Nordre Aker Budstikke

Kommunikasjonsansvarlig Gro Elden og prosjektleder for Stamnett-prosjektet Ole-Petter Nilsen,ved Oset vannbehandlingsanlegg på Kjelsås. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Stamnett-prosjektet:

Har de allerede konkludert, hvordan bygge tillit til naboene, og tas det hensyn til tidligere prosjekter?

I etterkant av Vann- og avløpsetatens informasjonsmøtet om nytt stamnett, har vi stilt flere oppfølgingsspørsmål.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 28.08.2020 kl 12:52

NORDRE AKER: 17. august inviterte Vann- og avløpsetaten (VAV) til informasjonsmøte om prosjektet nytt stamnett, som skal knytte sammen den nye reservedrikkevannskilden Holsfjorden i Buskerud, og et nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby, med den eksisterende vannforsyningen i Oslo. I dag dekkes 90 prosent av Oslos vannbehov av Maridalsvannet og vannbehandlingsanlegget på Oset. Oslo kommune har fått frist fra mattilsynet om å ha en fullgod reservevannløsning i drift fra 1. januar 2028.

Les mer om prosjektet i denne saken.

I etterkant av informasjonsmøtet har vi stilt flere oppfølgingsspørsmål til Vann- og avløpsetaten, og etaten har også presisert flere av svarene de ga til publikum under det åpne møtet, og som vi gjenga i sin helhet i denne saken. VAVs etterskrift kan du også lese nederst i denne saken.

Første gang med denne møteformen

– Dette er første gang VAV arrangerer kombinerte fysiske og digitale møter, og vi var spent på mottagelsen. På Kjelsås og Sagene var det ca. like mange som fulgte møtet digitalt som var til stede i salen. Så det viser jo at det var interesse for digital møtedeltagelse, svarer Gro Elden, som er kommunikasjonsansvarlig for prosjektet, når vi spør om hvordan de opplevde møteformen.

– Vi har fått noen positive tilbakemeldinger med oppfordring om å gjøre dette senere også. En utfordring var at vi på grunn av smittehensyn ikke kunne sende mikrofonen rundt til de i salen som ønsket å stille spørsmål. Noen ganger glemte vi å gjenta spørsmålet, og det forstår vi var veldig irriterende for de som fulgte oss digitalt. Det beklager vi, og lover å gjøre det bedre neste gang.


– Var oppslutning og tilbakemeldinger/spørsmål/innspill som forventet?

– Ja, jeg vil si at spørsmål og oppslutning om møtene var som forventet. Mange møtedeltagere var nok litt skuffet over at vi ikke kunne gi flere detaljer, men det kommer i senere runder etter hvert som planene konkretiseres ytterligere, sier Elden.

Frist for å komme med innspill til oppstartsfasen av prosjektet var 24. august, og VAV oppfordret i møtet alle til å sende inn sine innspill også på ordinært vis. Elden sier at etaten selvfølgelig også noterte seg de bekymringer og tilbakemeldinger beboerne kom med i møtet.

Ønsker du å se videopptak fra informasjonsmøtene, finner du disse her (ekstern lenke).

Liten tillit fra naboene

Bekymringen, spesielt fra naboene til Oset, og deres mistro til at dette prosjektet blir annerledes enn slik de har oppfattet de tidligere prosjektene fra VAV i området var svært tydelige under møtet.


– Hvordan jobber dere videre med å bygge tillit til nabolaget?

– Tillit er noe som må bygges over tid gjennom hyppig og god dialog. Vi kommer til å være opptatt av å vise at vi gjør det vi sier vi skal gjøre, og følger opp henvendelser. Det skal også være lett å komme i kontakt med oss, og naboene skal få god informasjon om hvor de kan henvende seg, sier Elden.

– Har de grunn til å være skeptiske også denne gangen, gitt historikken fra tidligere prosjekter?

– Vi forstår at mange har negative opplevelser med oss i etaten og dette er selvsagt ikke noe vi er fornøyd med. Nå henter vi inn informasjon fra nærmiljøet om erfaring fra tidligere prosjekter, og er opptatt av å få med oss mest mulig lokalkunnskap. Vi har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge erfaringer i nabolaget på Oset. Møter med lokale lag, skoler og barnehager, ulike offentlige instanser etc. pågår for fullt, og i løpet av sensommeren og høsten er målsetningen å innhente innspill og lokalkunnskap fra om lag 130 møter. Barn og unge er vi spesielt opptatt av å lytte til, og derfor er vi i gang med barnetråkk i samarbeid med skoler området.

Nordre Aker Budstikke var med da elevene på Kjelsås gjennomførte Barnetråkk i forrige uke:


– Alt vi får av innspill i denne prosessen vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for konsekvensutredningen, og være med på å avgjøre hvilke tiltak som skal settes i verk for å minske belastningen i et stort prosjekt som dette, sier Elden.

Skeptiske lokalpolitikere

– Hvordan opplever dere dialogen med nabolaget, og bydelen – og hvordan skal dere sikre at denne blir god framover? Det var lokalpolitikere fra nesten alle partier i møtet, som i sine uttalelser uttrykte mye av det samme som beboerne.

– Vi kommer til å legge en omfattende plan for kommunikasjon med de berørte nabolagene, og vi ser at det ikke har vært satt av nok ressurser til dette tidligere. Det ønsker vi å gjøre noe med. I denne fasen der vi skal hente inn informasjon og kunnskap til planarbeidet er møtevirksomhet og skriftlige innspill fra interessenter viktige. Senere vil vi ta i bruk mange av de tiltakene vi har god erfaring med fra Huseby, Husebybakken skipark og Sollerudstranda. Her har vi lagt vekt på jevnlige møter med skoler og andre interessegrupper, nyhetsbrev og aktivt bruk av sosiale medier for å nevne noe.

Allerede konkludert med uttakssted?

– VAV har vært tydelig på deres foretrukne ønsker for prosjektet (blant annet i et intervjuet med Nordre Aker Budstikke) – som Oset fremfor Disen som uttakssted for masser fra Oset-Disen-tunnelen. Samtidig skal det nå utredes flere alternativer før VAVs innstilling skal ut på høring og så sendes til politisk behandling. Skjønner dere at beboerne opplever det som om VAV allerede har konkludert, gitt prosjektets korte frist for ferdigstillelse?

– Jeg vil snu litt på det. Det ligger en del forutsetninger til grunn som begrenser frihetsgraden i det som er mulig av hensyn til tilpasning til eksisterende infrastruktur, tidsfrister for ferdigstillelse og kostnader. Vi er gitt klare føringer på ferdigstillelse innen 1. januar 2028, og det betyr at fremdriften er stram.

I hvilken grad tar man lærdom av tidligere prosjekter?

– Det var noe uklart i svarene i hvilken grad dette prosjektet tar hensyn til tidligere prosjekter og totalbelastning for områder og befolkning - det ble nevnt at man tar lærdom av tidligere VAV-prosjekter og at det er en styringsgruppe som har "ganske god oversikt". Samtidig ble det sagt at det vanlige er å vurdere hvert prosjekt for seg – og en eventuell helhet er det PBE som har ansvar for. Kan dere klargjøre dette svaret?

– Det er Plan- og bygningsetaten som godkjenner konsekvensutredningen i siste ledd, men Vann- og avløpsetaten har selvsagt stor respekt for at støy, trafikk, støv og andre ulemper fra et anleggsarbeid kan oppleves frustrerende for beboere over tid. Som nevnt, vil vi derfor i dette prosjektet kartlegge erfaringene fra Rentvannsbasseng-prosjektet, blant annet gjennom spørreundersøkelse og dialogmøter med beboere og andre berørte. Vi kan da bruke erfaringene som kommer fram gjennom kartleggingen til å gjøre nødvendige tilpasninger i prosjektet, og slik redusere ulempene, slik at flest mulig opplever minst mulig belastning fra prosjektet.

Tunnelboremaskin

Det ble også stilt et spørsmål i møtet om hva som er forskjell på pris og tidsbruk ved bruk av tunnelboremaskin kontra konvensjonell sprenging mellom Oset og Disen - og vurderingen av å kjøre tunnelboremaskinen fra Trosterud innom Oset, for å unngå sprenging her. På dette spørsmålet svarte VAV i møtet:

«Vi forstår at det er behov for utvidet info, og vil oppsummere dine spørsmål skriftlig. Vi er ikke på et nivå ennå hvor vi har dypdykket i detaljene. Vi har veldig stort krav på fremdrift. 1.1.2028 høres kanskje lenge ut, men i et tunnelperspektiv er det kort. En tunnelboremaskin vil gi større inndrift, altså gå fortere enn ved konvensjonell boring og sprenging. Hvis vi skal drive den samme strekningen konvensjonelt, og heller kjøre tunnelboremaskin fra Oset til Huseby så vil vi trenge flere angrepspunkt langs traseen. Så ved å velge tunnelboremaskin på den lengste traseen reduserer vi behovet for antall angrepspunkt (steder å gå inn fra overflaten). Tunnelboremaskin har også en investeringskostnad. Vi har lagt til grunn at det er den lengste strekningen som skal bores. Huseby-Trosterud er 9-10 km, og Oset-Disen er en mye kortere strekning (ca. 3 km).»

– Her var svaret litt vanskelig å forstå, og det ble sagt at det skulle besvares skriftlig.

– VAV har vurdert en rekke ulike kombinasjoner av tunnelboremaskin og konvensjonell sprenging på tunnelstrekningene Oset-Disen og Stubberud-Disen-Sagene. Tunnelboremaskin på strekningen Stubberud-Disen-Sagene og konvensjonell sprenging på strekningen Oset-Disen er den kombinasjonen som samlet er vurdert som best for økonomi, framdrift og miljø med de rammene og føringene som VAV må forholde seg til. En nærmere redegjørelse for vurdering av de ulike kombinasjonene vil legges fram som en del av dokumentasjonen som VAV og PBE vil legge ut på offentlig ettersyn.

Under følger spørsmålene fra møtet som VAV har ønsket å utdype i etterkant:

Spørsmål fra inforsmasjonmøtet på Kjelsås 17. august, med VAVs etterskrift. Alle spørsmålene og svarene kan du lese her.

Hvordan skal VAV sørge for at entreprenøren følger de lover og regler som gjelder, og hva blir konsekvenser for entreprenøren dersom de ikke overholder lover og regler?
Korrigert svar fra VAV: Dette må reguleres i kontrakten med entreprenøren, i form av dagmulkter eller annet. VAV skal følge lovverket, og de prosjekter vi gjennomfører skal være i henhold til lover og regler.

Hvem i VAV har det overordnede bildet av de prosjektene som har pågått her over 20 år?
Svar fra VAV: Styringsgruppen for prosjektet har god kontroll, noen av personene i styringsgruppen har også vært involvert i rentvannprosjektet (bygging av rentvannsbassenger ved Oset) og andre prosjekter i området.
Etterskrift VAV: I dette prosjektet kartlegger vi erfaringene fra Rentvannsbassengprosjektet, blant annet gjennom spørreundersøkelse og dialogmøter med beboere og andre berørte. Erfaringene som kommer fram gjennom kartleggingen kan brukes til å gjøre nødvendige tilpasninger i prosjektet, og slik redusere ulempene, slik at flest mulig opplever minst mulig belastning fra prosjektet.

Dere har gjort klart at det er to alternativer når massen skal tas ut av tunnelen – enten Oset eller Disen. Hvorfor kan man ikke bruke tunnelboremaskin på den traseen og ta ut på Trosterud hvor det er færre som bor og ikke har hatt problemer med dette tidligere? Og hva er forskjell i pris og tidsbruk (konvensjonell boring kontra tunnelboremaskin)?
Svar fra VAV: Kravet til framdrift i prosjektet er stort, og vi har liten tid på oss for å bli ferdig til 2028. I et tunnelperspektiv er det kort. En tunnelboremaskin vil bevege seg fortere enn ved konvensjonell boring og sprenging. Hvis vi skal drive den samme strekningen konvensjonelt så vil vi også trenge flere angrepspunkt langs traseen. Så ved å velge tunnelboremaskin på den lengste traseen reduserer vi behovet for antall angrepspunkt. Tunnelboremaskin har også en investeringskostnad. Vi har lagt til grunn at det er den lengste strekningen som skal bores. Huseby-Trosterud er 9-10 km, og Oset-Disen er en mye kortere strekning (ca. 3 km).

Etterskrift VAV: VAV har vurdert en rekke ulike kombinasjoner av tunnelboremaskin og konvensjonell sprenging på tunnelstrekningene Oset-Disen og Stubberud-DisenSagene. Tunnelboremaskin på strekningen Stubberud-Disen-Sagene og konvensjonell sprenging på strekningen Oset-Disen er den kombinasjonen som samlet er vurdert som best for økonomi, framdrift og miljø med de rammene og føringene som VAV må forholde seg til. En nærmere redegjøelse for vurdering av de ulike kombinasjonene vil legges fram som en del av dokumentasjonen som VAV og PBE vil legge ut på offentlig ettersyn.

Vil vi bli tilbudt fasadetiltak eller frikjøp av bolig som på Makrellbekken?
Svar fra VAV: Vi vil ikke utelukke det, men men er heller ikke sikkert fasadetiltak har noen effekt i dette tilfellet. Men det må vi vurdere.
Etterskrift VAV: VAV skal lage en konsekvensutredning, hvor vi skal vurdere hvilke konsekvenser gjennomføringen av prosjektet vil medføre. Dette gjelder blant annet støy. Som en del av konsekvensutredningen vil vi vurdere de forventede støynivåene opp mot grenseverdier og så behovet for å gjennomføre tiltak for å overholde lover og regler for støy. Både fasadetiltak og kjøp av bolig er tiltak som kan være aktuelle i enkelte tilfeller, men det er for tidlig å si om det vil bli aktuelt på Oset. Dette må vi komme tilbake til når planforslaget er utarbeidet.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...