Nordre Aker Budstikke

Fortalte byråden om sykehusbekymringen i Nordre Aker

BU-leder Bente M. Larsen, Helse- og omsorgskomitéleder Hanne Lyssand og BU-nestleder Aase-Marie Olafsen på besøk hos eldrebyråden. Foto: Utlånt

Lederne i bydeslutvalget fra Arbeiderpartiet, SV og MDG har møtt eldrebyråden, og opplever at han er lydhør for Nordre Akers bekymringer for at Ullevål sykehus kan bli nedlagt.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 05.12.2019 kl 16:38

ULLEVÅL/GAUSTAD: Sykehusplanene i Oslo har vært på dagsorden i den offentlige debatten i lang tid, og bydelsutvalget i Nordre Aker har i flere omganger uttalt seg. Denne uken skrev tidligere leder i bydelsutvalget (BU), Per H. Christiansen (H), et innlegget om at «Risikoen er helt uakseptabel» i Helse Sør-Østs planer:

«Hvorfor ta en enorm økonomisk risiko ved å bygge nytt sykehus på Gaustad? Uten en samfunnsøkonomisk analyse og uten en reel vurdering av alternativer,» skrev Christiansen, i innlegget du kan lese her.

I møte med byråden

Onsdag ettermiddag var bydelspolitikere fra Nordre Aker på besøk hos byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap). Der la de frem bydelens bekymring for en nedleggelse av Ullevål sykehus.

Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Vi ønsket å få fram vår bekymring for nedleggelsen av Ullevål sykehus, sier BU-leder i Nordre Aker, Bente M. Larsen (Ap) i etterkant av besøket.


– Bydelsutvalget har vært samstemte på at Ullevål må utredes som et likeverdig alternativ til Gaustad, fortsetter hun.

– Tomta på Gaustad er for liten til å dekke Oslos framtidige behov for sykehus, sier nestleder i BU, Aase Marie Olafsen (MDG).

– Det er mye å være bekymret for i planen om gigantsykehus på Gaustad, legger Hanne Lyssand (SV), leder av Helse- og omsorgskomiteen, til.

– Jeg vil spesielt nevne svekking av akuttberedskapen for hele regionen og situasjon for psykiatrien.

Det er etter valget flertall i bystyret mot sykehusplanene. Arbeiderpartiet og Høyre i Oslo har imidlertid ikke avvist planene slik de foreligger. Et argument er at det vil kunne sette utbyggingen av Aker i fare, og forsinke den nødvendige sykehuskapasitetsøkningen Oslo trenger for fremtiden.

Statsbudsjett

De tre er enige med byråden i at å komme i gang med bygging på Aker haster mest.

– Det er helt uholdbart at innbyggerne i Groruddalen blir kasteballer mellom flere sykehus. Så vårt budskap er klart: Start opp å bygge på Aker, da har vi tid til å utrede Ullevål-alternativet uten at framdriften blir forsinket. Om ikke Stortinget nå tar den klokeste avgjørelsen, så får vi regne med at et nytt Storting om to år, tenker seg om.

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett foreslått lånegaranti til helse Sør-Øst, slik at planene kan gjennomføres. Stortinget behandler statsbudsjettet for 2020 denne og neste uke.

Planene for Oslo Universitetssykehus og konsekvenser for Oslo

Dette er hva de tre bydelspolitikerne presenterte for eldrebyråden:

1. Gaustad-Aker-planen vil ikke gi hele Groruddalen et lokalsykehus
I fase én – stipulert ferdig i slutten av 2031 – skal Alna bydel få nye Aker som sitt sykehus, mens de to andre bydelene som i dag er på Ahus først planlegges flyttet i fase to. Fase to er ikke utredet. Ahus har allerede i dag store kapasitetsproblemer. Som en kriseløsning ble det etablert en avlastningsavtale med bruk av Diakonhjemmet sykehus. Groruddalens innbyggere har i dag ikke et forutsigbart og trygt lokalsykehustilbud, men legges inn på det sykehuset som det finnes plass på i øyeblikket. Dette er en uverdig løsning som øker risiko for feil i pasientbehandlingen. Primærhelsetjenesten i Groruddalen har påpekt at det er vanskelig å få til god samhandling rundt pasienten når pasienten mottar lokalsykehustjenester ved flere ulike sykehus.

Oslo er en delt by helsemessig. Folk i Groruddalen har flere helseutfordringer enn i de fleste andre bydeler. Et eget lokalsykehus med mulighet for et tett og godt samarbeid med primærhelsetjenesten er derfor ekstra viktig.

2. Akuttberedskapen for Oslos og helseregionens befolkning kan ikke opprettholdes på dagens nivå dersom Ullevål splittes opp til Gaustad og Aker.
Helse Sør-Østs (HSØ) vedtatte plan med sykehus på Gaustad og Aker og nedleggelse av Ullevål, kan bare gjennomføres hvis akuttberedskapen splittes opp. Det vil ikke finnes nok plass på noen av sykehusene til å flytte dagens beredskap fra Ullevål i sin helhet til noen av de planlagte sykehusene. Den planlagte funksjonsfordelingen mellom sykehusene gjør det heller ikke mulig.

Eksperter i akuttmedisin fikk i oppdrag av HSØ å lage en grundig rapport ("Driftskonsept, traume og akuttmedisin") om konsekvensene av den planlagte oppsplitting. Denne frarådet oppsplitting. Gruppen var sammensatt med representanter fra alle yrkesgrupper og alle fagområder som inngår i akuttbehandling på Ullevål sykehus. HSØ valgte å se bort i fra denne rapporten og lage en ny rapport forfattet av sykehusets øverste ledelse, som fant at direktørens tilrådninger var forsvarlige.

I denne saken er det god grunn til å anta at det er den første rapporten som gir det beste grunnlaget for beslutning. De som laget rapporten var de som har "skoene på". Fagfolkene har årelang erfaring og også professorkompetanse.

3. HSØ har ikke utført en sykehusutredning i henhold til normal praksis med tilhørende regelverk og veiledere
Idefasearbeidet bygger ikke på – som forutsatt i veilederen – en virksomhetsmessig utviklingsplan. Kravet om å få utført en skikkelig utredning av Ullevål som alternativ følger som en naturlig konsekvens av dette. Rådet om å utrede minst to likeverdige alternative planer ved store offentlige prosjekter er tydelig, men er ikke fulgt. Ved gjennomgang av idefasen påpekte ekstern kvalitetssikrer at en ikke burde redusere antallet alternative løsninger, men tvert i mot utrede flere mulige løsninger. Rådet ble ikke fulgt. Det er vanskelig å forstå at en ufullstendig utredning regnes for tilstrekkelig når det skal foretas norgeshistoriens største. Et pålitelig byråkrati som følger vedtatte lover og regler er en viktig grunnstein for tilliten til staten, politikerne og demokratiet.

Den første utredningen i dette prosjektet (Arealutviklingsplan 2025, 2011) konkluderte med at kun Ullevåltomta var stor nok til samling. Rapporten tilrådet at samling burde skje på et senere tidspunkt når Rikshospitalets bygningsmasse var eldre. Da Rikshospitalet sto ferdig i 2001 var det da også en bred enighet om at tomten var å anse som ferdig utbygget. Da hadde man lagt vekt på å bygge et sykehus som harmonerte med gamle Gaustad psykiatriske sykehus og omgivelsene.

I kvalitetssikringen av idefasen (2015) påpekte ekstern kvalitetssikrer Opak og Metier at sykehusplanen inneholder mange risikoelementer som blant annet kan lede til økte kostnader og forsinkelser. De anbefalte og en skikkelig utredning av Ullevål for å bedre sikre at beste løsning kunne velges.

Plan- og bygningsetaten beskriver at reguleringsrisikoen på Gaustad er «svært høy», og oppsummerer at tomtearealet er for lite for bygningsmassen som planlegges – allerede i første etappe. Blant annet mangler fortsatt en ferdig konsekvensutredning og lovpliktig Risiko- og sårbarhetsanalyse. Det gjenstår avklaring av beredskapshensyn og vernehensyn.

Slik saken ligger i dag vil det uansett ta ett år før reguleringsspørsmålet kommer til avklaring i Oslo kommune. Denne tiden er tilstrekkelig til å kunne gjennomføre en skikkelig utredning av Ullevål og bør derfor settes i gang nå for å unngå forsinkelser.

4. En "stappfull" tomt på Gaustad har ingen buffer som gjør det mulig å utvide sykehuset dersom kapasitetsbehovet viser seg å bli større
Historisk sett har de fleste sykehus blitt bygget for små. I HSØs historie finnes flere eksempler. Ahus ble bygget for en befolkning på 350 000, men er nå sykehus for en befolkning på 530 000. For sykehuset på Kaldnes, som sto ferdig november 2015, er det allerede planer for en utvidelse.

5. HSØs sykehusplaner for OUS vil øke presset på Oslos primærhelsetjeneste betraktelig
I HSØs planer legges det til grunn en effektivisering av sykehusene som er svært optimistisk, og mest sannsynlig urealistisk. År for år pålegges dagens sykehus å effektivisere og kutte i sine driftsbudsjetter. I dag skrives mange pasienter ut for tidlig. I framtiden må flere skrives ut tidligere enn i dag hvis effektiviseringsmålene skal nås. Disse pasientene vil trenge hjelp fra primærhelsetjenesten. Da trengs flere helsehus, høyere kompetanse og ikke minst flere fagfolk. Oslo må ta regningen.

I den vedtatte sykehusplanen planlegges det med for liten kapasitet. Dette planlegges blant annet løst ved overføring av behandling utenfor sykehus, 22% av liggedøgn i somatisk behandling og 30% i psykiatri. En forutsetning er at Oslo kommune må ta ansvaret for en betydelig andel av disse pasientene og dermed blir det økt press på primærhelsetjenesten i Oslo.

6. Psykiatrien i de planlagte sykehusene nedprioriteres og Oslo må ta et større ansvar for denne pasientgruppen

Gaustad psykiatriske sykehus og psykiatrisk avdeling på Ullevål planlegges nedlagt. Pasientene skal få ny avdeling på Aker. Denne pasientgruppen har andre behov enn somatiske pasienter. Gode omgivelser er en viktig del av behandlingen. Kapasiteten er heller ikke i varetatt. Alle løfter om "psykiatriløft" synes å være glemt.

7. Økonomi og klima
Mye taler for at en gradvis utbygging av Ullevål vil kunne gjøres betydelig billigere enn dagens plan (ca 20 mdr). Dermed vil flere midler frigjøres til pasientbehandling og til andre sykehus i helseregionen. Det vil også fjerne behovet for gjenkjøp av tomt på Aker. Den økonomiske gevinsten av å selge Ullevål er tvilsom. Per i dag er anslått verdi av de brukbare sykehusbyggene (ca 100 000 m2) omtrent den samme som anslått salgssum, ca 10 mdr. Å selge offentlige tomter til private eiere er i det hele tatt en tvilsom måte å finansiere sykehus på.

Så langt har det ikke vært gjort noen forsøk på å lage et klimaregnskap for prosjektet. Her er det grunn til å stille spørsmål ved om riving av en brukbar fløy av dagens Rikshospital og bygging av store betongblokker klimamessig er den beste løsning.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...