ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Forlenger avtalene med seniorsentrene, men ingen vet hva som skjer etter 2020

Mannegruppas kor, med pianist Per Husby opptrådde da Ullevål Hageby seniorsenter feiret 50 år med brask og bram i fjor. Fremtiden etter 2020 er foreløpig høyst uklar. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Bydelsdirektøren har forlenget avtalene med de tre seniorsentrene ut 2020, og håper Oslo kommune kommer med en løsning som kan sikre videre drift og forutsigbare avtaler for de ideelle diverne.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDRE AKER: Bydelsdirektør Øyvind Henriksen har bestemt å forlenge avtalene med bydelens tre ideelt drevne seniorsentre ut 2020.

Det er klart etter at kommuneadvokaten har vurdert Oslo kommunes tilskuddsavtaler til seniorsentrene i bydelene er å regen som anskaffelser, og at disse, etter loven om offentlige anskaffelser som trådde i kraft 1.1.2017, skulle ha vært anbudsutsatt.

– Jeg ønsker å vente til bystyret har behandlet saken (trolig senere i år, journ.anm.) og se om det åpner seg muligheter for andre type avtaler enn det som er tilfellet nå. Per i dag har jeg to muligheter å legge frem for bydelsutvalget, og det er at vi overtar driften selv, i bydelens regi, eller setter driften ut på anbud. Det ønsker jeg ikke å gjøre før Oslo kommune har konkludert med hvordan disse avtalene kan inngås, og at dette gjøres på samme måte i alle bydeler, sier bydelsdirektøren til Nordre Aker Budstikke.

Ikke i tråd med regelverket

Det er bakgrunnen for at Henriksen nå har forlenget avtalene med de tre seniorsentrene i Bydel Nordre Aker, som opprinnelig utløp etter 2019, til å gjelde ut hele 2020.

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen og Bente M. Larsen (Ap), som leder helse- og omsorgskomiteen, understreker at det er uaktuelt for bydelen å legge ned seniorsentre. Foto: Marit Høye Neby

ANNONSE

– Det er vi som har laget avtaler som ikke har vært i tråd med regelverket, og det bør ikke gå utover dem som drifter seniorsentrene. Nå gir vi dem litt mer forutsigbarhet, inntil vi har fått avklart hvilke muligheter vi har for fremtidig avtleinngåelse og drift av sentrene.

For én ting er krystallklart, ifølge bydelsdirektøren. Seniorsentrene i Nordre Aker skal drives videre. Diskusjonene dreier seg kun om hvilken driftsform det skal være for videre drift – og de rammene er det bystyret som må sette.

Bydelsdirektøren har tidligere uttalt at han selv ønsker at dagens driftere – Nasjonalforeningen for Folkehelsen (Ullevål Hageby seniorsenter) og Norske Kvinners Sanitetsforening (Tåsen seniorsenter og Kuben 62+) – skal fortsette.

De idelle aktørene har imidlertid, både i intervjuer i Nordre Aker Budstikke, og til bydelsutvalget (BU) gjort det klart at de ikke ønsker å delta i en anbudskonkurranse.

Hvordan skal det driftes i fremtiden?

Alle seniorsentrene er varslet om videreføring av de eksisterende kontraktene ut 2020. Dette
gjelder Tåsen seniorsenter, Kuben 62+ (på Kjelsås) og Ullevål Hageby seniorsenter. Under BU-møtet 9. mai sa Henriksen at han vil holde lokalpolitikerne og seniorsentrene løpende orinterte om prosessen videre.

ANNONSE

Bjørn Jensen sitter i brukerrådet ved Ullevål Hageby seniorsenter. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bjørn Jensen i brukerrådet ved Ullevål Hageby sniorsenter møtte i Åpen halvtime i BU-møtet i mai, og fortalte om at den uavklarte situasjonen rundt fremtidig driftstilskudd skaper usikkerhet for driften av seniorsenteret. Dette er vanskelig for både brukere og ansatte, fotalte han.

Lokalpolitikerne uttrykte stor medfølelse med brukerne av seniorsentrene. BU-leder Per H. Christiansen (H) sa han håper det skjer noe på bystyrenivå i løpet av året som gjør det litt enklere å komme til en varig løsning.

– Seniorsentrene er en viktig del av eldreomsorgen og helsearbeidet i bydelen, kommenterte han.

– Det er uansett ikke snakk om legge ned noen seniorsentre i bydelen. Vi trenger alle fire vi har i dag. Vi prøver å presse på (i Rådhuset, journ.anm.) og få fortgang. At det nå er gitt en viss form for forutsigbarhet ved at bydelsadministrasjonen har forlenget kontraktene, er viktig nå ut med, sa Arbeiderpartiets gruppeleder, og leder i bydelens Helse- og omsorgskomté, Bente M. Larsen.

ANNONSE

– Det er foruroligende å se at det skaper uro på seniorsentrene. De er verdifulle i bydelen. Tett dialog med dem i året som kommer tror jeg er viktig, sa Venstres May-Brith Døssland.

Bydelsdirektøren bekreftet i BU at administrasjonen har en tett dialog med diverne av sentrene, og vil fortsette å ha det.

Bydelsutvalget gjorde følgende vedtak i saken 9. mai:

Bydelen viderefører avtalen med de eksisterende driverne av eldresentrene/seniorsentrene ut 2020. Bydelsdirektør kommer tilbake med en sak om videre drift i god tid før kontraktene utløper.

Bydelsutvalget gjorde også et vedtak i saken i februar. Det kan du lese her.

ANNONSE

Marka mobile eldresenter er kommunalt drevet, og dermed ikke rammet av usikkerheten som har oppstått.

Bakgrunn

Saksfremstilling:

Mal for avtale om drift av seniorsenter/eldresenter i Oslo med merknader har blitt brukt ved inngåelse av avtaler mellom bydeler og private leverandører om drift av seniorsenter/eldresenter, jf bystyresak 114/05 Mal for avtale om drift av seniorsenter/eldresenter i Oslo.

Det har høsten 2018 kommet opp spørsmål om en slik avtale er et tilskudd til drift eller om det er en avtale underlagt reglementet for offentlig anskaffelse.

Problemstillingen har kommet opp etter at Kommuneadvokaten har vurdert Bydel Vestre Akers driftsavtale med Vinderen seniorsenter som driftes av Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Bydel Nordre Aker har brukt mal for avtale med eldresentrene i bydelen.

I bydelen gjelder dette de tre eldresenter/seniorsenter: Tåsen Seniorsenter, Kuben 62+ (tidl. Kjelsås) og Ullevål-Hageby Seniorsenter.

Det er bydelen som har ansvaret for drift av seniorsentrene, herunder at korrekte prosesser følges innenfor de rammer som gjelder. Per i dag gjelder bystyrevedtaket fra 2005, som legger opp til at bydelen skal anskaffe tjenesten.

Kommuneadvokaten oppfatter bystyrets beslutning om anskaffelse som bindende for bydelen, og at en tilskuddsløsning virker lite aktuell i dagens situasjon. Videre bemerker Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid at i dagens situasjon er det anskaffelser som vil være i tråd med bystyrets føringer, jf. Sak 114/05. Det vil også være mulig med en kommunal overtakelse av driften.

I påvente av sentrale avklaringer og mulig bystyrebehandling i denne forbindelse, har bydelsdirektøren besluttet å forlenge kontrakt med bydelens seniorsentra (Tåsen seniorsenter, Kuben 62+ og Ullevål-Hageby seniorsenter) ut 2020.

Kilde: Bydel Nordre Aker

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE