Nordre Aker Budstikke

Budsjett 2020:

Skal bruke to milliarder kroner neste år

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen i Nordre Aker. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydelsdirektøren mener han styrker områdene som har vært årsak til de største budsjettoverskridelsene i året som gikk, og sier han møter bydelspolitikernes ønsker om tilskudd til frivillighet og grønne tiltak. Og så legges det ekstra penger i potten for å få ferdig John Colletts plass.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 17.12.2019 kl 10:23

NORDRE AKER: Hva kan man få til for to milliarder kroner i en bydel? Vel, det har bydelsdirektør Øyvind Henriksen et forslag til. 19. desember skal Nordre Akers 2020-budsjett vedtas av lokalpolitikerne i bydelsutvalget. Men er de enige med ham?

Bydel Nordre Aker får i 2020 en netto budsjettramme på nesten 1,8 milliarder kroner – 1.786.345.000 for å være ganske nøyaktig. Med forventede inntekter på 308 millioner kroner, teller brutto driftsutgifter 2,094 milliarder kroner.

Her brukes det mest

Det er utvilsomt mye penger, men bydelsdirektør Øyvind Henriksen planlegger 2020 med et år bak seg som han mener økonomiske har gått rimelig greit, men som likevel ikke helt traff forventningene – og budsjettet:

Bydelen har i 2019 driftet over den tildelte rammen på flere områder; sykehjemsplasser, hjemmesykepleie, kjøp av botilbud og brukerstyrt personlige assistenter (BPA) og barnevern. Til sammen utgjør dette ca. 7,9 millioner kroner som Henriksen må håndtere inn i 2020. Sammen med en positiv realendring på 13 millioner i budsjettforslaget fra byrådet og kostnads-/aktivitetsøkninger inn i 2020, gir dette Nordre Aker et omstillings-og salderingsbehov på 11 millioner kroner i 2020, ifølge direktøren.

I perioden 2016-2018 brukte bydelen langt mer enn den tildelte budsjettrammen, og den opparbeidede økonomisk bufferen på 30 millioner kroner fra årene før, var i fjor brukt opp. For å sikre økonomisk handlefrihet fremover var det i 2019 budsjettert med en risikoavsetning på 10 millioner kroner. Men på grunn av for høy fart på områdene nevnt over, er det lite trolig at denne blir mer enn cirka 5 millioner kroner når året er over.


I bydelsdirektørens 2020-budsjett er det avsatt ytterligere 5 millioner i risikoavsetning neste år, og forventet mindreforbruk for 2019 puttes også «på sparegrisen».

– Det er fortsatt for høy aktivitet på enkelte områder i forhold til vedtatt budsjett for 2019 og bydelen vil gå inn i 2020 med minimal risikoavsetning og store omstillingsbehov. Bydelen er derfor helt avhengig av å ta de grepene som er nødvendig for å drifte på tildelt ramme neste år og samtidig fortsette arbeidet med å bygge opp en økonomisk buffer som kan benyttes når utforutsette ting oppstår og for å kunne investere i nødvendig utviklingsarbeid, skriver Henriksen i budsjettdokumentet.

– Men vi bør opp på et nivå igjen der vi har en buffer på 20-30 millioner kroner, presiserer bydelsdirektøren til Nordre Aker Budstikke.

Han begrunner det med at det ikke skal store endringer til i befolkningen før det utløses kostnader. Eksempler er at Nordre Aker har mange tilflyttende studenter gjennom et år, og at dette for eksempel kan utløse behov for BPA - brukerstyrt personlig assistanse. Barnevernet er et annet risikoutsatt område, og Nordre Aker har en stor andel ALS-pasienter, sammenliknet med samfunnet forøvrig.

Funksjonsområder

Bydelens aktiviteter og tilbud er fordelt på hovedfunksjonsområdene Administrasjon og fellestjenester, Barnehager, Barnevern, Aktivitetstilbud for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste, Helse og omsorg, og Sosiale tjenester og ytelser. De største områdene er Helse og omsorg og Barnehager, med henholdsvis 46 og 39 prosent av det totale budsjettet. Her kan du se fordelingen:


I kroner ser det slik ut:

Den største enkeltposten i budsjettet er lønn. Det er budsjettert med 849,3 millioner i lønn til bydelens ca. 1540 ansatte. Av disse er 69,5 prosent i heltidsstillinger.

Innbyggeren i sentrum

Til grunn for alt arbeidet som gjøres i bydelen, ligger visjonen «Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Nordre Aker», ifølge Henriksen. Dette er understreket gjennom satsinger de siste årene, slik som bl.a. «barnehjernevernet», BTI (Bedre tverrfaglig innsats), «Nye familier» og aldersvennlig by, flere av disse har Nordre Aker vært pilotbydel for. Bydelen har også definert fire områder som vektlegges i måten bydelen jobber med sine tjenester: Tillit, forebygging, samskaping og nyskaping.

– I alt vi gjør, skal vi ta utgangspunkt i den enkelte innbyggers behov og bidra til at alle skal få muligheten til å klare seg mest mulig selv og mestre egen hverdag, skriver han i budsjettets forord. I dette ligger det at innbyggerne skal kunne bo hjemme lengst mulig, med støtte fra bydelens tjenesteapparat, for slik å redusere behovet for sykehjemsplasser. Når nettopp kjøp av sykehjemsplasser er et av områdene budsjettet har sprukket på i året som gikk, har det blant annet å gjøre med at man ennå ikke har oppnådd full effekt av omleggingen av hjemmetjenesten. Han viser også til at antallet kjøpte sykehjemsplasser er redusert med om lag ti per år de siste årene.


Henriksen styrker budsjettet på det han mener er de mest risikoutsatte områdene neste år, selv om det blant annet betyr en ytterligere reduksjon av sykehjemsplasser. Han har imidlertid tro på at det vil holde, basert på hjemmetjenesten og andre botilbud.

– Vi er midt i et kulturskifte. Og så kan du si at det er jo en selvfølge at vi skal ha innbyggernes behov på alvor, men det er lett å være fagfolk med kompetanse på hver vår kant, som mener vi vet best. Nå tar vi utgangspunkt i den enkelte innbyggers ønsker og behov når vi tilpasser tjenestene. Vi skal bruke pengene på å lage gode velferdstilbud til folk.

Frivillighetsmidler og grønne midler

– Vi har en ny politisk sammensetning i bydelen, og mange nye politikere i bydelsutvalget. Det er ikke utenkelig at de ønsker å vise seg frem og få resultater. Men jeg har prøvd å komme dem i møte allerede nå, innenfor de rammene vi har.

Han har blant annet opprettholdt 1 million kroner til frivillighetsmidler, og en halv million til grønne midler. Grønne midler-posten er imidlertid slått sammen med bydelsdag. Dermed blir det opp til politikerne hvordan de vil disponere disse midlene.

Det er også bevilget 400.000 til organisering av frivillighetsarbeidet. Hvorvidt dette vil føre til en frivillighetskoordinator, er Henriksen usikker på, men midlene skal brukes til det han kaller å samskape med frivilligheten i bydelen, for å få et tettere samarbeid mellom frivillige og offentlige tjenester. I forlengelsen av Frisklivssentralen som åpnet i høst, skal det også opprettes en utstyrssentral i 2020.


Bydelen har ikke fått noen til å akseptere anbudskriteriene for oppgradering av John Colletts plass. For å hindre ytterligere nedskalering av prosjektet bevilges det derfor 400.000 kroner slik at området kan ferdigstilles som torg og møteplass neste år.

Henriksen sier han har litt lavere skuldre – økonomisk sett – ved inngangen til 2020, enn han har hatt tidligere. Dette er første gang i hans periode som bydelsdirektør at Nordre Aker ikke får et rammekutt, men en realøkning på omlag 13 millioner kroner. Dette kommer primært av fordelingskriteriene.

– Det er flere bydeler som kommer betydelig dårligere ut enn oss, sier Henriksen, og legger til at han ikke er «dypt bekymret» for fremtiden.

– Vi har et handlingsrom, og jobber med omstillinger som vi håper skal gi noe mer effekt neste år, sier han.

Hele budsjettdokumentet kan lastes ned på bydelens nettsider. Under følger en oversikt over de viktigste endringene i budsjettet:

Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2020 – hovedoversikt

Avdeling for folkehelse, samfunn og miljø:

 • Det er satt av 0,5 millioner kroner til grønne midler og bydelsdag.
 • Det er satt av 0,4 millioner kroner til organisering av frivillighetsarbeidet.
 • 1 årsverk plan og miljø og 1 årsverk folkehelsekoordinator er overført til avdelingen fra andre enheter i 2019.
 • Det er satt av 0,4 millioner til prosjektering av John Collets plass

Økonomiavdelingen:

 • Økte husleiekostnader med 0,7 millioner kroner.
 • Endret finansieringsmodell for utviklings- og kompetanseetaten (UKE) hvor deler av tjenestene rammefinansieres medfører reduserte kostnader og budsjettrammer for virksomhetene. Reduserte kostnader og budsjett i bydelen er på 2,6 millioner kroner.
 • Avsatte midler til innkjøp av IT utstyr er økt med 0,3 til totalt 0,79 millioner kroner.
 • Forsikringskostnader basert på sentralt overslag er økt med 0,3 millioner.
 • Avsatt forventet refusjonsinntekt knyttet til tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester er økt med 2,5 millioner kroner basert på foreslåtte endringer i tilskuddsordningen og forventet kostnadsnivå/omfang på tjenestene som omfattes.

HR- og innovasjonsavdelingen:

 • Sentrale kompetansemidler er økt med 0,1 millioner til totalt 0,3 millioner kroner.
 • Avsetning til avtalefestet pensjon (AFP 62-64 år) er økt med 0,6 millioner basert å kostnadsutvikling i 2019 til 4,6 millioner kroner.
 • Ordningen med egenandeler på tidlig uførepensjon er avviklet og avsetningen til dette formålet er fjernet.
 • Høsten 2019 ble avdelingen styrket med 1,0 årsverk GAT- koordinator.
 • Det er satt av velferdstiltak for ansatte med 450 pr årsverk på tjenestestedene

Oppvekst- og familieavdelingen:

 • Opprettet årsverk ruskonsulent ungdom i 2019 videreføres 100% (herav 50% midlertidig).
 • Planlagt vakanse i psykologstilling deler av året pga permisjon, samt sykelønnsrefusjon 0,3 millioner kroner.
 • Reduserte tilskuddsmidler 0,88 millioner kroner i forhold til 2019.
 • Frivillighetsmidler er foreslått videreført med 1,0 millioner kroner.

Barnehagekontoret:

 • Økt leieinntekt fra lokaler Berg gård for basseng og danselokaler med 0,4 millioner kroner.
 • Omgjøring av stillinger fra barnehagemedarbeider til barnehagelærer/pedagoger kostnad. på 0,2 millioner pr stilling – antall avhengig av hvor mange stillinger som fristilles.

Tverrfaglig ressursteam 0-18:

 • Beregnet økt inntekt fra salg av fysioterapitjenester til andre bydeler med 0,1 millioner.
 • Styrket med 0,9 årsverk fagkonsulent/teamleder/saksbehandler.
 • Vakanser og sykelønnsrefusjoner beregnet noe økt fra 2019 nivå, 0,1 millioner kroner.

Ungdomskontoret:

 • Statlig styrking av bemanning i barneverntjenesten med 2 årsverk videreføres.
 • Nytt 1,0 årsverk miljøarbeider Forebyggende enhet barn og unge opprettes fast.
 • Nytt 1,0 årsverk miljøterapeut Kulturenheten opprettes fast.
 • Økte kostnader til barnevern tiltak med 6 millioner kroner.
 • Redusert tilskudd for enslige mindreårige flykninger med 1,7 millioner.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten:

 • 0,5 årsverk styrking av jordmortjenesten videreføres.
 • 3,4 årsverk styrking skolehelsetjenesten høsten 2019 på barnetrinnet videreføres.
 • Beregnet vakanser ved ledig stilling og studiepermisjoner ca. 0,5 millioner kroner.
 • Beregnet sykelønnsrefusjon med 0,5 millioner kroner.
 • Beregnet statlige styrkningsmidler økt med 0,3 millioner kroner.

NAV sosialtjenesten:

 • Forventet reduksjon i antall bosatte flyktninger gir reduserte tilskudd som utgjør 2,4 millioner. Samtidig reduserte kostnader til deltagelse i Introduksjonsordningen.
 • Nyopprettet 1,0 årsverk bo-oppfølger (midlertidig stilling) videreføres i 2020.
 • Budsjettet på økonomisk sosialhjelp håndterer i snitt 335 klienter pr måned med en gjennomsnittlig utbetaling pr klient på kr 11 500,- .
 • Forutsatt redusert bruk av rusplasser i regi av Velferdsetaten (hybelhus og vernehjem) tilsvarende 1,5 millioner kroner.
 • YNO (yrkesrettet norsk opplæring) forventes noe lavere kostnader med 0,2 millioner kr.
 • Inntekt knyttet til egenandel for opphold på rusinstitusjon er beregnet til 0,15 millioner kroner.

Helse og mestringsavdelingen:

 • Styrket med 2,0 årsverk konsulenter velferdsteknologi for å gjøre bruk av velferdsteknologi til et standardisert tjenestetilbud. Konsulentene ble ansatt i 2 halvår 2019.

Hjemmetjenesten Nordre Aker:

 • Redusert bruk av sykehjemsplasser – budsjettert med i gjennomsnitt 313 plasser i 2020.
 • Budsjettert med betaling for 10 overliggerdøgn pr måned for utskrivningsklare pasienter på sykehus, noe som er en videreføring av budsjett 2019.
 • Nye brukere med omfattende hjelpebehov har medført en økning på 5,7 millioner kroner i 2020 for tjenestene brukerstyrt personlig assistanse og stasjonær hjemmesykepleie
 • 1,0 årsverk fagkonsulent holdes ubesatt.
 • 1,0 årsverk merkantil konsulent holdes ubesatt.

Bo og dagtilbud for eldre:

 • Viderefører økning fra høsten 2019 med 1,5 årsverk på grunn av økt aktivitet ved dagsenteret.

Lavterskel:

 • I forhold til kostnadsnivå 2019 er det i budsjettet på TT-tjenesten forutsatt reduserte kostnader med 1 million kroner på grunn økt bruk av aldersvennlig transport (Rosa-bussene), og 0,9 millioner kroner på grunn av at tilrettelagte tjenester selv transporterer beboere til Sogn aktivitetshus.

Tilrettelagte tjenester:

 • Reduserer bemanning med til sammen 7 årsverk i tilrettelagte boliger.
 • Opprettet to årsverk i kantine (prosjekt varig tilrettelagte arbeidsplasser). Kokk er ansatt i 2019 og veileder med oppstart i 2020.
 • Forventes ytterligere reduksjon i kostnader på kjøp av botilbud med 1 million på gjenstående kontrakter.
 • Nye brukere med omfattende hjelpebehov for brukerstyrt personlig assistanse har medført en økning med 5,9 millioner kroner fra 2019 til 2020.
 • Bydelen transporterer beboere i tilrettelagte boliger til dagsenter i 2020, som fører til reduksjon i bruk av TT- kort.

Psykisk helse:

 • Økt med 1 årsverk psykolog og 1 årsverk i prosjekt «Fotteam» for å gi hjemmeboende et bedre tilbud.
 • Redusere kostnader til kjøp og gi beboere oppfølging av psykisk helseteam
 • Avsatt budsjett til å dekke 1 årsverk sosionom. Dette i samarbeid med bydel Bjerke.
 • Redusert 0,4 årsverk i bolig etter ny turnus.

Fakta:

Hvordan fungerer det?

 • Bydelenes økonomiske rammer vedtas i Oslo kommunes budsjett. 92,6 % av budsjettene til bydelene fordeles gjennom et kriteriesystem, som baserer seg på demografien i den enkelte bydel. Resten er særskilte tildelinger, for ekesempel til byomfattende ordninger som driftes i en bestemt bydel. Pengene fordeles på funksjonsområdene barnehager, oppvekst, helse og omsorg, og sosiale tjenester og ytelser.
 • Målsettingen er at tildelingen skal reflektere befolkningens tjenestebehov. Siden en så stor del av tildelingen baserer seg på kriteriseystemet, kan det gi store utslag fra år til år.
 • Bydelsdirektøren utarbeider et budsjettforslag på bakgrunn av tildelt ramme, og basert på bydelens forventninger til tjenester og utvikling i året som kommer. Bydelspolitikerne kan gjøre omprioriteringer i budsjettet, før det vedtas av bydelsutvalget.
 • Oslo kommunes totale budsjett for 2020 er 77 mrd. kroner. Av dette er bydelsrammen på ca. 23,9 mrd. kroner. Nordre Akers ramme er i 2020 1786 millioner kroner. (NB! Oslo-budsjettet vedtas av bystyret i desember).

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...