Nordre Aker Budstikke

Forpaktersaken i finansutvalget. Nå er neste stopp bystyret

Foto: Christian Fredrik Borg

Igjen ble nye forpakteravtaler diskutert i Oslo bystyres finansutvalg. Mens byrådspartiene vil sende saken tilbake til byrådet, vil opposisjonen få klar en avtale i neste bystyremøte.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 19.03.2021 kl 17:28

MARIDALEN/OSLO: Finansutvalget i bystyret behandlet torsdag forslaget til nye standardkontrakter for de ni forpaktergårdene Lille Brennenga, Store Brennenga, Skjerven, Ødegården, Sander, Øvre Vaggestein, Øvre Kirkeby, Nes og Sørbråten i Maridalen. Byrådet ba utvalget sende saken tilbake, etter protestene mot forslaget.

– Finansutvalget har stilt en rekke spørsmål til saken og ønsker bedre tid til å behandle den. Dette er en komplisert sak, så det kan jeg forstå. Siden vi uansett ikke rekker faredag, forlenger vi kontraktene på nytt med ett år, slik loven åpner for. Jeg vil derfor be Finansutvalget om å sende saken tilbake slik at vi kan legge frem en nærmere vurdering av alternativene, sa miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Nordre Aker Budstikke 15. februar.

Forpakterlaget og flere partier ønsker imidlertid ikke å sende saken tilbake, fordi prosessen nå har pågått i syv år. De tidligere kontraktene løp nemlig ut i 2014, og siden har de blitt forlenget i ett år av gangen. Byrådet ber om å få saken tilbake, og samtidig videreføre avtalene med nok ett år, fra de løper ut 21. april 2021. Forpakterlaget, Venstre, Senterpartiet, FNB, Rødt og Høyre ønsker at det nå skal komme en avklaring for forpakterne. SV har også sagt at de ikke støtter forslaget fra eget byråd.

Finansutvalget 11. mars

Det var flere spørsmål til miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg i møtet 11. mars. Blant annet spurte Britt Fossum (FNB) om hvilken gevinst byrådet ser for seg, ved å endre på den praksisen som er i dag. Byråden svarte at det ikke var et mål å endre på praksisen som er. Berg understreket også at hun hele veien har ønsket å gjøre det beste for forpakterne.

Høyres Anne Haabeth Rygg spurte byråden om det også vil bli aktuelt å kjøpe opp gårdene rundt Holsfjorden, som skal bli Oslos reservedrikkevannskilde. Byråden svarte at det eventuelt må vurderes nærmere.


Byråden viste også til eget skriftlig spørsmål for å svare detaljert på spørsmål fra Rygg om dagens forsikringer, som ikke oppleves som tilstrekkelige av enkelte forpaktere.

Om kårboligene så svarte byråden at det fortsatt er ønske om at disse ikke skal være en del av forpakteravtalene, men forpakterfamilien kan leie også kårboligene separat.

Fremskrittspartiets Tommy Skjervold spurte også hva byrådet vil gjøre for å utbedre saken for bystyret, siden de nå ønsker å få den tilbake. Byråden svarte at hvis det skal besluttes andre løsninger til forpakteravtaler i bystyret, så må disse løsningene også utredes om faktiske, økonomiske og juridiske konsekvenser, og derfor mener byråden at det mest forsvarlige er å sende innstillingen tilbake - og ikke ta den rett i bydtyret. Hun understreket at ingen av forpaktere skal kastes ut, de kan drive så lenge de ønsker, og arvingene - eller barna - skal ha fortrinn ved utlysning.

Høyres Elin Horn Galtung sa til byråden at forpakterne og støttespillerne som møtte opp til markeringen i Maridalen tirsdag denne uka, ikke opplever at byråden har ønsket å gjøre det beste for dem:

– Etter syv år opplever fortsatt mottagerne at dette ikke er gjort til deres beste. Da har noen en jobb å gjøre i byrådet, og fortelle at dette er gjort til forpakternes beste. Jeg håper du har lært noe, for dette er oppfattet annerledes av den andre siden. Disse folkene er bunn fortvilet!


Byråden svarte at hun skulle ta dette til etterretning:

– Jeg lærer hver dag. Vi har hele veien ønsket å komme forpakterne i møte, det har vært mitt utgangspunkt.

Høyre ved Rygg presiserte også at å sende saken tilbake til byrådet, vil bety enda ett år med usikkerhet for forpakterne.

– Foreslår byrådet i fullt alvor at dette skal gjøres enda en gang?

Berg viste til at det er ni forskjellige gårdsbruk, og at avtalene også må tilpasses hvert gårdsbruk, og at dette tar tid.


Rygg pekte også på at det fortsatt oppleves som om arvingene skal søke på lik linje med andre med samme utdannelse og erfaring, og at det er dette som oppleves som å kunne bli kasta ut fra gården.

Byråden understreket igjen at barn av forpaktere vil ha fortrinn, og viste til at det ikke kan være mange som har erfaring fra gårdsbruk ved drikkevann, i kulturlandskap og i marka, og at flere av bygningene er på Byantikvarens gule liste. Med rett erfaring og utdanning vil arvingene stille sterkt, ifølge byråden.

Neste bystyremøte er 24. mars.

Forslag

Så kom utvalget til votering og som vil følge saken til bystyret. Byrådspartiene ber bystyret om å sende innstillingen tilbake til ny behandling i byrådet. Høyre fikk støtte fra FNB og Fremskrittspartiet for sine forslag. Les hele forslaget fra Høyre her:

Fakta: Høyres merknader og forslag

Merknader: Utvalgets medlemmer fra H viser til at det i forpaktningsloven er satt et minimum på 5 års varighet av forpakningskontrakter, og at det kan settes en kortere forpaktningstid når særlige grunner taler for det. Vi mener det er svært kritikkverdig at det har tatt 7 år å fornye avtalene med forpakterne, og at denne saken har ligget 4 år til behandling i byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Gjennom å forlenge avtalene med kun ett år av gangen over så lang tid, har byrådet skapt unødvendig forutsigbarhet for dem som driver gårdene. At byrådet igjen foreslår å forlenge avtalene med ett år, for å få saken sendt tilbake til seg, vitner om et fravær av forståelse for hvordan de siste syv årene med usikkerhet har vært for forpakterne.

Disse medlemmer viser til at forpakterne har ønsket å møte byrådsavdelingen, men har måttet bruke svært mye ressurser for å få i stand møter. Her virker det som det er stor avstand mellom lovnader om mer åpenhet i kommunen, og realiteten som forpakterne har opplevd. Disse medlemmer viser til at gårdsdrift involverer hele familien, og at det handler om kunnskapsoverføring mellom generasjonene. Familiene som i dag driver disse gårdene, har til sammen drevet i Maridalen i over 600 år. Disse medlemmer viser til at byrådets forslag om at arvinger ikke skal kunne overta avtalene, kan bidra til at gårdene ivaretas på en dårlig måte, fordi det er usikkerhet rundt hvor mange år investeringene er for. Korte avtaler kan gi et vedlikehold på et minimumsnivå.

Disse medlemmer viser til at dette er et landskapsvernområde, og at det ligger ved en drikkevannskilde. Reglene som gjelder for drift i området, gjelder uavhengig av om grunnen det drives på eies av kommunen eller av privatpersoner. Komiteens medlemmer fra H viser til at forpakterne har påpekt at kommunens vedlikeholdsansvar ikke har vært fulgt tilstrekkelig opp, og at byrådet i Finansutvalgets forrige møte bekreftet at dette er et budsjettspørsmål.

Vedtak:

1. Som byrådets forslag (Byrådet gis myndighet til å inngå nye forpaktningskontrakter for kommunens ni gårdsbruk i Maridalen, i tråd med vedlagte utkast til standardkontrakt, jf. vedlegg 1.)

Tillegg: Forpaktningskontrakten skal gjelde fra 14. april 2021 (faredag).

2. Som byrådets forslag

3. Alternativt forslag til byrådets forslag: Ved fremtidige forpaktningskontrakter for kommunens ni gårdsbruk i Maridalen, skal standardkontrakten legges til grunn, med kontraktsvarighet på opptil 10 år. Forpaktningsavgiften justeres med KPI. Kontraktene lyses kun ut dersom det er (1) grunnlag for å bryte og/eller ikke reforhandle med gjeldende forpakter på grunn av kontraktsbrudd, eller (2) dersom gjeldende forpakter ikke ønsker å fortsette forpaktningen.

Dersom forpakters barn ønsker å tre inn i forpaktningsavtalen, skal bortforpakter tilby dette. Det stilles krav om agronomutdanning eller tilsvarene realkompetanse. Nye forpaktningskontrakter skal lyses ut. Følgende kriterier skal legges til grunn ved tildeling av nye forpaktningskontrakter:

- Agronomutdanning
- Erfaring fra drift av gårdsbruk
- Erfaring fra drift av gårdsbruk med lignende rammebetingelser skal vektlegges.

Nytt vedtakspunkt 4: Kårboligene leies ut i samme kontrakt som gårdene, dersom forpakter ønsker dette. Leien settes tilsvarende halv markedspris. Forpakter har samme vedlikeholdsplikt her som for øvrige bygninger på gården.

Nytt vedtakspunkt 5: Dersom det er tungtveiende grunner for å endre standardkontrakt eller prinsipp for fastsettelse av forpaktningsavgift, skal dette legges fram som egen sak for bystyret.

Nytt vedtakspunkt 6: Bortforpakter må ha saklige grunner for å motsette seg næringsvirksomhet på gårdene som gir utfyllende arbeid til gårdsdrifta.

Nytt vedtakspunkt 7: Bortforpakter skal forsikre alle gårdens bygninger og er ansvarlig for at disse
forsikringene dekker plutselig og uforutsett skade som måtte oppstå. Eventuell regress hos den som har utført arbeidet, skal ivaretas av bortforpakter eller bortforpakters forsikringsselskap.

Nytt vedtakspunkt 8: Byrådet bes starte en prosess med å selge gårdene, og komme tilbake til bystyret med en sak om dette innen utgangen av 2022.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Høyre Anne Haabeth Rygg sier til Nordre Aker Budstikke etter torsdagens møte:


– Frp og FNB stemte for våre forslag. Vi er tydelige på at det må inngås avtaler med forpakterne innen faredag. Vi vil nå jobbe frem mot bystyremøtet for å prøve å få et flertall for våre forslag, og endre standardavtalen slik vi ønsker. Så langt har vi vært i kontakt med Senterpartiet, KrF, og Rødt, utover Frp og FNB, og alle har vist vilje til å komme frem til en felles løsning.

FNB hadde også egne merknader, men stiller seg bak Høyres forslag.

Opprinnelig forslag

Byrådet har i det opprinnelige forslaget ønsket å kunne inngå forpaktningsavtaler på inntil ti år, og fastsette forpaktningsavgift under markedsleie. De er per nå foreslått på totalt 906.198 kroner i året, og varier mellom 53.000 og 144.000 kroner per gård. Nye forpaktningskontrakter skal lyses ut med følgende kriterier for tildeling: Agronomutdanning og erfaring fra drift av gårdsbruk. Erfaring fra drift av gårdsbruk med lignende rammebetingelser skal vektlegges.

En forpaktningskontrakt skal likevel ikke lyses ut dersom kommunen vurderer at sittende forpakter per 2021 oppfyller de ovennevnte kriteriene, og vedkommende ønsker å videreføre forpaktningsforholdet, ifølge byrådet. Praksisen med at neste generasjon kan tre inn i forpaktningsavtalen, fjernes. Dette har skapt stor misnøye i Maridalen, da flere av gårdene er drevet i mange generasjoner – lengst på Sander gård, der samme familie har vært forpaktere siden 1912.

Bolighus og tilsvarende skal ikke inngå i avtalen, men leies ut separat.

Hele byrådets opprinnelige forslag kan du lese her, og forslaget til standardkontrakter, slik det forelå, her.

Tirsdag gjennomførte forpakterlaget en markering på Låkeberget, med kolonnekjøring mellom Brekke og Hammeren i flere timer. Der ble det holdt appeller fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Ola Elvestuen (V), Anne Haabeth Rygg (H) og Aslak Sira Myhre. Se opptaket av appellene og demonstrasjonen her:

Og les hele saken:

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...