984.
Sykehusprosjekter: Campus Ås, Samlokaliseringsprosjektet, Patologisk Laboratorium, Strålebunker, Barneklinikken, Ullevål.
Fellesbygg FHI/SRI, Lovisenberg, Fellesprosjekt Adamstuen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Konkurranseprosjekter for Barne- og ungdomspsykiatrisk senter Haukeland US, Psykiatrisenter St. Olavs Hospital, Utvidelse av Det Norske Radiumhospital, Nytt Rikshospital. Helhetsplaner/Byutvikling/Regulering: OL-94, Asker sentrum, Kolbotn, Sandvika, Oslo Sentralstasjon Utvikling Schweigaardsgate Bjørvika, Hamar Strandsone, Campus Ås.

Tor Ingolf Winsnes
Sivilarkitekt, NTH 1971.
Privat ansatt 1972-92; egen praksis 1993-.
Bred erfaring fra sykehusplanlegging siden 1972. Utført funksjonsprogrammering, byggeprogrammer, idéprosjekter og utredninger for Oslo-sykehusene og flere region- og lokalsykehus. Nybygg- og ombyggingsprosjekter ved Ullevål, Aker, Lovisenberg, Østfold, Sørlandet og Molde sykehus.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE