Nordre Aker Budstikke

Har vanskeligheter med å realitetsbehandle forslag om blokkbebyggelse

Søndre Tåsen gård midt i bildet, med den omsøkte bebyggelsen rundt. Lunden til høyre i bildet. De grå byggene til venstre er en illustrasjon av utbyggingsplanene på Tåsen senter. Denne illustrasjonen stemmer imidlertid ikke med tiltakshavers bilder, som du kan se her. Foto: Inby AS/Tåsen Boligutvikling AS

Bydelspolitikerne, kultur- og historielaget, og vellet er kritiske til utbyggingsplanene rundt Søndre Tåsen gård.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.11.2018 kl 13:16

TÅSEN: I fjor kjøpte utvikleren Solon Eiendom AS opp flere eiendommer i Blåsbortveien, rundt Søndre Tåsen gård, som selskapet også eier gjennom selskapet Tåsen Boligutvikling AS.

– Dette er langsiktig planlegging fra vår side. Så langt har vi kjøpt opp Blåsbortveien 28, 26 og 22, og en seksjon i nummer 32. Og vi er i dialog om flere oppkjøp, sa styreformann og deleier i Solon Eiendom AS, Simen Thorsen, til Nordre Aker Budstikke for ett år siden.

Han bekreftet at selskapet hadde vært i kontakt med andre eiere i området i forsøk på å få eierskap over flere tomter. Eiendommene langs Blåsbortveien er i dag regulert av Småhusplanen, den begrenser byggehøyder til 1-2 etasjer. Søndre Tåsen gård står oppført på Byantikvarens gule liste, og turvei B8 går i grøntdraget langs Tåsenveien, fra Nordbergveien til Blåsbortveien. Området grenser til skogsområdet Lødrupen (Lunden), som er et naturvernområde.

– Nå vet vi jo ikke hva eksakt man kan utvikle området til, ennå. Men det vi ser for oss er lavblokker med leiligheter, rundt den gamle gården som er bevaringsverdig, sa Thorsen i oktober i fjor.

OPPDATERT: 1. november ble saken behandlet i bydelsutvalget. Les om vedtaker her.

Har bestilt oppstartsmøte

I slutten av september i år sendte InBy AS, på vegne av Solon Eiendom AS/Tåsen Boligutvikling AS, bestilling av oppstartsmøte til Plan- og bygningsetaten, for prosjektet de kaller Søndre Tåsen gård - Tåsenveien 71. (Et oppstartsmøte er den første kontakten mellom kommunen (Plan- og bygningsetaten) og en tiltakshaver som ønsker å bygge på, eller omregulere, et område).

Solon Eiendom har ervervet de fleste av eiendommene innenfor planområdet, men mener en naturlig planavgrensning også omfatter enkelte tilgrensende eiendommer, som de ikke eier. Gårds- og bruksnummer til eiendommene som ønskes regulert er ifølge bestillingen 53/1, 53/117, 53/116, 53/15, 53/342, 53/346, 53/175, 53/360, 53/344, 53/339, 53/340, 53/359.

Området som ønskes omregulert, her sett fra krysset Blåsbortveien (t.v.)/Tåsenveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

I beskrivelsen av prosjektet viser tiltakshaver blant annet en mulig bebyggelsesstruktur som inkluderer en blanding av bygg, totalt 13, med opptil 5 etasjer.


Den gjeldende kommuneplanen, fra 2015, definerer Tåsen som et prioritert stasjonsnært område med følgende strategi: «Ved stasjonsnære områder langs banenettet som er egnet for stedsutvikling med et betydelig antall boliger skal høyere arealutnyttelse vurderes.»

Tiltakshaver Solon Eiendom mener at prosjektet vil følge opp de intensjoner som er beskrevet for stasjonsnære områder i kommuneplanen, og at omreguleringen vil ta hensyn til de påviste naturmiljøene. Utkastet til ny kommuneplan (KP 2018), som skal behandles i bystyret senere i år, opprettholder Tåsen som prioritert stasjonsnært område, men det er ikke klart hva dette skal innebære når det gjelder utnyttelse.

Lokale vurderinger

Mandag 15. oktober behandlet Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) i Bydel Nordre Aker oppstartsmøtebestillingen.

«Med et tomteareal på 14.469 m2 og beregnet BRA på 18.810 m2 blir utnyttelsen beregnet til 130 %, en vesentlig økning i forhold til småhusplanen som gjelder i mesteparten av ønsket reguleringsområde. Dette betyr mer enn 200 leiligheter (mulig gjennomsnittsstørrelse 90 m2/leilighet). Det fremgår også at tiltakshaver ikke eier alle eiendommene som ønskes regulert,» skriver bydelsadministrasjon i sitt saksgrunnlag til lokalpolitikerne.

Hva som blir Bydel Nordre Akers endelige innstilling til utbyggingsplanene, skal avgjøres i bydelsutvalgsmøtet torsdag 1. november. MPS-komiteen anbefaler imidlertid bydelsutvalget å avvise planene slik de nå foreligger. «Planer for området må ta vesentlig bedre hensyn til eksisterende reguleringer, eierforhold og verneinteresser før det kan realitetsbehandles,» heter det i vedtaket fra MPS.


De sier også at «En uttalelse vedrørende området vil (…) fremstå som et utilbørlig press på andre eiere i området som vil bli omfattet av en eventuell regulering.»

Hovedbygget på Søndre Tåsen gård. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Flere utbyggingsprosjekter på Tåsen

– Det er viktig at vi ser denne utbyggingen i sammenheng med planene om et nytt Tåsen senter og utbyggingen i Nordbergveien 10. Til sammen vil dette omforme et så stort område at det bør gjennomføres en konsekvensutredning, sier Ingeborg Briseid Kraft (V), medlem i MPS-komiteen og nestleder i bydelsutvalget.

Verken forslaget på Søndre Tåsen gård, eller utbyggingen av Tåsen senter, som vil foregå på begge sider av T-banelinja, er etter det Nordre Aker Budstikke erfarer i omfang store nok til å utløse krav om konsekvensutredninger, hver for seg.

Berg, Nordberg, Sogn, Tåsen vel

Også leder i Berg, Nordberg, Sogn, Tåsen vel, Henning Iversen, er sterkt kritisk til planene. Vellet peker i en presentasjon på følgende problemer med planinitiativet:


Berg, Nordberg, Sogn, Tåsen vels hovedargumentasjon mot planene:

1. Konsekvensutredning må utføres
Bebyggelsen er så omfattende at den bør konsekvensutredes; grensen for konsekvensutredning er praktisk talt oppnådd. Dettee må også ses i
sammenheng planlagt utbygging av Tåsen Senter, som er i umiddelbar nærhet og like omfattende.

2. For dominerende – ikke tilpasset området
Utbyggingen er ikke tilpasset et småhusområde – den er for dominerende/ruvende og fjerner lys, luft og sol fra grøntområder, naturområder og vernede
bygninger.

3. Grøntområder nedbygges
Dagens småhusbebyggelse har relativt romslige tomter. Til sammen er ca. 70% av planområdet (14.500m2) grønt i dag. Dette antas halvert i planforslaget, altså et netto tap av ca. 5000m2 grøntarealer

4. Trafikkøkning som går utover områdets myke trafikanter – og skolebarn
En slik utbygging vil føre til en massiv økning av trafikk i umiddelbar nærhet til turvei B8, som er en av områdets viktigste ferdselsveier for gående, syklende. Barnas skolevei blir mindre trygg. Her ferdes over 300 skolebarn daglig.

5. Tar ikke hensyn 8l Søndre Tåsen Gård (gul liste)
Søndre Tåsen Gård «bygges inne» – skjules bak lange, sammenhengende blokk-murer. Dette er det motsatte av det som loven krever – en hensynssone.

6. Utbygging som innebærer sanering av velfungerende boliger og grøntområder, er lite miljøvennlig

En alternativ måte og fortette området på, ville være å beholde dagens bebyggelse og bygge flere småhus innenfor rammene av dagens reguleringsplan, småhusplanen. Kombinert med omgjøring av Søndre Tåsen Gård fra kontorer til boliger, ville det kunne gi mange nye boliger uten å
måtte rive velfungerende småhusbebyggelse og sette opp blokkbebyggelse som sperrer inne verneverdige bygg og fjerner lys, sol og luft.

Kultur- og historielaget

Svein Kile, leder i Sogn Kultur- og historielag, mener forslaget innebærer en dårlig strøkstilpasning.

– Området har et historisk småhuspreg som Historielaget vil kjempe for å bevare. Utbyggingsplanene, som vellet påpeker, er for bastante og vil innebære en barriere mellom gårdstunet og Lunden, sier Kile, og viser til gårdsbygget:

– Et slikt hus krever lys og luft rundt seg. Søndre Tåsen gård og Lunden er en enhet som samlet må bevares. Samlet er utbyggingsforslagene for Søndre Tåsen gård, Tåsen senter og Nordbergveien 10 så bastante at konsekvensanalyse med all rimelighet må kunne kreves.

Edelløvskogen i bakgrunnen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

I Johan Stangs bok «Sogn en del av Oslo» (1980) beskrives hvordan Collett-familien inspirerte bøndene på de omkring liggende gårdene til å plante edelløvtrær.

– Lunden er en av Nord-Europas best bevarte eikeskog med grupper av edeltre, gjerne eik, ask og alm. En rekke store, gamle trær vil bli berørt ved den foreslåtte utbygging. En bastant og tett innramming av denne enheten ved tett og massiv blokkbebyggelse, vil skape dårlig vekstvilkår for de store edelløvstrærne i Lunden, sier historielagslederen, og legger til:

– Det er flere svært gamle og verdifulle eiker i nærområdet til eiendommen og konsekvensanalyse etter naturmangfoldloven § 53 er derfor nødvendig.

– Småhusplanen må ligge fast

Svein Kile, leder i Sogn Kultur- og historielag, og bydelspolitiker Ingeborg Briseid Kraft (V). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

BU-nestleder Ingeborg Briseid Kraft støtter bemerkningene fra Kile og Historielaget.

– Den lille skogen «Lunden» på Tåsen er et av de best bevarte eksemplene på tradisjonen med anleggelse av lunder i nærheten av hage og hus som var vanlig på 1800-tallet. Lunden er i tillegg en av de nordligste eikeskogene i Norge. Denne lille skogen bør få komme til sin rett, ikke mures inn! sier hun.

– Jeg tenker også på naboene. Hvor trivelig er det å bo ved siden av tre ganger så høye hus som kaster skygge over hagen din mesteparten av dagen? legger Kraft til.

Hun sier Nordre Aker Venstre mener at småhusplanen må ligge fast, selv når området er et prioritert utviklingsområde, slik Tåsen er i kommuneplanen.

– Hvis det åpnes for en omregulering i et småhusområde her vil det kunne skape presedens for liknende saker senere. Småhusområdene er tydeligvis populære blant utbyggere.

Hun mener man ved fortetting i boligområder må se på området som helhet og finne ut hvordan nye boliger best kan innpasses blant de husene som allerede ligger der.

– I dette tilfellet er det planlagt høye blokker i et område som har en helt annen karakter. Nordre Aker Venstre kan ikke støtte en fortetting som bryter fullstendig med det landskapet som preger Tåsen i dag.

Det kan heller ikke resten av bydelens Mijø-, plan- og samferdselkomité. MPS mener fortetting må skje innenfor Småhuslanens bestemmelser, at gårdsbygget, som er oppført på Byantikvarens gule liste, legger en naturlig begrensning på de tilgrensende arealene, og at bebyggelsen vil være negativ for vekstforholdene i Lunden.

OPPDATERT: 1. november ble saken behandlet i bydelsutvalget. Les om vedtaker her.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...